(18.30 hodin)
(pokračuje Fialová)

V zákoně o veřejném zdravotním pojištění je provedeno z důvodu zákazu používání klasických amalgámových výplní a upraveno použití dózovaného amalgámu u dětí do 15 let a těhotných žen ve vazbě na podmínky úhrady. V příloze zákona se mění podmínky úhrady výplně stálého zubu tak, že budou nově nahrazeny pouze při použití dózovaného amalgámu základní 22 provedení. Bude tak hrazena forma amalgámu, jejíž použití je v souladu s nařízením Evropské unie. Dále se mění podmínka úhrady výplně u ošetření dočasného zubu u dětí do 15 let věku, těhotných a kojících žen, takže budou nově hrazeny pouze při použití plastické výplně, s výjimkou případů, kdy použití takové výplně není možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

V souvislosti s touto změnou musí dojít i ke změně vyhlášek o stanovení hodnoty bodu, výše úhrady hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 a novela vyhlášky č. 134/1988 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Podoba návrhu vyhlášky však v tuto chvíli nemůže být známa, protože dle § 17 zákona č. 48 o veřejném zdravotním pojištění se hodnoty bodů, výše úhrad, uhrazených služeb a regulačních omezení stanovují vždy na následující kalendářní rok dohodou v dohodovacím řízení.

V zákoně o odpadech se vkládá celý oddíl Odpad rtuti, kde se změna týká označení rtuti a stanovení vlastností HP 14 ekotoxicita a stanovuje sankce za porušení nařízení. A dále pak upravují samotné prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech, které stanovují formuláře pro subjekty nakládající se rtutí, dále pak podmínky pro nakládání se rtutí a způsoby hodnocení vlastností.

Ministerstvu životního prostředí předložily návrhy ke změnu o prováděcích předpisů. (?) Jedná se o změnu vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, kde rozšiřuje přílohu č. 30 vzor formuláře, a dále přílohu č. 31, kde se mění vzor osvědčení dle identifikace zařízení pro způsob odstraňování odpadů se rtutí, a přílohu č. 32, která určuje vzor výkazu nakládání s odpady se rtutí.

Druhou vyhláškou je vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénů. Definuje prozatímní a trvalé uložení odpadů rtuti a stanovuje technické požadavky prozatímní a trvalé udržení, uložení odpadní rtuti.

A poslední vyhláškou je vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, která specifikuje a upřednostňuje metodu výpočtů nebezpečné vlastnosti HP 14 ekotoxicita.

Dalším zákonem, kterým se mění, je zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, který neukládá jenom ministerstvům životního prostředí a zdravotnictví, ale ukládá nové kompetence Ministerstvu obrany v souvislosti s posuzováním a používáním látek s obsahem rtuti pro bezpečnost státu, kde dochází ke změně terminologie, rozšíření okruhu adresátů, právní normy na výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory a dodavatele z důvodu nemožnosti postihnout a kontrolovat následné uživatele, kteří při nakládání s látkami se rtutí mohou způsobit případně stejnou kontaminaci životního prostředí. Ač je navrhovaná změna zákona o chemických látkách opticky nejrozsáhlejší, tak v důsledku se jedná pouze o právní úpravu procesu aplikace žádostí. Výjimku podle § čl. 2 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek - tzv. REACH - pro užívání při obraně státu.

A posledním zákonem je o zdravotních službách, kde se změna týká zařazení přestupků pro poskytovatele tím, že použije při poskytování zdravotních služeb zubní amalgám v rozporu s přímo předpisem Evropské unie o rtuti a následné stanovené sankce za jeho porušení.

Hlavním přínosem navrhovaného zákona je právní úprava, která bude mít pozitivní dopad na obranu státu. Návrh deklaruje postavení Ministerstva obrany coby úřadu zastupujícího Českou republiku v orgánu Evropské obranné agentury pro koordinaci implementace Kodexu chování k povolování výjimek a nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek za účelem zajišťování obrany státu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Přeji hezký večer. Takže to byla paní zpravodajka paní poslankyně Eva Fialová. Nyní tedy otvírám obecnou rozpravu a podívám se, kdo se do ní hlásí. Nehlásí se nikdo. Takže jestli tedy nemáte nic proti, já tedy končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Paní poslankyně? Také není.

Takže se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Svolám poslance gongem. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Táži se, zdali někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Takový návrh nevidím. Je tady žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. A přistoupíme tedy k hlasování. Prosím, ještě nehlasujeme, paní poslankyně Adámková. Já si vás odmažu.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování teď. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 33, přihlášeno 137 poslanců, pro 135, proti nula. Výsledek - přijato. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor dále navrhl přikázat tento návrh výboru pro zdravotnictví jako dalšímu výboru. Má někdo z vás návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Nevidím takový návrh, takže přistoupíme k hlasování.

 

Ještě jednou tedy zopakuji: kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako dalšímu výboru?

Zahajuji hlasování teď. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 34, přihlášeno 139 poslanců, pro 134, proti nula. Výsledek byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru pro zdravotnictví jako dalšímu výboru.

 

Tímto tedy projednávání tohoto tisku pro tuto chvíli končím.

 

Jako další tady máme bod

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb.,
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 173/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr životního prostředí Richard Brabec. (Již stojí připravený u mikrofonu.) Pane ministře, chtěl jsem vás vyzvat, abyste se ujal slova, ale vy už tam jste, takže prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuju, pane předsedající. Neztrácím ani vteřinu. Tohle je trochu specifický případ, protože v tomto případě se jedná o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 o ekologické újmě. A ta novela je předkládána prostě proto, že reagujeme, nebo musíme reagovat na Evropskou komisí zahájené infringementové řízení, kdy Evropská komise vydala již odůvodněné stanovisko v této chvíli určené České republice, v němž nám vytýká nesprávné provedení čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká odpovědnosti za životní prostředí. Konkrétně se jedná o ustanovení směrnice zakotvující konkrétní práva nevládních organizací usilujících o ochranu životního prostředí v oblasti ekologické újmy. Jakkoliv Česká republika se proti výtkám Evropské komise opakovaně ve svých vyjádřeních ohradila, Komise argumenty České republiky nepřijala a požaduje od České republiky zjednání nápravy. V této chvíli jsme proto nuceni přistoupit k novelizaci zákona č. 167/2008 Sb., jinak by nám hrozila žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP