Úterý 17. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 712/5/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako tisk 712/6. Vítám pana senátora Jana Hajdu a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, vážený pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, pane senátore, já s dovolením chci konstatovat, že Ministerstvo zemědělství coby předkladatel tohoto zákona do vlády a do Poslanecké sněmovny bylo aktivní při projednávání tohoto zákona v průběhu jednání v Senátu. K pozměňovacím návrhům, které přijal Senát na plénu, vyjadřujeme souhlas s tím, že zásadní je posunutí termínu účinnosti jednotlivých opatření tohoto zákona, ať už jde o registraci u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně, kdy je tato lhůta prodloužena k 1. září tohoto roku, a případně ta část, která se týká prodeje sudového vína na území České republiky, kdy bude možné prodávat v současném režimu do konce roku 2017 a nový režim naběhne až od 1. ledna 2018, kdy tato lhůta v zákoně, u této části zákona, je posunuta, i k této části vyjadřujeme souhlas.

Tedy já doporučuji Poslanecké sněmovně, aby přijala znění zákona v podobě, v jaké ji přijal Senát, a vrátil ji do Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zeptám se zpravodaje garančního výboru, kterým je pan poslanec Pavel Kováčik, zda si přeje vystoupit a vyjádřit se k návrhům Senátu. Je tomu tak. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dámy a pánové, dobrý den. Jako zpravodaj Poslanecké sněmovny jsem samozřejmě pečlivě sledoval vývoj tisku i v Senátu. A musím říci, že Senát se s plnou zodpovědností věnoval tomu, aby došlo ke zpřesnění některých záležitostí, které zde ve Sněmovně se některým z vás, kolegyně a kolegové, zdály příliš přísné. Musím říci, že Senát se s tou materií popasoval dobře, že některé lhůty prodloužil nebo změkčil, aniž by změnil původní smysl zákona, se kterým do Senátu odcházel. Proto i já se vyslovuji pro podporu senátní verze. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu a jako první vystoupí pan senátor Hajda.

 

Senátor Jan Hajda: Vážený pane předsedo, vážené a milé poslankyně, vážení poslanci, Senát Parlamentu České republiky projednával zákon o vinohradnictví 14. prosince a přijal dva pozměňovací návrhy týkající se § 16b odst. 2 a odst. 3. V odst. 2 se konstatuje, že Senát navrhuje prodloužit přechodné období pro prodej sudových vín do 31. 12. 2017 a v odst. 3, pokud se týká přihlášení provozoven příjemců a výrobců vín, prodlužuje se lhůta ze 60 dnů na šest měsíců, poněvadž podle zjištění nepřihlášených provozoven je takové množství, že v tomto termínu by se to nestihlo.

Děkuji vám za podporu senátního návrhu, který předkládáme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane senátore. Další v obecné rozpravě je pan poslanec Pavera a připraví se pan poslanec Petrů.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych za klub TOP 09 a Starostové vyjádřil stanovisko k tomuto zákonu vrácenému ze Senátu.

Ani Senát neupravil novelu zákona tak, jak my jsme požadovali, tzn. aby byl vstřícnější k menším vinařům, takže nepodpoříme ani tuto verzi, protože si myslíme, že i tento zákon jde proti malým podnikatelům, malým prodejcům vín, malým vinařům, stejně jako řada kroků, které učinila tato vláda směrem k živnostníkům a malým drobným podnikatelům. Stále častěji se ukazuje, že zákony jsou šité spíše na míru velkým firmám, i tento zákon, že opravdu firmy, které si prolobbovaly některé věci do toho zákona, tak uspěly, a ti malí zase ostrouhají.

Takže tolik k tomuto zákonu a my ho určitě nepodpoříme. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní pan poslanec Petrů a připraví se pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, já mám názor opačný. Už zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, myslím přinesl tomuto oboru poměrně slušný rozvoj. Ten zákon měl pouze jednu slabinu, že se příliš nezabýval právě oblastí nebaleného vína. A tady se to právě ukázalo v plné míře při kontrolách, inspekci apod., že nebylo možné dohledat, kdo vlastně to víno pančoval. A to pančování představuje, když se to vyčíslí finančně, zhruba dvě miliardy ročně. Já si myslím, že stojí za to tu úpravu přijmout. Mimo jiné také ten zákon umožňuje jednu věc: aby se ročně vysadilo v České republice 170 hektarů vinic, což má zase obrovský význam pro naše vinaře. A pro úplnost bych chtěl sdělit, že jsem absolvoval velké množství jednání jak s malými vinaři, tak se Svazem vinařů a dalšími. Má to neobvykle silou podporu od všech vinařů. Nebude to pro ně téměř žádná komplikace a nebude to žádná komplikace ani pro přímé dovozce vína ze zahraničí.

Takže náš klub sociální demokracie plně podporuje senátní verzi této novely zákona. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Kalouska s faktickou poznámkou. A až potom dostane slovo pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo, dobrý den, dámy a pánové. Já souhlasím se svým předřečníkem, že tento návrh zákona, bude-li schválen, že nějaký rozvoj přinese. Ale někomu, někomu jinému zase přinese újmu. Záleží na tom, koho tady kdo zastupuje. Je to zákon zcela v duchu koncepce oligarchicko-socialistické vlády, která se každou normou snaží prostě těm velkým přispět a těm malým ublížit. To je smysl tohoto zákona. Nebo ne snad smysl, ale to je důsledek tohoto zákona, a proto my ho samozřejmě podpořit nemůžeme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě faktická poznámka pana poslance Kováčika.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Prohlašuji, že nejsem ani oligarcha, ani socialista, jsem komunista. Je to, doufám, vidět. (Veselost v sále.)

To, co říkal pan kolega Kalousek, to je přesně ono. Komu má zákon co přinést? Zákon byl navržen a také projednán jako určitý pokus, nástroj proti falšování vína, proti podvádění při prodeji vína, jako určitý nástroj pro ochranu malých, středních i velkých českých, moravských - a teď neřeknu slezských - jeden tam je, tak jednoho slezského vinaře před nepoctivci, před podvodníky, před lumpy.

Já prohlašuji, že právě proto podporuji návrh zákona, protože jsem pro ochranu vinaře i spotřebitele, malého, velkého i středního, jak vinaře, tak spotřebitele před podvodníky, před padělateli, falšovateli a všelikými lumpy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktické poznámky nemám, nyní má slovo pan poslanec Bendl. Ještě se připraví pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já jsem vystupoval k tomuto návrhu v prvním, ve druhém i ve třetím čtení. Poměrně aktivně jsme se o něm bavili na zemědělském výboru a šli jsme do detailů i mimo oficiální projednávání zemědělského výboru a udělal se speciální seminář, kde jsme vyslechli řadu pozvaných zástupců asociací, svazů a podobně. Není úplně pravda, že by se zákon těšil nějaké velké radosti. Jenom bych možná odkázal, a pan ministr zemědělství dobře zná to veřejné prohlášení, které učinilo Sdružení podnikatelů a živnostníků nebo Asociace soukromého zemědělství a podobně, kteří ve svém otevřeném dopise nejenom kritizovali stávající podobu zákona, ale také navrhovali řešení, které by nedělalo ze zákona princip "všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější".

To, že Česká republika umí prodávat pivo ze sudů a lehce omezovat, zakazovat pít sudové víno, omezovat množství prodaného vína maloobchodníkem na tisíc litrů a podobně, že chce vlastně tlačit na to, aby poctiví prodejci vína, kteří prodávají v objektech, které odpovídají kultuře prodeje vína, jsou to chlazené místnosti, mají moderní zařízení a podobně, tak pro ně to bude znamenat v řadě oblastí u vinotékařů, teď nemluvím o vinařích, ale u vinotékařů to bude znamenat promarněné investice. Oni nabízeli Ministerstvu zemědělství řešení, které by bylo pro ně přijatelné a které by bylo kontrolovatelné, zlepšovalo by úroveň prodeje sudového vína v České republice, ale to nebylo vyslyšeno.

Vy, kteří jste se věnovali tomuto zákonu, víte, že nebyl projednán úplně standardně. Že není běžné, aby přišel návrh zákona do vlády, vláda jej přerušila, pak utekl nějaký čas, došlo k nějakým změnám a vláda pokračovala v jeho projednávání. A to se stalo v případě vinařského zákona, což kritizovali jednotliví účastníci debaty, protože říkali, že v řádném připomínkovém řízení se chtěli účastnit diskusí a navrhnout řešení, které povede ke zlepšení situace na trhu vína.

Docházelo tady a dochází pořád k jisté manipulaci se statistickými daty. Operovalo se tady v minulosti s jakousi studií, která prokazovala, jaká katastrofální situace v České republice je s prodejem pančovaného vína, že to je 32 % a podobně. Ukázalo se, že statistika je trošku jiná, že těch 32 % je víno, na kterém byly nalezeny nějaké nedostatky, nikoliv 32 % pančovaného vína. Pančovaného vína je řádově méně, 4 nebo 5 %. A s odkazem na toto, a pan senátor Hajda se několikrát vyjadřoval v tomto smyslu, jaké obrovské daňové úniky budou a jak je potřeba zákon a podobně, přichází teď Senát a pan senátor to tady obhajuje a říká, že účinnost prodloužíme na 1. ledna příštího roku. Do té doby to vůbec nevadí. Není to divné?

Řada z mých kolegů tady v Poslanecké sněmovně nehlasovala pro tento zákon, protože se určitě bavili s těmi, na které zákon dopadne v tom, že tady bude více byrokracie, další evidence a podobně, které podle jejich názoru z praxe povedou k tomu, že nebude docházet k vyčištění trhu, a oni o to zájem měli. Doporučuji, přečtěte si prohlášení, které dělaly jednotlivé asociace, a nabízely řešení, které nebylo prostě přijato. Komentovaly mimo jiné taky snahu a tlak na to, aby se prodávalo víno v papírových bag-in-boxech. Říkaly: nárůst odpadů, složitý systém prodeje, horší kultura prodeje a samozřejmě nárůst ceny, protože ta piksla prostě něco stojí. A kdo ji zaplatí? Zaplatí ji zákazníci, samozřejmě.

A je to úplně jiná kultura prodeje, než když můžu přijít do vinotéky, ochutnat víno, protože všichni ti, kteří prodávají sudové víno, mi ho dají ochutnat, a já řeknu: ano, toho mi dejte dva litry, nebo to si tady dám, než když to bude z toho bag-in-boxu. To už mně samotnému, možná že většině z vás ne, připadá, jako že téměř piji to krabicové z minulosti. Ono to má jisté konsekvence. Možná se to chytí, bude to moderní a podobně, ale pro mě jako člověka, který je v tomhle ohledu trochu konzervativní, já si sudové víno rád dám a mrzí mě, že se nevyslechly názory těch, kteří s tím obchodují, jak to udělat, aby bylo možné kontrolovat množství vína, nepostihlo to investice, které zajišťují kvalitu a i vysokou kulturu prodeje vína.

To, co tady kritizujeme celou dobu, není fakt, že není potřeba s trhem něco udělat, a na to také koneckonců upozorňují všichni, ale je to způsob, jak se to dělá. A ten způsob někomu z těch poctivých tady pomůže? Nikomu z těch poctivých na trhu nepomůže, spíše mu situaci zkomplikuje. A to je to, pro co nemůžeme pro tento návrh zákona zvednout ruku, ani pro senátní verzi, ani pro poslaneckou. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Hovorku.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pochopil jsem, že tím hlavním, proč se předkládá tento návrh, je ochrana trhu před dovozem vína ze zahraničí a jeho vydávání za české víno. Taky jsem absolvoval vysvětlení s náměstkem ministra, který říkal, že variant bylo samozřejmě více, ale musela se zvolit nějaká a ta se předložila a je třeba se s tím smířit.

Co mi ale na té věci vadilo, bylo usnesení tehdy zemědělského výboru, které zavedlo povinné značení českých vín na záklopce. A je mi líto, že to nakonec ve finále v hlasování ve Sněmovně takto prošlo a že ani v Senátu nebyla vůle tento návrh z celkového zákona vyřadit. Ať se na to díváme, jak se díváme, tak vždycky to přinese především komplikaci malým výrobcům, malým vinařům, protože velcí se s tím vždycky nějak vyrovnají, zatímco menší s tím samozřejmě mají výrazně zvýšené náklady vzhledem k produkci, kterou mají. Proto si myslím, že to je škoda. Určitě je to vada na kráse tohoto návrhu zákona. Samozřejmě i byrokracie, která s tím je spojena, postihne především ty menší. To je prostě problém, se kterým se setkávám, a obtížně můžu hlasovat pro tento zákon i v jeho podobě vrácené Senátem i Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, i já se k tomuto návrhu zákona, který sem vrátili zpět senátoři, vyjádřím kladně z důvodu toho, že dali možnost nějakým způsobem ještě vyčistit ten trh, který tady dneska máme, a za poslanecký klub ANO chci garantovat, že budeme hlasovat pro verzi, kterou sem poslali senátoři. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Kottovi. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, tak rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Všechny vás na žádost z pléna odhlásím, prosím o novou registraci.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 712/5, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 712/6."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování 148. Přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro 110, proti 35. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi i panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP