(15.50 hodin)

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane ministře, to, co chci interpelovat, není nic nového. Již víc než deset let zaplavují média, internetová i tištěná, znepokojivé zprávy o kšeftech a výnosném podnikání se seminárními a závěrečnými pracemi vysokoškolských studentů. Ti si je nechávají v řadě případů zpracovat na zakázku a za nemalou úplatu u různých firem, které se na tuto činnost specializují a studentům své služby nabízejí celkem otevřeně na sociálních sítích.

Ročně podle výzkumu, který v nedávné době učinila studentka Mendelovy univerzity Brno pro svoji diplomovou práci, proteče tímto podvodným byznysem neuvěřitelných 200 mil. korun. Podle odhadů si práci, ať již bakalářskou, diplomovou, či dokonce dizertační, která je jednou z podmínek pro řádné ukončení příslušného stupně vysokoškolského studia a získání akademického titulu, nechá ročně vypracovat až osm procent studentů. Celou situaci staví do ještě horšího světla skutečnost, že se nám v tomto podvodném jednání studentů a tzv. podnikavců podílejí dle odhalení některých autorů článků i někteří, a tady nechci v žádném případě paušalizovat, někteří středoškolští a vysokoškolští pedagogové. Konkrétně např. před dvěma lety byl odhalen případ dnes již bývalého pedagoga z ČVUT.

Moje otázka tedy zní: Chystáte nějaká opatření, legislativní změny, např. zpřísnění trestu v případě odhalení? Dnes studentům hrozí varování, podmínečné či okamžité vyloučení a podle novely vysokoškolského zákona poté odebrání titulu, ale není toto jednání kvalifikováno jako trestný čin. Tak jak to řešit, jak tomu zamezit? Co chystáte?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Paní poslankyně, děkuji za otázku k problému, který trápí vysoké školy, poctivé učitele, poctivé studenty už delší dobu. Jako dlouholetý prorektor jsem se s těmito otázkami také setkával. Před takovými 13 lety jsme na tom byli ještě mnohem hůř, protože jsme neměli ani ty antiplagiátorské softwary a bylo velice obtížné, manuální, pracné tyto věci zjistit a prokázat. Ty základní nástroje tady teď v současnosti máme. Chtěl bych jenom upozornit, že celá věc je principiálně z hlediska autonomie vysokých škol na straně vysokých škol, které musí dohlížet na autorství už v případě přípravy závěrečných prací, v případě hodnocení posudků atd. Antiplagiátorské programy pomáhají a výrazně zvýšily počet identifikovaných podezření nebo podvodů. Ne každé vysoké procento musí být nutně podvod, to jenom na to upozorňuji, někdy i nešikovnost těch studentů, takže nejde okamžitě reagovat mechanicky na základě toho vyhodnocení. A já souhlasím a zcela potvrzuji ten stav, který vy jste popsala a který je zcela veřejně dostupný.

Je třeba vědět, že v okamžiku, kdy k něčemu takovému dojde a je tu jasné podezření na podvod, tak se tím mohou zabývat a musí orgány činné v trestním řízení, neboť se jedná o trestný čin podvodu.

To, co je naštěstí alespoň pozitivní na novele vysokoškolského zákona, že novela vysokoškolského zákona konečně dává jasnou pravomoc rektorovi vysoké školy, který rozhoduje v této věci, té školy, kde se konala zkouška, kde byla provedena obhajoba, aby zahájil řízení o vyslovení neplatnosti toho úkonu. Čili tomu člověku může být odebrán titul, jakýkoli z kvalifikačních titulů, kde se tohleto zjistí. V té novele, a to je jasně specifikováno, o jaké případy jde, kdy a jak rektor zahajuje řízení.

Z mého pohledu Ministerstvo školství v současnosti nemá nějaké přímé nástroje, jak by zasahovalo, to vy jistě víte. Ale možná ani další nástroje, které by měly jakoby nějak posilovat tu pravomoc. Protože tam je citlivá hranice mezi autonomií. Nyní rektoři tuto možnost a pravomoc mají, předtím ji tak jasnou neměli. Čili si myslím, že bych dále nevyvolával nebo nevyzýval, aby centrální správní orgán do těchto věcí nějak zasahoval nebo vstupoval. Přijde mi, že to je spíše otázka, jak využívat. Jak mít odvahu tu věc využít, a ne někdy jakoby raději si nepálit prsty nebo raději moc do toho nejít. Já myslím, že to problém pak už odvahy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně ještě má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji za tu odpověď. Já bych chtěla ještě doplnit to, že my na jednu stranu vidíme studenty, kteří využívají této možnosti a podvádějí s těmi pracemi. To jsou ty možnosti, o kterých jsem mluvila já i vy, jak to třeba postihovat. Na druhou stranu jsou tady ovšem firmy, které tohle všechno nabízejí. Nestálo by za to navázat nějakou spolupráci nebo otevřít diskusi i třeba s Ministerstvem spravedlnosti a vnitra ohledně právě těchto firem, kde je ta hranice, kam až můžou jít? Jestli naopak na této straně není to, co by se mělo nějakým způsobem řešit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pane ministře, chcete ještě doplnit? Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Já odpovím úplně jednoduše. V této chvíli nevím. Nemám to rozmyšleno. Nevím, jaký by byl ten postup, k čemu by se vyvolalo... Co konkrétně navrhnout těm ministerstvům, o kterých mluvíte. Nejsem odborník na tyto záležitosti trestněprávní, takže tady nechci nějak se k tomu... Ale je to zajímavý podnět, protože je fakt, že každý to vidí, nabízí se to. A pak najednou důkazy, kde není žalobce, není soudce, jsme v této situaci, která se možná netýká jenom tohoto podvodného prodeje. Takže v této chvíli vám nedokážu odpovědět.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Karel Šidlo bude interpelovat nepřítomného ministra financí Ivana Pilného ve věci financování regionů soudržnosti. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, od roku 2015 žádají regionální rady Ministerstvo financí ČR o řešení problematiky závazků vyplývajících z jejich činnosti. Rady nemají a ani nemohou mít dle zákona č. 248/2000 Sb., dostatečné vlastní finanční zdroje na pokrytí všech stávajících i budoucích závazků. Odhad za všechny regionální rady je cca 500 mil. korun. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením 1450 ze 7. prosince roku 2016 žádala vládu, aby předložila rozpočtovému výboru do 1. března letošního roku návrh řešení na vypořádání oprávněných závazků. Vaše ministerstvo dosud nepřijalo dostatečná a efektivní opatření. Dovoluji si upozornit, že neřešení zdrojů pro krytí těchto závazků regionálních rad v době ukončování regionálních operačních programů bude mít významné dopady. Dle nařízení Rady Evropského společenství 1083/2006 nebude Česká republika schopna dostát svým závazkům při ukončování programového období 2007/2013 a hrozí riziko sankcí pro Českou republiku.

Dotazy: Jaká byla přijata opatření k eliminaci uvedených rizik? Dokdy budou přijata dostatečná a odpovídající opatření k zamezení negativních dopadů pro Českou republiku z titulu mnou uvedených rizik? Jaká byla přijata rozpočtová opatření pro zajištění krytí závazku regionálních rad? Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Michal Kučera bude interpelovat pana ministra školství ve věci kariérního řádu a veřejnosti. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Tak ještě jednou dobrý den. Já bych chtěl víceméně doplnit diskusi, která tady dneska už probíhala na téma kariérního řádu, a teď samozřejmě i ve smyslu toho projektu, který má za úkol implementaci kariérního řádu. Víceméně, protože pan ministr Štech tady už na celou řadu odpověděl, mě by skutečně zajímaly odpovědi na dvě otázky. Ty otázky nejsou spojené s tím, jaká výše nákladů tam už v současné době je, anebo rozporovat to, zda ty náklady, jejich výše je vysoká, či nízká. Nicméně bych se chtěl zeptat na to, co se stane, pokud nebude kariérní řád schválen. Projekt už čerpá, v tom projektu už nabíhají náklady. Pokud vím, tak už se tam řeší personální otázky. Nicméně kariérní řád ještě není schválen.

To znamená, můj dotaz je, co se stane, pokud kariérní řád nebude schválen. Za prvé. A za druhé, kdo bude za takto neúčelně vynaložené náklady zodpovědný, a to ať politicky, tak samozřejmě i v pracovněprávní rovině. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP