(14.30 hodin)

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám hezké odpoledne. Dovolte mi, abych řekl nejprve pár slov obecných a potom představil některé další pozměňovací návrhy.

Příprava novely zákona č. 95/2004 Sb., zabrala téměř dva roky a ty roky byly provázené velmi efektivní, byť dlouhou diskusí, která vyústila nakonec v podání komplexního pozměňovacího návrhu již zde jmenovaných poslanců. A já za sebe musím říct, že s tím návrhem z velké části souhlasím a myslím si, že zlomil ty největší ostny, i když ne úplně všechny, ale přece jenom celou řadu z těch velmi podstatných. Věřím, že budeme moci jako klub TOP 09 a Starostové pro tento zákon nakonec hlasovat, i když možná se někde názory budou ještě trochu lišit.

Já jsem podával na zdravotní výbor celkem osm pozměňovacích návrhů, které se týkaly spíš drobnějších úprav zákona, ne těch nejpodstatnějších, které reprezentuje struktura oborů, která se dostává do zákona, a z ní je potřeba mít obrovský respekt a založit ji dobře a dlouhodobě. A to zatím vypadá velmi dobře. Další návrhy se týkaly některých věcí drobnějších. A protože z velké většiny, nebo zcela unisono byly ve výboru přehlasovány, tak jsem si dovolil jeden z těchto návrhů mírně upravit a předložit znovu. Jeden jediný z těch osmi předkládám ještě jednou s doplněnou argumentací a jeden je nový. A já bych si je dovolil krátce představit.

První návrh se týká funkčních kurzů, které jsou součástí toho komplexního pozměňovacího návrhu. Dovolil jsem si tam v § 21i v odst. 3 přidat jeden poznatek, na který upozornila Česká stomatologická komora. Ten poznatek se týká projednávání způsobu, jakým se zavedou funkční kurzy do registru kurzů. U stomatologů speciálně a v některých asi vzácnějších případech i v jiných oborech dochází k situaci, že funkční kurzy budou moci být organizované pro lékaře s odbornou způsobilostí, nikoliv tedy se specializovanou, ale odbornou, protože stomatologové mohou samostatně s touto odbornou způsobilostí pracovat již po promoci po nějaké krátké praxi. A tam dochází k tomu, že v té standardní proceduře, která je navržena v citovaném § 21i, ministerstvo před rozhodnutím vyžaduje posouzení akreditační komise. Pro odbornou způsobilost nejsou akreditační komise zřízeny, a proto navrhuji, aby v takovémto případě ministerstvo mělo pravomoc požádat příslušnou profesní komoru, v tomhle případě stomatologickou, o vyjádření namísto té komise akreditační. To je zhruba všechno k tomuto návrhu.

Další návrh se týká souběhu vzdělávání. Vedla se poměrně kontroverzní diskuse o tom, jestli se má povolit tak trošku nad rámec evropské směrnice o vzdělávání v našem prostředí po absolvování odborného kmene možnost studia nástavby nad kmenem pro dva specializační obory najednou. Já jsem byl velmi proti, celá řada kolegů a kolegyň však s tím neměla problém, takže tato verze, že souběžné obory budou, prošla v komplexním pozměňovacím návrhu. A já jsem si dovolil trošku zpřísnit zaměstnavatelské podmínky, za kterých tento režim by mohl být povolen. Ty podmínky spočívají zejména v tom, že lékař by musel pracovat na plný úvazek. Protože jinak se může vzdělávat v tom specializačním vzdělávání až jenom na poloviční úvazek, a dokonce v některých případech, které se týkají mateřských nebo otcovských dovolených, by se mohl vzdělávat na úvazek 0,2. Já si myslím, že souběh dvou specializací bude tak náročné studium, že by mělo být limitováno pouze na plný úvazek. Bude se pravděpodobně týkat stejně jenom několika velmi málo jedinců, byť schopných. Ale získávání zkušeností ve specializačním studiu spočívá nejenom v teoretických znalostech, ale v získávání dovedností při jednotlivých výkonech a také zejména získávání zkušeností a ty musí být získávány nad velkým množstvím pacientů.

Třetí pozměňovací návrh se týká kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo souhlasilo v rámci komplexního pozměňovacího návrhu, aby byly kontrolní pravomoci rozšířeny i na akreditační komise, pokud s tím bude ministr souhlasit. A já navrhuji, aby se toto zmocnění mohlo týkat i zástupců příslušných pověřených organizací, které vzdělávání organizují.

Tolik tedy mé tři pozměňovací návrhy a přihlásím se k nim v podrobné rozpravě podle čísel v systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi a nyní s řádnou přihláškou pan poslanec David Kasal. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se paní kolegyně Pastuchová.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové a kolegyně, dovolte, abych se také zpočátku nejdříve obecně vyjádřil k celkovému návrhu a k němu potom následně vyplývajícím pozměňovacím návrhům, se kterými za vámi přicházím a kterém potom načtu v podrobné rozpravě.

Základní a hlavní změnou, proč byl vlastně tento zákon měněn, je vyřešení požadavku na redukci původně vysokého počtu základních oborů - těch bylo 96. V pozměňovacím návrhu je jich 43 a důležité je také to, že budou zaznamenány přímo v zákoně jako takovém.

Vycházelo se z hlediska kompatibility z evropské směrnice 2005/36/ES, která jasně stanovuje, jaké obory jsou kompatibilní po Evropě, a je to důležité pro vzdělávání našich lékařů a jejich uplatňování v zahraničí. Současné ukotvení základních oborů přímo v zákoně přispěje ke stabilitě a přehlednosti celého systému. Společně s redukcí počtu základních oborů bylo přikročeno také k racionálnímu zkrácení doby vzdělávání většiny oborů i s ohledem na pokračující feminizaci zdravotnictví, která problémy ve zdravotnictví ještě více zvýrazňuje.

Nesmírně důležitou součástí změn je také zjednodušení a zefektivnění systému akreditací, k němuž slouží nově zřizované vzdělávací rady lékařů a paritní zastoupení odborníků v nově složených akreditačních komisích, na kterém se podílejí jak fakulty, lékařská komora, tak i ministerstvo na návrh odborných společností. Ty se budou odpovědně podílet na vývoji daného oboru jako celku a ne jen úzké skupiny odborníků.

Nyní ještě k některým dalším změnám, které zákon přináší. Délka vzdělávání v základním kmenu bude prodloužena na třicet měsíců a bude ukončena zkouškou podobně, jako tomu bylo v bývalém systému prvního a druhého stupně atestace. Lékaři po složení zkoušky získají odpovídající kompetence pro práci v daném zařízení. Důležitou změnou, která bude reflektovat již zmíněnou feminizaci, bude umožnění vzdělávání osobám na rodičovské dovolené, kdy jejich rozsah pracovní doby musí odpovídat úvazku 0,2. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP