Čtvrtek 1. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

166.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Protokolu o perzistentních
organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace,
eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech
k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
/sněmovní tisk 734/ - druhé čtení

I tady prosím pana ministra životního prostředí, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající, za slovo a děkuji i za to, že jste ten jazykolam řekl za mě, takže už to nemusím opakovat. A protože jsem obsáhle představoval v prvním čtení, tak už jenom skutečně shrnu, k jakým změnám dochází.

U všech tří vámi výše jmenovaných protokolů dochází především ke zjednodušení postupu při přijímání změn přílohy, které stanoví mezní hodnoty pro vypouštění škodlivých látek, a dále se zavádí časově omezené zmírnění požadavků na uplatňování nových emisních limitů. Účelem je tedy vytvořit takové předpoklady, které rozšíří okruh smluvních stran, na které se budou vztahovat požadavky na omezování znečištění ovzduší. V případě Protokolu o perzistentních organických polutantech a u tzv. Göteborského protokolu se rozšiřuje také okruh nebezpečných látek, které budou po vstupu změn v platnost podléhat pravidlům. A u Göteborského protokolu potom samostatně se také rozšiřuje jeho působnost o ochranu zdraví před emisemi suspendovaných částic a stanovují se nové národní emisní stropy platné od roku 2020.

Změny dotčených protokolů vycházejí z právní úpravy EU a jsou nebo v dohledné době budou promítnuty do předpisů EU nebo ČR. Česká republika v současnosti také již plní národní emisní stropy platné k roku 2020. Zatím s výjimkou oxidu siřičitého, kde je ale předpoklad dosažení tohoto snížení v předepsané lhůtě.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru a zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, dnes jste tedy velmi oblíben.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Dovolil bych si vás seznámit s výsledky projednání na zahraničním výboru, kde po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladimíra Dolejského a zpravodajské zprávě poslance Václava Zemka, tedy mě, a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změn Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, tedy mne, aby na schůzi PS podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru - což jsem právě učinil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane zpravodaji, nikam mi nechoďte. Ještě bychom potřebovali zprávu výboru pro životní prostředí. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Tento tisk projednal i výbor pro životní prostředí a po odůvodnění mém a pana náměstka je v podstatě usnesení totožné. Tedy doporučení Poslanecké sněmovně, aby tento tisk schválila. Takže abychom byli přesní... (Řečník se obrací na předsedajícího, ten mu podává příslušné usnesení, které však spadne na zem do volného prostoru vládní lavice. Ministr Zaorálek ho běží zvednout a předává ho zpravodaji.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, dnes je potřeba si řečníky hýčkat. (Pobavení v sále.)

 

Poslanec Václav Zemek: Takže abychom byli přesní, ještě jednou. Po projednání a odůvodnění náměstka pana Ing. Vladimíra Dolejského a zpravodajské zprávě poslance Václava Zemka výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení, kdy Parlament České republiky, nebo Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změn Protokolu o perzistentních organických polutantech a Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace, přízemního ozonu, Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice. Je to téměř totožné. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předal předsedovi Poslanecké sněmovny. A za třetí opět shodné usnesení, zmocnil zpravodaje výboru, tedy mne, aby s tímto projednáním seznámil plénum Poslanecké sněmovny. Toť vše. (Řečník velice drmolí a je mu celkově špatně rozumět.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám rozpravu, do které se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, nevím, jak vy, ale já jsem rozuměl pouze tomu, že máme schválit. Všichni, kteří zatím mluvili na mikrofon, měli potíže přečíst vůbec název tohoto vládního návrhu. Já bych poprosil pana ministra, ten to bezesporu vědět bude, aby nám řekl, o čem máme vlastně hlasovat, protože takhle naslepo se mi vůbec hlasovat nechce. Protokol o omezování acidifikace. Co vy na to? Jsme pro omezování acidifikace, nebo ne? (Pobavení a ohlasy v sále.) Já ještě nevím. Chceme taky omezovat eutrofizaci. Jste pro, nebo proti? Pan ministr je pro, ale neřekl nám, co to je. Já zase nevím. A věřím, že nejsem jediný. Já bych to otočil. Řekl bych, že jediný je pan ministr, který to ví.

A myslím, že máme napsané, že jednacím jazykem Poslanecké sněmovny je čeština. Tak kdyby nám to někdo přeložil do českého jazyka, popsal nám, o jakou činnost se vlastně jedná, proč to chceme omezovat, co je na tom špatně, kdybychom to neomezovali, jestli není lepší to zvyšovat než omezovat. Já totiž nevím, o co se jedná, tak skutečně nejsem připraven hlasovat. Já vím, že to bylo, jako že se smějete a je to legrace. Ale jednou se někdo může zeptat, proč jste pro to hlasovali. Tak se chci zeptat, jaký to bude mít dopad na náš český průmysl, pokud k takové úmluvě přistupujeme. Pak se chci zeptat, jestli k ní přistoupit musíme. Co se stane, když nevyslovíme souhlas s ratifikací? Omezíme nějak ty státy, které opravdu chtějí omezovat acidifikaci, eutrofizaci a přízemní ozón, nebo ne? A tak podobně.

Já počkám na vystoupení pana ministra a doufám, že si to nenechá na závěrečné slovo, abychom se mohli případně ptát, protože když já něco nevím, tak se nestydím zeptat. Takže se ptám vlastně, co ty pojmy znamenají, proč je máme omezovat, kdo to vymyslel, kdo to projednal v České republice kromě Poslanecké sněmovny. Možná ctihodná horní komora to už schválila, to je možné. A těším se na odpovědi pana ministra.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. O slovo se hlásí pan zpravodaj, jestli to ještě platí. (Ano.) Pan zpravodaj nám sdělí, co budeme dělat, když budeme acidifikovat a eutrofizovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Jenom stručně moje poznámka. Samozřejmě jsme už ve druhém čtení. Proběhla tady debata v prvním čtení. Projednalo se to na výborech. Takže není pravda, že by o tom nikdo nehovořil. Byli tam i zástupci ODS jak na zahraničním výboru, tak na výboru pro životní prostředí. Myslím si, že v prvním čtení tady bylo poměrně podrobné odůvodnění ze strany předkladatele. Takže já nevidím důvod, proč bychom to tady měli znova odůvodňovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Pan předseda Stanjura se hlásí. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem se neptal za Občanskou demokratickou stranu. Já to nepovažuji za politický souboj. Ale jsem překvapen. Podruhé se člen našeho klubu zeptal na něco ministra a přiběhne pan Zemek. Tak něco mi uniklo. Je to nový ministr? Nebo váš mluvčí? Já nevím. Já fakt, až se budu chtít na něco zeptat pana zpravodaje, tak se vás zeptám, pane zpravodaji, věřte mi, já si něco připravím během chvilky.

A ten argument... Zkuste nám odcitovat z té rozpravy, bezesporu vysoce odborné na plénu v prvním čtení. Já to klidně najdu. Než mi odpoví pan ministr, tak vám něco z toho stenozáznamu odcituji. Takové ty řeči, my už jsme to na výboru... Já nejsem člen ani jednoho z těch dvou výborů a myslím, že mám plné právo se zeptat, když něčemu nerozumím. Tak takové ty zesměšňující poznámky, že už jsme o tom mluvili tam u nás na výboru, tak co nás tady zdržujete, tak to bych si prosím vyprosil. Kdybyste aspoň odpověděl na tu otázku, když už jste tady dělal mluvčího ministra. A ne že já o koze a vy o voze. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan zpravodaj chce odpovědět. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Opravdu jenom stručně. Určitě na mé faktické poznámce nebylo nic zesměšňujícího. To bych si vyprosil. Jako proč se tady napadáme? Není to určitě žádná politická věc. Jen jsem tady poznamenal, že už tady rozprava proběhla, což je pravda. A myslím si, že tady taky nikdo nezpochybňuje například, když se tady hovoří o jiných odborných oblastech - například lékařství. Jako každý má nějakou svoji oblast. V každém poslaneckém klubu to funguje tak, že je tam odborný mluvčí nebo odborná skupina, která to řeší. Samozřejmě nikomu neupírám právo na to, aby se dotázal. Ale dělat problémy zbytečně u nějaké věci, která už tady byla několikrát diskutována, to si myslím, že je zbytečné, nezlobte se na mě.

A k těm termínům, pokud se týká eutrofizace, tak český překlad je přeživení nebo velký obsah živin v prostředí, acidifikace je okyselení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr, po něm pan předseda. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Nevím, co tady u někoho dneska, jestli jsou nějaké erupce na Slunci, nebo co tady někoho kouslo. Ale mám pocit, že jsme tady všichni v nějaké vzrušenější atmosféře dnes, tak to se máme asi na co těšit příští rok.

Samozřejmě pan předseda Stanjura má právo na tenhleten dotaz. Jenom ta debata probíhala na výborech. Obyčejně toto téma za Občanskou demokratickou stranu hovoří pan kolega Zahradník. Ale přirozeně je tady právo každého poslance, aby se zeptal, na co si přeje.

Částečně už to tady padlo. Samozřejmě acidifikace se především týká znečištění ovzduší okysličujícími látkami, jako je třeba oxid siřičitý a další tedy především oxidy síry - tedy pardon, okyselujícími látkami. A eutrofizace se týká především dopadů vnosu fosforu, popřípadě oxidu dusíku a jeho vliv na růst vlastně té zelené hmoty, tedy znečištění vod, což dneska je věc, která samozřejmě postihuje celou Evropu, nejenom Českou republiku. Proto se tyhlety protokoly a úmluvy z nich vyplývající schválily, to znamená, ony konkrétně se týkají té úmluvy, jednotlivých látek, je to třeba protokol o snížení emisí síry nebo jejích toků přes hranice států nejméně o 30 %. Je to protokol o omezování emisí oxidu dusíku nebo jejích toků přes hranice. Je to protokol o omezování emisí těkavých organických látek, o dalším snižování emisí síry, protokol o těžkých kovech a další.

Tyhlety protokoly skutečně existují už řadu let, v podstatě víceméně už od 90. let. Česká republika k nim postupně přistupovala. V zásadě byl i dotaz na výboru velmi nízkého počtu ratifikací od roku 2009. Tady bych chtěl říct, že ty protokoly byly ratifikovány v případě Göteborského protokolu dvaceti členskými státy, počet smluvních stran je celkem 25, protokol o těžkých kovech jednadvaceti členskými státy a mezi nimi i Českou republikou.

Samozřejmě jsme se intenzivně jako Ministerstvo životního prostředí zabývali také dopady i na Českou republiku. Provedli jsme třeba analýzu údajů, které ohlašují provozovatelé dotčených zdrojů znečišťování, s ohledem na možnosti plnění stanovených emisních limitů. Došli jsme k závěru, že nebyl identifikován zdroj, který by tyto požadavky nebyl schopen plnit. Takže v této chvíli mohu říct skutečně s plnou vážností, že tady nehrozí nebezpečí, že by Česká republika nějaký z těch parametrů neplnila.

Jestli takto stačí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou nejprve pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec... s přednostním právem. Tak s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké popoledne. Dovolte, abych se vyjádřil k tomuto návrhu zákona.

Mně se zdá, že se tady trochu nějakým způsobem motáme zároveň i v Pařížské dohodě. To jsem pochopil, že se tady naznačuje. Acidifikace oceánu je poměrně známý pojem, je to překyselení. Otázkou zůstává, kdo za to všechno může. Samozřejmě exhalace, které vypouštíme jako civilizace, respektive nejvyšší znečišťovatelé. Já jsem se v rozpravě ptal, a ještě se přihlásím, až se bude projednávat Pařížská dohoda, jak s tím naloží největší znečišťovatelé, což je Čína a Spojené státy. Pan ministr říkal, že nově zvolený americký prezident Donald Trump půjde touto cestou a připojí se k Pařížské dohodě s tím, že se budou snižovat emise skleníkových plynů, které rázně oteplují naši planetu, což je samozřejmě dokázáno. Takže podporuji tyto různé úmluvy, protože je opravdu nutné tyto exhalace snížit.

Ale položme si otázku ještě jednou. Kdo exhalace produkuje? Je to průmysl. A myslím si, že uhlík za to sám až tak úplně nemůže, ale může za to právě deregulovaný kapitalismus od 80. let, který dává velký rozvoj a rozmach, řekněme to na rovinu, uhlíkové lobby, která drancuje svět, drancuje ve své podstatě planetu a neobnovitelné zdroje. Takže původcem samotného znečišťování naší planety je deregulovaný kapitalismus.

Děkuji za pozornost. (Ojedinělý potlesk z klubu KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byla zajímavá informace. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív krátká reakce na to, co jsme zrovna slyšeli. Dneska je velký den komunistů. Nejdříve bojovali s landsmanšaftem, pak bojovali s NATO a teď bojují s průmyslem. (Veselost v levé části sálu.) Proč ne?

Za prvé chci říct, aby poslanci hnutí ANO podpořili mé vystoupení, protože tím zakryjeme nepřítomnost vašeho předsedy, protože kdybychom skončili, urychlili tento bod, tak se musíme rozejít, protože není přítomen. (Hlas z řad poslanců ANO: Je omluven.) Neříkám, že není omluven, jenom říkám, že je v té restauraci, hlídá ty účtenky, takže by stejně nemohl projednávat a předkládat smlouvu s Belize a podobně. (Veselost v pravé části sálu.)

Ale já jsem si dal tu práci a našel jsem si stenoprotokol ze zajímavého projednávání tohoto tisku v prvém čtení. Vystoupili celkem tři řečníci: pan ministr, jeho citace si nechám až na druhé místo, potom pan zpravodaj, to budu citovat jako první, a potom pan poslanec Kučera, který to navrhl přikázat ještě výboru pro životní prostředí. To bylo celé. (Neklid a hluk v sále.)

Zkusme si připomenout, co nám řekl pan zpravodaj. Cituji přesně. Nebojte se, on to zase s tou zpravodajskou zprávou úplně nepřeháněl. Citace: "Hezké ještě dopoledne, pan ministr to řekl celkem obsáhle." Je to asi 13 řádků, abyste viděli to obsáhlé vystoupení pana ministra, je to jenom o něco delší než název úmluvy. "Já si pouze dovolím to poněkud shrnout," říká pan zpravodaj. "Předloha se týká rámcové úmluvy o dálkovém znečištění ovzduší, jejíž součástí jsou tři protokoly, jak už bylo řečeno." Takže věta bez informační hodnoty, jenom nám řekl, že název odpovídá tomu, čemu se věnujeme. "Protokol o perzistentních organických polutantech, takzvaný Göteborský protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu a Protokol o těžkých kovech." Takže ve své druhé větě zpravodajské zprávy nám přečetl podruhé název této úmluvy a nepřidal jedinou informaci, komentář či hodnocení. A teď přijde zásadní informace: "Tyto změny se týkají právě těchto protokolů."

Takže si zkusme shrnout první tři věty vystoupení pana zpravodaje. Řekl nám, jak se tisk jmenuje, pak nám ocitoval obtížná cizí slova a pak to moudře shrnul a řekl, že tyto změny se týkají právě tohoto. "V prvním protokolu dochází k rozšíření o nové látky. U Göteborského protokolu, a to je velmi důležité a to bychom neměli podceňovat a měli bychom to zvážit při svém rozhodování, jestli to podpoříme, se jedná o nějaké technikálie a u těžkých kovů dochází ke specifikaci nových stacionárních zdrojů." A to je celé.

A pak si přijde drzý opoziční poslanec a dovolí se zeptat, o čem to je. Milé kolegyně, milí kolegové, je to o té úmluvě, je to o těch protokolech, je to právě o těch změnách jak v té úmluvě, tak v těch protokolech a jedná se o nějaké technikálie. (Veselost a potlesk v pravé části sálu.) Na rozdíl od pana zpravodaje se skutečně nepřimlouvám, stejně jako pan ministr, abychom to schválili.

Já jsem slíbil, že budu citovat pana ministra, mám ještě pět minut, než bychom museli skončit kvůli nepřítomnosti pana ministra Babiše. Nebojte, jeho obsáhlé vystoupení se do pěti minut suverénně vejde.

Pan ministr nejdřív poděkoval panu předsedajícímu, už nevím přesně, kdo to byl, poděkoval za to, že ta těžká slova přečetl i za mě, načež začal: "Výkonný orgán Úmluvy o dálkovém znečištění prostředí přecházejícím hranice státu přijal v letech 2009 a 2012 změny tří protokolů, a to..." A teď pan ministr chtěl ukázat, že je stejně dobrý jako pan předsedající a znovu nám přečetl název protokolů: "... a to Protokolu o perzistentních organických polutantech, dále Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu, takzvaný Göteborský protokol," to jsou ty technikálie, pokud jste zapomněli nebo jste se ztratili, "a Protokolu o těžkých kovech. V uvedených protokolech dochází k následujícím změnám." A teď je jeden odstavec. (Opět veselost v pravé části sálu.)

A teď je velmi důležitá pasáž: "Co bych chtěl zdůraznit," říká pan ministr, "změny dotčených protokolů vycházejí z právní úpravy Evropské unie a jsou nebo budou v dohledné době promítnuty do předpisů Evropské unie nebo České republiky." To se nám ulevilo, pane ministře, skutečně musím říct. "V úvahu přitom přicházejí pouze změny menšího rozsahu ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., která řeší přípustné úrovně znečišťování a provádí příslušná ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Přijetím změn uvedených v protokolu Česká republika podpoří snahu mezinárodního společenství prosadit v globálním měřítku přísnější požadavky na omezování a snižování emisí škodlivých látek a tlak rovněž na ty státy, které mají vysoký podíl na dálkovém přenosu znečišťujících látek. Děkuji vám za pozornost a věřím, že to podpoříte." Konec citace a konec vystoupení pan ministra.

Nevím jak vy, ale to přece nemůžeme myslet vážně. Já jsem z Moravskoslezského kraje a nepovedlo se to žádné vládě. Kdybychom aspoň uměli se sousedem domluvit to, aby znečištění nepřicházelo z Polské republiky do Moravskoslezského kraje. To nám moc nejde. A není to jednoduché. A říkám, nepovedlo se to žádné vládě včetně naší vlády. Takže neříkám, že je to jednoduché. Není ale mnohem důležitější pro občany České republiky tohle než říct technikálie v Göteborském protokolu? Zásobovat nás slovy, větami, odstavci nesrozumitelného textu a očekávat, že slepě budeme hlasovat, jenom abychom si udělali fajfku, že jsme to jako Česká republika odmávali a že nejsme troublemaker. Zkusme se zaměřit na to, aby například z toho Polska to k nám nechodilo, aby tak nebyly znehodnoceny velké investice našeho ocelářského průmyslu, protože pokud ty investice jsou pouze na jedné straně hranice, tak dopad na životní prostředí není tak dobrý, jak by to mohlo být, kdybychom to měli celé ve svých rukou.

Takže já bych doporučoval zaměřit se na jednání s Polskou republikou, zkusit řešit tohle, a potom se můžeme vrátit ke změně protokolu o úmluvě. Ale to je typický příklad toho, jak funguje nesmyslná politika. Já ani nechci ve skutečnosti znát odpověď na otázky, kolik úředníků se tomu věnuje na mezinárodní úrovni, národní úrovni, jak si to vyměňují, kolik měli konferencí, kolik snědli chlebíčků, jestli za ty chlebíčky byly účtenky z EET, nebo ne, to fakt ani nechci vědět. Ale řešme podstatné problémy a tohle můžeme nechat ležet. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Leoš Heger, jestli na ní trvá. Netrvá. Vzhledem k tomu, že je 12.59 hodin a je přihlášen ještě pan zpravodaj i pan ministr a patrně to nestihneme, tak pokud nebudete namítat nic proti mému postupu, tak přerušuji projednávání tohoto bodu a přerušuji jednání Sněmovny do 14.30 hodin, kdy budeme pokračovat ústními interpelacemi na premiéra dle jednacího řádu. Přeji dobrou chuť k obědu.

 

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat v jednání této schůze Sněmovny. Naším pevným bodem programu pro dnešní odpoledne jsou ústní interpelace na pana premiéra a pak na jednotlivé členy vlády.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP