(15.40 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Vážený pane kolego, děkuji za dotaz. Trošku navážu na to, o čem hovořila paní kolegyně Zelienková. Vezmu to trochu neformálně. Něco jsem si tady k tomu připravil. Věřte mi, že mě ta záležitost osobně velmi zajímá, protože se tady za celou tu dobu, co jsem na ministerstvu, a není to zas tak dlouhá doba, stalo vlastně poprvé, že máme proti sobě čtyři, nebo teď už pátý posudek, kdy dva jsou kladné a říkají, že k žádnému ohrožení podzemní vody dojít nemůže, a to ani hypoteticky nebo teoreticky, a dva naopak říkají, že může. A je zajímavé, že všechny tyhle posudky jsou samozřejmě vytvořeny a podepsány autorizovanými osobami s kulatým razítkem. To je samo o sobě asi i důvod, proč báňský úřad zatím to rozhodnutí nevydal, vlastně ho přerušil a podle našich informací čeká na nějaké doplnění údajů.

Dostal jsem dopis pana premiéra ze 16. 6. letošního roku a pan premiér tam hovoří o tom, že údajně existuje jakási další studie, resp. posudek, který posuzuje širší území, společnosti ProGeo a pana doktora Uhlíka, tuším, a z něj vyplývá zásadní rozpor k těm hydrogeologickým modelům, které vlastně byly poprvé stanoveny firmou Aquatest a posléze ještě potvrzeny dalším kladným posudkem firmy AQD-envitest Ostrava, který jsme si už tak nadstandardně vlastně nechali udělat jistým způsobem jako arbitrážní posudek.

Já chci jednoznačně prohlásit, že samozřejmě ochrana podzemních zdrojů vody je pro nás absolutní prioritou. A v této chvíli jsme vlastně při těch prvních přezkumech nezjistili, nebo kolegové, kteří se tím zabývají, nezjistili důvody, které by měly vést ke zrušení toho souhlasného stanoviska. Ale pokud dostaneme k dispozici tu nejnovější analýzu, která ale podle sdělení pana premiéra ještě není úplně dokončena, je snad hotova druhá etapa, a že tam najdeme takové skutečnosti, které by mohly změnit pohled na hydrogeologickou situaci v tom území, a tedy zpochybnit zásadně výsledky těch posudků, na jejichž základě bylo stanoveno, nebo na jejichž základě bylo vydáno kladné stanovisko EIA, tak jsme určitě připraveni se tou věcí zabývat.

Požádal jsem o to, abychom tyto informace dostali oficiálně, abychom dostali posudek. V této chvíli ale podle našich informací není ještě ta analýza hotová. Je hotova nějaká etapa a dílčí výsledky. A je otázka, jestli lze tyto dílčí výsledky použít, protože i podle správního řádu přezkum na základě neúplných nebo nedokončených údajů není právně možný. Takže vás chci ujistit, že jakmile tyto výsledky dostaneme, tak se jimi budeme určitě zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane první místopředsedo vlády, pane ministře, děkuji za vaše ujištění. Sám jste zmínil těch pět posudků. Ty jdou proti sobě, přestože je vypracovaly autority s tím kulatým razítkem. Takže je tam zřejmě problém. Ten problém tam existuje. Takže bylo by opravdu dobré počkat ještě na ten posudek, o kterém jste hovořil, a zároveň možná si udělat ještě nějaký další posudek, možná i ze zahraničí.

Chci jenom připomenout, že se nejedná jenom o zdroje pitné vody, protože tam opravdu - a to se táhne vlastně od Ostrožské Nové Vsi až po Ostroh a ještě dál až k Moravskému Písku a ke Bzenci - jsou myslím jedny, asi třetí největší zdroje podzemních vod, což je myslím vzácnost. Ale jedná se také o tom, že když bude povolena těžba, tak dojde ke zhoršení životního prostředí nákladní dopravou.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr už nebude reagovat, nebyla položena otázka. Tím jsme si užili poslední interpelaci na přítomného ministra.

Slovo má pan poslanec Ludvík Hovorka, který přednese svoji interpelaci na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka ve věci screeningu imunity novorozenců.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v České republice je možnost zajistit screening - to je plošné zjišťování - nedostatku imunity novorozenců. Závažné vrozené poruchy imunity se v naší populaci vyskytují četněji než vrozené metabolické vady. Bez screeningového vyšetření se vrozená porucha imunity u dítěte, které je v prvních měsících života chráněno protilátkami od matky, nemusí po narození projevit. Odhalí se většinou později. U dětí s poruchou buněčné imunity se proto nesmějí podávat živé vakcíny, neboť u nich místo ochrany mohou vyvolat onemocnění s velmi vážnými následky. To se týká rotavirových vakcín, pak BCG vakcíny i vakcíny proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím MMR.

V nedávné době proto připravili lékaři pro Českou republiku screeningové vyšetření vrozených poruch buněčné a protilátkové imunity nazvané TREC a KREC. Laboratorní vyšetření je dostupné na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na 2. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Tato vyšetření zachytí ihned po narození poruchy imunity. Screeningové vyšetření je běžné ve Spojených státech a je zavedeno v Norsku. Screening deficitu imunity připravil již před několika lety docent Vojtěch Thon z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. V současné době jsou naši lékaři schopni díky klinickým a laboratorním vyšetřením ze suché krevní kapky novorozence včas odhalit některou ze závažných poruch imunitního systém a zahájit včasnou léčbu. Je to vyšetření velmi levné a velmi nákladově efektivní.

Vážený pane ministře, co uděláte pro plošné zavedení tohoto screeningu v České republice?

Dále bych se chtěl zeptat, protože se na mě obrátilo několik rodičů s dotazem na možnost přístupu k alternativním vakcínám v České republice proti vakcínám připravovaným na buněčných liniích pocházejícím z tkání uměle potracených lidských plodů. Tyto alternativy (upozornění na čas) jsou dostupné pouze v Japonsku. Je možno a za jakých podmínek zpřístupnit zájemcům v České republice japonské vakcíny, zejména MMR a hepatitidu A, například v rámci specifického léčebného programu?

Děkuji za případnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má pan poslanec Martin Kolovratník, který přednese svou interpelaci na ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci nečinnosti ministra při ničení komunikací po kalamitě.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Vážený pane tradičně nepřítomný ministře Jurečko, rád bych se na vás obrátil s tématem, které přesahuje můj resort dopravy a váš resort zemědělství.

Jistě víte, že v průběhu posledních dvou let došlo ke katastrofickému nárůstu nahodilých těžeb dřeva způsobenému kalamitními kůrovci, což způsobuje extrémně zvýšený pohyb nákladní automobilové dopravy, která odváží to napadané dříví z lesa. Nejhorší situace je na severní Moravě a ve Slezsku. V roce 2015 dosáhl objem evidovaného kůrovcového dříví 1,5 milionu a loni už dokonce 3 miliony kubických metrů krychlových. Nejhorší situace je v okresech Bruntál, Olomouc, Opava, Vsetín, Nový Jičín, Šumperk a Frýdek-Místek. Podle těchto údajů už je ten rozsah skoro větší než kůrovcová kalamita na Šumavě. Následky těžby a odvozu dřeva v postižených oblastech jsou zjevné - a tady je právě doprava - na totálně zničených pozemních komunikacích, které většinou nepatří Lesům České republiky. Jsou to cesty soukromé a hlavně místní komunikace v majetku obcí.

Moje otázka, pane ministře, zní: Těžební a svozová technika Lesů ČR páchá dennodenně významné škody na okolních vozovkách a jsou to všechny třídy - krajské, dvojky, trojky, místní komunikace obcí a soukromé cesty. Já jsem se sešel se starosty a podle informací z terénu s majiteli ani starosty nikdo ze strany Lesů ČR nejedná a vámi řízené Lesy ČR nemají zájem věc řešit.

Ptám se tedy, jak budete tuto újmu vlastníkům komunikací kompenzovat. Zástupci obcí vás prokazatelně několikrát o věci informovali a vy jste zatím neudělal nic. Ptám se, proč se této věci nevěnujete. Kdy a jaké manažerské pokyny zadáte vedení podniku Lesy České republiky?

A závěrem vás chci informovat, že podrobnější informace k tomuto tématu si dnes žádám i v písemné interpelaci a že budu připraven váš postup řešit a diskutovat na 60. schůzi Poslanecké sněmovny začátkem září. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další interpelaci přednese paní poslankyně Jana Hnyková na nepřítomnou ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci informace o České správě sociálního zabezpečení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP