(9.40 hodin)

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já bych v této části rád načetl legislativně technické úpravy, se kterými počítá hlasovací procedura, se kterou vás seznámím za chvíli v bodě 1. A jedná se o dva návrhy. Jednak v bodě A9, což je původně součást usnesení ústavněprávního výboru, v nově navrženém znění dosavadního bodu 7 za slovem "řízení" slovo "rodiče" zrušit a slova "je jeho majetek" nahradit slovy "je majetek rodiče". Jedná se o legislativně technickou opravu. Úprava nově navrženého znění dosavadního bodu 7 by měla být v souladu s jazykovým vyjádřením obsaženým v následujícím bodě X (římská deset) v bodě A9.

Druhá legislativně technická v bodě C2, v návrhu poslankyně Maxové, v § 921a odst. 1 slova "devadesátprocentní hodnotě" nahradit slovy "devadesáti procentům hodnoty". Odstranění gramatické chyby a užití slovního vyjádření procent v souladu se zněním užívaným občanským zákoníkem. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní ministryni a po ní pan poslanec Tejc.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci, ráda bych tady jenom velice stručně zopakovala, co už jsem tady řekla a proč se domnívám, resp. proč nesouhlasím s tím pozměňovacím návrhem, který se týká právě přenesení rozhodování na diagnostické ústavy. Ráda bych připomněla, že to rozhodnutí o určení konkrétního zařízení, do něhož má být dítě umístěno, je velice zásadní, protože to ovlivňuje, kde bude dítě žít, kde bude mít své bydliště, jak bude vzdáleno od svých rodičů a jak tito rodiče, kteří jsou často ze sociálně slabých rodin, budou schopni vůbec dítě navštěvovat a udržovat kontakt, kam dítě bude chodit do školy, kde vlastně bude mít své přátele, kde bude navazovat mezilidské vztahy. A soudy stále ještě u nás rozhodují o mnohem méně závažných věcech. Když se rodiče nedohodnou na tom, kde bude po rozvodu jejich dítě bydlet, tak to rozhoduje soud. A to mi připadá opravdu méně závažné než to, o čem mluvíme.

Vím, že opatrovnické soudy, které vlastně ani oficiálně opatrovnickými soudy de facto nejsou, nefungují ideálně. Naše soudnictví celé nefunguje ideálně. Všichni to víme celá léta. A přece jiná břemena z těch soudů také nesnímáme, protože to prostě nejde, protože soudy v určitých věcech mají výsostné právo rozhodovat. Musí to tak být. Musí to tak být z Ústavy, z Listiny lidských práv a svobod. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana poslance Tejce, který je zatím posledním. Tak už ne. Ještě paní poslankyně Válková.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi jen pozvat vás na jednání ústavněprávního výboru, které se koná 3. listopadu. Tématem bude otázka úpravy možné budoucí výživného, stejně tak otázka svěřování dětí do péče. Jsem si vědom toho, že to téma je natolik složité, že se asi dnes rozsekne hlasováním a nemá smysl k němu vystupovat. Nicméně ať už to hlasování dopadne jakkoli, tak my tu debatu povedeme jak na úrovni odborné se zástupci veřejnosti, soudů, ministerstev, tak samozřejmě i politické, protože samozřejmě nakonec rozhodnutí o tom, jakým způsobem má být například zajištěna střídavá péče, společná péče, je samozřejmě na Sněmovně a Senátu.

Dovolte mi, abych vás požádal o podporu dvou pozměňovacích návrhů pod body A4 a A7. A4 je ono zmíněné předkupní právo. Také rozhodne hlasování o tom, jestli vrátíme, nebo nevrátíme předkupní právo k nemovitostem do našeho právního řádu. Já jsem přesvědčen, že to je potřeba a že to je správné. V tomto nesouhlasím s panem poslancem Bendou. A A7 je náš pozměňovací návrh, který se týká bytů zvláštního určení. Jednoduše pokud zdravotně postižený zemře a užívá, má pronajatý byt zvláštního určení, pak dnes platí, že do tří měsíců musí všichni, kteří s ním žili v tomto bytě, opustit tento byt bez náhrady. My navrhujeme, aby to za prvé neplatilo pro osoby starší 70 let a zdravotně postižené, kteří by buďto v tom bytě zůstali, anebo by získali náhradní byt, a pro ostatní aby se ta lhůta prodloužila na šest, alternativně devět měsíců. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím paní poslankyni Válkovou.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, chtěla bych na tomto místě zejména poděkovat kolegyním poslankyním, vaším prostřednictvím, pane předsedo, které napříč politickým spektrem vyjádřily svoji vůli a v podstatě tak i deklarovaly zájem soudů na rychlejším rozhodování o dětech, které jsou umísťovány do ústavních zařízení.

Za druhé jsem chtěla upozornit na to, že to, o čem tady paní ministryně hovořila, o určité protiústavnosti, tak já nesdílím její názor už jenom z toho důvodu, že pokud by to byla pravda, tak tady máme i protiústavní prvky v oblasti rozhodování o ochranné výchově. A nově jsme teď rozhodli, že například o umísťování do konkrétních zařízení, která jsou pod Vězeňskou službou, čili vězení, vězeňských zařízení, nápravných zařízení, bude rozhodovat také exekutivní orgán, v tomto případě ředitel věznice. Soud až v případě, že by se takový odsouzený odvolal. Čili my tady nově zavádíme prvky, které jdou naopak tím směrem, který se snažíme tím mým pozměňovacím návrhem napravit. V oblasti občanského zákoníku to šlo přesně naopak. Je zde zřejmá neprovázanost občanského zákoníku s posledními legislativními změnami. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Chalánková ještě s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Chtěla bych jenom krátce několika slovy zareagovat na slova paní ministryně Marksové, protože jsem očekávala poměrně větší a širší argumentaci. Chtěla jsem sdělit, úplně stejně jako soud přihlíží k bydlišti rodičů, úplně stejně tak může samozřejmě přihlížet ředitel diagnostického ústavu. Nicméně ten diagnostický ústav je tam jako prvek navíc. Soud nařídí ústavní výchovu. Soud ukončí ústavní výchovu. Ale diagnostický ústav na základě odborníků a odborných posudků, protože u orgánů sociálně-právní ochrany takovými odborníky nedisponují, určí typ zařízení, který bude pro další vývoj dítěte tím nejlepším.

Konkrétní případ, o kterém jsem hovořila, kdy maminka docházela za dítětem do dětského centra, které bylo v místě jejího bydliště, a pečovala o toto dítě a řešila si své záležitosti, pokračoval tak, že soud na základě předběžného opatření umístil dítě mimo bydliště této maminky, a protože byla sociálně slabší, tak dochází k rozvolňování a možnému zpřetrhání vazeb této maminky, která dítěti nijak neublížila, chtěla se o něj starat, ale protože je sociálně slabá, tak její dítě bylo vzdáleno od její péče.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě jedna faktická poznámka. Paní poslankyně Hnyková.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Dovolte ještě, abych taky zareagovala na paní ministryni. Chci říci, že paní ministryni v tomto případě vadí, že budou děti umísťovány z diagnostického ústavu do jiných zařízení ve správním řízení, a sama v připravované novele zákona o sociálních službách chce vytrhnout z jiného zákona zařízení, které vyžaduje okamžitou pomoc dětem, a chce ho předat do zákona o sociálních službách, kde vlastně na žádost OSPODu budou děti umísťovány taky bez rozhodnutí soudu. Takže je to rozpor. A já si myslím, že to, co navrhla paní poslankyně Válková, je správné a pro praxi velmi důležité. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. A pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Ano. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Chci jen poděkovat všem poslancům za zdrženlivost, se kterou přistoupili k tomuto návrhu. Pozměňovacích návrhů nebylo mnoho a byly uvážlivé. Moc za to děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Teď bychom tedy měli přikročit k hlasování, nicméně s přednostním právem předseda klubu TOP 09.

 

Poslanec František Laudát: Děkuju, pane předsedo. Je mi to líto, ale jsem nucen požádat o přestávku v trvání 15 minut na klub TOP 09. Prosím všechny poslankyně a poslance, aby se dostavili na klub. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Sejdeme se tedy v 10 hodin... Uděláme to v 10 hodin 5 minut. Dám vám ještě o minutu víc. Přerušuji jednání Sněmovny a sejdeme se v 10.05.

 

(Jednání přerušeno v 9.49 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP