(9.10 hodin)
(pokračuje Pokorná Jermanová)

Jako první se vypořádáme s návrhem paní poslankyně Kovářové, která navrhuje zařadit bod 156, resp. předřadit bod 156 jako druhý bod dnešního programu. A eventuálně ho zařadit jako pevný bod na 13. hodinu.

 

Takže v tuto chvíli budeme hlasovat o té první variantě a to je předřazení bodu 156 jako druhý bod dnešního programu.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 233, přihlášeno 124 přítomných, pro 44, proti 59. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Kovářové zařadit bod 156 napevno na 13. hodinu na dnešní den.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 234, přihlášeno 126 přítomných, pro 48, proti 49. I tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se vypořádáme s návrhem pana poslance Farského, který navrhuje zařazení sněmovních tisků 807 a 837 jako první a druhý bod po pevně zařazených bodech na dnešní jednání.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 235, do kterého je přihlášeno 128 přítomných, pro 92, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Tak, tímto jsme se vypořádali se změnou programu a ještě nyní mi dovolte pár omluv, které mi doputovaly na stůl. Z dnešního jednání se omlouvá paní ministryně, ne, pardon. Paní ministryně Marksová ruší svoji omluvu a dnešního jednání se zúčastní. Pan poslanec Jakubčík se omlouvá z dnešního jednání z rodinných důvodů, pan ministr Stropnický se omlouvá z nepřítomnosti z pracovních důvodů a pan poslanec Benešík se omlouvá z dnešního jednání do 10 hodin z pracovních důvodů.

 

A nyní již přikročíme k programu, který jsme schválili. Nyní se budeme zabývat bodem

261.
Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslankyně Aleny Nohavové

K tomuto bodu jsme obdrželi na lavice usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 171 ze dne 14. září 2016. (Šum a neklid v jednací síni.)

Prosím místopředsedu mandátového a imunitního výboru poslance Jana Chvojku, aby nám podal zprávu o projednání žádosti Krajského ředitelství Policie České republiky Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, dopravní inspektorát, o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání paní poslankyně. Já poprosím pana poslance, ale dříve než mu dám slovo, poprosím ho, aby vydržel, počkáme, až se sněmovna zklidní.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Hezké ráno, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vás informoval, že v dopoledních hodinách dne 6. září tohoto roku obdržel pan předseda Poslanecké sněmovny žádost Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, dopravní inspektorát, o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání paní poslankyně Aleny Nohavové. Téhož dne byla žádost postoupena mandátovému a imunitnímu výboru a všichni jeho členové měli možnost se seznámit se spisovým materiálem, jehož součástí je vymezení skutku a jeho předpokládaná právní kvalifikace. Mandátový a imunitní výbor žádost policie projednal na své 41. a 42. schůzi, které se uskutečnily dne 14. září. Paní poslankyně Nohavová se ke skutku popsaném v žádosti policie osobně vyjádřila a v závěru svého vystoupení požádala o vydání k trestnímu stíhání. (Šum a neklid v jednací síni přetrvává.) Po posouzení, zda jsou dány podmínky pro omezení imunity člena Poslanecké sněmovny, přijal mandátový a imunitní výbor usnesení číslo 171, které vám bylo rozdáno. Se stanoviskem mandátového a imunitního výboru vás seznámí nyní zpravodaj výboru pan poslanec Ludvík Hovorka.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji a nyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Ludvíka Hovorku, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mandátový a imunitní výbor projednal žádost policie a přijal usnesení: Poslanecká sněmovna podle článku 27 odst. 4 zákona číslo 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a § 12 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s trestním stíháním poslankyně Aleny Nohavové, narozené dne 27. dubna 1960, pro podezření z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti podle ustanovení § 148 odst. 1 trestního zákoníku pro skutek popsaný v žádosti Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, dopravní inspektorát, ze dne 5. září 2016, číslo jednací KRPC-54569-23/TČ-2016-020706-KJ.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku paní poslankyně Nohavové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, plně se ztotožňuji s vyjádřením mandátového a imunitního výboru a dávám souhlas k svému stíhání. Proto vás prosím, abyste i vy podpořili návrh tohoto usnesení. Mám skutečně zájem na tom, aby tato dopravní nehoda z 6. dubna byla už konečně co nejdříve vyřešena. Děkuji vám za pochopení. (Potlesk z levé části jednací síně.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Všeobecnou rozpravu končím a nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy neeviduji žádnou přihlášku, tudíž podrobnou rozpravu končím. Dříve než přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení, poprosím pana zpravodaje, aby nám znovu přečetl návrh usnesení, abychom věděli, o čem hlasujeme. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás tedy znovu seznámil s návrhem usnesení číslo 171 mandátového a imunitního výboru.

Poslanecká sněmovna podle článku 27 odst. 4 zákona číslo 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a § 12 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s trestním stíháním poslankyně Aleny Nohavové, narozené dne 27. dubna 1960, pro podezření z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti podle ustanovení § 148 odst. 1 trestního zákoníku pro skutek popsaný v žádosti Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, dopravní inspektorát, ze dne 5. září 2016, číslo jednací KRPC-54569-23/TČ-2016-020706-KJ.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane zpravodaji, já vám děkuji a v tuto chvíli zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 236, do kterého je přihlášeno 134 přítomných, pro 112, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP