(18.10 hodin)

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Umáčknutí je menší škoda než zamítnutí nějakého návrhu. Je mi velice líto, ale mé argumenty, které byly čistě z hlediska zdravého rozumu, vyslyšeny nebyly, a to už poněkolikáté, takže mně nezbývá, a je to škoda, protože si myslím, že ten zákon má své oprávnění na to, aby se projednával, a teprve po té elektronické identitě, takže mně nezbývá než přednést návrh na zamítnutí tohoto zákona, o kterém se bude hlasovat ve třetím čtení. Zdůvodnění jsem řekl již v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Váš návrh byl zaevidován, a jak říkáte, bude o něm hlasováno ve třetím čtení. Neeviduji žádnou faktickou poznámku ani další přihlášku do podrobné rozpravy, takže podrobnou rozpravu končím. Ptám se, má předkladatel nebo paní zpravodajka zájem o závěrečné slovo. Nemá, takže tímto končím druhé čtení tohoto návrhu a můžeme přejít k dalšímu bodu jednání.

 

Dalším bodem je bod

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony
/sněmovní tisk 852/ - druhé čtení

Z pověření vlády předloží návrh zákona a uvede jej ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Pan ministr nemá zájem na uvedení.

Takže návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 852/1 až 3. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslankyně Věra Kovářová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který konstatoval, že

a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 852 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů - tímto bych si vás dovolila odkázat na sněmovní tisk 852/2;

b) zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením výboru seznámil Poslaneckou sněmovnu;

c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Jiřího Valentu, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, usnesení hospodářského výboru je velice stručné. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra vnitra Jaroslava Strouhala, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Valenty, po obecné rozpravě na návrh předkladatele a autora - to zdůrazňuji - pozměňovacího návrhu poslance Martina Novotného přerušuje projednávání sněmovního tisku 852. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci - jako první pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, opravdu teď nebudu zlobit. Připravil jsem pozměňovací návrh, který bohužel nemohl projednat hospodářský výbor, protože ho v té době ještě prověřovala legislativa. Jedná se o velmi drobnou úpravu a já ji tady celou přečtu, protože je velmi krátká.

A to sice za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která zní: Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. V § 14a odst. 1 zákona číslo 319/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona číslo 51/2016 Sb., se věta první nahrazuje větou: Zřizuje se centrální registr administrativních budov, jehož správcem a provozovatelem je úřad.

Důvod je jednoduchý, protože Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je správcem informačního systému majetku státu, což je významný informační systém podle vyhlášky 317/2014, o významných informačních systémech. To znamená, že toto není nic jiného než reakce na to, že v tomto zákoně se mění definice správce a provozovatele informačních systémů veřejné správy, takže je to jen legislativně technická reakce na to opatření v zákoně, které určuje novou roli správcům a provozovatelům informačního systému veřejné správy.

V podrobné rozpravě se potom přihlásím k tomu pozměňovacímu návrhu, který je samozřejmě uložen jako sněmovní tisk.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a poprosím o slovo pana poslance Martina Novotného.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jak už ostatně tady zaznělo ve zprávě zpravodaje, jsem autorem pozměňovacího návrhu, který se týká téhle složité materie popisující práva a povinnosti provozovatelů informačních systémů, nejrůznějších dalších hráčů, kteří se na tomto poli pohybují, samozřejmě orgánů veřejné správy atd. Kolem tohoto návrhu vznikla rozsáhlá debata v odborné veřejnosti. Jedním z takových nositelů nejrůznějších návrhů a názorů v této oblasti je třeba i ICT Unie. Pokusil jsem ty technicistní, a proto to moje vystoupení bude takové studené a technicistní, návrhy zpracovat do pozměňovacího návrhu, který najdete ve sněmovních dokumentech pod číslem 5548. Protože je mou povinností, než se v podrobné rozpravě k tomuto návrhu formálně přihlásím, zároveň i odůvodnit jednotlivé návrhy, tak si dovolím, pokud možno co nejstručněji v mezích téhle složité materie, jednotlivé pozměňovací návrhy zdůvodnit.

Pokud jde o první část toho sněmovního dokumentu 5548, v tom návrhu dochází ke konkrétnímu zmocnění Ministerstva vnitra k vydání prováděcího právního předpisu, kterým budou stanoveny standardy pro správu a provoz provozních informačních systémů, které jsou uvedeny v § 1 odst. 4 onoho návrhu.

Druhá část mého pozměňovacího návrhu obsahuje doplnění povinnosti pro Ministerstvo vnitra, aby k veřejné konzultaci a zveřejňování návrhů docházelo nejen u metodických pokynů, ale také u vydávaných standardů pro provozní informační systémy uvedené v onom již výše zmíněném paragrafu a odstavci, § 1 odst. 4.

Třetí část toho návrhu zpřesňuje pojmologii, je to tedy primárně návrh týkající se upřesnění definice pojmu "produkt", se kterým tento návrh zákona pracuje, tak, aby bylo zřejmé, v jaké míře konkrétnosti či obecnosti tento pojem je v zákoně používán. Jde o to, aby šlo o produkt určitých vlastností, nikoli o konkrétní výrobek, to je ten jeden konkrétní produkt.

Pokud jde o čtvrtou část toho návrhu, dochází v něm k úpravě, která znamená vypuštění výjimky, na základě které nemusel orgán veřejné správy zajišťovat vzájemné provazby, což je jedna z nejdůležitějších věcí u informačních systémů, které jsou uvedeny v § 1 odst. 4, na jiné informační systémy veřejné správy. S ohledem na skutečnost, že dlouhodobě dochází ke snaze o integraci těchto provozních informačních systémů a objevují se tam nejrůznější problémy, na základě kterých nelze zajistit vymáhání dodržování standardu pro provoz a správu informačních systémů, nedochází pak k výměně dat přes stanovená referenční rozhraní, navrhuje se vypustit tuto výjimku, a zachovat tedy naopak povinnost příslušného orgánu, aby tyto vazby v rámci referenčního rozhraní byly zajištěny.

Pátá část upřesňuje povinnosti a práva, která se týkají likvidace dat nebo kopií dat a provozních údajů, k čemuž je nově povinen provozovatel informačního systému veřejné správy. Jde tady opět o pojmové upřesnění. Nebudu vás zatěžovat přesným výkladem, ale to pojmové upřesnění najdete v příslušném sněmovním dokumentu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP