(14.50 hodin)

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, občané mi často kladou otázku, jak se nakládá s penězi českých zdravotních pojišťoven a především největší zdravotní pojišťovny, tedy VZP, a to zejména v současné době, kdy i v souvislosti s pořadem České televize Atlet roku sponzorovala VZP částkou 5 milionů. Já chápu, že je dobré propagovat pro zdraví i sport, ale co je hezké, nemusí být vždy dobré. Takovéto sponzorování jde z peněz na léčení pacientů. Dovolím si tvrdit, že jde v tomto případě na úkor nemocných. My se zde dohadujeme o platech lékařů, sester, nejsou včas propláceny lékařům a nemocnicím úkony za operace a vyšetření, odkládají se operace a čekací doby jsou i několikaměsíční. Dokonce pomocí sbírek a nadací se občané skládají na tzv. vzácná onemocnění a onkologická onemocnění, kdy pojišťovny neproplácejí pro takto nemocné další potřebnou léčbu, rehabilitaci, a doplatky v tomto případě jsou značné.

VZP i další pojišťovny vybírají a spravují obrovské peníze, které mají sloužit k prevenci a léčbě svých pojistníků, kteří pojišťovnám dle zákona musí každý měsíc platit povinné pojistné, a evidentně nemalá částka takto vybraných prostředků byla použita na zviditelnění se v konkurenčním souboji. Myslím si, že konkurence zde není namístě. A proto má otázka je velice jednoduchá. Já se ptám, zda se vláda vrátí k lepšímu a lacinějšímu modelu jedné zdravotní pojišťovny. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Nohavové i za dodržení času k té otázce a pan předseda vlády má svých prvních pět minut na odpověď. Prosím, pane předsedo vlády, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především chci zdůraznit, že pokud jde o činnost největší zdravotní pojišťovny, Všeobecné zdravotní pojišťovny, tak podléhá kontrole nejenom ze strany vlády, tzn., ze strany Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí nebo třeba Nejvyššího kontrolního úřadu, ale podléhá také kontrole ze strany zástupců pojištěnců, což jsou zástupci i parlamentních stran zvolení na základě zastoupení v této Poslanecké sněmovně. To znamená, je tam poměrně široká možnost kontroly, protože zástupci parlamentních stran sedí ve Správní radě VZP a jsou také zastoupeni i v Dozorčí radě VZP, což je naše dominantní a největší zdravotní pojišťovna.

Jsem rád, že z těch čísel, která mám k dispozici, vyplývá, že se snížil limit na provoz zdravotních pojišťoven. Pokládám za strašně důležitý tento trend. To znamená, že limit se snížil na něco málo přes 3 %, a pokud se podívám na očekávanou skutečnost za rok 2016, tak maximální limit nákladů na činnost, který se týká VZP, činí 2,91 %, tzn. VZP je z hlediska nákladů na svoji činnosti pod tímto limitem. To ale neznamená, že bychom se neměli snažit o maximální úspornost z hlediska fungování VZP. Takže bych určitě požádal paní poslankyni po této interpelaci, já bych si přesně poznamenal ten příklad sponzoringu, o kterém paní poslankyně hovořila, a budu informovat ministra zdravotnictví, aby prostřednictvím zástupců Ministerstva zdravotnictví ve VZP, pokud se to týká VZP, otevřeli debatu o tom, jak má vypadat vynakládání finančních prostředků v této věci.

My jsme v minulosti udělali řadu kroků, a já chci této Poslanecké sněmovně za to poděkovat, kde jsme omezili přetahování si vzájemné pojištěnců mezi našimi zdravotními pojišťovnami. To pokládám za důležitou věc, protože je úplně nesmyslné, aby spolu pojišťovny bojovaly prostřednictvím sítí dealerů, které si platí za to, že jim tady vzájemně přetahují klienty, ale konkurence by měla být postavena na základě kvality služeb, kterou pojištěncům nabízí.

Pokud jde o počet pojišťoven, které máme, dokážu si představit, že by ten počet mohl být i nižší. My jsme v rámci diskuse, když jsme dávali dohromady tuto vládu a tuto vládní koalici, otevřeli téma možného snížení počtu zdravotních pojišťoven, ale musím říci, že jsme se v koalici na tom nedohodli. Nedohodli jsme se na tom, že bychom v průběhu tohoto funkčního období mohli snížit počet pojišťoven. Já bych pokládal za racionální, kdyby zde alespoň byla možnost začít debatu o sloučení Všeobecné zdravotní pojišťovny, Vojenské zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra. To jsou, řekněme, ty tři zdravotní pojišťovny, které mají největší vazbu na veřejný sektor, a myslím si, že tento krok by mohl vést k určité racionalizaci systému zdravotního pojištění. Nemyslím si, že bychom měli usilovat o to, abychom měli pouze jednu zdravotní pojišťovnu, rozhodně ne v nějakém jednom rychlém kroku, ale myslím si, že by mohlo přispět k racionalitě systému, k efektivitě nákladů, pokud bychom pojišťovny, které mají vazbu na stát a na veřejný sektor, v příštích letech sloučili do jedné zdravotní pojišťovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se paní poslankyně Nohavové - nemá zájem o doplňující otázku. Děkuji panu premiérovi.

A budeme pokračovat čtvrtou interpelací pana poslance Pavla Plzáka ve věci spolupráce vlády s europoslanci, myšleno jistě za Českou republiku, v Evropském parlamentu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Vážený pane premiére, nedávno jsem měl možnost navštívit plenární zasedání Evropského parlamentu a hovořit s našimi europoslanci. Byla mi vysvětlena celá procedura projednávání jednotlivých záležitostí na půdě tohoto zastupitelského sboru. Europoslanci jsou v postavení, kdy musí reflektovat stanoviska svých mateřských stran, za které byli do europarlamentu zvoleni, a zároveň jsou pod silným vlivem jednotlivých frakcí, ve kterých v tomto parlamentu působí. Dále se od nich očekává, že budou napříč politickým spektrem hájit národní zájmy ČR. V rozhovoru s nimi však opakovaně zazněla stížnost na nedostatečnou komunikaci s resortními ministerstvy vlády ČR, a to ze strany ministerstev. Ve svém rozhodování často potřebují znát stanoviska české vlády a jejích ministrů k jednotlivým problematikám, ale bohužel ani na opakované vyžádání česká strana nereaguje.

Proto se vás chci dotázat, na základě jakého systému je koordinována spolupráce vlády s poslanci zvolenými za ČR do Evropského parlamentu, kdo je za tuto spolupráci a komunikaci zodpovědný a proč v řadě případů nefunguje. Co lze navrhnout, aby se tato spolupráce stala efektivní, a pokud takové kroky vláda přichystá, kdy by mohly být zavedeny do praxe? Budete-li chtít znát konkrétní případy, o kterých jsem zde obecně hovořil, doporučuji se obrátit na europoslankyni paní Dlabajovou a její kolegyni paní Charanzovou, s kterými jsme jednali. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plzákovi. Pan předseda vlády je připraven odpovědět. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, pravidelná komunikace s českými europoslanci byla nastavena v okamžiku po ustavení naší vlády. Musím říci, že předchozí vlády dostatečně nevyužívaly potenciál českých zástupců v Evropském parlamentu pro prosazování našich zájmů. Musím říci, že jako předseda vlády jsem s českými zástupci v Evropském parlamentu v pravidelném kontaktu, minimálně jednou za rok se setkávám s českými europoslanci, debatuji o prioritách vlády ČR v rámci evropské agendy. Poslední takové setkání se uskutečnilo 14. října loňského roku. A chci také jasně říci, že na to setkání s europoslanci zvu všechny zástupce ČR, kteří jsou v Evropském parlamentu. Setkáváme se na této úrovni. Samozřejmě ale záleží na každém europoslanci, jestli tuto možnost využije, nebo ne. Řada europoslanců necítí potřebu se takovýchto setkání účastnit, ale to je věc, kterou já těžko mohu jako předseda vlády ovlivnit. V každém případě s těmi europoslanci, kteří se jednání účastní, a tuším, kromě jedné frakce se toho říjnového setkání účastnily všechny politické skupiny, jsme v pravidelném kontaktu a získávám od nich právě zpětnou vazbu napříč politickým spektrem k tomu, jak funguje naše stálé zastoupení v Bruselu a jak fungují struktury naší vlády.

Kromě pravidelných setkání, která mám jako předseda vlády, se s českými europoslanci na pravidelné bázi setkává a komunikuje státní tajemník pro evropské záležitosti, a to v jednotlivých konkrétních evropských agendách. Europoslanci a europoslankyně byli také zapojeni do konzultací při přípravě koncepce politiky ČR v EU, která byla vládou schválena 27. dubna roku 2015. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP