(12.30 hodin)
(pokračuje Pilný)

Druhý pozměňovací návrh mluví o technologické neutralitě. Samozřejmě jedním z těch základních regulačních principů, které platí u elektronických komunikací, je zajištění technologické neutrality. Na druhé straně existuje plán využití rádiového spektra a k tomu jsou i přiděleny rádiové kmitočty.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám, že vás na chviličku přeruším. Poprosím kolegy hlavně vlevo, aby se ztišili, abychom to doprojednali řádně.

 

Poslanec Ivan Pilný: Takže existuje plán přidělení rádiových kmitočtů a také jsou přiděleny jednotlivým držitelům. To je i spojeno s velkými investicemi, které jsou potřeba na zajištění provozu na těch rádiových kmitočtech.

Já osobně jsem se přiklonil k názoru, že v případě, pokud existuje takovýto plán a existují taková oprávnění, tak by Český telekomunikační úřad měl opustit princip technologické neutrality. Samozřejmě že chápu, že k tomuto pozměňovacímu návrhu, byť je podpořen i Ministerstvem průmyslu a obchodu, se začíná zvedat určitá diskuse. Já bych tady nerad byl obviněn z nějakého lobbistického tlaku, takže ponechávám na vůli Poslanecké sněmovny a jejím hlasování, jestli tento pozměňovací návrh schválí, nebo ne. Já osobně jsem se přiklonil k tomu, že by tam měla být určitá ochrana investic, a respektovat ten plán rádiového spektra. Proto jsem tento pozměňovací návrh předložil, to znamená odstranění v určitých případech toho principu technologické neutrality.

To jsou moje pozměňovací návrhy. Já se k nim potom přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu nebo podat nějaký návrh. Není tomu tak, takže končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli po obecné rozpravě má zájem o závěrečné slovo pan ministr nebo pan zpravodaj. Ne. Žádný hlasovatelný návrh nezazněl. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil opět pan poslanec Pilný, a dávám mu slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se tedy formálně přihlašuji k pozměňovacím návrhům, které jsou uloženy jako sněmovní tisky 5634 a 5635.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Klaška.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych omluvil nepřítomnost pana kolegy Kudely, který mě požádal, abych se přihlásil k jím načtenému pozměňovacímu návrhu. Tedy kolega Petr Kudela načetl pozměňující návrh, který je v systému zapsán pod číslem 5879, a v odůvodnění uvádí, že účelem pozměňovacího návrhu je připravit kompetence Českého telekomunikačního úřadu pro blížící se digitalizaci rádiového vysílání pro umožnění provozování rozhlasových programů soukromých provozovatelů i Českého rozhlasu na celém území České republiky. Je proto úřadu uložena povinnost vyhradit, garantovat pro Český rozhlas příslušné kmitočty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy nebo chce podat nějaký návrh. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda má pan ministr zájem o závěrečné slovo po podrobné rozpravě. Ani pan zpravodaj nemá zájem.

Já tedy využiji chviličku, ještě přečtu došlé omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Válková od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor mezi 12. a 14. hodinou z rodinných důvodů a omlouvá se paní poslankyně Bohdalová od 12 do 14 hodin z pracovních důvodů.

Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh v tomto bodě, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je bod

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 995/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 1. února na 54. schůzi Poslanecké sněmovny a obecná rozprava byla přerušena. Takže nyní poprosím pana ministra, aby vystoupil případně k tomuto bodu na úvod.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na předchozí 54. schůzi PSP ČR dne 1. února byl na programu schůze zařazen i vládní návrh zákona o České obchodní inspekci a zákon o ochraně spotřebitele. Vládní návrh však z důvodu přerušení této schůze bohužel nebyl v prvním čtení doprojednán. (V sále je rušno.)

Jak jsem již minule zmínil, hlavním cílem novely zákona o České obchodní inspekci je zakotvení účinných nástrojů použitelných pro boj proti nepoctivým obchodním praktikám prodávajících, které Česká obchodní inspekce v současnosti nemůže adekvátně kontrolovat. Mezi tyto nástroje patří zejména zakotvení pravomoci inspektorů požadovat od subjektů zapojených v doménovém řetězci informace o identitě provozovatelů e-shopů, u nichž dochází k protiprávnímu jednání, a zajistit si přístup do uzavřených prostor, v nichž se prokazatelně nacházejí zejména nebezpečné výrobky, jednat pod změněnou identitou. V neposlední řadě se navrhuje i podrobnější úprava ve vztahu ke kontrolnímu nákupu a také velmi důležité změny v návaznosti na další, již přijatou legislativu, například zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych stejně jako při minulém vystoupení v první řadě zdůraznit, že cílem předkládaného návrhu zákona je umožnit ČOI provádět kontrolu v oblastech, kde jsou nepoctivými prodejci často vůči spotřebitelům uplatňovány nekalé obchodní praktiky a kde jsou možnosti výkonu státního dozoru značně omezeny. Naší ambicí rozhodně není snaha přetvářet Českou obchodní inspekci do podoby jakési nové bezpečnostní složky. Koneckonců navrhovaná právní úprava nic takového neumožňuje. Ta stanoví jasné meze pro nově navrhované kompetence. Je si třeba uvědomit, že výkon státního dozoru, a tedy vymahatelnost práva se musí ruku v ruce rozvíjet spolu s rozvojem nových obchodních praktik na spotřebitelském trhu. Stát je povinován občanům spotřebitelům zajistit jejich odpovídající ochranu na trhu. To v konečném důsledku znamená ochranu nejen samotných spotřebitelů, ale též poctivých podnikatelů.

Na závěr mi dovolte opět předložit návrh na zkrácení projednávání návrhu zákona ve výborech o 30 dnů. Důvodem tohoto návrhu je především skutečnost, že účinnost předloženého zákona je navržena k 1. červenci 2017, to je shodně s účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zároveň platí, že bezodkladným posílením pravomocí ČOI zajistíme účinnou ochranu našich spotřebitelů dříve.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás tímto o propuštění návrhu zákona do druhého čtení a věřím, že projednáváním ve výborech budou některé otázky, které zaznívaly na předchozí schůzi, prodiskutovány a vyjasněny a že případné pochybnosti ohledně záměru sledovaného tímto návrhem budou zcela odstraněny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře, a ptám se paní zpravodajky, jestli má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Jsme rádi, že ji tady máme. Tak nemá zájem, všechno řekla, když jsme začínali tento bod poprvé. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili poslanci - v tuto chvilku zřejmě nejsou žádné přihlášky do obecné rozpravy. S přednostním právem pan předseda Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Ne s přednostním, ale jestli se nikdo nehlásí. Já vás jenom u tohoto tisku upozorňuji a připomínám, že to je ten materiál, který sem přišel již před časem obhajovat pan ministr Mládek a kde je skutečně vážně míněn paragraf, který umožňuje České obchodní inspekci při honění takzvaných šmejdů a svých kontrolách měnit identitu, což je záležitost, která je velmi diskutována u nejvyšších a těch nejpotřebnějších bezpečnostních složek na té špičce, u tajných služeb apod. Tady na to, aby honili s prominutím nějaké lidi, kteří zneužívají například penzistů a tak kvůli papiňákům, budou moci mít obrovskou, obrovskou kompetenci. Já před tím varuji, protože musí být nějaký princip proporcionality. A to, co vláda sem dala, ne že už to tady diskutujeme, a možná to bude ve druhém čtení vyndáno nebo pozměňovacím návrhem. Ale jak si tohle může vláda dovolit? Já nevím, jestli už ani nečtou materiály, pro které hlasují. Ale já považuji budování takovéhoto fízlovského státu za velmi nebezpečné, velmi zneužitelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP