(18.40 hodin)
(pokračuje Brabec)

A teď konkrétně o co jde. Ono totiž na tom relativně, odpusťte mi to slovo, pikantní je, pokud jde o aplikační praxi, tak v České republice nebyl dosud identifikován žádný případ takto závažné ekologické újmy, kterého se i tento zákon týká, který by si vyžádal postup podle zákona č. 167/2008. A navíc i z pohledu praxe, a to jsme zdůrazňovali i Evropské komisi, Česká inspekce životního prostředí, která je hlavním orgánem příslušným k přijímání podnětů z hlediska podezření vzniku ekologické újmy a k vydávání rozhodnutí o nápravě, dosud nezaznamenala v tomto ohledu žádný požadavek jakékoliv nevládní organizace. Totéž platí i pro Ministerstvo životního prostředí. Přesto přese všechno Evropská komise České republice vytýká, že toto není dobře transformováno. A o co konkrétně jde? Jde tedy o přeformulování ustanovení § 8 odst. 1 zákona tak, aby bylo jednoznačné, že řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření lze zahájit na žádost, nebo z moci úřední, přičemž oba způsoby jsou rovnocenné, a mělo by to tedy směřovat podle názoru Evropské komise k jednoznačnému vymezení všech oprávnění nevládních organizací usilujících o ochranu životního prostředí garantovaných směrnicí.

Vzhledem k tomu, že jsme v určitém časovém presu, a samozřejmě i vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že v rámci debaty ve výborech se nejedná o nějak zásadní úpravy, jedná se skutečně o úpravy v několika málo stručných paragrafech, tak bych si potom v rámci obecné rozpravy ještě dovolil požádat o zkrácení lhůty na projednávání návrhu výbory na 30 dní. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Dana Balcarová. Prosím.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, obsahem předkládaného návrhu novely zákona č. 167/2008 je jednoznačné vymezení práva neziskových organizací usilujících o ochranu životního prostředí na účasti v rozhodování při předcházení ekologické újmě a při jejich nápravě. Novela napravuje nesprávnou transpozici směrnice Evropského parlamentu, kde občanská společnost nebyla dostatečně zohledněna, a přiznává neziskovým organizacím právo předkládat příslušnému orgánu jakékoliv vyjádření související s případy škody na životním prostředí a oprávnění požadovat po příslušném orgánu, aby přijal opatření podle směrnice. Zároveň bude mít taková organizace vysloveně zákonné právo stát se účastníkem řízení o ukončení preventivních nebo nápravných opatření. Chtěla bych zdůraznit, že novela se nevztahuje na všechny škody na životním prostředí, ale jen na škody způsobené na půdě, na vodách a na stanovištích chráněných druhů soustavy Natura 2000.

Dovoluji si vás požádat o podporu této novely, protože ji pokládám za velice důležitou, a zároveň žádám o přikázání k projednání v garančním výboru, kterým byl určen výbor pro životní prostředí.

K návrhu pana ministra na zkrácení doby projednávání bych ráda dodala, že s tím souhlasit nebudu, protože si nemyslím, že ta novela je až tak jednoduchá. V České republice nebyl zákon nikdy použit, ale v jiných evropských zemích, třeba v Polsku a Maďarsku, je využíván velice hojně a není to pouze tím, že se nemohly účastnit neziskové organizace. My vlastně přesně nevíme, čím to bylo, ale třeba v Polsku novela byla využita tisíckrát, a to asi v 50 % v případě poškození půdy, ve 30 % poškození vody a ve 20 % Natura 2000, takže si myslíme, že v novele zákona může být ještě nějaký zakopaný pes, a rádi bychom se na výboru tomuto věnovali, protože pokládáme novelu zákona za velmi důležitou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváme se jako už poněkolikáté v tomto volebním období a vlastně nesčíslněkrát v minulém období k projednání zákona, které je velmi tvrdě, nekompromisně vynucováno Evropskou komisí. Ta nám v podstatě vyhrožuje, že její návrhy musíme přijmout, jinak proti nám bude vedeno ono řízení známé pod názvem infringement, což je tedy něco strašného, co by nás asi mohlo smazat z povrchu Země.

Pan ministr dával důraz na to varovat nás před dopadem trestající ruky Evropské unie, paní zpravodajka spíše zase hodnotila kladnou stránku věci, která samozřejmě z pohledu ekologických organizací je naprosto namístě.

V čem tedy spočívá vlastně ten návrh? Pan ministr to tady řekl poměrně nejasně. Doposud ve stávajícím zákonu mohly žádosti o zahájení řízení podávat fyzické nebo právnické osoby, které jsou ekologickou újmou dotčeny nebo u kterých se takové dotčení předpokládá nebo je pravděpodobné. Na to pak reagovaly z moci úřední instituce k tomu pověřené: Česká inspekce životního prostředí nebo Ministerstvo životního prostředí. Návrh tady navrhuje a ten předložený zákon stanovuje, že toto právo bude mít i právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí a její hlavní činnost není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, čili nevládní, nezisková, ekologická organizace - Hnutí DUHA, Děti Země nebo jiné ekologické organizace. Právnické osoby - ekologové jsou tedy oprávněny předložit vyjádření související s případy ekologické újmy. Mohou požádat příslušný orgán, aby byly po dobu jednoho roku ode dne podání žádosti informovány bez zbytečného odkladu o každém zahájeném řízení, o uložení preventivních opatření. Tohle právo se vztahuje pouze na ekologické neziskovky, na dotčené fyzické nebo právnické osoby se to v tomto zákoně nevztahuje, ale já doufám, že jejich právo bude z jiných právních titulů. A také, a to je důležité, stávají se účastníky řízení ty právnické osoby, které žádost o zahájení řízení podaly, ale podle jejich podání zahájení neproběhlo. Čili opět neziskovky. Čili vracejí se do hry s možností stát se účastníky řízení.

A teď sankce. Pan ministr mluvil o sankcích. Já tady z důvodové zprávy přečtu, jaké sankce mohou být. Zhruba 2 mil. eur jednorázově. Pokud nesplníme požadavky Evropské komise, budeme muset najednou vyplatit 52 mil. korun, kdybychom se chtěli postavit tomuto postoji Evropské komise. A pak také 10 tis. eur denně, měsíčně 7 mil. 800 tis. korun do doby, než bude zjednána náprava, tedy než se tlaku - a tady se nebojím říci vyděračskému tlaku - ze strany Evropské komise, podřídíme a jejich návrh přijmeme. Skutečně velmi nevybíravé finanční sankce.

Zákon prošel meziresortním připomínkovým řízením, byla mu udělena výjimka z povinnosti provádět hodnocení dopadů této regulace, tedy tzv. RIA dělána být nemusela, protože po pečlivé analýze všech možných důsledků nebyly identifikovány žádné sociální ani ekonomické dopady na fyzické či právnické osoby, ani nebyly shledány žádné dopady na veřejné rozpočty, ani na podnikatelské prostředí České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP