(21.30 hodin)

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dostali jsme se do situace, kdy se paní zpravodajka mezitím stala paní ministryní, takže jsem se ujal jako předseda výboru přečtení usnesení výboru.

Takže usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 2. schůze ze dne 6. prosince 2017 ve věci návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 až 2020, sněmovní tisk 9. Výbor přijal toto usnesení: Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně předložený návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení a střednědobého výhledu na roky 2019 až 2020, sněmovní tisk 9, projednat a schválit v předloženém znění.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Ivanu Bartošovi. Přeji krásný pozdní večer a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Končím všeobecnou rozpravu. Závěrečné slovo? Není zájem. Přednesené návrhy také nemáme. Takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy nikoho nemáme. Končím podrobnou rozpravu. Má zájem zpravodaj nebo předkladatel o závěrečné slovo? Nemáte zájem o závěrečné slovo.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 132, přihlášeno 158 poslanců, pro 128 poslanců, proti 11 poslanců, zdržuje se 19. Usnesení bylo přijato. Končím projednávání tohoto tisku.

 

Přikročíme k dalšímu bodu.

8.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018
/sněmovní tisk 25/ - prvé čtení

Tento materiál uvede ministr zemědělství Jiří Milek. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jiří Milek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený materiál návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018 byl zpracován na základě § 6c zákona č. 256/2000 Sb., o SZIF, v platném znění. Návrh rozpočtu SZIF na rok 2018 respektuje v souladu s ustanovením § 6c zákona č. 256/2000 Sb., o SZIF, celkové dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství pro SZIF na rok 2018 ve výši 34 088 455 tis., z toho na společnou zemědělskou politiku 32 038 455 tis., na marketingovou činnost 250 mil. a na správní výdaje 1 800 mil. korun.

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2018 vychází z přidělených dotací z kapitoly Ministerstva zemědělství pro SZIF oznámených správcem kapitoly dne 24. července 2017 a dne 5. října 2017.

Základní příjmy v návrhu rozpočtu ZIF na rok 2018 představují dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2018 ve výši 34 088 455 tis. korun, z toho dotace ze státního rozpočtu 7 460 303 tis. korun a dotace z rozpočtu EU 26 628 152 tis. korun. Přidělené dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2018 na Program rozvoje venkova a správní výdaje plně nepokrývají předpokládané výdaje SZIF v roce 2018. Chybějící finanční prostředky budou kryty z nároků nespotřebovaných výdajů z předchozích let a ze zůstatků finančních prostředků z roku 2017, které budou do rozpočtu SZIF zahrnuty v rámci jeho první změny. Ostatní příjmy, které byly použity k sestavení návrhu rozpočtu SZIF na rok 2018, činí celkem 298 789 tis. korun, z toho finanční dávka z výroby cukru včetně podílu na dávkách z cukru ve výši 60 tis. korun, tržby z prodeje ve výši 174 363 tis. korun, příjmy na technickou pomoc Programu rozvoje venkova ve výši 122 mil. korun, ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 60 tis. korun a transfer ze zahraničí, twinningový projekt ve výši 2 306 tis. korun.

Předpokládané intervenční nákupy v roce 2018 ve výši 245 800 tis. korun budou financovány zápůjčkou Ministerstva financí. Na zabezpečení společné zemědělské politiky připadají finanční prostředky ve výši 32 458 668 tis. korun, z toho na přímé platby 23 137 322 tis. korun. Program rozvoje venkova včetně Horizontálního plánu rozvoje venkova 7 622 280 tis. korun a opatření společné organizace trhu 1 699 066 tis. korun. V roce 2017 předpokládáme správní výdaje SZIF ve výši 1 924 376 tis. korun. Ministerstvo zemědělství vyčlenilo na tyto výdaje pro rok 2018 dotaci ve výši 1 800 mil. korun. Výdaje na marketinkovou činnost předpokládá SZIF ve výši 250 mil. korun.

Celkové zdroje a jejich užití v roce 2018 představují finanční prostředky ve výši 34 633 044 tis. korun a plně respektují výdajový rámec stanovený metodikou sestavování státního rozpočtu na rok 2018.

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2018 byl projednán a schválen vládou České republiky 29. listopadu 2017. Předložený návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s příslušnými nařízeními Evropské komise vydanými pro společnou zemědělskou politiku a současně respektuje podmínky stanovené pro její realizaci v České republice vydané příslušnými nařízeními vlády České republiky.

Děkuji za pozornost a žádám o schválení tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já děkuji panu ministrovi. Prosím, posaďte se ke stolku předkladatele. Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 25/1. Já následně prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pan poslanec Karel Tureček a informoval poslance a poslankyně o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovně. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já bych vás rád seznámil s jednáním zemědělského výboru z jeho 3. schůze dne 14. prosince 2017, kdy zemědělský výbor projednal návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018 a po rozpravě zemědělský výbor Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018 schválit bez připomínek. Tolik usnesení zemědělského výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Posaďte se ke stolku zpravodaje. A já zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí někdo? Nikdo se nehlásí. Takže do všeobecné rozpravy se nikdo nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu. Zeptám se, jestli má předkladatel nebo navrhovatel zájem o závěrečné slovo. Nemáte zájem o závěrečné slovo. Ukončuji tedy všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo? Nehlásí se nikdo. Takže končím podrobnou rozpravu. O závěrečné slovo po podrobné rozpravě taky není zájem.

 

Takže přistoupíme k hlasování o návrhu předneseném zpravodajem.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro přednesený návrh? Kdo je proti přednesenému návrhu?

Hlasování číslo 133, přihlášeno 160 poslankyň a poslanců, pro bylo 130, proti 15, zdrželo se 15. Návrh byl přijat. Já tedy ukončuji tento bod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP