(16.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Bendu, po něm pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych se přihlásit také ke sněmovnímu dokumentu 4903, pozměňovacímu návrhu k tisku 723. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Kaňkovský, po něm pan poslanec Štětina.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne ještě jednou. Dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 4890. Jak jsem už avizoval v obecné rozpravě, jedná se o rozšíření výjimky z minimálně stanovené týdenní pracovní doby nejenom na lékařky, lékaře na rodičovské dovolené, ale také na ty, kteří pečují o dítě před zahájením povinné školní docházky. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Štětinu a po něm pan poslanec Mihola.

 

Poslanec Jiří Štětina: Ještě jednou děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych se dovolil poníženě přihlásit k pozměňovacímu návrhu č. 4532, který je v systému. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím pana poslance Miholu, který je zatím posledním přihlášeným do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si přihlásit se k pozměňovacímu návrhu svému a kolegy Ludvíka Hovorky, který je vložen do systému pod č. 4892. Krátký komentář k němu nebo odůvodnění: Je to pozměňovací návrh, který ponechává mezi základními obory obor praktického lékařství pro děti a dorost. V tomto významném oboru primární péče působí dva tisíce lékařů. Systém péče o děti se osvědčil. Funguje a není žádná reálná potřeba tento systém měnit.

V návaznosti se pak vypouští část přechodných ustanovení, která při zachování tohoto oboru mezi obory základními postrádají smyslu.

Délku vzdělávání ponechává pozměňovací návrh ve stávající délce, tj. čtyři roky oproti navrhovanému prodloužení v původním návrhu i komplexním pozměňovacím návrhu, kde se navrhuje prodloužení vzdělávání ze čtyř na čtyři a půl roku. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

Zeptám se pana ministra a pana zpravodaje na závěrečná slova. Není tomu tak. Pane zpravodaji, podle mých poznámek tady není nic k hlasování, můžeme tedy ukončit druhé čtení tohoto návrhu. (Souhlas.) Takže děkuji jak panu zpravodaji, tak panu ministrovi.

 

A budeme pokračovat bodem číslo

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 706/ - druhé čtení

Prosím pana ministra zdravotnictví, aby nám návrh zákona uvedl.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl projednávaný návrh novely zákona o léčivech a připomněl jeho obsah.

Předložený návrh sleduje dva hlavní cíle. Prvním z nich je adaptace unijního nařízení o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků. Druhým hlavním motivem navrhovaného zákona pak je zakotvení mechanismu pro omezování tzv. reexportů léčivých přípravků tak, aby byla zajištěna dostupnost léčivých přípravků pro pacienty v České republice.

Pokud jde o první okruh úpravy, cílem je dosáhnout toho, aby právní úprava v České republice potřebným způsobem dotvářela režim provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků založený pro celou Evropskou unii nařízením č. 536/2014. V rámci návrhu je konstituována nová etická komise zřizovaná při Státním ústavu pro kontrolu léčiv, kdy jde zejména o snahu zajistit v souladu s požadavky nařízení nezávislost této etické komise, které jsou dále návrhem stanovena pravidla pro její fungování. Návrh současně stanovuje podmínky pro povolování a realizaci klinických hodnocení na území České republiky.

Druhým stěžejním bodem novely zákona o léčivech je, jak jsem již uvedl, úprava možnosti omezení tzv. reexportů léčivých přípravků z České republiky do zahraničí. Smyslem navrhovaného opatření je, aby z důvodu ekonomického zájmu na straně distributorů léčiv nedocházelo k nedostatku léčivých přípravků pro potřeby pacientů v České republice. V gesci Státního ústavu pro kontrolu léčiv se zavádí systém sledování a vyhodnocování situace na trhu s léčivými přípravky. Ty léčivé přípravky, u nichž bude shledáno, že by mohlo vzhledem k jejich objemu na českém trhu dojít v případě reexportu k jejich nedostatku, zařadí Ministerstvo zdravotnictví na seznam a u takto zařazených léčivých přípravků vznikne pro distributory povinnost oznámit jejich zamýšlenou distribuci do zahraničí Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Pokud u léčiv uvedených na seznamu vznikne akutní hrozba jejich nedostatku na českém trhu, bude moci ministerstvo opatřením obecné povahy jejich vývoz omezit či zakázat.

Opakovaně zdůrazňuji, že zakotvení systému omezení či zákazu tzv. reexportů léčivých přípravků není v rozporu s evropským právem a zásadou volného pohybu zboží. Ve smyslu výjimky obsažené v článku 36 Smlouvy o fungování EU se jedná o výjimečné opatření, které má sloužit k ochraně zdraví pacientů, tak aby nedocházelo na území České republiky k nedostatku léčivých přípravků. Rozpor s unijním právem neshledal ani výbor pro evropské záležitosti, který na své 52. schůzi konané 28. června 2016 návrh doporučil Poslanecké sněmovně schválit v předloženém znění. Předložený návrh zákona byl projednán na 35. schůzi výboru pro zdravotnictví konané 9. června 2016 se závěrem návrh schválit ve znění jím přijatých pozměňovacích návrhů.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, závěrem bych vás chtěl požádat o podporu tohoto pro české pacienty přínosného návrhu zákona při jeho následném projednávání. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Tento tisk jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru a dále byl přikázán i výboru pro evropské záležitosti. Usnesení výboru vám byla doručena jako tisky 706/1-3. Prosím nejprve pana zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Rostislava Vyzulu, aby nás informoval o projednání ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Ještě než promluví, tak jenom informace. Pan poslanec Votava byl omluven do konce jednacího dne, nicméně od této chvíle je přítomen a ruší svoji omluvu po zbytek jednacího dne.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, pane vicepremiére, pane ministře, dobré odpoledne. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro zdravotnictví z 35. schůze ze dne 9. června 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

Po úvodním slově MUDr. Svatopluka Němečka, ministra zdravotnictví, zpravodajské zprávě poslance MUDr. Rostislava Vyzuly a po rozpravě výbor pro zdravotnictví za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 706, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Za druhé, zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. Za třetí, zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP