(15.30 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, na konci června jsem se zúčastnila jednání v Jílovišti, kde zástupci ŘSD a firmy PUDIS představili úpravy na dálnici D4 mezi Zbraslaví a Řitkou. Ve studii je navrženo např. zrušení autobusových zastávek nebo sjezdů a nadjezdů, což by úplně rozložilo zdejší integrované linky a návaznosti mezi nimi, které nyní fungují velmi dobře. Bohužel se ukázalo, že doposud nebyly tyto věci konzultovány např. s obcemi a koordinátory veřejné dopravy IDSK a ROPID. Ano, rozumím tomu, že je nutné zlepšit stav této komunikace a zvýšit bezpečnost provozu, ale je potřeba brát ohledy i na místní podmínky. Jednání bylo hodně emotivní, naštvanosti místních lidí i starostů obcí se ale vůbec nedivím. Nakonec ŘSD přislíbilo, že bude vše znovu řádně projednáno a budou zohledněny připomínky všech účastníků.

A s tím souvisí moje prosba na pana ministra. Mohl byste se zasadit o to, aby ŘSD komunikovalo lépe, aby zohledňovalo názory a zájmy obcí a měst? Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Další interpelaci přednese pan poslanec Jaroslav Holík, a to na přítomného pana ministra kultury ve věci poškození Slovanské epopeje, a připraví se pan poslanec Antonín Seďa. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane ministře, dovolte, abych vám tlumočil několik totožných dotazů našich občanů. Tyto dotazy se týkají stavu naší národní památky Slovanská epopej.

Dle sdělení památkového úřadu je tato epopej poškozena. I když byla svým způsobem prohlédnuta a zmapována panem Michalem Tomkem, tak údajně těchto 682 metrů čtverečních bylo prohlédnuto během tří hodin, což je absolutně nedostatečné.

Pane ministře, dovolte, abych vám zadal několik otázek. Jak se stavíte k připomínkám Senátu, že tato epopej byla zmapována nedostatečně? Od 8. 3. do 5. 6. letošního roku byla vystavena v Japonsku, takže další dotaz zní: Vrátila se nám už všechna plátna? Kde jsou tato plátna v současné době uložena? A vzhledem k tomu, že každým transportem, kdy tato obrovská plátna navíjíme na nějaké role, dochází k poškozování laku, tak poslední otázka je: Je požadován další vývoz, další výstava? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. A slovo má pan ministr kultury.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy udělilo na základě žádosti Galerie hlavního města Prahy podle § 20 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, předchozí souhlas s vývozem 20 obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej do Japonska. Souhlas byl udělen na dobu od 1. ledna do 15. srpna letošního roku. Nicméně díla se do České republiky vrátila dle plánu již dne 23. června letošního roku. Mám zde dopis přímo ředitelky Galerie hlavního města Prahy paní PhDr. Magdaleny Juříkové, který tento fakt potvrzuje.

Dle sdělení Galerie hlavního města Prahy se všech 20 obrazů vrátilo v pořádku, a to v neporušeném stavu. Tolik diskutovaná kauza Diag Human neměla žádný vliv na návrat výstavy zpět do České republiky. Nenaplnily se tak plané obavy úzkého kruhu odborníků, hlavně z řad Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky, jež dle oficiálních internetových stránek sdružuje sedm členů - tedy abych to upřesnil, sedm fyzických osob. Tato asociace byla také prezentována jako široká odborná veřejnost kritizující včera zamítnutý nový památkový zákon.

Zdůrazňuji, že komplexní péče o Slovanskou epopej je kontinuálně zaštiťována a zajišťována experty Galerie hlavního města Prahy, takže kondice všech uměleckých děl je dostatečně prověřována a známa. I přesto v rámci řízení o povolení vývozu do zahraničí prohlédl cyklus obrazů Slovanská epopej se zaměřením na posouzení technického stavu díla dne 22. listopadu 2016 na žádost Ministerstva kultury pan Michal Tomek, akademický malíř a restaurátor. Ten konstatoval, že obrazy se nacházejí vzhledem ke svému stáří a historii ve velmi dobrém technickém stavu. Je to dáno zejména tím, že Alfons Mucha kromě toho, že disponoval vynikajícími výtvarnými schopnostmi, zvolil také pro daný účel vhodnou malířskou techniku.

V rámci Roku české kultury, rok 2017, v Japonsku jsem se počátkem března zúčastnil slavnostního zahájení výstavy Muchovy Slovanské epopeje, která byla stěžejní událostí těchto oslav. Výstava zásadním způsobem přispěla k prohloubení spolupráce s Japonskem v oblasti kultury, když se setkala s mimořádným ohlasem. Za čtyři měsíce jejího konání ji navštívilo více než 650 tis. návštěvníků včetně císařského páru. Osobně spolu s dalšími členy delegace jsem se také přímo na místě seznámil se všemi podstatnými aspekty péče o Slovanskou epopej včetně špičkové restaurátorské dílny, která péči o tato umělecká díla garantovala. V červnu jsem se pak účastnil delegace předsedy vlády v Japonsku, kde jsme byli svědky nebývalého ohlasu k výstavě a ujištění o důležitosti kulturní diplomacie.

Konečně sděluji, že Ministerstvo kultury dopisem z června tohoto roku vyzvalo Galerii hlavního města Prahy, aby před dalším uvažovaným vývozem díla vyloučila jakékoli pochybnosti nad jeho stavem, provedla veškeré nezbytné analytické úkony ke zjištění skutečného stavu jednotlivých obrazů po návratu z Japonska a případně učinila všechna potřebná opatření v návaznosti na zjištěné skutečnosti. V tuto chvíli není tedy na Ministerstvu kultury evidována žádná žádost o vývoz Slovanské epopeje a různá podezření a spekulace, která se šíří o stavu Slovanské epopeje, se nezakládají na pravdě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Pan poslanec už nebude pokládat doplňující otázku.

Slovo má pan poslanec Antonín Seďa, který bude interpelovat přítomného ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci těžby štěrkopísku u Uherského Ostrohu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane první místopředsedo vlády, jak jistě víte, 57 zastupitelstev Jihomoravského a Zlínského kraje vyjádřilo svůj nesouhlas s těžbou štěrkopísku v prostoru ležícím mezi silnicemi II/495 u Moravského Písku, I/54 z Veselí nad Moravou do Moravského Písku a odlehčovacím ramenem řeky Moravy. Z tohoto území bylo vyčleněno území mezi silnicí II/495 a Polešovickým potokem umístěné v katastru města Uherský Ostroh. Dnes existuje petice s více jak 15 tis. podpisy občanů, kteří jsou proti těžbě štěrkopísku v dané oblasti.

Vážený pane ministře, jak jistě sám víte, realizátorem těžby má být František Jampílek z Lázní Toušeň a základním předpokladem tohoto záměru je úspěšné projití posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Připomínám, že v průběhu posledních deseti let proběhly tři pokusy o získání EIA, z nichž až ten poslední byl úspěšný. Ministerstvo životního prostředí 9. 3. 2015 vydalo souhlasné stanovisko s těžbou a úpravou štěrkopísku, nicméně město Uherský Ostroh se proti stanovisku odvolalo a nadále vyvíjí řadu iniciativ ke zrušení tohoto stanoviska, které mj. stanovuje celkem 58 podmínek, které musí těžař splnit před a v průběhu těžby.

Vážený pane ministře, do problému se v současné době vložil i pan premiér a tím důvodem je možný negativní dopad na vodní zdroje pitné vody. Předseda vlády se obává o prameniště pitné vody v rámci hydrogeologického posouzení EIA. Já osobně podporuji stanovisko měst a obcí a petentů k zákazu těžby a zejména k vypracování nezávislé analýzy možných dopadů na pitnou vodu. A myslím si, že vy jako ministr životního prostředí musíte vnímat tyto oprávněné obavy občanů.

Proto se ptám, vážený pane ministře: zadáte na základě požadavku pana premiéra tuto analýzu a přehodnotíte stanovisko vašeho ministerstva k povolení těžby štěrkopísku na Ostrožsku? Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za přesné dodržení času a slovo má pan ministr životního prostředí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP