(9.50 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

A já už to nyní zkrátím a přečtu jenom ten první zásadní bod, který tady Česká internistická společnost píše: Personální krize na všech úrovních zdravotnických pracovníků vede v důsledku k omezení lůžkové kapacity a lůžkové péče. Chybějí kvalifikovaní lékaři, protože po dosažení kvalifikace, která jim umožňuje pracovat samostatně v soukromé ambulanci, z interních oddělení odcházejí za menším pracovním zatížením a lepším ohodnocením. K pokrytí služeb se tedy dramaticky porušuje nebo různě obchází zákoník práce. To se tiše toleruje i ze strany kontrolních institucí, protože jinak by nemocnice zkolabovaly ihned. V důsledku dlouhodobého a prohlubujícího se nedostatku sester je lůžková kapacita v nemocnicích významně omezena, protože nemá kdo pacienty ošetřovat. Platí to zvláště na interním oddělení, kde je práce z nejnáročnějších. Mnohá lůžková zařízení jsou v uvozovkách dočasně uzavírána. Kvůli chybění personálu a navíc i nedostatečnému odsunu z akutních lůžek na lůžka následné péče vzniká problém nedostatku lůžek.

Jsem tedy přesvědčen, že pokud nechceme způsobit totální kolaps našich interních oddělení, ale týká se to i dalších oddělení, např. neurologických, pak vás chci požádat, abyste podpořili zkrácení té povinné hospitalizace ze sedmi na tři dny. Opravdu to považuji za dostatečné. Nijak to nezvýší možnost zneužití tohoto institutu a naše zdravotnictví to alespoň nedostane do další krize.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil. Prosím.

 

Poslanec Milan Brázdil: Jen velmi krátce. Dámy a pánové, tady navrhuje pan kolega Kaňkovský, jak zkrátit tu dobu. Chápu, nezatížit špitály. Ale co tak myšlenka, že by lékař, jeden, byl takto určený a v podstatě zvládne celý kraj - přijet do toho domácího prostředí, třeba i opakovaně, a ušetří obrovské peníze na lůžkoviny, na jídlo a spoustu věcí kolem. Čili lékař, který by přijel na to místo, posoudil a řekl - ano, zůstane doma. Tato varianta už teď nepřichází v úvahu. Jsme ve třetím čtení. Ale rozhodně by to byl ještě krok dál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda ještě někdo další má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se... (Hlásí se ještě poslanec Kostřica.) Neviděl jsem pana poslance, omlouvám se. Rozprava pokračuje. Nechci krátit nároky. Faktická poznámka, pane poslanče? (Souhlas.) Prosím.

 

Poslanec Rom Kostřica: Já jenom pro úplný detail. Ona ta třídenní hospitalizace je komická. Když si vezmete, že přijmete pacienta pátek, sobota, neděle, v pátek ho přijmou, v pondělí ráno jde domů - to jsou věci, které jsou myslím naprosto nesmyslné. Návrh pana poslance Brázdila bych považoval za velmi vstřícný vůči tady tomuto a velice rozumný, možná bychom se k tomu mohli ještě někdy vrátit, protože toto jsou věci, které jsou opravdu velice nepříjemné.

Jenom pro vaši informaci, pokud jde o ty nozokomiální infekce, nepodceňujte to, protože my nemáme třeba mikroby, které jsou penicilin rezistentní. My máme už mikroby, které jsou tzv. penicilin dependentní - to jsou mikroby, které rostou pouze v přítomnosti penicilinu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jestliže už nikoho nevidím, že by se hlásil, tak tentokrát definitivně končím rozpravu k tomuto bodu. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky nebo paní zpravodajky. Není zájem o závěrečná slova.

Já jenom přečtu omluvy. Omlouvá se pan kolega Augustin Karel Andrle Sylor z dnešního jednání z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Karel Černý z dnešního jednání z osobních důvodů.

A nyní bychom tedy přikročili k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne přeji všem. Výbor pro sociální politiku jako garanční výbor sněmovní tisk 1029 projednal na své 55. schůzi dne 29. 6., a to s tímto usnesením: legislativně technické úpravy nebyly předneseny, takže budeme hlasovat o pěti pozměňovacích návrzích v tomto pořadí: pozměňovací návrh A, potom B1, B2, C, D a naposledy by bylo hlasování o návrhu jako celku. Před každým hlasováním o jednotlivém pozměňovacím návrhu vám stručně sdělím, o co se jedná.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, já vám děkuji. Tuto proceduru si Sněmovna odsouhlasí. Já přivolám kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 248, přihlášeno 138 poslanců, pro 130. Návrh procedury byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Takže první hlasování je o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Jde o pozměňovací návrh, který vzešel z usnesení sociálního výboru dne 1. června. Jedná se o můj pozměňovací návrh v tom smyslu, že zaměstnavatel není povinen udělit souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci jen v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 249, přihlášeno 138, pro 72, proti 32. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Dalším hlasováním je hlasování o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Maxové pod písmenem B1, který zužuje okruh příbuzných, kteří mohou pečovat o dlouhodobě nemocné, a stanovuje podmínku, že s ošetřovanou osobou má shodný trvalý pobyt. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 250, přihlášeno je 138, pro 54, proti 57. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Pozměňovací návrh pod písmenem B2, také paní poslankyně Maxové, řeší to, že nárok na dlouhodobé ošetřovné nemá ten, kdo pečuje o osobu, která je příjemcem příspěvku na péči. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 251, přihlášeno je 138 poslanců, pro 30, proti 63. Tento návrh přijat nebyl.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Další pozměňovací návrh pod písmenem C paní poslankyně Pekarové stanovuje, že podmínkou je souhlas zaměstnavatele. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 252, přihlášeno 138 poslanců, pro 55, proti 64. Tento návrh nebyl přijat. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP