Středa 17. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

255.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 926/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor pro sociální politiku, pan poslanec Vilímec. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 926/3. Ten byl doručen dne 13. dubna a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 926/4.

Zeptám se paní ministryně, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu. Pan zpravodaj? Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, tento sněmovní tisk, jak víte, byl původně prezentován jako spíše technický návrh novely vedoucí ke zjednodušení placení pojistných sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných, a to zejména placení pojistného na nemocenské pojištění a pojistného na důchodové pojištění. V návrhu zákona se provádějí dále určité úpravy týkající se placení penále v souvislosti s tolerancí nepatrného zpoždění při platbě zálohy na pojistné na důchodové pojištění nebo úpravy týkající se upřesnění období, kdy se penále neplatí.

V prvním čtení fakticky byla vedena diskuse pouze o tom, zda zavést, či nezavést povinnost a oprávnění porodní asistence vystavovat očekávaný den porodu v této novele. Diskuse na výboru pro sociální politiku i ve Sněmovně nakonec vyústila v podpoře pozměňovacího návrhu takové oprávnění porodní asistence nedávat. Žádný jiný návrh výbor pro sociální politiku nepředložil. Stejně tak tomu bylo i u zdravotního výboru.

Ve druhém čtení, jak víte, tady byly načteny pozměňovací návrhy, které původní spíše technickou normu posunuly do zcela jiné optiky. Jednak je zde návrh pana předsedy sociálního výboru Jaroslava Zavadila na zvýšení nemocenské od 1. ledna 2018 počínaje 31. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti na 66 % denního vyměřovacího základu a počínaje 61. kalendářním dnem na 72 % denního vyměřovacího základu. V zásadě tento návrh kopíruje stav, který byl v roce 2008. Ten návrh ale znamená podle samotného autora pozměňovacího návrhu dodatečné výdaje na nemocenské v roce 2018 ve výši 2,4 mld. Kč, v roce 2019 2,5 mld. Kč a v roce 2020 ve výši 2,7 mld. Kč.

Není to jediný příklad zvyšování sociálních dávek, jak jistě víte, nikoli na základě původního vládního návrhu zákona vzešlého z připomínkového řízení a na základě návrhu podaného nikoli členem opozice, ale členem vládní koalice, týká se to především sociálních demokratů, až ve druhém čtení. Tady by se snad alespoň nabízelo - ten návrh podal pan předseda Zavadil, který je předsedou sociálního výboru -, aby aspoň tento návrh podal již na výboru pro sociální politiku, což se také nestalo.

Druhý návrh, načtený panem poslancem Běhounkem, je z legislativně technických důvodů ještě daleko spornější. Nemíním tím vlastní ideu elektronických neschopenek, to podotýkám, ale rozsáhlý pozměňovací návrh se netýká jen změny zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, změny zákona o nemocenském pojištění, tedy norem, kterých se tento sněmovní tisk předložený vládou Poslanecké sněmovně bezprostředně dotýká, ale dokonce i novely zákona o Úřadu práce. Tento návrh totiž bez jakéhokoliv připomínkového řízení zavádí takzvaný resortní portál práce a sociálních věcí spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, který má být součástí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. S ohledem na celkově nepříliš uspokojivou situaci spojenou se zaváděním a provozem informačních technologií v celém resortu považuji takovéto závažné legislativní změny, navíc načtené až ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně, za mimořádně problematické.

Chtěl bych na závěr také připomenout stanovisko koalice soukromých lékařů, zahrnující Českou stomatologickou komoru, Sdružení ambulantních specialistů České republiky, Sdružení praktických lékařů České republiky a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky, aby další legislativní návrhy týkající se elektronického zdravotnictví prošly řádnou a podrobnou odbornou diskusí, a teprve potom legislativním procesem. Nedomnívám se, že návrh pana poslance Běhounka prošel nějakou podrobnou diskusí a normálním legislativním procesem, a na tom si trvám. V takové docela závažné věci, vážené kolegyně a kolegové, bychom skutečně měli postupovat velmi zodpovědně.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Dám slovo panu poslanci Opálkovi.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v diskusi reagoval na slova pana zpravodaje, abych na to položil trošku jiný úhel pohledu.

Víte, co se týká toho navýšení nemocenských dávek, já to osobně nechápu jako zvýšení sociálních dávek, ale jako návrat do předbalíčkové doby, protože v době krize dávky byly omezeny a už je nikdo v době konjunktury nevrací zpět. Dlouhodobá nemocnost za 60 % vyměřovacího základu, redukovaného tak, jak říká zákon, není žádná legrace.

A co se týká problému elektronizace nemocenských, víte, ten systém je nastaven zákonem dávno. Ten spor, jestli ano, nebo ne, už probíhá několik let. V podstatě na dobrovolné bázi už funguje, takže je vyzkoušen a nikdo nemusí horovat, jestli to bude, nebo nebude fungovat. Jde jenom o politické rozhodnutí, jestli chceme, či nechceme i v této oblasti nastolit lepší přehled a lepší pořádek.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Ještě přečtu omluvu pana poslance Hegera, který byl omluven na odpoledne a svou omluvu rozšiřuje i na dopoledne z důvodu pracovní cesty.

Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se ještě chtěla vyjádřit k pozměňovacímu návrhu, který vzešel z výboru pro sociální politiku a který jsem tam navrhovala já. Jedná se o úpravu kompetencí porodních asistentek. Jednak tam docházelo k rozporu mezi vyhláškou a zákonem o nelékařských povoláních, to je jedna věc. Ve vyhlášce nebo v zákoně, teď už nevím přesně, jak to bylo, je, že musí za odborného dohledu, a v tom druhém je napsáno, bez odborného dohledu.

Současný stav je takový, že porodní asistentka nesmí potvrzovat termín předpokládaného porodu, od kterého se odvíjí dávka z nemocenského pojištění na mateřskou dovolenou. Tato novela usilovala o to, aby porodní asistentka mohla tento termín předpokládaného porodu, resp. nástup na mateřskou, potvrzovat.

Já si myslím, že co patří do kompetence lékaře, bychom měli nechat v kompetenci lékaře. Já osobně v tom spatřuji i určitou degradaci lékařského povolání. Současný stav je takový, že pokud matka nechce navštěvovat lékaře, gynekologa, odborníka, a svoje těhotenství prožívá v alternativní péči, tak musí jít ke gynekologovi, který by jí tuto dávku potvrdil, termín předpokládaného porodu potvrdil. Dochází ke stavu, kdy gynekolog tu ženu vůbec nemusí vidět a ona ke konci těhotenství za ním přijde, aby jí tento termín potvrdil.

Proto bych vás chtěla požádat - a navíc tento pozměňovací návrh prošel i výborem pro zdravotnictví, a proto já bych vás z tohoto místa chtěla požádat, abyste tento pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku podpořili. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní poslankyni Šánové. Paní poslankyně Maxová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Já bych jenom krátce podpořila pozměňující návrh paní poslankyně Šánové, protože si myslím, že je hodně smysluplný.

Dále bych chtěla říci, že my jsme samozřejmě problematiku dlouhodobě nemocných probírali intenzivně i na koaliční radě. Musím říci, že tam byly občas nesmyslné nápady velkého zvyšování.

Byla bych velice ráda, kdyby dnes pozměňující návrh pana Zavadila prošel, protože my jako hnutí ANO chápeme těžkou situaci lidí dlouhodobě nemocných, nicméně si musíme říci, že je potřeba nastavit také dokonalé kontrolní mechanismy, aby tyto nemoci nebyly zneužívány, neboť víme, že některé nemoci jsou velice těžko odhalitelné a že určitě existuje skupina obyvatel, která může i toto zvýšení začít zneužívat. Takže jenom říkám, že my jako hnutí ANO pozměňující návrh pana Zavadila podpoříme a budeme rádi, když se k tomu přidají další poslanci. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě se omlouvá pan poslanec Laudát, a to od 9.30 do 12 hodin z osobních důvodů.

Dále do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se pana zpravodaje a paní navrhovatelky na závěrečná slova. Paní ministryně závěrečné slovo ne, pan zpravodaj také ne. V tom případě prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám sdělil stanovisko.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane předsedo. Procedura nebude složitá. Vzhledem k tomu, že nebyly načteny legislativně technické úpravy, tak o nich nebudeme hlasovat. To znamená, první hlasování bude o pozměňovacím návrhu evidovaném pod písmenem A. Jde o ten návrh vzešlý z usnesení výboru pro sociální politiku, je to zrušení navrhované povinnosti a oprávnění porodní asistence. Dalším hlasováním bude bod B1, to je pozměňovací návrh kolegyně Jany Hnykové. Jedná se o provádění výplaty důchodů prostřednictvím zařízení sociálních služeb klientům tam umístěným. Další hlasování bude o bodu B2 a B3 společně, je to jakýsi variantní návrh paní kolegyně Hnykové k tomu B1. Další hlasování bude o bodu C1. Jedná se o ten rozsáhlý pozměňovací návrh pana poslance Běhounka spojený se zavedením tzv. elektronických neschopenek. Další hlasování bude o bodu C2, to je opět návrh pana Běhounka a ten se týká tzv. zvláštních postupů v souvislosti s utajením činnosti bezpečnostních sborů v souvislosti s tím předchozím pozměňovacím návrhem. Další hlasování pak bude o bodech společně D1, D2 a D3. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Zavadila spojený se zvýšením nemocenského. A poslední hlasování bude o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k návrhu procedury. Pokud ne, tak o tom návrhu nechám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 42, přihlášeno je 153, pro 150, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy přikročit k hlasování o jednotlivých návrzích. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Takže první hlasování bude hlasování o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru pod bodem A. (Předsedající: Stanovisko výboru prosím.) Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 43, přihlášeno je 155, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Další hlasování bude o bodu B1, to je pozměňovací návrh paní kolegyně Jany Hnykové. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 44, přihlášeno je 157, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Další hlasování bude o bodu B2 a B3, to je jakýsi variantní návrh paní kolegyně Hnykové. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 45, přihlášeno je 157, pro 18, proti 60. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Další hlasování bude o bodu C1. Jedná se o ten rozsáhlý pozměňovací návrh pana poslance Běhounka. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 46, přihlášeno je 158, pro 121, proti 28. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Dalším hlasováním bude hlasování o bodu C2, to je ta druhá část pozměňovacího návrhu pana poslance Běhounka a stanovisko garančního výboru bylo doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 47, přihlášeno je 158, pro 119, proti 31. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Tak a dalším hlasování bude o bodech D1, D2, D3 společně. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Zavadila zvyšující nemocenskou. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 48, přihlášeno je 158, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já mám za to, pane zpravodaji, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Je tomu tak?

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Ano, můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: V tom případě přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 926, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Prosím stanoviska. (Ministryně souhlasí.) Rozumím, děkuji za stanovisko paní ministryně.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 49, přihlášeno je 159, pro 123, proti 2. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji a děkuji i paní ministryni.

 

Budeme pokračovat bodem 257, což je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP