(16.10 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 53. schůze ze dne 22. března 2017.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové, zpravodajské zprávě poslankyně Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 999, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

1. v čl. II bodu 3 se slova 30. září nahrazují slovy 31. října,

2. čl. III zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Jak už tady bylo řečeno v úvodním slově pana ministra, je to způsobeno projednáváním, legislativním procesem, protože 5. června opravdu, ale opravdu už stihnout nemůžeme.

A ještě mi dovolte, abych se tímto přihlásila do podrobné rozpravy s jedním pozměňovacím návrhem, který rovněž reaguje na posun v projednávání tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Poznačil jsem si vaši žádost. Otevírám obecnou rozpravu, do které se v tuto chvilku nepřihlásil nikdo. Ptám se, jestli má někdo zájem do obecné rozpravy. Jestliže tomu tak není, tak končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, žádný návrh na vrácení nepadl. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásila paní zpravodajka. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako sněmovní dokument č. 6415,

a jak už jsem říkala, je to způsobeno legislativním projednáváním tohoto návrhu, kde už jsme hluboce za lhůtami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo jiný zájem vystoupit v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova, zda je zájem. Není. Tím pádem jsme vyčerpali tento bod a já končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji.

 

Otevírám bod č. 8, kterým je

8.
Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí
/sněmovní tisk 1001/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Ivan Pilný. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, k projednávání vám předkládám návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Návrh zákona nahrazuje dosud platný zákon o finanční kontrole.

Současná právní úprava kontrol hospodaření byla vytvořena v rámci přípravy České republiky na vstup do Evropské unie a je bez významnějších změn účinná 15 let. Praxe ukázala, že platný zákon je v mnohém nevyhovující. Návrh zákona je předkládán proto, že ve stávajícím zákoně o finanční kontrole není jasně stanovena osobní odpovědnost, není jasně stanovena povinnost chovat se hospodárně a není jasně vymezena role interního auditu v kontrolním systému. Z toho vyplývají neustálé obtíže při řízení veřejných financí, kde není jasné, kdo je za co zodpovědný. Následné kontroly jsou vykonávány duplicitně a liší se ve svých závěrech.

Návrh zákona byl projednán v kontrolním výboru, rozpočtovém výboru a výboru pro veřejnou správu. Všechny výbory doporučují návrh zákona schválit. Dovoluji si vás požádat o schválení tohoto materiálu a o jeho předložení Senátu Parlamentu České republiky k dalšímu projednání.

Tento zákon souvisí i s dalším bodem - v souvislosti s bodem 9, tedy veřejné finance, nevím, pokud někdo vysloví návrh na sloučení rozpravy - nevysloví, tak ho vyslovím já. Navrhuji tedy sloučit rozpravu k těmto zákonům, protože spolu souvisejí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 1001/1 až 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Vladimír Koníček, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se tiskem 1001 zabýval a na své 46. schůzi dne 20. dubna přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, sněmovní tisk 1001, schválila. Nepřijal žádné pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Prosím, aby se postupně ujali slova pan zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Laudát, kterého ale v tuto chvilku nevidím nikde v sále. (Poslanec Laudát se zvedá ze svého místa v sále.) Už ho vidím, omlouvám se, já se pořád koukám dopředu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo - místopředsedo, omlouvám se.

Rozpočtový výbor tento materiál projednal - tento předklad projednal dne 19. dubna 2017 a zaujal k němu následující usnesení, stanovisko:

Po úvodním slově náměstka ministra Tomáše Vyhnánka, zpravodajské zprávě Laudáta a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí schválila ve znění tohoto pozměňovacího návrhu: v § 38 odstavec 2 zní: "(2) Na Nejvyšší kontrolní úřad, obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvkovou organizaci takovou obcí zřízenou, dobrovolný svazek obcí, příspěvkovou organizaci zřízenou dobrovolným svazkem obcí, školskou, právnickou osobu zřízenou obcí, která nevykonává rozšířenou působnost, nebo zřízenou dobrovolným svazkem obcí se odstavec 1 nepoužije."

II. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

V zásadě jde o to - členové rozpočtového výboru se přiklonili k většinové podpoře toho návrhu poté, co bylo argumentováno autorem pozměňovacího návrhu kolegou Vilímcem, že se tím výrazně sníží administrativa, a většina - velká většina výboru na to slyšela. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní poprosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Jan Klán.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který na své 56. schůzi po odůvodnění panem doktorem Tomášem Vyhnánkem, náměstkem ministra financí, po zpravodajské zprávě poslance Mgr. Jana Klána a po rozpravě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1001 projednat a schválit v předloženém znění.

Jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj se hlásím s přednostním právem do rozpravy.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se v tuto chvíli s přednostním právem přihlásil pan poslanec Klán.

 

Poslanec Jan Klán: Ještě jednou hezké odpoledne. Vážený pane místopředsedo, dovolte mi, abych představil několik pozměňovacích návrhů k tomuto zákonu.

Na úvod musím říci, že tento zákon očividně možná psali - nevím, jestli nějací lidé ze soukromé společnosti, ale je zajímavé, že v tom zákoně je plno chyb. Chyb, nejasností, gramatických překlepů atd., které napravuje můj pozměňovací návrh, není jenom jeden, ale je jich poměrně dost, tak vám je tady všechny postupně jednotlivě představím.

Jedná se o kontrolu ex ante, tedy dopředu - na začátku určitou kontrolu. To je skutečně protikorupční zákon. Mě udivuje, když navážu na kolegu Chvojku, že Rekonstrukce státu se tímto zákonem vůbec nezabývá. Vůbec ji to nezajímá a zajímají ji úplně jiné zákony, a pak nás tady osočuje, že neprojednáme nějaké důležité zákony pro fungování státu. Tohle je jeden z klíčových zákonů boje proti korupci. Opravdu jsou to jenom dva zákony, je to tento, tedy zákon o řízení a kontrole veřejných financí, a poté samozřejmě zákon o zadávání veřejných zakázek. Žádný registr smluv ani cokoliv dalšího, pak samozřejmě můžeme připočítat ještě zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, který snižuje míru korupce. Ale pokud se podíváme na tento návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, tak tam není zohledněna nějakým způsobem pozice veřejné správy. A to si ti autoři vůbec neuvědomili podle mého názoru. A tak jsem připravil pozměňovací návrhy. Jednak jsem je připravoval s odborníky z Karlovy univerzity, kteří se zabývají tímto problémem, tak reflektuji jejich stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP