(18.20 hodin)
(pokračuje Novotný)

V šesté a sedmé části mého pozměňovacího návrhu dochází ke zmocnění pro Ministerstvo vnitra, případně Národní bezpečnostní úřad. Jde o to, aby vedle vyhlášky ke stanovení referenčního rozhraní vydalo Ministerstvo vnitra i vyhlášku ke stanovení standardu pro vybrané provozně informační systémy, a pokud jde o zmocnění pro NBÚ, aby v dohodě s ministerstvem vydal Národní bezpečnostní úřad vyhlášku o způsobu likvidace dat, jejich kopií a dalších věcech.

Pokud jde o osmou část, tam jde o nepřevoditelnost osobních a majetkových autorských práv.

V bodu 9 jde o zpřesnění původně navrhovaného textu v návrhu, který teď projednáváme, kde je výslovně uvedeno, že provozovatel systému, který nebude tento systém nadále provozovat, předá správci systému data nebo kopie dat, provozní údaje a informace v jimi dohodnutém formátu. Je tam upřesnění, jak to s tím formátem je, a upřesnění, jak je tato operace předávání dat ekonomicky zajištěna, tj. jaké jsou případné nároky na vynaložené náklady.

Už se blížím ke konci tohoto technického zdůvodnění. V desáté části mého pozměňovacího návrhu se hovoří s ohledem na postavení správce systému o tom, aby byly povinnosti tímto zákonem ukládány primárně tomuto subjektu, a teprve až v okamžiku, kdy je správce systému nečinný, lze fakultativně přenášet nové povinnosti na provozovatele systému. Jde tedy o dva typy subjektů - správců a provozovatelů - a ten návrh upřesňuje, kdo je první na řadě z hlediska povinností a jak se postupuje dále.

V další části jde o změnu textace právní úpravy tak, že rozsah povinností provozovatele systému se vztahuje nově i na předávání dat, jejich kopií a provozních údajů, zpřesňují se dále formulačně i ustanovení o uložení sankcí.

A konečně poslední část pozměňovacího návrhu se týká předvídatelnosti práv jak pro správce, tak i pro provozovatele a týká se založení právního titulu pro provozovatele pro úhradu reálně vzniklých nákladů.

Předpokládám, že tento technicistní popis vás bezmála uspal. Měl jsem povinnost ho tady uvést, abych se potom mohl k pozměňovacímu návrhu přihlásit čistě formálně v podrobné rozpravě. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Na řadě jako řádně přihlášený další je pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážení páni ministři, paní poslankyně, páni poslanci, já bych zde rád zdůraznil, že to, co tady projednáváme, znamená poměrně významnou změnu, protože dochází ke změně odpovědnosti. Zákon se vztahuje jenom na informační systémy veřejné správy spravované státními orgány, jsou to informační systémy státní správy. Rozdíl mezi běžným informačním systémem a informačním systémem veřejné správy tkví v účelu, to znamená výkonu informační činnosti pro účely veřejné správy, resp. plnění veřejných úkolů. Dále kompetence Ministerstva vnitra v přípravě nebo koordinaci nadrezortních a nadnárodních projektů informačních systémů veřejné správy omezují na ty informační systémy veřejné správy určené k výkonu státní správy, to znamená, které budou v případě územních samosprávných celků užívány pouze k podpoře výkonu přenesené působnosti. Znamená to, že v § 4 ministerstvo jako orgán dohledu pro informační systémy bude jenom pro určené informační systémy pro účely výkonu státní správy.

Je zřejmé, že široká odpovědnost za všechno a nakonec případně za nic nebyla dlouhodobě udržitelná, rozvoj eGovernmentu je nezadržitelný a objem agend v systému státní správy trvale roste. Stát tedy ponese do budoucna odpovědnost jen za státní správu. Povinnost řádné registrace agendy pro veřejnou správu a její atestace je zachována. Zvýšil se dohled nad sdílením dat prostřednictvím referenčního rozhraní. To slouží k propojení informačních systémů veřejné správy mimo jiné i s informačními systémy, které nejsou informačními systémy veřejné správy.

A nyní, proč to říkám? Protože my jsme tady v minulém roce velmi bouřlivě projednávali sněmovní tisk 614, to byla novela zákona o zdravotních službách, kde se zakotvoval mj. národní zdravotnický informační systém, a vždy nám bylo předkládáno, že to je informační systém státní správy. Takže abyste věděli, podle tohoto zákona národní zdravotnický informační systém není určen pro výkon státní správy, a nebude tudíž odpovědností Ministerstva vnitra. Takže velmi citlivé údaje, které je možné získávat podle tohoto zákona, nebudou pod kontrolou Ministerstva vnitra. Říkám to z toho důvodu, že jsem tady dlouze uváděl výhrady k té novele zákona - sněmovní tisk 614 -, a tudíž mé obavy se do značné míry naplňují, protože velmi citlivé údaje takto vlastně nebudou pod kontrolou Ministerstva vnitra. A ostatně, jak vyšlo najevo, tak ani v zásadě příprava národního zdravotnického informačního systému nebyla ani konzultována, ačkoliv to byla povinnost každého zřizovatele informačního systému toto projednat s útvarem hlavního architekta při Ministerstvu vnitra. Pak teprve následně při projednávání tohoto zákona došlo k určitým konzultacím mezi Ministerstvem zdravotnictví případně ÚZISem a Ministerstvem vnitra.

To jsem považoval za důležité vám sdělit a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Neeviduji žádnou přihlášku k faktické poznámce ani přihlášku do rozpravy. Ptám se, má ještě někdo zájem o vystoupení? Nemá. Končím obecnou rozpravu. Ptám se pana ministra nebo paní zpravodajky, zda mají zájem o závěrečné slovo. Zdá se, že nemají. Paní zpravodajko, máte zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě? Ne.

Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo v podrobné rozpravě se přihlásili poslanci v pořadí: nejdříve pan poslanec Pilný, připraví se pan poslanec Stupčuk.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se přihlašuji tedy k avizovanému pozměňovacímu návrhu, který je uložen pod sněmovním tiskem 5427. Zdůvodnění jsem přednesl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já také děkuji. Pan poslanec Štěpán Stupčuk a připraví se pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem vložil do systému pod číslem 5546. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jak již jsem avizoval v obecné rozpravě, hlásím se v tuto chvíli k pozměňovacímu návrhu obsaženému ve sněmovním dokumentu číslo 5548 s tím, že v obecné rozpravě jsem podrobně zdůvodnil jednotlivé části tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nemá. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Paní zpravodajka? Má zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych jen konstatovala, že v podrobné rozpravě se přihlásili tři poslanci ke svým pozměňovacím návrhům a nepadl návrh na zamítnutí, což bylo překvapení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP