(21.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Přistoupíme k dalšímu bodu naší dnešní schůze, kterým je

9.
Dotační programy zemědělství pro rok 2018 poskytované podle § 1, § 2
a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 26/ - prvé čtení

Opět poprosím, aby tento materiál uvedl ministr zemědělství Jiří Milek. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jiří Milek Takže ještě jednou. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, dotační programy na rok 2018 vycházejí z dikce § 1 a § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, které stanovují, že stát přispívá k zachování výrobního potenciálu v zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru. Zároveň podporou vytváří předpoklady k udržení osídlení a kulturní krajiny a rozvoji mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí. Dotační programy, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů, jsou podle § 2d odst. 2 výše uvedeného zákona prováděny Ministerstvem zemědělství a jsou administrovány na základě jím vydaných zásad.

Předkládaný materiál obsahuje dotační programy pro rok 2018, jejichž účel včetně rozsahu finančních prostředků podle § 2d odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb. schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky státním rozpočtem. Dotační programy navazují na již osvědčené programy, které byly založeny předešlými vládami. Programy byly analyzovány a shledány efektivními. Programy jsou výslovně účelové, sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru.

V předloženém návrhu výše přidělených prostředků je preferována živočišná výroba. Spektrum ostatních dotačních programů zůstává stejně jako v roce 2017, dochází pouze ke dvěma změnám. Nebude spuštěn stávající program 2d, nákup plemenných zvířat, z důvodu rozpočtových možností a trvale malého zájmu žadatelů. Dále se ukázalo jako nezbytné doplnit nový dotační program podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče. Jedná se o účelovou investiční dotaci pro obce s rozšířenou působností, které jsou nuceny řešit případy déletrvající péče o týraná zvířata. Tato dotace má za cíl umožnit kompenzaci formou záloh za období, kdy jsou zvířata odebrána, v péči obce, které musí hradit veškeré související náklady. Jde o řešení, které do doby připravované novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání pomůže řešit stávající problémy při péči o týraná zvířata bez zásadních dopadů na rozpočty obcí, a tím i jejich ochotu podílet se na této péči.

V souladu se změnami § 2d odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb. je u každého programu uveden účel a navrhovaný rozsah finančních prostředků. Dále je uvedena forma dotace se zdůvodněním podpory. Podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a přiznání dotací, budou upraveny zásadami Ministerstva v souladu s § 2d odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství.

Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2018 je státním rozpočtem stanoven ve výši 2,050 mld. Prostředky určené na dotační programy jsou v návrhu rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2018 proti minulému roku výrazně sníženy. Alokace programů jsou v návrhu oproti skutečným potřebám programů výrazně kráceny.

Celková propočtená potřeba finančních prostředků na dotační programy pro rok 2018 činí 3 916 400 000 Kč. Předpokládá se navýšení o 1 mld. S ohledem na tuto skutečnost návrh rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2018 odpovídá možnostem rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství, přičemž se snaží zachovat kontinuitu s předešlými roky v poměru přidělených finančních prostředků pro jednotlivé programy. Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé dotační programy směřuje do odvětví živočišné výroby, celkem 1 310 500 000 Kč, do odvětví rostlinné výroby 254 mil. Kč, do odvětví potravinářství 343 mil. Kč a na ostatní aktivity 142,5 mil. Kč.

Návrh dotačních programů zemědělství pro rok 2018 schválila dne 6. prosince 2017 vláda České republiky usnesením č. 865. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh dotačních programů dne 14. prosince tohoto roku na své třetí schůzi, přičemž doporučil svým usnesením číslo 11 Poslanecké sněmovně tento dokument schválit. (V sále je velký hluk, poslanci se hlasitě baví.)

Současně svým doprovodným usnesením -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Promiňte, pane ministře, já vás poprosím jenom o klid. Děkuji. (Bouřlivý smích v sále, potlesk.)

 

Ministr zemědělství ČR Jiří Milek Teď nevím -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ne, pardon, já jsem se přeřekl. Vážené poslankyně a poslanci, já vás prosím o klid. Omlouvám se.

 

Ministr zemědělství ČR Jiří Milek To byla nějaká legrace asi od pana předsedajícího.

V Poslanecké sněmovně tento dokument současně svým doprovodným usnesením č. 11 požádal ministra zemědělství, aby v průběhu roku 2018 veškeré nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly Ministerstva zemědělství použil na posílení subkapitoly národních dotačních programů do zemědělství. Dále vyzval ministra zemědělství, aby v průběhu roku 2018 hledal v kapitole 329 Ministerstva zemědělství další možné úspory na posílení subkapitoly národních dotačních programů do zemědělství, a doporučil ministru zemědělství v průběhu roku 2018 přednostně navýšit finanční prostředky vyjmenovaných dotačních programů.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, žádám vás o schválení materiálu Dotační programy zemědělství pro rok 2018 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, ve znění doporučeném zemědělským výborem Poslanecké sněmovně České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu ministrovi. Já se vám ještě jednou omlouvám. Vy naopak hovoříte nadstandardně klidně. Děkuji.

Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 26/1. Prosím opět, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Karel Tureček, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Tureček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, zemědělský výbor tento materiál projednal a přijal usnesení k dotačním programům zemědělství pro rok 2018 poskytovaným podle zákona o zemědělství, kdy doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby dotační programy zemědělství pro rok 2018 schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji zpravodaji panu poslanci Turečkovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Podívám se, jestli se někdo přihlásil do všeobecné rozpravy. Nikdo se nehlásí, takže končím všeobecnou rozpravu. Přednesené návrhy nemáme, o závěrečné slovo není zájem. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Na displeji nikoho nevidím, v plénu také ne. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečné slovo? Není. Hlasování o přednesených návrzích také nemusíme realizovat, takže přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu.

Vážené poslankyně a poslanci, ještě nehlasujeme.

 

Já zahajuji hlasování teď. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 134, přihlášeno 164 poslankyň a poslanců, pro 111, proti 15, zdrželo se 38. Usnesení bylo přijato.

 

Já si vám tímto za sebe dovolím popřát krásné Vánoce, užijte si příjemně svátky a těším se na setkání v příštím roce a předávám slovo místopředsedovi (správně předsedovi) Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Pobavení v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP