Úterý 30. října 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Neautorizováno !

 

(pokračuje Tomio Okamura)

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb.,
o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,
a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
/sněmovní tisk 188/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o směnárenské činnosti, byl podrobně představen na minulé schůzi. Dovolte mi tedy, abych jen stručně zopakovala zásadní body návrhu.

Předložená novela zavádí právo zákazníka odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do dvou hodin od provedení směny. U směnárenských automatů je lhůta pro odstoupení stanovena na tři pracovní dny, a nemůže-li zákazník odstoupit od smlouvy, protože mu v tomto brání překážka na straně směnárny, je pro odstoupení stanovena náhradní lhůta v délce šesti měsíců.

Aby nedocházelo ke zneužití institutu odstoupení pro spekulace, je rozsah, v němž je možné odstoupit, omezen na tisíc eur. Odstoupit tak bude možné zhruba u 90 až 95 % směnárenských obchodů. U obchodů, kde je možné odstoupit od smlouvy, se ruší předsmluvní informace. Klient tak obdrží pouze jeden doklad, kde budou uvedeny všechny pro něj potřebné informace, včetně informace o právu odstoupit.

Návrh dále stanoví, že výhodnější podmínky směny, tzv. VIP nabídka, nesmí být inzerovány formou směnného kurzu. V provozovně a jejím okolí bude moci být jen jeden kurzovní lístek a to má zamezit záměně standardního kurzu a výhodnější nabídky.

Rovněž se omezuje právo požadovat úplatu za provedení směnárenského obchodu. Úplata bude moci být zohledněna pouze ve výši směnného kurzu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní ministryně, děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 188/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor projednal daný tisk na své schůzi 10. října 2018 a doporučil ho schválit ve znění jednoho pozměňovacího návrhu. Ten pozměňovací návrh jsem předkládal já a mění pořadí informací, které mají směnárny povinnost uvádět na dokladu, mění tam pořadí informací a doplňuje tam webovou stránku, kterou bude spravovat Česká národní banka, aby se turisté mohli informovat i on-line a nejenom skrz fyzické provozovny nebo fyzické kanceláře těch institucí, které tam jsou uvedeny. Tento návrh výbor doporučil stejně jako doporučil schválit celý zákon. Myslím si, že jsme se tomu věnovali již velmi obšírně a čím dříve ta změna bude platit, tím lépe.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám dva přihlášené. Takže první požádám o vystoupení pana poslance Víta Rakušana. Jako druhý se připraví pan poslanec Patrik Nacher. Pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve mi dovolte ocenit, že přichází zákon, kterým jsme se jako klub Starostů a nezávislých meritorně zabývali už od března. Náš tehdejší návrh o jeden jediný hlas neprošel do druhého čtení. My jsme navrhovali, že právě v tom druhém čtení jsme mohli ve společné rozpravě hovořit o obou zákonných návrzích, nicméně samozřejmě akceptujeme, jak hlasování dopadlo.

Jak jsem řekl, meritorně je tam ta základní věc, o kterou my jsme také usilovali, to znamená, že je možné provést reklamaci provedené transakce ve směnárně, a tím se zvyšuje komfort uživatele, komfort turisty, který už by neměl být takovýmto nekalým způsobem podváděn. V konečném důsledku toto má samozřejmě i pozitivní vliv na obraz České republiky v očích turistů, kteří sem přijíždějí. Chtěl bych říci, že klub Starostů a nezávislých, byť jsme měli jinou představu o tom, jak rychle a jaký návrh by měl být podpořen, podpoří i tento vládní návrh zákona, protože meritorně sleduje stejný cíl. Nicméně přesto, že neprošel rozpočtovým výborem, resp. nebyl doporučen můj protinávrh... omlouvám se, pozměňovací návrh, který se vyjadřuje k předsmluvním ujednáním.

Danou věc jsem konzultoval jak se zástupcem České národní banky, tak se zástupci dTestu, kteří se dlouhodobě věnují právě ochraně spotřebitelů. A dovolte mi, prosím, abych přečetl v této chvíli názor dTestu na zrušení předsmluvních opatření: "Ochrana slabší smluvní strany, kterou je vždycky spotřebitel, je zajišťována zejména informační povinností na straně podnikatele tak, aby i neprofesionál, kterým je spotřebitel, obdržel jasným a srozumitelným způsobem dostatek informací, aby mohl učinit rozhodnutí ohledně uzavření smlouvy. Zrušení informační povinnosti je proto v rozporu s principem ochrany slabší smluvní strany a snižuje standard této ochrany. Již nyní řada zákazníků smlouvu neuzavře poté, co se seznámí s podmínkami směny dopředu."

Chci jenom poukázat na to, že předsmluvní opatření u veškerých transakcí, a nejenom u transakcí přesahujících 1 000 eur, kterých je menšina, tak tyto předsmluvní informace byly kvalitním institutem té dosavadní podoby směnárenského zákona. My přicházíme s vylepšením, evidentním a jednoznačným, na kterém se všichni shodneme, to je možnost reklamace, ale zároveň v tom zákoně rušíme něco, co fungovalo. Ty předsmluvní informace prostě svůj jednoznačný smysl měly. Já jsem četl argumenty jak rozpočtového výboru, tak paní ministryně, tak si umím představit prostřednictvím pana předsedajícího argumenty pana poslance Nachera. Nicméně já i přesto, po veškerých odborných konzultacích, svůj pozměňovací návrh v podrobné rozpravě načtu a ještě jednou bych poprosil vážené kolegyně a kolegy o skutečné zvážení toho, že se nejedná o nějaký politický šprajc. Dopředu avizuji, že i bez tohoto pozměňovacího návrhu zákon jako celek podpořím. Stejně tak moji kolegové z klubu. Přesto ještě jednou prosím o zamyšlení, zda předsmluvní informace nebyly tím institutem, který naopak pomáhal i doteď a pomáhal by i do budoucna v kombinaci s možností reklamace ještě více.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl pan poslanec Rakušan. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Patrika Nachera. Zatím poslední. Faktickou? (K poslanci Ferjenčíkovi u stolku zpravodajů.) Tak omlouvám se, na faktickou a navíc ještě jako zpravodaj s přednostním právem, prosím, můžete vystoupit kdykoli. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl přece jenom prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na kolegu Rakušana ohledně těch předsmluvních informací.

On ten zákon, který rozpočtový výbor doporučil, přináší celou řadu obtíží pro ty provozovatele, pro směnárníky. A já bych si velmi přál, aby v uvozovkách zvlášť ti poctiví z toho něco měli. A myslím si, že zrušení těch předsmluvních informací je adekvátní ve chvíli, kdy zavádíme možnost reklamace, a dát tam nějaké opatření, které kompenzuje náklady, které s tím zavedením zákona budou mít, je podle mě zcela namístě.

Dále jsou tam obrovské změny třeba ve věci kurzovních lístků a poplatků. Rušíme možnost mít dva paralelní kurzovní lístky a rušíme možnost mít poplatky za tu transakci, což mimochodem jsou jednotlivé případy, kdy třeba poplatek deset korun za transakci měl nějaké opodstatnění. My jim tady dost výrazně ztěžujeme život v těchto věcech. Podle mne z dobrých důvodů je to odůvodněné, ale současně mi přijde naprosto namístě jim alespoň od nějaké byrokracie ulevit. A tady skutečně si neumím představit ten případ, kdy ten člověk nezvládne si řádně přečíst kurzovní lístek, absolvuje tu transakci a současně to nedokáže stornovat, a že by někoho takového odradily ty předsmluvní informace, mi přijde zcela virtuální problém.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám ještě jednu faktickou poznámku, pane poslanče, moment. S faktickou poznámkou pane poslanec Vít Rakušan. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vít Rakušan: Ještě jednou promluvím k danému tématu, budu mlčet navždy, poté už budu jenom hlasovat. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu předřečníkovi. Základem mé úvahy je to, že pokud jsou dány do ruky předsmluvní informace, ten turista se s nimi seznámí, je to turista, který umí číst, je gramotný, tak už v té chvíli zjistí, že se ocitnul ve směnárně, kde ten kurz jako takový je nevýhodný. A v té chvíli se naopak předejde tomu, aby docházelo k institutu, který vy říkáte, že je zatěžující, přichází posléze a přichází jako ten opravný prostředek, a to je reklamace. Znovu říkám, jsou to záležitosti, prostřednictvím pana předsedajícího vážený pane kolego, které jsou prostě konzultovány i s odbornými místy, a skutečně mám strach, že v rámci nějakého zjednodušení, o kterém hovoříte, prostřednictvím pana předsedajícího, skutečně rušíme instrument, který byl funkční a je funkční.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji i za dodržení času a nyní tedy do všeobecné rozpravy pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Vystoupil jsem k tomu, že nemá cenu opakovat ten obsah, to už jsme si tady řekli při tom prvním čtení. Chtěl jsem se tady přihlásit, a konkrétně potom řeknu s jakým číslem, k pozměňovacímu návrhu, už jsem to odůvodňoval na začátku, kde bych rád rozšířil to dvouhodinové storno na tři hodiny, a to z toho důvodu, zejména v momentě, kdy k té směně dochází těsně před koncem pracovní doby a před zavírací dobou a v té chvíli ten klient v momentu, kdy zjistí, že má ten nevýhodný kurz, pak druhý den už má samozřejmě úměrně tomu méně času. Mně přijde, že ty tři hodiny jsou vhodná doba vzhledem k zejména tedy rozměrům a vzdálenostem v Praze.

Nicméně když už jsem tady u mikrofonu, tak budu reagovat ještě na svého předřečníka, rozšířím to, co říkal kolega Ferjenčík, to jest, on tady vlastně volá po duplicitním opatření, protože to mělo smysl předtím. V momentě, kdy tady dneska existuje možnost storna, ani bych to nenazval jako reklamaci, ale storna, tak v té chvíli opatření, po kterém voláte, pane kolego, je zbytečné, je zbytné, protože ten člověk se dočte na tom lístku, že má možnost do dvou, případně, když projdete můj pozměňovací návrh, do tří hodin tu směnu stornovat, a tudíž ta slabší strana je informována, myslím si, zcela dokonale. To znamená, že tam zase nedává skutečně smysl, abychom tady zaváděli institut a instrument storna a zároveň ještě dále administrativně zatěžovali ty směnárny. Tam to skutečně smysl opravdu nedává, věřte mi.

Shrnul bych to. V podrobné rozpravě potom načtu číslo, pod kterým najdete ten pozměňovací návrh, prodlužující dobu storna ze dvou na tři hodiny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Asi ještě přečtu tady dvě omluvy. Pan poslanec Radim Fiala se omlouvá do konce jednacího dne od začátku z pracovních důvodů a paní poslankyně Věra Adámková se omlouvá mezi 15. a 16. hodinou z pracovních důvodů dnes.

A nyní tedy se rozhlédnu, zdali má někdo ještě zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zeptám se na zájem o závěrečná slova. Paní ministryně financí, pan zpravodaj - máte zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě? Ano, prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Jenom velice ve stručnosti zareaguji. Chtěl bych ocenit to, že tento zákon má podporu i u opozice. To velmi oceňuji, protože si myslím, že skutečně řeší velké problémy, a zejména problémy v Praze. Myslím si, nechci už vůbec připomínat to, že tato novela je komplexní z dílny Ministerstva financí, to je zbytečné, to jsme si tady řekli a nechci skutečně tady znovu to vytahovat a vyzdvihovat, ale jsem ráda, že se i počkalo, zase to zpoždění nebylo tak velké. My jsme na té novele pracovali velmi usilovně a velmi jsme se snažili ji předložit rychle, proto je tady tak brzo.

Jenom bych možná k té poznámce pana poslance Rakušana. Kdyby ty předsmluvní instrumenty - my je tam dneska máme, a právě kdyby fungovaly, tak jsme dneska nemuseli projednávat tu novelu. A volá se tady, opakovaně to slýchám: snažte se odstranit byrokratickou zátěž, snažte se prostě zjednodušovat procesy. Tady bychom zasypali ty klienta zase dalšími papíry navíc, ve kterých se nevyznají, když to řeknu lidově. Myslím si, že právě tak, jak je to teď tam uvedeno v té novele, tak je to správně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Zeptám se ještě, jestli pan zpravodaj závěrečné slovo. Nemáte zájem. Otevřu tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy, přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. Tedy do podrobné rozpravy mám dva přihlášené. Nejprve požádám vystoupení pana poslance Víta Rakušana, prosím, pane poslanče - tři. Pana poslance Víta Rakušana.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, vážený pane předsedající. Můj pozměňovací návrh byl dostatečně zdůvodněn v obecné rozpravě, proto se pouze hlásím ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 1267 jako ke svému pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další vystoupí pan poslanec Patrik Nacher.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Už jsem to také odůvodňoval a ten pozměňovací návrh prodlužující dobu storna ze dvou na tři hodiny najdete pod číslem 1318.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další pan poslanec Jakub Michálek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Rovněž souhlasím s tím směrem, kterým jde Ministerstvo financí v regulaci směnárníků, zejména těch nepoctivých, se kterými je problém v hlavním městě Praze, a také je to věc, na které jsme pracovali s Patrikem Nacherem. Pokud jde o tu lhůtu na výměnu, tak bych šel ještě o maličko dál. Myslím si, že v okamžiku, kdy někdo ve 14.00 hodin, kdy ten turista je okraden, tak by měl mít ještě do konce toho pracovního dne, do konce toho odpoledne, do nějakých 18.00 hodin, čas si ty peníze zpátky vyměnit. Já jsem u těch směnáren stál několikrát a byl jsem v kontaktu s těmi turisty a ti turisté často prostě přijdou po těch třech hodinách, nebo i později, po třech a půl hodině, takže mně by přišla rozumná polovina toho pracovního dne, což z osmi hodin jsou čtyři.

Proto načítám ještě drobný pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu kolegy Nachera k sněmovnímu dokumentu 1318, a to tak, že číslo tři se nahrazuje číslem čtyři.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pane poslanče, jsme v podrobné rozpravě u druhého čtení, takže vám dám slovo. Ano, prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom navrhnu zkrácení na projednání ve výborech na sedm dní mezi druhým a čtením.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Pan poslanec Kubíček navrhuje návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní. Reflektuji váš návrh. Jestli je to všechno, tímto končím podrobnou rozpravu, táži se znova na závěrečná slova, jestli je zájem. Pan poslanec Ferjenčík, prosím, zpravodaj.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl jsem jen ještě jednou podpořit ten zákon a podpořit i ten návrh na zkrácení lhůty. Myslím si, že je velmi užitečný a že čím dříve bude chválen, tím lépe.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní ministryně, máte také zájem ještě něco říci? Nemáte. Končím podrobnou rozpravu a přistoupíme k hlasování. Já zagonguji, protože tady máme jeden návrh na hlasování, a je to návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Takže přivolám poslance do jednacího sálu. Já vás odhlásím na žádost pana poslance Bžocha, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. (Po chvilce.) Myslím si, že jsme již tady v dostatečném počtu.

 

Já tedy pro ty poslance, kteří nebyli zrovna v jednacím sále, ještě zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kubíčka na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 144, přihlášeno 147 poslanců, pro 130, proti 6. Návrh byl přijat. Takže lhůta pro třetí čtení bude zkrácena na sedm dnů. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

Aktualizováno 22. 11. 2018 v 18:46.
Přihlásit/registrovat se do ISP