(11.20 hodin)

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, hnutí SPD navrhuje tento zákon, kterým se mění ústavní zákon číslo 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Jedná se o úpravu článků 101, 102 a 104 spadající pod hlavu VII Územní samospráva.

Naše hnutí SPD předložením úpravy tohoto ústavního zákona spočívající v rozšíření subjektů a jejich kompetencí ve věcech územní samosprávy chce zajistit zákonnou oporu pro následné přijetí prováděcích předpisů o přímé volbě starostů, hejtmanů a členů zastupitelstev územně samosprávných celků. Toto je vedeno snahou vedoucí ke kvalitnější demokracii a obrodě správy věcí veřejných v ČR. Primárně se od přímé volby očekává zdůraznění osobní odpovědnosti osoby primátora, starosty nebo hejtmana vedoucí k vyšší stabilitě systému obecních a krajských zřízení. Sekundárně by mělo dojít k podstatnému posílení důvěry občanů tím, že se mohou aktivně podílet na správě věcí veřejných. V neposlední míře by se měl i zvýšit zájem občanů, zúčastnit se voleb.

Současný právní stav je pro tuto navrhovanou změnu zcela nevyhovující, neboť podporuje kolektivní neodpovědnost. Starosta či hejtman mnohdy musí prosazovat požadavky členů zastupitelstev či rady, které však za ně nenesou žádnou odpovědnost. Navíc nepřímo volení starostové a hejtmani nemusí mít vždy podporu veřejnosti na území příslušného územního celku a ani svého zastupitelstva, a tím mají jen velmi slabý mandát k tomu, aby mohli realizovat potřebné změny ve veřejném zájmu. Příkladů takového stavu bychom našli celou řadu.

Ve velkých veřejnoprávních korporacích je tendence velkých politických stran přímou volbu spíše odmítat, a to z důvodu možného oslabení jejich vlivu. Prozatím této skutečnosti může být například zavedení přímé volby v rakouské spolkové zemi Salcbursko, kde byla přímá volba zavedena plošně, ovšem s výjimkou pro hlavní město Salcburk. Zde došlo k zavedení přímé volby až později.

Zavedení přímé volby zastupitelů by mělo přispět k zvýšení participace občanů obcí na samosprávě, zvýšit důvěru občanů v samosprávu a také odstranit některé nedostatky, jako je například za prvé zásadní rozhodování pouze starosty v menších obcích, kde není volena rada obce a výkon pravomoci zastupitelstva je pouze formální; za druhé, starostou obce je velmi často zvolena do funkce osoba vzešlá z koaliční dohody politických stran, a nejedná se tedy o osobu, která získala ve volbách nejvíce preferenčních hlasů; za třetí, občané obce velmi často ztotožňují rozhodovací činnost rady obce a někdy i zastupitelstva s osobou starosty v obcích, kde není volena rada.

Již nyní mají volby charakter, který se blíží fakticky přímé volbě. Výhody přímé volby proto spatřujeme v tom, že prostřednictvím přímé volby starosty obce, primátora statutárního města nebo hejtmana je možné vytvořit představitele samosprávy se silným politickým mandátem, který by byl pod přímou kontrolou veřejnosti.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, demokracie je nejlepší formou politického života lidské společnosti. Na tom se shodne většina politologů i politiků. S rozvojem společnosti je potřeba přizpůsobovat pravidla uplatňování demokratických principů. Přímá volba starosty obce či hejtmana je z pohledu voliče nejdemokratičtější z možností ustanovení voleného představitele obce nebo kraje. Pro voliče je jednoznačné, že jeho zájmy bude hájit člověk, na kterého přímo ukázal. Společnost chce silného, srozumitelného a čitelného vůdce, který dokáže svým charizmatem strhnout davy. Přímou volbou hejtmanů, starostů nebo primátorů bychom tak dali občanům možnost více se podílet na správě věcí veřejných, a tím by se také zvýšil jejich občanský zájem o volby jako takové.

Tímto vás žádám za naše hnutí SPD o propuštění návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů. Nyní požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Farského, aby předložil svoji zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh změny Ústavy, změny základního zákona ČR, byl předložen 22. prosince 2017 s tím, že bylo vypracováno stanovisko kompatibility, které konstatuje, že není v rozporu, a vypracováno stanovisko vlády, která nám ho zaslala 25. ledna 2018. V tomto stanovisku k návrhu zákona, který sahá jenom do Ústavy, to je jedna z podstatných připomínek, která už se ve stanovisku vlády nachází, tak definuje, že se pouze ustanovuje, že starostové, ale i hejtmani budou voleni přímo, budou voleni na funkční období čtyřleté. Ale co vláda, řekl bych oprávněně, vytýká, tak ani v důvodové zprávě, ani v případném doprovodném zákonu o změnách zákona o obcích nebo zákona o krajích neuvádí, jakým způsobem by byli zároveň upraveny pravomoci jednotlivých vykonavatelů těchto nových práv, a pokud by pouze došlo k přímé volbě, byl posílen starosta, ale zároveň by byl posílen přímou volbou, ale nezměnilo se nic v jeho pravomocích, tak by to mohlo vyvolat, a nejspíše vyvolalo zásadní potíže v celém fungování v těchto obcích.

Zákon má také navrženu účinnost k 1. červenci 2018 s odkazem na to, že by měl být využit už pro letošní komunální volby. Já teď nevím, jaké přesně slovo použila vláda ve své korektnosti, ale myslím, že je to něco jako nereálné. Protože to prostě stihnout nejde. Je to ústavní zákon, musí projít Senátem a Senát ho musí schválit. Tam není žádná šance přehlasování Sněmovny. Musí vyjít ve Sbírce a musely by být připraveny i další zákony, které by reflektovaly tuto změny Ústavy, a to prostě stihnout nejde do 1. července ani do října, kdy budou komunální volby.

To, co další konstatuje vláda, je, že vůbec neřeší tento návrh, jak by se případně odvolávali takto přímo zvolení, protože je zde jenom informace o tom, jak by byli přímo voleni. Chybí přechodné ustanovení na to, jak by se nakládalo, kdyby to vzniklo v průběhu doby. Nejsou určeny náklady. A vůbec ještě není řešeno to, že tento návrh je dokonce v rozporu s Evropskou chartou místní samosprávy, která je pro ČR závazná, protože vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 181/1999, a která říká, že musí být obce řízeny kolektivními orgány, a tady vychází situace, kdy by se mohlo stát, že bude řízena jenom starostou.

Negativ, která jsem tady vyjmenoval, skutečně je to stanovisko vlády plné. Pozitivní jsem tam vlastně nenašel. Přesto je výsledek neutrální. A to stanovisko vlády, byť ten text, který za tím stanoviskem ho pak popírá, by spíše napovídal tomu, že by to stanovisko mělo být ze strany vlády negativní. Má neutrální, tak ho tady přednáším.

To je za zpravodaje v tuto chvíli všechno. Vidím, že diskuse bude bohatá, a k dalšímu se když tak vrátím v jednotlivých návrzích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, kde mám osm přihlášených a předtím ještě dvě přednostní přihlášky, místopředsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury a místopředsedy Vojtěcha Pikala. Pan místopředseda Okamura jako první přihlášený v rozpravě s přednostním právem. Prosím, máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, stojíme před projednáním návrhu ústavního zákona z pera našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD, které zavádí přímou volbu a potažmo i odvolatelnost starostů a hejtmanů, resp. tento zákon to umožňuje. Považujeme náš návrh mj. také za první krok směřující k odvolatelnosti politiků. Tak jako všechny zákony předkládané naším hnutím SPD, nejde tady o nějakou politickou účelovku, ale o návrh, který si vynutilo poznání v praxi. Navrhujeme tuto novelu Ústavy s přesvědčením, že následné přijetí prováděcích předpisů o přímé volbě starostů, hejtmanů a členů zastupitelstev územně samosprávných celků povede ke kvalitnější demokracii a obrodě správy věcí veřejných v ČR. Od přímé volby si také slibujeme zdůraznění větší osobní odpovědnosti osoby primátora, starosty nebo hejtmana. Navíc dojde k podstatnému posílení důvěry občanů, kterým se tak vrátí nutný pocit a zájem, že se podílejí na správě věcí veřejných a skutečně o nich sami rozhodují, což by mělo podstatně zvýšit volební účasti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP