(14.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

Bude tedy na školiteli, aby určil, které činnosti je již jeho školenec schopen vykonávat pouze pod odborným dohledem, nikoli jen odborným dozorem. Tato úprava může současně vést k menšímu zatížení lékařů se specializovanou způsobilostí, kteří nyní musejí vykonávat dozor nad lékaři s odbornou způsobilostí i v případech, kdy ho není ve skutečnosti potřeba.

Dále na rozdíl od komplexního pozměňovacího návrhu, který umožňoval výkon revizní činnosti lékařů s odbornou způsobilostí pouze pod odborným dozorem nebo dohledem, umožní tento pozměňovací návrh vykonávat revizní činnost lékařů s odbornou způsobilostí, kteří mají certifikát absolvování základního kmene bez odborného dohledu. Výkon dohledu by v rámci praxe zdravotních pojišťoven nešel vždy naplnit. Navíc vzhledem k činnosti, kterou revizní lékaři vykonávají, není dohled u lékaře s praxí ani důvodný. Pokud jde o výkon odborného dozoru, nevyžaduje se, aby byl v tomto případě prováděn lékařem se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, ale v jakémkoli, a to ze stejných důvodů.

Ohledně předposledního pozměňovacího návrhu, kterým je věc, která bude vycházet a pomáhat jaksi hlavně lékařkám v oblasti pediatrie, kterou doufám všichni pediatričtí pracovníci přivítají, protože feminizace v oboru pediatrie se blíží 90 až 95 procentům, tak je v zásadě doplnit ustanovení o to, že pokud taková lékařka má ve své péči dítě, o které se stará, míněno že ho porodí, tak díky tomu, že vlastně to, co se naučila včetně například laktační poradny, včetně zjišťování infekcí u malých dětí a kojenců, tak se počítá se započtením určité doby, co bude pečovat o tyto děti, do jejich vzdělávání. Účelem je tedy přispět k lepšímu sladění profesního a rodinného života lékařů zařazených ve specializačních vzděláváních oborů pediatrie.

A poslední věc je velmi krátká. Jde o potvrzení kurzů, kdy je tam drobná změna v článku dvě, kdy se v bodě 6 ve druhé větě doplní za slova "v kvalifikačním kurzu" slova "a vydává potvrzení o absolvování kurzu". Důvodem je pouze stanovit osobu, která vydává potvrzení o absolvování kurzu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Kasalovi. Ještě než budeme pokračovat, budu konstatovat omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od poslankyně Ivany Dobešové.

Nyní vystoupí paní poslankyně Pastuchová. Připraví se pan poslanec Svoboda. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych objasnila svůj pozměňovací návrh, který následně načtu, nebo ke kterému se přihlásím, pardon. Jde o to, aby bylo v novele zákona 95 zařazeno pracovní lékařství, protože zachování oboru pracovního lékařství v základních specializačních lékařských oborech je ve většině zemí Evropské unie.

Pracovní lékařství jako obor primární prevence poškození z práce je specifické tím, že je vázáno na podnikovou sféru. Je to jediný obor, jehož základ tkví v pracovním prostředí, je specifický svým zaměřením na vztah práce a zdraví, a proto bývá vnímán zkresleně. Kromě pracovnělékařských služeb zajišťuje i diagnostiku nemocí z povolání podle zvláštních právních předpisů. Vzdělávání v tomto oboru není možné podle mezinárodní komise zdraví při práci jako certifikovaný kurz či nástavbu na jiné obory právě také pro specifickou vazbu na zaměstnaneckou sféru. Tato skutečnost vedla Radu vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, aby již v roce 2008 schválila v národním akčním plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v opatřeních ke zkvalitnění dohledu státu nad zdravím zaměstnanců podle směrnice Rady 89/391/EHS a úmluvy mezinárodní organizace práce č. 161 zařazení oboru pracovní lékařství mezi základní specializační lékařské obory. Toto řešení má i nadále podporu nejen všech rozhodujících mezinárodních institucí včetně evropských, ale i akademických kruhů, resortu sociálních věcí, sociálních partnerů i zaměstnavatelů. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nově znovu požaduje po resortu zdravotnictví zachování tohoto oboru v oborech základních.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Pastuchové. Nyní vystoupí pan poslanec Bohuslav Svoboda. Připraví se pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte i mně, abych řekl několik slov k novele zákona o získávání způsobilosti k výkonu lékařského povolání. Je to zákon, který byl na stole velmi dlouho. Je to zákon, který je velmi potřebný. Je to zákon, se kterým jsme si skutečně ve zdravotním výboru víc než vyhráli. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem členům zdravotního výboru, kteří připravovali komplexní pozměňovací návrh, protože jsem přesvědčen o tom, že ten komplexní pozměňovací návrh dostal podobu, která je akceptovatelná, s určitými výhradami.

Pro mě stále zůstává výhradou problematika praktického lékařství pro děti a dorost. Jsem pevně přesvědčen o tom, že to je svébytný obor, který sice nemá takovéto začlenění v celé Evropské unii, ale že to je zrovna začlenění, které nám zbytek Evropské unie závidí. Ta varianta samostatného výkonu tohoto povolání skutečně by měla zajistit to, že praktičtí lékaři budou fungovat, budou fungovat dobře. Proto jsem si dovolil znovu předložit pozměňovací návrh k této otázce k vašemu posouzení. Vyjádřím se k němu potom v rozpravě podrobné.

Jinak musím konstatovat, že finální podoba návrhu zákona je podoba, kterou můžeme jako klub ODS v celém rozsahu podpořit. Chtěl bych poděkovat jak panu ministrovi, tak kolegovi Kasalovi za to, že vlastně všechny věci, které byly problematické, byly vyčištěny na úrovni diskuse ve zdravotním výboru, a že to je cesta, kterou bychom měli vlastně všechny zákona řešit, vydiskutovat to na klubech, vydiskutovat to potom na výboru a sem přijít s variantou, která už je akceptovatelná. Samozřejmě že zazní ještě další pozměňovací návrhy, ale myslím si, že ta základní médie je tak kvalitní, že se pro ni můžeme vyslovit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi. Ještě před řádně přihlášeným Jiřím Štětinou s faktickou poznámkou pan kolega Radim Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, nechci zdržovat, chtěl bych jenom zareagovat na svého předřečníka Bohouše Svobodu s tím, že bych vás chtěl poprosit o podporu jeho pozměňovacího návrhu. S tím návrhem souvisí petice Iniciativy za zachování oboru praktické dětské lékařství. K té petici se připojilo 104 364 petentů a to si myslím, že je natolik velká váha kritiky, která se vznesla na to, aby tento obor byl zachován. 26. dubna proběhlo veřejné projednávání za účasti petentů a tam byli i petenti, i předkladatelé. Myslím, že jsme se tam dobrali některých závěrů.

A já osobně žádám o podporu toho pozměňovacího návrhu i za sebe, jelikož jsem byl původně spoluautorem toho pozměňovacího návrhu, ale nějakým způsobem moje jméno vypadlo v tom parlamentním šumu. Takže i tak abych učinil za dost sobě. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP