Úterý 17. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 964/ - druhé čtení

Z pověření vlády tento návrh zákona uvede paní ministryně práce a sociálních věcí Marksová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci, důvody pro předložení tohoto vládního návrhu zákona jsem myslím velmi podrobně uvedla v prvním čtení, jenom připomínám, že se jedná vlastně převážně o takovou technickolegislativní novelu a zároveň byla tato novela připravena kvůli provedení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Jinak tento návrh byl projednáván ve výboru pro sociální politiku, který jej doporučil schválit ve znění několika poslaneckých pozměňovacích návrhů, které byly... (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, já prosím o klid a prosím, usaďte se na svá místa.

Pan předseda vlády hlasuje s kartou číslo 69.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já děkuji. Vydržte! Já jsem stručná.

Tyto návrhy byly konzultovány s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s těmi pozměňováky, které jsou uvedeny v usnesení výboru pro sociální politiku, souhlasím a výboru děkuji. A chtěla bych zde kvůli času vypíchnout zejména jeden pozměňovací návrh, který podala paní poslankyně Strnadlová, kde se v § 78 odst. 2 zákona o zaměstnanosti zvyšuje částka příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 9 500 korun. To je velice důležité zvýšení, které kompenzuje zaměstnavatelům zdravotně postižených osob to, že se minimální mzda pro zdravotně postižené vyrovnala s tou klasickou minimální mzdou, což je věc, která je zajisté velmi hezká, ale pokud bychom nezvýšili ten příspěvek, tak by to těm, kteří provozují chráněné dílny atd., mohlo dělat velké potíže.

Takže já vás prosím o rychlé projednání tohoto zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. My jsme tento návrh přikázali v prvém čtení k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako tisk 964/1. Prosím zpravodajku příslušného výboru paní poslankyni Nytrovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnila pozměňovací návrhy. Prosím.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Chtěla bych vás seznámit s 239. usnesením výboru pro sociální politiku ze 48. schůze dne 15. prosince 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Po odůvodnění náměstka ministryně práce a sociálních věcí Jiřího Vaňáska, zpravodajské zprávě poslankyně Pavlíny Nytrové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 435 o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů s těmito změnami a doplňky.

V části první článek 1. Za prvé. Za bod 2 se vkládá nový bod 2a, který zní: "2a V § 78 odst. 2 se částka 8 800 Kč nahrazuje částkou 9 500 Kč.

Za druhé. V části první se doplňuje článek 2, který -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, já vám samozřejmě nechci vstupovat do vaší zpravodajské práce, ale není nezbytně nutné ten pozměňovací návrh celý číst. Stačí na něj odkázat. Ale pokud si přejete a pokládáte to za důležité, tak samozřejmě můžete.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Dobrá, vážený pane předsedající. Odkazuji na toto usnesení, které bylo projednáno ve výboru pro sociální politiku, jak už jsem říkala, 15. prosince a o kterém vás tady informovala už i má předřečnice paní ministryně.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám přihlášenou paní poslankyni Hnykovou a potom paní poslankyni Pekarovou Adamovou. Takže slovo má paní poslankyně Hnyková.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Dobrý den. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové a členové vlády, dovolte, abych vám představila pozměňovací návrh, na kterém jsme se shodli v našem poslaneckém klubu Úsvit - Národní koalice, a já si ho dovoluji předložit. My jsme původně měli připravenou novelu zákona o zaměstnanosti ve sněmovním tisku 892, ale když se tento zákon otevřel, tak jsme si dovolili připravit pozměňovací návrh, který jsem si osvojila, a zde vám ho přednesu.

Tento pozměňovací návrh zavádí novou pravomoc úřadu práce dozorovat stav uchazeče, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Inspirací je § 106 odst. 5 písm. i) zákoníku práce. Úřad práce by měl touto cestou pravomoc uplatňovat ve výběrových řízeních na volné pracovní místo. V praxi totiž dochází k tomu, že uchazeči, kteří nechtějí, aby je někdo zaměstnal, chodí na výběrová řízení opilí, a tím se vyhýbají tomu, aby je někdo zaměstnal.

Vycházíme nejen ze zkušeností úřadů práce, kterým to zaměstnavatelé hlásí, a já jsem si to sama osobně ověřila, při zpracování tohoto návrhu zákona ale vycházíme také zejména ze zkušeností přerovského radního s kompetencí pro prevenci kriminality a aktivní politiku zaměstnanosti, který ve svém městě inicioval projekt, ve kterém nabízí práci dlouhodobě nezaměstnaným. Podle jeho zkušeností se dlouhodobě nezaměstnaní rozdělili na dvě skupiny. První nabídku práce uvítala a s úspěchem se zapojila do pracovního procesu. Druhá část dlouhodobě nezaměstnaných se práci i nadále vyhýbá tím, že využívá mezer v zákonech a dalších souvisejících předpisech.

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je odstranění jedné do očí bijící mezery v zákoně o zaměstnanosti, která znemožňuje evidentní zneužívání dávek. Dopad na statní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty bude mít tento pozměňovací návrh jen pozitivní. Výdaje státního rozpočtu budou sice náklady na zkoušku na zjištění, zda uchazeč o zaměstnání není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, na druhou stranu lze očekávat úsporu finančních prostředků v nevyplacených podporách v nezaměstnanosti.

Navrhované řešení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Klíčový je článek 10 odst. 1 Listiny, který mimo jiné stanoví, že každý má právo, aby bylo zachována jeho lidská důstojnost. Test na zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je sice zásahem do lidské důstojnosti, ale lze mít za to, že je proporcionálním, protože člověk pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nemůže řádně absolvovat výběrové řízení a mrhá tak veřejnými i soukromými prostředky.

A teď podrobněji k pozměňovacímu návrhu. Pozměňovací návrh zavádí novou pravomoc úřadu práce, a to v § 31 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí: d) se nepodrobí zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, e) je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Právně se jedná o novou nevyvratitelnou domněnku maření součinnosti s krajskou pobočkou úřadu práce. Na úřadu práce bude, aby metodikou stanovil, co se rozumí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Na základě § 30 odst. 4 písm. b) je sankcí za tento přestupek vyřazení na šest měsíců z evidence úřadu práce.

Dovolila bych si potom v podrobné rozpravě přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem vložila do systému. Vážené dámy a vážení pánové, požádala bych vás potom ve třetím čtení o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní poslankyni Pekarovou Adamovou.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové. Jenom velmi stručně k této novele zákona, která mimo jiné zavádí i institut ručení za vyplacení mzdy, kdy odběratel služby poskytnuté v jiné členské zemi, než je sídlo dodavatele, ručí za vyplacení mzdy zaměstnancům dodavatele. Proti této části zákona jsem se vyjadřovala již v prvním čtení, a nebudu tedy nyní opakovat veškeré argumenty. Diskutovali jsme o tom samozřejmě podrobně i na výboru pro sociální politiku. Důležité je však připomenout, že směrnice přijetí tohoto ustanovení nepožaduje, pouze umožňuje. Proto jsem také ráda, že výbor pro sociální politiku přijal můj pozměňovací návrh, který tuto povinnost výrazně zmírnil. I tak jsem ale přesvědčena o tom, že český právní řád již nyní disponuje takovými opatřeními, která podvodné jednání a zneužívání předpisů řeší.

Kontrolu dodržování řádného vyplácení mezd provádí Státní úřad inspekce práce prostřednictvím svých regionálních pracovišť rozmístěných po celém území státu. Tato kontrola je prováděna systematicky a dlouhodobě, není tedy třeba zavádět další opatření. Proto jsem do systému nahrála další pozměňovací návrh, který institut ručení za vyplacení mzdy z návrhu zcela vypouští. Přijetí tohoto ustanovení by významně zvýšilo administrativní zátěž podnikání v České republice. Bylo by v rozporu s deklarovaným cílem postupného snižování administrativní zátěže podnikání, zároveň by snížilo konkurenceschopnost českých podnikatelských subjektů na jednotném evropském trhu.

Děkuji vám za podporu a pozornost a samozřejmě se hlásím i do podrobné rozpravy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další do obecné rozpravy? Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu tedy končím. Závěrečná slova po obecné rozpravě asi nejsou třeba. Otevírám rozpravu podrobnou. Prosím paní poslankyni Hnykovou a potom opět paní poslankyni Pekarovou Adamovou.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Dovoluji si přihlásit ke sněmovnímu dokumentu vloženému do systému pod číslem 5525. Podrobně jsem tento pozměňovací návrh zdůvodnila v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím paní poslankyni Pekarovou Adamovou. Po ní pan poslanec Zavadil.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Já se tedy tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5538. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance. Ještě předtím omluvím paní poslankyni Novákovou od 16.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů. Pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolím si předložit návrh na zkrácení lhůty termínu u tohoto zákona mezi druhým a třetím čtením na deset dnů. A děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Dále do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. (Reakce mimo mikrofon.) Není tomu tak. Jediné, o čem teď budeme hlasovat, je zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením a to na deset dní. Všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci a budeme hlasovat.

 

Hlasujeme tedy o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na deset dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 146, přihlášeno je 139, pro 135, proti 1. Tento návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena. Končím projednávání bodu číslo 13.

 

Budeme pokračovat dalšími body, ale vzhledem k tomu, že se jedná o zákony vrácené a zamítnuté Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu, abychom umožnili vystoupení senátorkám Daniele Filipiové a Miladě Emmerové a senátorům Janu Hajdovi, Peteru Kolibovi, Jaromíru Strnadovi, Radku Sušilovi, Ivo Valentovi a Miloši Vystrčilovi v Poslanecké sněmovně. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorek a senátorů. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 147, přihlášeno je 141, pro 128, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP