(18.30 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Otevírám další bod, kterým je

61.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 995/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem návrhu novely zákona o České obchodní inspekci je zajistit účinný dozor nad dodržováním spotřebitelského práva prováděný ČOI, a tím zajistit účinnou ochranu spotřebitelů. Pro naplnění tohoto cíle navrhuje MPO vybavit ČOI novými pravomocemi reagujícími na nové možnosti digitální éry či poznatky z dosavadní aplikační praxe a kontrolní činnosti. V návrhu zákona se za tímto účelem zpřesňují podmínky provádění kontrolního nákupu. V praxi totiž inspektorům často činí potíže vyřídit vrácení peněz a kontrolní nákup poté, co jej nepoškozený vrátili kontrolované osobě. Tím dochází ke zvyšování administrativní zátěže inspektorů a také k potřebě následně řešit, jak naložit s takto nabytým majetkem. Nově se tedy zavádí fikce uzavření smlouvy při provádění kontrolního nákupu a právo inspektorů od takto uzavřené smlouvy odstoupit.

Další novinkou je zakotvení ustavení zajišťující inspektorům anonymitu a ochranu jejich osobních údajů v situacích, kdy jsou při nákupu v rámci kontroly vyžadovány jejich osobní údaje, například předložení občanského průkazu za účelem přípravy konkrétního návrhu smlouvy. Kdyby inspektor občanský průkaz v takové situaci nepředložil, byla by kontrola zmařena, neboť by jeho odmítavý postoj k poskytnutí osobních údajů mohl být ze strany kontrolovaného subjektu považován za nestandardní a podezřelý.

Návrh pro inspektory ČOI dále zakotvuje kompetenci, aby si v případě důvodného podezření na závažné porušení právních předpisů mohli zjednat přístup do prostor prodávajících. Typicky půjde o otevírání stánků na tržnicích, v nichž se prokazatelně nacházejí nebezpečné výrobky nebo padělky. Inspektoři ČOI totiž nemají dostatečné pravomoci k tomu, aby si k uvedenému zboží zajistili přístup, zejména v případě, kdy prodávající opustí stánek a nebezpečné nebo padělané zboží v něm uzamkne. Podobnou pravomocí dnes disponuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

V neposlední řadě se za účelem posílení efektivity kontroly a vymahatelnosti práv nově zakotvuje pravomoc inspektorů ČOI požadovat od dotčených osob informace o provozovatelích e-shopů, které nelze z údajů uvedených na jejich internetových stránkách identifikovat a kteří zjevně porušují zákonné povinnosti. Pokud osoba s těmito požadovanými informacemi nakládá, bude je muset na základě žádosti inspektorů ČOI bezodkladně sdělit, jinak se vystavuje sankčnímu postihu.

Návrh novely zákona o ČOI také zpracovává změny, které vyplývají z přijetí související legislativy. Pro úplnost uvádím, že změna zákona o ochraně spotřebitele, která je součástí předloženého textu, byla vyvolána potřebou přemístění hmotněprávní povinnosti prodávajícího ze zákona o České obchodní inspekci do zákona o ochraně spotřebitele, který je základní normou upravující povinnosti prodávajících vystupujících vůči spotřebitelům. Při příležitosti této nezbytné novelizace se navrhuje upravit také dva legislativně technické nedostatky vzniklé v zákoně o ochraně spotřebitele.

Na závěr mi dovolte předložit návrh na zkrácení projednávání návrhu zákona ve výborech o 30 dnů. Důvodem tohoto návrhu je především skutečnost, že účinnost předloženého zákona je navržena k 1. červenci 2017, to je shodně s účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Tento termín by měl být dodržen především s ohledem na právní jistotu dotčených subjektů. Opomenout nelze ani skutečnost, že čím dříve posílíme pravomoci ČOI, tím dříve bude moci účinněji chránit spotřebitele.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v závěru bych vás chtěl požádat o podporu návrhu tohoto zákona jak na dnešním zasedání, tak v rámci následujícího legislativního procesu ve výborech Poslanecké sněmovny a následně ve druhém a třetím čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Květa Matušovská. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, jak už bylo řečeno, hlavním cílem předloženého návrhu zákona je reagovat na rozvoj nových forem prodeje na spotřebitelském trhu, jakož i na praktické zkušenosti České obchodní inspekce z výkonu dozoru a navrženou úpravou na tyto poznatky navázat a vytvořit tak inspekci podmínky pro co nejefektivnější výkon kontroly v oblasti její působnosti. Cílovým stavem by se tak měla stát pokud možno co nejúčinnější ochrana jak spotřebitelů, tak poctivých podnikatelů, neboť i oni bývají poškozováni konkurencí používající nekalé obchodní praktiky.

Předložený návrh zakotvuje oprávnění, na jehož základě si budou moci inspektoři České obchodní inspekce zjednat přístup do prostorů podnikatele, typicky u prodeje nebezpečných výrobků ohrožujících zdraví spotřebitelů nebo u prodeje padělků na tržnicích s výjimkou obydlí, a to v případech důvodného podezření z porušení právních povinností, a jestliže účely kontroly nelze dosáhnout jinak. Pozitivním směrem je veden také návrh zajišťující na jedné straně účinný výkon kontroly a na straně druhé ochranu osobních údajů inspektorů inspekce. Aby se mohl inspektor při provádění kontroly chovat a tvářit stejně jako běžný spotřebitel, aniž by bylo ohroženo jeho soukromí, je potřebné umožnit České obchodní inspekci, aby v případě, kdy to předmět kontroly vyžaduje, a v případě, kdy nelze účelu kontroly dosáhnout jinak, byl-li inspektor oprávněn jednat pod změnou identity, a toto mu bylo umožněno využitím krycích prostředků.

Návrh zákona také nově zakotvuje pravomoc získávat informace o totožnosti osob, které se dopouštějí protiprávního jednání v internetovém prostředí, například se podílejí na provozování podvodných e-shopů. S takovými případy se spotřebitelé a Česká obchodní inspekce setkávají stále častěji. Návrh zákona proto reaguje na tuto rozšiřující se praxi nepoctivých podnikatelů, když vkládá do rukou České obchodní inspekce efektivní nástroj směřující k dohledání odpovědného subjektu.

K odstranění uvedených problémů nepostačují mimoregulatorní nástroje. Proto je třeba stávající právní úpravu dopřesnit, aby byly povinnosti prodávajícího při kontrolním nákupu jasně stanoveny zákonem a nebylo možné diskutovat o různých právních výkladech.

Dámy a pánové, vážení kolegové, doporučuji vám propustit tento návrh do druhého čtení, přičemž organizačním výborem byl k projednání návrhu zákona doporučen hospodářský výbor jako výbor garanční. S tím souhlasím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí paní zpravodajka. Máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji za slovo. Ráda bych navrhla zkrácení o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Takže o 30 dnů na 30 dnů. Děkuji. Má ještě někdo zájem? S přednostním právem pan předseda klubu TOP 09.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Požádal bych pana ministra, aby tady sdělil, jak konkrétně bude probíhat utajování inspektorů. Já doufám, že to bude něco na principu nějakých identifikačních čísel nebo něčeho, ale rozhodně bych byl velmi obezřetný, pokud jsem zaslechl, že by měli mít možnost měnit svoji identitu. Mám pocit, že to nemá zřejmě ani policie. Tak než to budeme projednávat. Přiznám se, že jsem návrh zcela nestudoval, a bez mučení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Další se hlásí s řádnou přihláškou pan poslanec Petr Kudela. Prosím.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, chci Sněmovně doporučit přijetí této normy. Je to dobrá norma. Každý si dokáže představit kontrolora, který má plnit svoji úlohu až do konce, to znamená dejme tomu si objednat v nějaké nabídkové akci výrobek, aby dostal do ruky smlouvu a podobně. A předložit k tomu svoji vlastní občanku, to si fakt nedokážu představit, jak bych na to reagoval já, jestli bych v poslední chvíli před vytažením občanky necouvl. Ale jestli mají kontroloři svoji úlohu plnit dobře, pak potřebují kompetence, které tento návrh zákona dává. Systém vydávání fiktivní identity je v zákoně velice dobře popsán a domnívám se, že to naprosto skvěle může fungovat.

Velmi vítám prvky ohledně kontroly dodržování jakési firemní kultury na internetu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP