(16.40 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan poslanec Štětina a po něm pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Jiří Štětina: Ještě jednou dobré odpoledne, doufám, že ode mě už naposled.

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážený pane profesore, dámy a pánové, myslím, že zákon 378, který je otevřen, není nic méně, než byl zákon 95. Je to základní zákon, kterým se řídí všechno s léky jako takovými. Já jsem 7. 6. předložil několik pozměňovacích návrhů k tomuto zákonu, které samozřejmě načtu potom v podrobné rozpravě. K tomu se vyjadřovat nebudu. Nicméně mezitím došlo k několika dalším doplněním.

Pokud jde o tento zákon, tak vítám zejména snahu o zabránění nebo omezení redistribuce léků, což je pro naše pacienty a vůbec pro občany této země nepříjemné, když lék prostě potřebují a lék není, protože ho vyvezli ven, i když ta dodávka do našeho státu došla zcela normálně v počtu, který byl objednán. To vítám. My jsme se samozřejmě, když tato Sněmovna vznikla, začali touto problematikou zabývat a vytvořili jsme jakýsi pracovní tým, který se redistribucí zabýval, předložil to Ministerstvu zdravotnictví a je dobře, že se to v tomto zákonu objevuje.

A nyní k dalším věcem, které jsem ještě nenačetl. Ještě zde musím říct jednu maličkost. Já jsem se bohužel nemohl zúčastnit z pracovních důvodů jednání na zdravotním výboru, kde jsem měl tyto pozměňovací návrhy, které byly již diskutovány a jsou vedeny pod č. 4526, nemohl jsem je obhájit, takže v podrobné rozpravě odkážu na jejich přečtení.

A nyní k tomu novému. Samozřejmě jsme svědky toho, že provozovatelé lékáren se v poslední době potýkají se zneužíváním pojmu lékárna. Je to zejména se vznikem takzvaných konopných lékáren. V našem návrhu, který předkládá několik poslanců a který myslím by měl být jaksi doplněním tohoto zákona, se doporučuje, aby všechny lékárny, které jsou jaksi registrovány, měly zelený znak, a to se domnívám, že takto by to bylo výhodné i pro pacienty, protože budou vědět, že tam, kde je zelený kříž, se jedná o legální lékárnu. Takže to jsme dali také do systému.

Poslední věc se týká § 80, kde předepisující lékař je povinen sdělit pacientovi identifikační znak, na jehož základě lze uplatnit elektronický recept u jakéhokoliv poskytovatele lékárenské péče. To je v podstatě drobnost. Zdůvodňujeme to tím, že předložená novela zákona o léčivech žádoucím způsobem doplňuje § 80 v odst. 1 platnou právní úpravou o nové pravidlo ohledně uplatitelnosti identifikačních znaků u elektronických receptů. Formulace v příslušném novelizačním bodu 35 však vyžaduje upřesnění terminologie za účelem souladu s jinými ustanovení zákona o léčivech. Jedná se tedy o jistou drobnost.

Již se nebudu dále šířit k tomuto zákonu. Je dobře, že ho máme na pořadu, a budu rád, když taky bude v co nejbližší době schválen. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Hovorku. Po něm je přihlášen pan zpravodaj.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, nepředkládám žádný pozměňovací návrh.

Jenom se chci pozastavit nad definicí nenahraditelného léku, protože se přiznám, že § 77c, ať ho čtu už několikrát po sobě, tak mi prostě nedává jasnou definici. Tady je pouze napsáno, že ústav shromažďuje od držitelů rozhodnutí o registraci distributorů lékáren informace o objemu léčivých přípravků na trhu v České republice a objemu léčivých přípravků vydaných při použití při poskytování zdravotních služeb, tyto informace zpracovává a vyhodnocuje. To je jasné.

Při zpracování informací podle věty první ústav vyhodnotí, zda množství léčivého přípravku, který není nahraditelný jiným léčivým přípravkem odpovídajících léčebných vlastností, nebo léčivých přípravků vzájemně nahraditelných vzhledem ke svým léčebným vlastnostem, dostatečně pokrývá aktuální potřeby pacientů v České republice. Pokud ústav na základě vyhodnocení uvedené skutečnosti dojde k závěru, že aktuální zásoba předmětného léčivého přípravku nebo léčivých přípravků již dostatečně nepokrývá aktuální potřeby pacientů v České republice a nedostatkem tohoto léčivého přípravku nebo léčivých přípravků, kterým se rozumí nedostatečné pokrytí aktuálních potřeb pacientů v České republice daným léčivým přípravkem nebo léčivými přípravky, bude ohrožena dostupnost a účinnost léčby pacientů v České republice s přímým dopadem na ochranu zdraví obyvatelstva a významným ovlivněním poskytování zdravotních služeb, sdělí Ministerstvu zdravotnictví tuto informaci, a to včetně podkladů a informací, na jejichž základě ústav k tomuto závěru došel, pokud po vyhodnocení těch informací, které poskytne ústav ministerstvu, může dojít k zařazení na určitý seznam, a tak dál a tak dál. Prostě bych očekával, že když se tvoří zákon, tak se napíše nenahraditelný lék je za a), b), c), d), ale tady je to nějak složitě opisem. Obávám se, že to je příliš komplikované v tom, aby zákon byl dobře konzumovatelný.

Chci se ještě zeptat na jednu věc. Pokud se tedy dojde i tímto složitým způsobem k tomu, že konkrétní lék je nenahraditelný, tak jestliže nějaký lék nebo skupina léků bude prohlášena za nenahraditelnou, potom podle mého názoru už není možné, aby byly v referenční skupině s jinými referenčními přípravky, protože zákonná definice referenčních skupin říká, že obsahují přípravky v zásadě terapeuticky zaměnitelné, to znamená, že je-li něco přípravkem nenahraditelným, tak z povahy věci to musí způsobit i jeho vynětí z referenční skupiny a potom vznikne potřeba udělat nějakou zvláštní referenční nebo pseudoreferenční skupinu, protože něco, co je pro účely reexportu nenahraditelné, nemůže být logicky nahraditelné pro stanovení úhrad léčiva. Je to nesmírně důležité i z hlediska judikatury Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který posuzuje zaměnitelnost na úrovni skupin ATC3, jak bude Ministerstvo zdravotnictví České republiky pracovat s touto otázkou, neboť velmi úzká definice nahraditelnosti sice umožní efektivně zakázat mnoho reexportu, čili reexportovat mnoho léčiv, ale naopak může způsobit rozpad mnoha referenčních skupin, a naopak příliš široký přístup k této definici nenahraditelnosti bude mít opačný efekt. Já bych si chtěl jenom vyjasnit, jak to tedy bude fungovat ve vztahu k referenčním skupinám, protože to vnímám jako reálný problém, který situaci může zkomplikovat.

Děkuji za případné vysvětlení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana zpravodaje pana poslance Vyzulu, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP