(16.40 hodin)
(pokračuje Bendl)

Současné znění zákona už tudíž ani neodpovídá situaci a je vůči chovatelům starokladrubských koní diskriminační, a proto navrhuji tuto úpravu zákona, která vlastně srovná všechny plemenné knihy a nakládání s plemennými knihami na roveň všech ostatních, neboť v privátním držení rukou je starokladrubáků zaplať pánbůh už víc a není třeba mu věnovat tak výjimečnou pozornost, aby celou správu této knihy na starokladrubského koně jako takového dělal pouze a jedině stát.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan ministr nebo pan zpravodaj si chtějí vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní tedy zahájím podrobnou rozpravu. Eviduji dvě přihlášky. První vystoupí pan poslanec Pavera. Připraví se pan zpravodaj Bendl. Prosím.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji. Jenom se přihlašuji ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny v evidenci pod č. 4613. V obecné rozpravě jsem oba dva tyto pozměňovací návrhy zdůvodnil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Teď se chci formálně přihlásit k pozměňovacímu návrhu evidovanému pod sněmovním dokumentem 3823. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám další bod dnešního jednacího dne a tím je

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 669/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh i v tomto případě uvede pan ministr Daniel Herman. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v zastoupení pana ministra zemědělství uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, tedy zákon o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaný zákon odstraňuje překrývání definice pomocné látky podle zákona o hnojivech a definice přípravku na ochranu rostlin podle zákona o rostlinolékařské péči. K této úpravě se Česká republika zavázala v roce 2014 v rámci řízení pro porušení Smlouvy o fungování Evropské unie. Cílem je toto řízení zastavit a vyhnout se tak případné žalobě u Evropského soudního dvora. Nově se také upravuje proces ohlášení vzájemně uznaných hnojiv. Takzvanou předběžnou notifikací v navrhovaném znění ohlášení mají ve svém právním řádu zavedeny i některé jiné členské země Evropské unie, například Německo, Francie nebo Španělsko.

Více než pětiletá zkušenost se systémem vzájemného uznávání prokázala své opodstatnění v oblasti obchodu s hnojivy. Byly přeformulovány obsahové náležitosti rozhodnutí o registraci hnojiva především za účelem jasného vymezení podmínek, za kterých bude hnojivo uváděno do oběhu. Bylo doplněno, že i v případě změny etikety nebo příbalového letáku je třeba žádat o změnu rozhodnutí o registraci. Etiketa nebo příbalový leták hnojiva budou nově obsahovat údaje, které zajistí spotřebiteli podrobnější informace o výrobku. Navrhuje se také nové ustanovení, které zakotvuje podmínky, za kterých je možno letecky aplikovat kapalná hnojiva a pomocné látky na zemědělských pozemcích.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 33. schůzi ze dne 23. června 2016 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele, přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali zemědělskému výboru jako výboru garančnímu a usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 669/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka zemědělského výboru poslankyně Marie Pěnčíková, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, děkuji za slovo. Seznámím vás s usnesením zemědělského výboru č. 118 z 33. schůze ze dne 23. června 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově ministra zemědělství Mariana Jurečky, zpravodajské zprávě poslankyně Marie Pěnčíkové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, takzvaný zákon o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, schválit ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů, které máte ve sněmovním tisku 669/1.

Jsou to v podstatě jenom dva pozměňovací návrhy. Podle prvního hnojiva, u kterého bylo zrušeno rozhodnutí registraci, mohou být uváděna do oběhu nejdéle po dobu devíti místo původně navržených šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Druhý pozměňovací návrh se týká samotné účinnosti, protože v původním návrhu byl termín 31. srpna 2016, který se nedal reálně stihnout, proto posouváme účinnost a ta nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Přečtu omluvu. Dnes od 17.15 z pracovních důvodů do konce jednání se omlouvá paní poslankyně Adamová.

Otevírám obecnou rozpravu. S řádnou poznámkou se hlásí pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Nebudu dlouhý, pane předsedající, nicméně aspoň poznámku. Obecně podporuji tento návrh zákona. Nebyl nijak super kontroverzní při projednávání v zemědělském výboru, nicméně tady chci už pro stenozáznam připodotknout, že zůstává problémem vyřešení kalu ve vodních nádržích, rybnících a podobně. Zůstává to problémem ministra životního prostředí - naše přílišná tvrdost v případě využívání právě kalů z rybníků. Dříve se zemědělci o kaly prali, dnes to musí vyvážet na skládky nebezpečného odpadu, což zbytečně prodražuje a komplikuje život všem vlastníkům rybníků na straně jedné, kteří je chtějí vyčistit, a aby plnily do budoucna funkci, kterou plnily v minulosti, tak bych se velmi přimlouval za to, aby tato slova nezapadla. Mluvili jsme o tom i na jednání zemědělského výboru. Velmi bych se přimlouval, aby ministr zemědělství a ministr životního prostředí se dohodli na tom, že nebudeme přísnější, než po nás vyžaduje Evropská unie, jako je tomu v současnosti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda někdo další chce ještě vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím. V tom případě obecnou rozpravu končím. Táži se, zda si chce vzít pan ministr nebo paní zpravodajka závěrečná slova. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu. Táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě i podrobnou rozpravu končím. Táži se paní zpravodajky a pana ministra, zda chtějí závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP