(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 12.30, takže já bych opět zahájil jednání. Já se tedy táži, protože jsem zaznamenal důvod té pauzy, vy jste tedy měl zájem... Jsem vás přerušil v závěrečném slovu a táži se, zdali tedy bude jiné usnesení, než bylo přečteno v podrobné rozpravě panem poslancem Volným. V tom případě bychom znovu otevřeli rozpravu a já bych paní ministryni požádal, aby nás pozdravila.

 

Poslanec Leo Luzar: Bude přečteno v upravené textaci usnesení, které bylo připraveno po dohodě všech předsedů politických klubů, kteří se o přestávce k tomuto sešli. Čili já bych požádal tedy paní ministryni -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No tak já požádám, s dovolením. Takže já bych tedy požádal, protože budeme muset znovu otevřít podrobnou rozpravu, paní ministryni Martu Novákovou nebo kohokoli z ministrů, ale asi vás, abyste nás jenom pozdravila - dobrý den. Nechci vám tedy diktovat, co nám máte říkat, ale potřebujeme, aby ministr vystoupil jedním slovíčkem, a tím se podle jednacího řádu otevře znovu rozprava. Stačí ale, když nás pozdravíte jenom.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, věřím, že budete mít dneska krásná témata k jednání.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkujeme. Tímto já si tedy znovu dovolím otevřít podrobnou rozpravu a teď se ptám, kdo načte usnesení. Znovu pan poslanec Volný. Seznamte nás tedy s návrhem usnesení v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem usnesení Poslanecké sněmovny, na kterém se dohodla absolutní většina, nebo myslím, že všechny poslanecké kluby. Ten navrhovaný text usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby s maximálním nasazením hájila u Evropské komise zájmy České republiky s přihlédnutím ke specifickým zájmům zaměstnanců ArcelorMittal Ostrava tak, aby došlo k prodeji huti do rukou zájemce, který zajistí udržitelný rozvoj ostravské huti, a tím i celého regionu. A také aby vláda požadovala po zájemci o koupi ArcelorMittal Ostrava předložení konkrétního plánu a závazku investic do této huti." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Rozhlédnu se, zdali má ještě někdo zájem se přihlásit do podrobné rozpravy. Zájem nevidím, takže já podrobnou rozpravu končím. Abych splnil formální záležitosti, tak se znovu zeptám na závěrečná slova, zdali má někdo zájem - paní ministryně, pan poslanec Luzar? Nemáte zájem.

 

Takže přikročíme k hlasování o usnesení. Já zagonguji, abychom svolali všechny poslance. Koukám, že jsme tady v dostatečném počtu. Přistoupíme k hlasování.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti usnesení, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 62, přihlášeno 142 poslanců, pro 129, proti nula. Návrh usnesení byl přijat. (Potlesk ze střední části sálu.)

 

A nyní mám tady žádost od předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, který poprosil předsedy poslaneckých klubů, aby přišli k němu na poradu ohledně rezoluce ke 100. výročí založení Československa. Ale my budeme pokračovat v jednání.

 

Já končím tento bod. A čeká nás další bod.

138.
Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016
/sněmovní tisk 106/ - prvé čtení

Tento materiál uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já moc děkuji za možnost tady vystoupit. V podstatě se trochu stydím, protože samozřejmě před vás předstupuji s výroční zprávou Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016, tak samozřejmě je otázka, co si tady k tomu budeme povídat. Já možná jenom zdůvodním, proč se vlastně tak stalo. Samozřejmě ten bod byl projednán řádně, vládou byl předložen do Poslanecké sněmovny, nebyl zařazen, do toho volby, takže pak to všechno spadlo pod stůl, muselo se znovu dát na vládu a vláda opět tedy v březnu navrhla zařazení na Poslaneckou sněmovnu a dnes to tedy tady máme.

Já samozřejmě mám tady informace o tom, jaké byly příjmy a výdaje za rok 2016. Já jsem i zkoumala to, co by se stalo, kdyby to Poslanecká sněmovna neprojednávala, protože mně to skutečně přijde s takto časovým zpožděním už irelevantní. Ale my bohužel nemůžeme vyvěsit výroční zprávu na webové stránky, pokud to nebude schváleno Poslaneckou sněmovnou. Tak jenom tedy velmi rychle, ať nezdržuji.

Příjmy v roce 2016 činily 1 224 mil., o 7 % překročily schválený rozpočet z důvodu toho, že byly mimořádné splátky úvěrů. Co se týká výdajů, rozpočet byl schválen na 2,3 mld. a skutečné výdaje dosáhly 1,4 mld.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bylo doručeno jako sněmovní tisk 106/1. A nyní tedy prosím zpravodajku paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby nás o jednání výboru informovala a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Po vyslechnutí úvodního slova paní ministryně, která shrnula vše podstatné, mi nezbývá než konstatovat, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal Výroční zprávu a účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016 dne 15. 3. 2018 a svým usnesením č. 25 doporučil Poslanecké sněmovně Výroční zprávu a účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016, sněmovní tisk č. 106, projednat a schválit v předloženém znění a zmocnil zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní otevírám všeobecnou rozpravu a mám tady jednu přihlášku. Takže paní poslankyně Olga Richterová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych ráda jenom připomněla, že to zkrátka není úplná maličkost. Státní fond rozvoje bydlení je důležitý nástroj státu, jak podporovat dostupné bydlení, jeho fungování musíme vyhodnocovat. A i když rok 2016 je dávno za námi, tak je namístě ptát se, jak to, že tady byly 2,3 mld. schválených výdajů a skutečné výdaje byly významně nižší, 1,4 mld., pokud jsem správně poslouchala. To, že jsou peníze k dispozici a pak se nevyužijí, přece vždycky znamená nějakou promarněnou příležitost. Navíc, pokud mám správné informace, tak Státní fond rozvoje bydlení zaměstnává zhruba 50 lidí, čili tam je zase otázka, zda 50 lidí je adekvátní vůči takovéto efektivitě-neefektivitě. Samozřejmě je to už otázka toho roku 2016, ale my se za chviličku v následujícím bodu budeme bavit i o roku 2017. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP