(19.10 hodin)
(pokračuje Seďa)

Třetí pozměňující návrh se týká § 111 odst. 3. Navržená úprava podává jednotné chápání práva podle § 1721 občanského zákoníku, kdy ze závazku má věřitel vůči dlužníkovi právo na určité plnění. Dochází i k pojmovému i faktickému sblížení s postupy při nakládání s pohledávkami státu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Jestliže tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Pane ministře, pane zpravodaji? Nemají zájem na závěrečném slově.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Antonín Seďa, kterému tímto dávám opět slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Takže jak jsem avizoval, přihlašuji se ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem uložil jako sněmovní dokument 5814.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Jak už jsem avizoval v úvodním slově, tímto se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 6169. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu vedenému pod číslem 6169 s tím, že tento návrh zákona se podle této změny mění takto:

1. V čl. I se vkládá nový novelizační bod, který zní: "V § 4 odst. 3 se za slova "trestní bezúhonnosti" vkládají slova "(dále jen "bezúhonnost").". Ale musím nyní přistoupit k tomu, že na návrh legislativního odboru, kterému děkuji za to, že v tom našel chybu, tento bod nově formuluji tak, že v usnesení výboru pro obranu, tisk 958/2 v bodu 1 se slovo "bezúhonného" nahrazuje slovy "trestně bezúhonného" a slovo "bezúhonnosti" se nahrazuje slovy "trestní bezúhonnosti". Odůvodnění návrhu v tomto ohledu se nemění.

Další změna:

2. V čl. I se vkládá nový novelizační bod, který zní: "V § 29 odst. 3 se číslo "300" nahrazuje číslem "150".".

3. V čl. I se vkládá nový novelizační bod, který zní: "V § 66 odst. 3 se číslo "300" nahrazuje číslem "150"."

Tyhle dva body, za druhé a za třetí, se týkají úpravy stávajících služebních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů a práce přesčas.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Návrh bude zaprotokolován, a jestli ho máte v písemné podobě, tak ho prosím odevzdejte panu zpravodaji.

Dále s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Černochová. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já se moc omlouvám, nechci zdržovat. Možná jsem špatně slyšela, ale nepřihlásil se kolega Chalupa ke stejnému pozměňovacímu návrhu s číslem 6069, ke kterému se přihlásil pan ministr? Jenom aby to nebylo prosím špatně zaznamenáno a nemuseli jsme opakovat druhé čtení, když už jsme si prosadili, že o tom dneska jednáme. Tak raději si to upřesněte.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Aktéři si to mezitím vyjasní a já poprosím paní poslankyni Nohavovou, která je přihlášená do podrobné rozpravy. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo a přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5909 a řeší výsluhy vojáků z povolání.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě? S přednostním právem se přihlásil pan zpravodaj.

 

Poslanec David Kádner: Jak už jsem avizoval, přihlásím se ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který je v evidenci jako sněmovní tisk číslo 958/2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr obrany.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Tak já v reakci na připomínku paní kolegyně bych rád uvedl, a to by mělo být potom v pořádku, že to je přihlášení se k pozměňovacímu návrhu pod stejným číslem, ale zároveň ještě navíc, že se hlásím k těm změnám, tak jak tady byly panem poslancem uvedeny před několika okamžiky.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Zřejmě to není nic proti ničemu, co by nám bránilo doprojednat bod, i když je to třeba nestandardní.

Má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Jestliže tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele, zpravodaje. Není tomu tak.

Tím jsme vyčerpali vše v rámci tohoto bodu a já končím druhé čtení tohoto návrhu. Současně přerušuji jednání Poslanecké sněmovny a končím tento jednací den. Budeme pokračovat zítra, tj. ve čtvrtek 27. 4. 2017, v 9.00 bodem číslo 288, což jsou odpovědi na písemné interpelace.

Děkuji všem. Přeji hezký večer. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 19.16 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP