(14.40 hodin)
(pokračuje Dostálová)

Návrh zákona je značně ovlivněn požadavkem plné harmonizace směrnice, což znamená, že není-li ve směrnici výslovně uvedeno, nelze se od jejích ustanovení odchýlit.

Hlavním cílem výše uvedené směrnice, který se promítá do navrhované zákonné úpravy, je sjednocení pravidel pro zájezdy a spojené cestovní služby v rámci vnitřního trhu Evropské unie, díky kterému dojde i ke zvýšení standardu ochrany spotřebitele. Bude tak posílen nejen vnitřní trh v rámci Evropské unie, ale díky srovnatelným podmínkám v jednotlivých členských státech i důvěra zákazníků v přeshraniční nákupy.

Směrnice stanoví pro členské státy povinnost zajistit plnou - to znamená stoprocentní - úhradu zákonných nároků klientů cestovních kanceláří v případě jejich úpadku u zájezdů a u spojených cestovních služeb, resp. té části těchto služeb, které klient zaplatí přímo cestovní kanceláři, která je zprostředkovává. Pro naplnění tohoto úkolu se upravují činnosti, které vykonává garanční fond cestovních kanceláří. Činnost garančního fondu zajišťuje Státní fond rozvoje bydlení. Cestovní kanceláře budou platit příspěvek do tohoto fondu, který by měl pokrýt případné zákonné nároky klientů přesahující rámec limitu pojistné smlouvy. Toto řešení shledala Evropská komise slučitelné jak se směrnicí, tak i s pravidly veřejné podpory a souhlasila s ní.

Dne 12. prosince 2017 Poslanecká sněmovna na své 4. schůzi schválila vládní návrh zákona v prvém čtení a přikázala návrh zákona projednat na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ten projednal vládní návrh zákona dne 31. ledna 2018 a doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit ve znění pozměňovacích návrhů. Nejzásadnější z těchto pozměňovacích návrhů je návrh na snížení maximální výše příspěvku do garančního fondu cestovních kanceláří z původní částky 0,25 % z tržeb za zájezdy a spojené cestovní služby na částku 0,1 %, se kterým jako ministerstvo souhlasíme. Druhý pozměňovací návrh se týkal legislativně technických úprav.

Vládní návrh zákona je plně kompatibilní s předpisy EU a návrh nemá dopad na státní rozpočet. Náklady budou hrazeny z rozpočtových prostředků ministerstva. Věřím, že vzhledem k nezbytnosti přijetí vládního návrhu, to je zejména s ohledem na transpoziční charakter zákona a riziko sankcí ze strany soudního dvora EU, Poslanecká sněmovna schválí vládní návrh zákona ve druhém čtení.

Zároveň mi dovolte touto cestou vyjádřit obrovské poděkování všem poslaneckým klubům, které opravdu projevily velkou vstřícnost při projednávání zákona, a tak jsme to se všemi mohli projednat. Dovoluji si tedy ještě jednou požádat o schválení a předložení do třetího čtení tak, aby legislativní proces přijetí zákona mohl být dokončen co nejdříve. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 12/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Adam Kalous a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Adam Kalous: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi tedy přednést zpravodajskou zprávu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Vládní návrh zákona byl dne 12. prosince 2017 schválen Poslaneckou sněmovnou na její 4. schůzi v prvém čtení. Následně byl projednán se zástupci poslaneckých klubů ČSSD, STAN, Pirátů a korespondenčně také s TOP 09. Poté byl návrh zákona dne 31. ledna 2018 projednán výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výborem garančním, a to včetně pozměňovacího návrhu, který jsem předložil. Pozměňovací návrh se týkal snížení příspěvku cestovních kanceláří do garančního fondu z 0,25 % na 0,1 % ze základu. Tato výše příspěvku se jeví jako dostatečná, a to s ohledem na ostatní opatření k zajištění dostatečné výše záruky pro případ úpadku obsažená v zákoně. Navrhovaná výše příspěvku, tedy maximálně na jednu desetinu procenta ze základu, bude dostačující k naplnění účelu, pro který je fond zřizován. Peněžní prostředky budou z fondu vypláceny pouze v případě, že nebude postačovat limit pojistného plnění a bankovní záruka k vyplacení zákonných finančních nároků klientů. Snížení maximální výše příspěvku navíc odpovídá stávající situaci na trhu a bude v konečném důsledku znamenat i nižší náklady pro cestovní kanceláře.

Usnesení, které schválil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, zní: Po úvodním slově ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a po zpravodajské zprávě poslance Adama Kalouse a po rozpravě výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 12/0 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Na závěr navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výboru mezi druhým a třetím čtením, a to z 14 na 7 dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. K tomuto bodu otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil s přednostním právem pan místopředseda Okamura, kterého ale v tuto chvíli nevidím. Vidím! Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi vyjádřit se k navrhované novele zákona 159 o cestovním ruchu.

My samozřejmě vnímáme zavedení dozajišťovacího garančního fondu jako překážku v podnikání cestovních kanceláří vynucenou pojišťovnami, které by bez dozajišťovacího garančního fondu či garance státu hradit případné nadlimitní škody přestaly daný pojistný produkt nabízet, a dostali jsme se bohužel do situace, že cestovní kanceláře by nemohly provozovat svou činnost. Z tohoto pohledu, abych nebyl tady nařčen jako minule, že prý jsem nehlásil střet zájmů, tak já střet zájmů nemám v osobním podnikání, protože já nemám cestovní kancelář. Já jsem pouze jednatelem v cestovní agentuře. Takže to bych chtěl jenom upřesnit pro ty, kteří se nevyznají odborně v tom tématu a říkali, že mám jakýsi střet zájmů. Já sám v tom vůbec nepodnikám, ani pojištění pro úpadku čím pádem jako cestovní agentura mít nemusíme. Takže to bych jenom chtěl upřesnit. Případně, jestli je považován za střet zájmů to, že jsem ve vedení Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, tak to tady poctivě hlásím. Ale osobní podnikání vůbec v tomto pohledu nemám v této oblasti. To jenom na dokreslení, abych reagoval na debatu z minula.

Je to tedy problém, že se cestovní kanceláře dostaly pod tlak pojišťoven, a to přesto, že stávající znění zákona ukládá jednoznačnou povinnost cestovním kancelářím mít sjednaný pojistný limit v dostatečné výši. Tudíž k tzv. podpojištění by mohlo dojít jen v případě podvodného jednání a porušení zákona, přičemž i to podvodné jednání je už za stávajících podmínek velmi ztíženo, jelikož pojišťovny dostávají dle stávajících pravidel každý měsíc výkaz činnosti cestovních kanceláří a mohou činnost a vývoj tržeb jednoduše sami vyhodnocovat.

Na základě stávající situace tedy nezbývá než souhlasit s výsledkem jednání garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který na své schůzi dne 31. ledna tuto novelu zákona projednal a jednomyslně přijal pozměňovací návrh pro druhé čtení, kdy je tedy pravda, bylo plněno to, co jsme si řekli s paní ministryní, že se domluvíme a předložíme tedy po dohodě kompromisní pozměňovací návrh. K tomu došlo, takže v tomto ohledu musím pochopitelně poděkovat paní ministryni za hnutí ANO, že se postavila k tomu problému dle dohody a čelem, a to si myslím, že je dobře, že se tady dokážeme dohodnout i skrz politické spektrum.

Ten pozměňovací návrh na základě jednání zohledňuje dlouhodobý požadavek Asociace cestovních kanceláří a agentur na snížení ročního příspěvku do garančního fondu z navrhovaných 0,25 % na nejvýše 0,1 % z ročních tržeb za zájezdy. Sazba ve výši 0,1 % je kompromisní variantou na základě dohody mezi ministerstvem a profesními organizacemi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP