(14.20 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Nepožadujeme žádné přímé rozhodování na náměstích. Myslíme si, že toto téma je zásadní, komplexní a vyžádá si parlamentní rozpravu. Takže já vás prosím, abyste tomu návrhu dali šanci, abychom ho v řádných termínech řádným způsobem mohli projednat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Kolovratníka. Po něm vystoupí paní poslankyně Maxová.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Já před vás předstupuji jménem volební komise a prosím o pevné zařazení dvou volebních bodů, které už jsou součástí programu, a po dnešním programu volební komise bychom je prosili, navrhovali pevně zařadit na zítřek. Jedná se o jednací bod s číslem 253. Je to návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu, je to druhé kolo tajné volby, kterou jsme zahájili před týdnem. A tím druhým bodem je bod číslo 255, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Ty změny se týkají především klubu sociální demokracie a hnutí ANO po odchodu pana teď už ministra Jana Chvojky a zvolení Radka Vondráčka místopředsedou Sněmovny. Volební komise ty body projednala dnes ve 12.45 hodin, a proto je můžeme odhlasovat. Prosil bych zařadit tyto dva body na zítřek, na středu 18. ledna, pevně ve 12.50 hodin, a to v pořadí - nejdříve změny ve složení orgánů, bude to veřejné hlasování, a poté tajná volba, tedy druhé kolo tajné volby do Rady Českého rozhlasu. V tomto pořadí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní poslankyni Maxovou. Po ní pan poslanec Birke.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda požádala o přeřazení číslo 70, sněmovní tisk 957, je to vládní novela zákona o registrovaném partnerství, a to především z toho důvodu, že nám do této novely spadá čím dál tím více dětí. Je to přes tisíc dětí a já bych byla ráda, abychom se zasadili o to, aby děti, které vyrůstají v těchto rodinách, měly stejná práva, jako mají děti heterosexuálních (párů). Z tohoto důvodu žádám o přeřazení tohoto tisku na úterý 31. ledna po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Přejete si tedy tento tisk pevně zařadit na 31. 1. po pevně zařazených bodech. Ano. Prosím pana poslance Birkeho. Připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás požádal o předřazení sněmovního tisku, respektive bodu, nebo sněmovního tisku 888, jimž je Návrh poslanců Jana Birkeho, Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 13, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o teď už debatovanou záležitost, možnost přímého zadání zimní údržby, správy údržby silnic. Zařadit dnes, to je na úterý 17. 1., po pevně zařazených bodech. Děkuji za podporu tohoto návrhu. Díky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jenom se zeptám - znáte číslo bodu?

 

Poslanec Jan Birke: Sněmovní tisk 888 a číslo bodu - velmi se omlouvám, pane předsedo... (Z pléna: Bod 21.) Bod 21. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Bod 21. Prosím paní poslankyni Pekarovou Adamovou. Připraví se pan poslanec Soukup, který je zatím posledním přihlášeným.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěla bych tímto poprosit o pevné zařazení sněmovního tisku 730, novely zákona o nemocenském pojištění, který jsem spolu s kolegy předložila v březnu minulého roku. Vzhledem k jeho zařazení na program této schůze je však minimální šance, že se téměř po roce na jeho projednávání dostane. Jedná se o bod 120 a navrhuji jej zařadit jako na středu 18. ledna, a to jako první pevně zařazený bod v bloku prvních čteních, tedy po již pevně zařazených bodech.

Poslanecký návrh zákona upravuje způsob výpočtu peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. V současné době je totiž výše příspěvku vypočítávána z redukovaného vyměřovacího základu. Tento způsob výpočtu výrazně znevýhodňuje některé rodiče, zejména středně- či výšepříjmové. Navrhovaná novela, kterou žádám předřadit, toto znevýhodnění zmírňuje faktickým zrušením redukce vyměřovacího základu tím, že sjednocuje procentuální úpravu u všech redukčních hranic pro výpočet upraveného vyměřovacího základu pro výpočet dávek peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, a to na 100 %. Návrh zákona má pozitivní dopad na rodinu, pomáhá zamezit výraznějšímu propadu životního standardu po narození dítěte, čímž podporuje zakládání rodin a přispívá k lepšímu sladění rodinného a pracovního života.

Protože věřím, že je to priorita i pro vás tady v sále, chtěla bych vás požádat o podporu pevného zařazení právě toho bodu, jak jsem již zmínila. Již rok čeká na projednání v prvním čtení. Děkuji vám za podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Soukupa.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Vážený pane předsedo, já vás prosím o hlasování o pevném zařazení bodu číslo 157, sněmovní tisk 937, na úterý 31. 1. za už pevně zařazené body. Je to v podstatě návrh, nebo novela zákona o církvích, ve které řešíme společně s dalšími autory tohoto zákona určitý státní dohled nad kazateli církví ze zahraničí. Jedná se o kazatele církví, které nezískaly oprávnění, to zvláštní právo. To znamená, že se to netýká církví křesťanských a judaistických. Já prosím kolegy o podporu.

Já bych řekl, že tento zákon je víceméně preventivní. Nicméně neměli bychom čekal, otálet a řídit se filozofií, že budeme věc řešit, až když se něco stane. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Soukup byl posledním přihlášeným k pořadu schůze. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit. Pokud ne, tak budeme hlasovat.

 

Nejprve bychom hlasovali o návrhu, na kterém se shodlo dnešní grémium včetně té úpravy, která byla přednesena, to znamená, že bod 292 bude projednáván až po bodu 5.

Zahájím hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem z grémia. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 137. Přihlášeno je 165, pro 156, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích, tak jak byly předneseny.

 

Pan předseda Sklenák si přeje body 14 a 15, tisky 880 a 874 zařadit zítra po pevně zařazených bodech. Předpokládám odpoledne, pane poslanče. Je to tak? (Nonverbální souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 138. Přihlášeno je 165, pro 142, proti 13. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Okamura, tisk 559, referendum, dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 139. Přihlášeno je 165, pro 40, proti 99. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Jiří Dolejš si přeje bod 123, což je tisk 770, daň z příjmů, zařadit zítra před bod 161, což je, pokud se nepletu, odpoledne. A byl by to tedy třetí bod odpoledne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 140. Přihlášeno je 166, pro 34, proti 114. Tento návrh přijat nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP