Středa 14. listopadu 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Neautorizováno !

 

(pokračuje Tomáš Hanzel)

13.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 69/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Radek Rozvoral, případně další z navrhovatelů. (Dohady mimo mikrofon.) U minulého bodu nebyla otevřena rozprava. K tomuto bodu s přednostním právem pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych se chtěl ještě jenom drobně vyjádřit k tomu předchozímu hlasování, kdy jsme mluvili o tom, že je třeba o tom tisku jednat, aby se to pořádně připravilo. Tak já bych si dovolil odcitovat ze zpravodaje Svazu měst a obcí. "Na jednání o přímé volbě starostů skoro nikdo nedorazil. Přímé volby starostů a hejtmanů se týkalo jednání, které se v pátek 19. 7. konalo na půdě Ministerstva vnitra. Postoje Svazu měst a obcí České republiky zde prezentoval místopředseda Jan Sedláček. Uvedl, že jednání se konalo na základě úkolu zadaného Poslaneckou sněmovnou. Z tohoto hlediska je více než zajímavé, že na tento prázdninový čas dorazili do budovy pouze zástupci poslaneckého klubu Pirátů a ODS. Pro ostatní kluby je patrně uvedené téma nezajímavé, a to i přes skutečnost, že některé politické strany a hnutí se tímto tématem v průběhu voleb do Poslanecké sněmovny oháněly."

Tím končím svoje přednostní právo. Jenom abychom věděli, o čem jsme reálně hlasovali a jaký je tedy reálný zájem toto téma řešit nebo neřešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já nyní poprosím zástupce navrhovatele k bodu číslo 13, aby vystoupili. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hnutí SPD předkládá novelu, která má posílit odpovědnost zástupců státu za svěřený majetek, který by museli spravovat s péčí řádného hospodáře. Tento pojem znalo již římské právo, kdy z tohoto práva také při svém rozhodování vychází často Nejvyšší soud, když dovozuje, že jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, což znamená chovat se odpovědně, svědomitě, stejným způsobem, jako by pečoval o majetek svůj vlastní, to je, aby jej vědomě nezmenšoval nebo jej nijak neohrožoval, ale také aby byl majetek zhodnocován a rozmnožován v maximální možné míře, jaká je momentálně dosažitelná.

Takové pojetí přejímá i česká právní věda. Právo České republiky tento pojem má již zakotven v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Podle tohoto zákona jedná s péčí řádného hospodáře ten, kdo jedná pečlivě a s potřebnými znalostmi, s nezbytnou loajalitou. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Pojmovými atributy péče řádného hospodáře jsou pečlivost, potřebné znalosti, podnikatelské rozhodování, dobrá víra, rozumný předpoklad, informované jednání, jednání v obhajitelném zájmu obchodní korporace, nepředpokládá však, aby byl vybaven všemi odbornými znalostmi, ale k jeho odpovědnosti postačí základní znalosti umožňující rozeznat hrozící hrozbu, škodu a zabránit jejímu způsobení na spravovaném majetku. Také zahrnuje povinnost rozpoznat, že je nutná odborná pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, a takovou pomoc zajistit.

Nejvyšší soud České republiky již v několika svých rozhodnutích akcentoval povinnost řídit se zájmy společnosti, resp. povinnost loajality, kterou považuje podobně jako část právní vědy za projev povinnosti péče řádného hospodáře.

Protože jsem členkou kontrolního výboru, kde projednáváme závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, vím, že často dochází v účetnictvích jednotlivých resortů, kontrolovaných úřadů, k chybám, které zkreslují účetní závěrky. Za mou krátkou dobu působení v tomto výboru jsme projednávali například kontrolní závěry z akce majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Národní bezpečnostní úřad. Účetní chyby v hodnotě asi 5 milionů. Dále kontrolní závěr z akce peněžní prostředky určené na výstavbu dálnice D8, která se staví již od roku 1984, kde Ředitelství silnic a dálnic při zadávání veřejné zakázky nepostupovalo v souladu s právními předpisy a stavba byla k lednu 2016, kdy soupis dodatečných prací dosáhl výše 1,76 mld. Kč. Podle analýzy ČVUT je celospolečenská ztráta, plynoucí z odhalení zprovoznění ve výši 4 mld. Kč. Dále kontrolní závěr z akce účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2015, účetní chyby ve výši 39 mil. Kč. Dále kontrolní závěr z akce závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016, kdy účetní nesprávnosti byly ve výši přesahující 8 mld. Kč.

Jak se lidově říká, z cizího krev neteče. Milion sem, milion tam. A co hůř, miliarda sem, miliarda tam. A výsledek? Zaměstnanci byli proškoleni. Ve srovnání s kontrolou finančního úřadu u podnikajících osob, fyzických či právnických, tam nám nastávají pokuty, penále, mnohdy u drobných živnostníků, kteří se ke svému majetku, který ke svému podnikání potřebují, s tou péčí řádného hospodáře chovají, neboť je jejich vlastní.

A proto vás žádám o podporu našeho návrhu, protože majetek České republiky je nás všech a měli bychom se takto k němu chovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, paní poslankyně. Návrh jsme projednali v prvém čtení. Přikázán byl k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 69/2, 3 a 5. Rozpočtový výbor předložil zprávu, která byla doručena jako sněmovní tisk 69/4.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jan Řehounek, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak již tady bylo uvedeno, garančním výborem byl u tohoto sněmovního tisku ustanoven rozpočtový výbor, který ho projednal na svém jednání 6. 6. a v rámci usnesení 69/4 nepřijal k tomuto bodu usnesení. Chtěl bych jenom podotknout, že vlastně pro tento zákon na rozpočtovém výboru hlasoval pouze zástupce předkladatelů. Ostatní se zdrželi.

To je asi za mě v tuto chvíli všechno. Já se pak případně přihlásím do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nyní prosím zpravodajku ústavněprávního výboru, paní poslankyni Helenu Válkovou, aby nás informovala lo projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. My jsme projednali tento návrh na své schůzi dne 5. 9. 2018 a schválili jsme návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona se zdůvodněním, že v řadě parametrů by ještě vyžadoval přepracování, v řadě jiných parametrů by vyžadoval doplnění a celkově ta norma jako taková není v současné době z hlediska ústavněprávního posouzení připravena v takové kvalitě, aby mohla být doporučena Poslanecké sněmovně ke schválení. To je závěr ústavněprávního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní poslankyni. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil s přednostním právem pan místopředseda Okamura. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout odložení přerušení projednávání toho zákona do projednání kontrolním výborem. Dostal jsem informaci, že předseda kontrolního výboru pan Kubíček by to rád ještě projednal, že se jedná o hospodaření s veřejnými penězi, takže tady mám procedurální návrh, abychom odložili projednávání tohoto tisku do projednání kontrolním výborem.

Já bych tady ještě připomněl, o co se v tomto našem návrhu zákona jedná. Novelou zákona, který předkládáme, se má zavést takzvaná péče řádného hospodáře pro všechny spravující veřejný majetek. Majetek státu musí jeho organizační složka, vedení i zaměstnanci, spravovat řádně. Má se tím zabránit excesům, při kterých vzniká státu škoda, ale není zřejmé, kdo za její vznik nese odpovědnost. Případně nenese odpovědnost vedoucí příslušného úřadu, například volený politik, tedy ministr či hejtman, ale jen zaměstnanec úřadu, který ale nenesl rozhodovací pravomoc.

Zákon je ale v prvé řadě deklarativní. Jednoznačně ustanovuje jasné pravidlo, že o veřejný majetek mám zákonnou povinnost starat se řádně, a pokud se tak neděje, porušuji tuto povinnost a hrozí mi trestní stíhání pro porušení zákonných povinností při správě svěřeného majetku se všemi důsledky jak trestními, tak ekonomickými. A to je cílem návrhu SPD, který tady předkládáme.

A tady je dneska právě ta právní mezera. Když byly třeba nějakým způsobem nehospodárně vynaloženy veřejné peníze, tak v podstatě finálně si škodu zaplatí občan a ten, který ji způsobil, na rozdíl od soukromého sektoru, tak samozřejmě postižen není. Tady byl dosud ten háček, že mnozí správci veřejného majetku a peněz neměli a nemají tuto zákonnou povinnost, a proto je nelze hnát k odpovědnosti.

Je to velmi jednoduchá a srozumitelná norma, která nic nekomplikuje, ale naopak vše zjednodušuje. Kdybychom měli takový zákon, tak mnozí lidé nejsou ministři a nenadělali by miliardové škody. A v případě, že by je udělali, přišli by o veškerý majetek a z vězení by ještě spláceli, tak jako je tomu v soukromé sféře, kde platí takzvaná povinnost péče řádného hospodáře. Proto se nedivím, že při našem návrhu zákona potrefené husy začaly kejhat a protestují. Myslete při hlasování na ně a hned vám bude jasné, jak potřebný náš zákon je.

Není pravda, že stát je nejhorším hospodářem. To je nepochopení podstaty problému. Všechny podniky, ať jde o státní či akciovou společnost, družstvo nebo s. r. o., fungují podle toho, jaký je v čele management a jaký je v čele šéf. Když je schopný, tak vše běží jak má. Problém nastává tehdy, když úřad, firmu nebo cokoli vede člověk bez osobní přímé odpovědnosti. To svádí ke zneužívání, k lajdáctví a podporuje neschopné tam, kde nemají co dělat.

Velkou část systémových problémů naší země nevyřeší žádné volby za stávajících nedemokratických pravidel, kdy nejsou zavedeny prvky přímé demokracie. Myslet si, že jakákoli změna vlády přinese změnu, je nesmysl. Problém naší země je daný špatným systémem. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, já vás přeruším, jestli dovolíte. Poprosím Poslaneckou sněmovnu, jestli by se mohla ztišit, aby pan poslanec mohl přednést svoji řeč. Děkuji. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Problém naší země je daný špatným systémem, který občanovi neumožňuje své politiky a jejich práci účinně kontrolovat. To, že se tu u moci cyklicky střídá několik vyvolených stranických klik, s sebou samozřejmě nese korupci a zneužívání moci, protože tito vyvolení nejsou nijak kontrolovatelní, odpovědní a jsou fakticky neodvolatelní. Nastavení stejných pravidel s jasnou a vymahatelnou odpovědností pro všechny je první krok směrem k prosperitě státu a také demokracii. Proto návrh zákona SPD, aby měli ti, co hospodaří s veřejnými penězi, včetně politiků v exekutivě samozřejmě, jde i o exekutivní politiku, tak aby měli přímou hmotnou odpovědnost, si myslím, že je zcela v pořádku s tím, co už platí všude jinde v české společnosti, když třeba někdo řídí firmu, platí to i pro servírku, platí to i pro prodavačku, mají tzv. hmotku podepsanou, takže si myslím, že je to správně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož je to procedurální návrh, nechám... (Někdo z poslanců se hlásí o slovo.) Pouze ten, kdo má protinávrh. Pardon, první se hlásil pan poslanec Feri s protinávrhem.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No jestli přisvědčíme postupu, že to lze přerušit za takových podmínek, tak v tom případě vznáším protinávrh, aby se to přerušilo do příští schůze. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Do příští schůze. Pan poslanec Kubíček, prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Já upřesním ještě jeden protinávrh a přerušení do 31. 12. roku 2018.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Na základě protinávrhu pana poslance Kubíčka já stahuji svůj procedurální návrh, protože myslím tady není potřeba.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá, takže svolám, zagonguji a budeme hlasovat o procedurálních návrzích. Odhlásíme se. Jste odhlášeni, můžeme se přihlásit. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu, který je v pořadí poslední, pana poslance Kubíčka, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do projednání v kontrolním výboru, do 31. 12. 2018. Do 31. 12. 2018. Nechám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 237 přihlášeno 151, pro 101, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Tento materiál byl přerušen do projednání v kontrolním výboru s termínem 31. 12. 2018. Jako místopředseda klubu, prosím, s přednostním právem pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já se moc omlouvám, pane místopředsedo, respektuji, že to hlasování proběhlo, ale byl bych rád, abychom si vyjasnili do příště - a poprosím o toto stanovisko legislativu - jestli je možné tímto způsobem obcházet jednací řád. Jednací řád zná nějaké procedury ve druhém čtení. Lze vrátit výborům k novému projednání, lze přikázat jiným orgánům Sněmovny. Já se nezlobím na to, že bylo přerušeno do 31. 12., ale ta podmínka do projednání v kontrolním výboru, proto jsem se pokoušel gestikulovat, ať ji z toho vyhodíte, ta je naprosto nezvyklá, protože tím obcházím jednací řád, který přikazuje nějakým orgánům Sněmovny a myslím si, že bychom si na toto opravdu neměli zvykat, že to je velmi nešťastné.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S přednostním právem.

 

Poslanec Roman Kubíček: Já jsem nedával do projednání kontrolního výboru, můj návrh zněl do 31. 12. 2018, bez té podmínky. (Námitky v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Hlasovali jsme... Ano, pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já se tedy pokusím situaci vyřešit. Pokud to takto zaznělo, já jsem rozuměl tomu, že pan předsedající říkal, že to je do projednání v kontrolním výboru, já jsem hlasoval pro přerušení. Navrhuji revokaci tohoto hlasování a nové hlasování o přerušení do 31. 12. tohoto roku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobře, děkuji. Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, je to sice divné, ale já se musím připojit ke kolegovi Markovi Bendovi. Včera jsme tady měli podobný spor o to, co vlastně platí, pamatujete si, zařazení bodu 12. Takže je to přesně to samé. Platí to, co se naposledy hlasovalo, to, co zaznělo od předsedajícího od mikrofonu. Takže ano, připojuji se k návrhu pana kolegy Bendy - revokace a znovu hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já souhlasím. Budeme hlasovat o revokaci tohoto hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 238, přihlášeno 155, pro 147. Návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat znovu o protinávrhu, který byl přerušení tohoto bodu do 31. 12. 2018.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 239, přihlášeno 158, pro 122, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Tímto tento bod je přerušen a předávám řízení schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat, a to bodem číslo 14, to je

Aktualizováno 22. 11. 2018 v 18:46.
Přihlásit/registrovat se do ISP