(19.00 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Navíc je potřeba na závěr říct, že Česká republika Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením ratifikovala již v roce 2009, a přitom její závazek zřídit orgán na nezávislé monitorování jejího naplňování dosud bohužel stále nebyl naplněn.

Z těchto důvodů navrhuji Poslanecké sněmovně, aby s novelou vyslovila souhlas již v prvním čtení, a to tak, aby mohla co nejdříve vstoupit v platnost. Moc vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. A nyní se obrátím na paní zpravodajku a poprosím, aby přednesla svou zprávu. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Dobrý den přeji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vzhledem k tomu, že předkládací zpráva pana předkladatele byla naprosto vyčerpávající, tak si dovolím pouze doplnit. Jak již bylo řečeno, tento návrh je v podstatě kompromisním návrhem, který má podporu více než nadpoloviční většiny poslanců. Proto si dovolím podpořit tento návrh. A toť asi za mě vše. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak, to bylo rychlé. A já otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem vystoupit k tomuto bodu. Nevidím nikoho, takže končím obecnou rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova navrhovatele nebo zpravodaje. Ani jeden nemá zájem. Nebyla podána žádná námitka, takže nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto bodu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1015 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Ještě pro jistotu jednou zavolám kolegy z předsálí a je tu žádost o odhlášení všech, které vyhovím, a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Počkáme chviličku, než se nám ustálí počet hlasujících.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 487, přihlášeno 88 poslanců, pro 64, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A protože jsme rozhodli o pokračování v jednání, zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, zda je někdo přihlášen do podrobné rozpravy. Nevidím nikoho, že by se hlásil. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se znovu pana navrhovatele nebo paní zpravodajky, zda mají návrh na závěrečné slovo. Ne. Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Jana Chvojky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1015."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 488, přihlášeno 91 poslanců, pro 87, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končím.

 

Pan ministr s přednostním právem. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Chtěl bych jenom poděkovat za podporu tomuto opravdu minimalistickému návrhu. A děkuju také za to všem zástupcům všech klubů, které jsou v této Sněmovně, že dodrželi slovo a tento tisk v devadesátce nijak neblokovali. Takže děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Také vám děkuji, pane ministře. Bod jsem ukončil a otevírám bod číslo

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 958/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr obrany Martin Stropnický. Pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji i za tu možnost přes časový limit tuto předlohu projednat. Já jsem ji představil podrobně v průběhu prvního čtení, ale jenom ve stručnosti ty nejdůležitější aspekty.

Dne 1. července 2015 začala platit rozsáhlá novela zákona o vojácích z povolání, která zásadním způsobem změnila podmínky výkonu služby, a už nyní se kladně promítají dopady novely. Přesto samozřejmě aplikace byla postupně po nabytí její účinnosti konfrontována s každodenní praxí při výkonu služby vojáků a právě tato praxe v návaznosti na aktuální situaci ukázala některé nedostatky při odměňování vojáků, kteří se podílejí na plnění úkolů při eliminaci možných hrozeb na území republiky, ale také v rámci spojenecké spolupráce v mezinárodních operacích. Proto návrh zákona obsahuje zejména upřesnění některých podmínek nároků vojáků za účelem jednoznačného výkladu nebo zjednodušení administrativy, pokud jde např. o některé složky služebního platu nebo služební příspěvek na bydlení, náhradu jízdních výdajů, nebo např. podmínky nároků na volno při nepřetržitém vojenském nasazení.

Návrh zákona prošel podrobnou diskusí na jednání výboru pro obranu, jehož výsledkem je komplexní pozměňovací návrh, který, domnívám se, nepochybně přispěje ke zkvalitnění předloženého materiálu.

Závěrem si dovolím avizovat, že se v podrobné rozpravě přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 6169. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 958/1 a 2. Prosím pana zpravodaje, pana poslance Davida Kádnera, aby se ujal slova, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy aby odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vystoupil se stručnou zpravodajskou zprávou. Výbor pro obranu se touto novelou zabýval na dvou schůzích. Pozměňovací návrhy byly pak následně výborem schváleny na 38. schůzi dne 26. ledna 2017 jako sněmovní tisk 958/2. K tomu se formálně přihlásím v podrobné rozpravě. Jsem přesvědčen, že řada těchto změn zákon věcně posouvá k větší vyváženosti práv a povinností vojáků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Antonín Seďa. Pan poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já jenom stručně, v podrobné rozpravě se přihlásím ke svým třem pozměňujícím návrhům, které jsem uložil jako sněmovní dokument 5814.

První návrh se týká § 102 umožňující snížit částku vymáhající (?) za škodu způsobenou vojákem. Návrh řeší současně nejednotnou aplikaci a nejednoznačná kritéria, která vytvářejí rozdíly jednak mezi vojáky navzájem, ale i mezi vojáky a občanskými zaměstnanci. Pozměňovací návrh určuje rizika státu a jeho odpovědnost za vzniklé škody, které voják způsobil při plnění úkolů obrany země.

Druhý pozměňující návrh se týká § 110 a umožňuje snížení výše náhrady škody či umožní od vymáhání škody zcela upustit v případech, kdy se nejedná o škodu způsobenou nedbalostí či se jedná o škodu z důvodu malé zkušenosti vojáka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP