(18.40 hodin)
(pokračuje Tejc)

Jsme si vědomi toho, že je třeba řešit otázku lékařské posudkové služby. Pokud by platilo omezení 70 let věku, pak v roce 2017 až třetina lékařů této lékařské posudkové služby by nesplňovala tuto podmínku, to znamená, že by bylo nutné je nahradit a je otázkou, zda by se to tak rychle povedlo.

Upravují se služební průkazy tak, aby mohly obsahovat čip a mohly sloužit například jako vstupy do budov.

Řeší se otázka lhůty pro podávání žádostí do výběrových řízení, která musí být minimálně desetidenní.

Také jsme rozhodli o tom, že v mimořádně složitých případech je možné obsadit služební místo dočasně podle zákoníku práce, nikoliv podle služebního zákona, nejvýše však na šest měsíců a nikoli u představených, to znamená například u řadových referentů.

Pozměňovacích návrhů je poměrně hodně, ale protože už jsem mluvil dlouho, dovolil bych si odkázat na tisk výboru ze dne 12. ledna 2017, usnesení č. 278 ze 79. schůze, kdy výbor doporučil projednat tento tisk a přijal k němu pozměňovací návrhy, z nichž jsem většinu stručně okomentoval.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu zpravodajovi. Teď se s tím musíme nějak vypořádat. Jako další by se měl ujmout slova zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Bendl, já ho tady ale nikde nevidím. Nevidím ani zpravodaje hospodářského výboru pana Michala Kučeru. Tak jestli mě slyší a jsou v budově, prosím je do sálu. Já bych poprosil o informaci o projednání ve výboru paní zpravodajku výboru pro sociální politiku, poslankyni Radku Maxovou, aby se ujala slova a informovala nás o projednání návrhu a případně odůvodnila pozměňující návrhy.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Na své 48. schůzi výbor pro sociální politiku dne 15. prosince 2016 projednal tuto novelu zákona o státní službě, a to z toho důvodu, že víme o tom, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude předkládat pozměňující návrh, nebo bude zapracován do komplexního pozměňujícího návrhu z ústavněprávního výboru ohledně prodloužení věku lékařů lékařské posudkové služby.

Po odůvodnění předkladatele, pana senátora Jiřího Oberfalzera, zpravodajské zprávě Radky Maxové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas se senátním návrhem, kterým se mění zákon č. 204/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; za druhé zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy; za třetí - požádali jsme pana náměstka pro státní službu Josefa Postráneckého, aby poslancům výboru předložil do třiceti dnů stanovisko k možnosti využívání smluvních lékařů v lékařské posudkové službě včetně administrativního a finančního zajištění.

To je usnesení výboru pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji paní zpravodajce. Prosím, aby se role zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ujal pan poslanec Václav Horáček. Děkuji.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 50. schůzi po odůvodnění panem senátorem Jiřím Oberfalzerem, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Petra Bendla a po rozpravě

a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 798 projednat a schválit v předloženém znění;

b) zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu;

c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane zpravodaji. Prosím předsedu hospodářského výboru pana poslance Ivana Pilného, aby se ujal role zpravodaje k tomuto tisku. Děkuji.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Pane předsedající, usnesení hospodářského výboru ze dne 14. prosince 2016 zní:

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova senátora Jiřího Oberfalzera, zpravodajské zprávě poslance Michala Kučery a po obecné a podrobné rozpravě

I. požaduje současný stav projednávání novely zákona č. 234/2014 za neuspokojivý zejména ve vztahu k otevřeným výběrovým řízením a nesystémovému poskytování výjimek v rámci tohoto zákona;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;

III. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

To je usnesení hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jan Klán. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezký podvečer, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, vážený pane senátore. Dovolte mi celkově několik poznámek ke zde projednávané novele zákona o státní službě.

Já tomuto zákonu říkám zákon pro výjimku. Výjimka, další výjimka, kolikátá výjimka ještě přijde, nevím. My postupně hasíme jednotlivá dílčí ohniska vzniku požárů. Mrzí mě, že garant státní služby, Ministerstvo vnitra, za ten rok, co už nějakým způsobem funguje zákon o státní službě, nepřišel s nějakou komplexní novelou, která by řešila dílčí problémy. Místo toho sem doplula novela ze Senátu, a jak už v prvním čtení bylo řečeno, tak přijde mnoho pozměňovacích návrhů.

Já jsem si jednotlivé pozměňovací návrhy s sebou vzal. S panem zpravodajem jsme je konzultovali, nicméně změny potvrzují, že schválený zákon o státní službě byl nekvalitně připraven v roce 2013, 2014. Jak ten vývoj postupně šel, byl nekvalitně připraven. Poslanecký návrh, poté co se to všechno tady všelijak motalo, až to došlo do takové fáze, kdy to bylo schváleno ať pod jakýmkoliv tlakem pravicové opozice, kdy si vymohla, že prostě státní tajemník bude pod Ministerstvem vnitra, nebude generální ředitelství státní služby. To na úvod.

Kvalitu samotného zákona lze tedy přirovnat k pořízení kabátu s mnoha dírami, které se postupně záplatují právě těmito pozměňovacími návrhy, a děláme jednu výjimku, druhou výjimku, třetí výjimku. Pak přijde další. Jsem zvědav, která ministerstva přijdou, že chtějí nějakou další výjimku.

Já bych se ani nedivil, dámy a pánové, kdyby příští politická garnitura, která vzejde z letošních nových voleb do Poslanecké sněmovny, ten zákon zrušila. On je jí na obtíž, protože nemůže v podstatě měnit veškeré úředníky ve svých ministerstvech. Je to problém.

Souhlasím samozřejmě s výběrovými řízeními, že tam nastal nějaký problém. To je samozřejmě třeba upravit, s tím souhlasím.

Nicméně mám tady dotaz na pana zpravodaje, kdy v pozměňovacím návrhu, který byl přijat v ústavněprávním výboru - teď nevím, ve kterém to přesně je. Myslím, že to je § 11. Mám dotaz, proč se posiluje role personálního ředitele sekce pro státní službu na úkor státního tajemníka. Já bych jenom chtěl znát odpověď. Nechci si tady hrát na nějaké spekulace, ale rád bych se na to zeptal.

Pan zpravodaj tady mluvil o náborovém příspěvku. Já jsem se ostře postavil proti státnímu příspěvku, proti náborovému příspěvku, protože podle mého názoru by byl silně diskriminační, protože někdo by ho měl a jiní by ho neměli, protože by ho neměli určený. Z toho důvodu jsem nechtěl, aby byl v tom pozměňovacím návrhu, který by vzešel z ústavněprávního výboru.

S jinými pozměňovacími návrhy jsme neměli problém. Nemám problém ani s tím, že dokonce bude ta výjimka ze vzdělávání, že ten, kdo dosáhl věku 50 let, bude mít výjimku, když pracoval nejdéle 20 let na nějakém správním úřadu nebo v Evropské unii. Jak už tady řekl pan poslanec Tejc, tak některé vysokoškolské tituly jsou v současnosti poměrně devalvovány, kdy například bakalářské stupně se rovnají maturitní zkoušce. On na výboru říkal, že maturitní zkouška před nějakými 15 lety se rovnala například bakalářské zkoušce, což je de facto pravda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP