(17.00 hodin)

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, národní kulturní památky jsou ty nejvzácnější památky na našem území, pokud samozřejmě nepočítáme s památkami UNESCO. Zajímalo by mě, zda plánujete v letošním roce rozšířit tento seznam národních kulturních památek, a pokud ano, pak v jakém přibližném časovém harmonogramu. A jestli nám můžete prozradit, kterých památek by se to například mohlo týkat. Myslím si totiž, že je u nás velmi mnoho takových nádherných památek, které by si zařazení do tohoto prestižního seznamu zasloužily.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, o vaši odpověď.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče, Ministerstvo kultury připravilo v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2016 návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Materiál bude v nejbližších dnech předložen do vnějšího připomínkového řízení, po jehož provedení tento návrh předložím v prosinci vládě České republiky k projednání a schválení.

Národní kulturní památky prohlašuje vláda podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky. V letošním roce vědecká rada Ministerstva kultury pro památkovou péči posoudila a doporučila k prohlášení celkem 18 nemovitých kulturních památek a souborů. Na prohlášení za národní kulturní památky se navrhují např. tyto kulturní památky a jejich soubory: Střední strojní průmyslová škola v Mladé Boleslavi, chebská falc, Ďáblický hřbitov v Praze s čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje, zámek v Brandýse nad Labem, palác Lucerna v Praze, klášter v Louce u Znojma a řada dalších. Vidíte na tomto seznamu, že jsou to objekty, které pocházejí z různých historických epoch, ale to, co je spojuje, je právě fakt, že hrají pro naši historii a naše kulturní dědictví velmi důležitou úlohu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane poslanče, máte doplňující otázku.

 

Poslanec Roman Procházka: Možná ani tak ne otázku jako spíš poděkování, protože řadu těch památek, které pan ministr jmenoval, osobně znám a myslím si, že si to zaslouží. Nejvíc mi udělal radost chebský hrad, což je historický objekt, jehož historie se začala psát už někdy na počátku 12. století. Jeho dějiny jsou mj. spojeny s mocným rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. A byl to jeden z nich, slavný Fridrich Barbarossa, který nechal původní objekt v závěru 12. století přestavět na císařskou falc, a to je v podstatě jediný reprezentant tohoto typu hradní architektury u nás. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně Marie Pěnčíková bude interpelovat pana ministra Mariana Jurečku ve věci obchodních vztahů s Čínou. To je těžké, když ho tam nepustí. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane opět nepřítomný ministře, budu stručná. Agrární a potravinářská komora vás zkritizovala za to, že jste svým chováním ohrozil export našich produktů do Číny. Nechci rozebírat, jestli se tak nakonec stane, nebo ne, každopádně vy jste si určitě byl vědom toho, jakou reakci může vaše chování a vaše výroky vyvolat. Takže mám dva dotazy: Opravdu vám to stálo za to, že jste ohrozil možnost další spolupráce s Čínou? A můj druhý dotaz: Už se vám podařilo zkomplikovat pozici našich zemědělců a potravinářů na ruském trhu, teď Čína. Takže bych byla ráda, kdybyste mi poskytl seznam zemí, které chcete pro naše producenty ještě uzavřít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyni bude odpovězeno písemně a snad i se seznamem.

Další interpelaci přednese paní poslankyně Alena Nohavová, která bude interpelovat paní ministryni školství Kateřinu Valachovou ve věci zdravotní tělesné výchovy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, tělesná zdatnost, která je vázána na pravidelnou pohybovou aktivitu, se u dnešních školáků snižuje. Děti školního věku jsou stále obéznější, mají problémy spojené se správným držením těla, další pohybové problémy a bývají často pro své zdravotní problémy osvobozeny z tělesné výchovy. Tím jsou z pohybových aktivit ve škole vyřazeny. S těmito dětmi by se naopak mělo více pracovat. Samozřejmě že jinak než v běžné tělesné výchově. K tomu by měla sloužit zdravotní tělesná výchova, se kterou je to však na dnešních školách velice špatné. A myslím, že na většině škol již dnes nejsou. Dvě hodiny tělesné výchovy jsou sice tradicí, ministerstvo usiluje o třetí. Nejsem proti tomu. Samozřejmě by měly být kvalitní. Ale co uděláme s dětmi, které jsou ze zdravotních důvodů osvobozeny z tělesné výchovy?

A tak se ptám: Paní ministryně, jaká je současná situace se zdravotní tělesnou výchovou? Uvažujete o jejím zlepšení? A bude se na školách opět zavádět? A jako doplňující otázku jsem měla, zda neuvažujete o slovním hodnocení výchov, nejenom tělesné, ale i ostatních výchov, protože si myslím, že vrozené dispozice jsou předurčující k různým výkonům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyni bude odpovězeno písemně. I my poslanci bychom si to mohli vzít k srdci.

Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová bude interpelovat pana poslance Milana Chovance ve věci úředních pobytů na úřadech. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci úředních pobytů na úřadech. Hovořím konkrétně o zákonu o evidenci obyvatel, dle kterého je umožněno občanům na základě proběhlých správních řízení přihlásit se trvalým pobytem na příslušných úřadech obcí a měst. Bohužel, touto praxí se umožňuje především v některých krajích tento legislativní krok doslova zneužívat. Obce a města de facto ztrácejí o těchto osobách jakékoliv povědomí. Mizí z dosahu a je to také jeden ze základních nástrojů, jak se těmto občanům daří unikat před exekucemi a dalším úřadům.

Uvedu konkrétní příklad z Mostu. Celkem má město zhruba 66 000 obyvatel, z toho 1 850 občanů má nahlášené trvalé bydliště na radnici. Odhad úředníků je, že minimálně 80 % těchto občanů se takto vyhýbá exekucím, placení poplatků atd., jak jsem již zmínila. Ze strany příslušných úředníků je samozřejmě snaha tyto občany dohledat. Využívají se veškeré možné instituce, jako je úřad práce, Policie České republiky nebo i finanční úřady.

Vážený pane ministře, připravuje vaše ministerstvo novelu uvedeného zákona, tak aby již nebylo možné tuto praxi některých občanů dále rozvíjet? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Ministerstvo vnitra si je vědomo tohoto problému, který ve stávající praxi je zakotven, a opravdu lze konstatovat, že mnozí nadužívají, nebo dokonce zneužívají toho, že přihlašují svůj trvalý pobyt na adresu obce nebo tzv. zvláštní matriky. Ministerstvo vnitra zpracovalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, tedy zákona o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve kterých se navrhuje, aby v případě, že občan evidovaný s údajem o místě trvalého pobytu na právě sídle ohlašovny, což většinou bývá obecní úřad, nebo na sídle zvláštní matriky, byl tento údaj označen v informačním systému evidence obyvatel. Ono totiž není možné, pokud ten člověk má u sebe občanský průkaz, zjistit, že zrovna ta adresa, kterou uvádí jako místo trvalého pobytu, je právě evidence úřadu. A velmi složitě se potom vymáhají veškeré úkony směrem k těmto lidem. Tento návrh zákona je evidovaný jako sněmovní tisk 909, byl 19. října 2016 přijat v prvém čtení na 50. schůzi Poslanecké sněmovny.

Co se potom týká té otázky, že neznáme pohyb těch lidí, tedy že ti lidé jsou velmi složitě zachytitelní. Bohužel, adresa trvalého pobytu je údaj, který je pouze evidenční. Není zákonem nijak nařízen, lidé nemusejí hlásit trvalý pobyt, tedy nemusí se na něm zdržovat. Pokud by došlo ke změně, dejme tomu vize směrem k této věci, je potřeba změna legislativy. Vláda se touto cestou vydávat nechce. Je možné, že příští Poslanecká sněmovna, případně další vláda to změní tak, že tedy adresa trvalého pobytu, která bude zapsána v občanském průkazu, bude muset korespondovat opravdu s adresou, kde se člověk zdržuje. Pokud tomu tak nebude, tak se bude muset přihlásit v nějaké vymezené lhůtě. Ale zatím touto cestou nejdeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP