(14.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Bod, který navrhl pan poslanec Tomio Okamura, nelze hlasovat, protože veto k zařazení nového bodu přednesly dva poslanecké kluby.

 

Nyní tedy budeme hlasovat poslední návrh, který byl předložen, a to aby v pátek jako třetí pevně zařazený bod byl tisk zabývající se zákonem o pozemních komunikacích, návrh Karlovarského kraje na změnu zákona č. 13/1997 Sb.

Rozhodneme v hlasování 149, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování pořadové číslo 149. Z přítomných 160, pro 67, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy na změnu pořadu schůze, a můžeme se tedy zabývat schváleným pořadem tak, jak byl svým způsobem upraven, i když se úprava netýká dnešního dne.

 

Prvním bodem našeho dnešního odpoledního jednání bude bod 23. Je to

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 723/ - druhé čtení

Požádám pana ministra Svatopluka Němečka, ministra zdravotnictví, aby předložený návrh uvedl. Ještě, než mu udělím slovo, požádám, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec David Kasal, který je zpravodajem tisku. (Silný hluk v sále.)

Pane ministře, stále vám neudělím slovo. Trvám na tom, aby se sněmovna uklidnila. Pokud vedete jiné diskuze, než je otevřený bod 23, prosím v předsálí. Nebo vyhlásím přestávku. Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v rámci jeho druhého čtení.

Chtěl bych na úvod opětovně zdůraznit, že předkládaný návrh zákona si klade za cíl především stabilizovat a zkvalitnit sytém specializačního vzdělávání a vzdělávání v nástavbových oborech lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, neboť stávající nastavení systému vzdělávání bylo vyhodnoceno jako jeden z důvodů odchodu zejména čerstvých absolventů do jiných států, kde jsou podmínky pro účastníky vzdělávání nastaveny příznivěji, například kratší délkou specializačního vzdělávání.

Podrobně byl obsah návrhu prodebatován již při prvním čtení. Nebudu tedy znovu popisovat všechny změny, které přináší. Chtěl bych se však vrátit k jednomu snad z nejvíce diskutovaných témat, které zaměstnalo i výbor pro zdravotnictví, a tím je obor praktické lékařství pro děti a dorost. V první řadě jsem nucen znovu uvést, že nejde o zrušení oboru praktické lékařství pro děti a dorost, jak je toto téma, zejména ve sdělovacích prostředcích, diskutováno. Tento obor bude spojen s oborem pediatrie a bude vytvořen jeden společný vzdělávací program pediatrie jak pro lékaře v nemocnicích, tak v ambulancích. Institut registrujícího poskytovatele zdravotních služeb, jak je upraven zákonem o zdravotních službách, zůstává zachován. Na ambulantní péči o naše děti se tedy pro rodiče nic nezmění. Už dnes lékař ve specializační přípravě v oboru praktické lékařství pro děti a dorost absolvuje tři roky na dětských lůžkových odděleních a jeden rok praxe v zařízení praktického lékaře.

Z více než dvou tisíc praktických lékařů pro děti a dorost v České republice je pro specializační vzdělávání akreditováno přibližně jen dvě stě ambulancí praktických lékařů. Takto není dostatečným způsobem zajištěna praxe v ambulanci praktického lékařství ani pro lékaře ve specializační přípravě v základním oboru praktické lékařství pro děti a dorost, a to ani přes poskytování dotace na rezidenční místo. K tomuto tématu chci též podotknout, že lékaři, kteří dnes působí v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, absolvovali dřívější stupeň vzdělávání, kdy existovala jednotná pediatrie.

Závěrem bych rád zmínil, že výbor pro zdravotnictví, který návrh projednal, k němu přijal usnesení, kterým Poslanecké sněmovně doporučuje vyslovit souhlas s tímto vládním návrhem ve znění jím přijatého komplexního pozměňovacího návrhu, který však původní návrh nepřepracovává zásadním, ale spíše jen dílčím způsobem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Svatopluku Němečkovi a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 723/1-3. Proto teď žádám zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Davida Kasala, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážení poslanci, vážené poslankyně, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro zdravotnictví z 39. schůze ze dne 7. září 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 723.

Po úvodním slově pana doktora Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, a zpravodajské zprávě poslance Davida Kasala a po rozpravě výbor pro zdravotnictví

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 95/2014 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 723, ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně na začátku rozpravy ve druhém čtení hlasovat o tom, aby za základ dalšího projednávání byl vzat komplexní pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi výboru pro zdravotnictví;

IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu. Ještě než otevřu rozpravu - kolegyně Hnyková, která byla omluvena do 16 hodin, ruší svou omluvu od 14.20, kdy dorazila.

Můžeme pokračovat. Otevírám obecnou rozpravu a mám tu několik přihlášek. Jako první se přihlásil pan poslanec Leoš Heger, dále se hlásí s řádnou přihláškou pan zpravodaj David Kasal a další kolegové a kolegyně. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP