(Schůze pokračovala v 15.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání 20. schůze Poslanecké sněmovny. Na úvod přečtu omluvy z mimořádného jednání Poslanecké sněmovny 14. 11. Ve 14.30 se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Radka Maxová, pan poslanec Petr Vrána se omlouvá mezi 14.30 a 19.00 z důvodu návštěvy u lékaře, paní poslankyně Olga Richterová se omlouvá mezi 14.30 a 15.00. Pan poslanec Tomáš Hanzel, místopředseda Sněmovny, se omlouvá z dnešního jednání Sněmovny od 15.00 do 17.15 z pracovních důvodů.

Dříve než budeme projednávat pevně zařazené body - 77, sněmovní tisk 270, 50, sněmovní tisk 201, a 52, sněmovní tisk 211 - tak bych požádal předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky volby, která proběhla před polední přestávkou. Pane poslanče, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Já vám přeji dobré odpoledne. Moje vystoupení je stručné, neb se týká jednoho volebního bodu, byla to volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu, kde prezident kontrolního úřadu nám navrhl kandidáta pana poslance Vladimíra Koníčka. K volbě se dostavilo 159 poslanců a poslankyň, kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 80. Při té volbě jsme obdrželi 154 hlasovacích lístků platných i neplatných, 5 lístků tedy nebylo odevzdáno. Každopádně pan poslanec Vladimír Koníček obdržel 129 hlasů, takže mohu říci, se silným mandátem byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu. (Potlesk.) Já mu tímto - snad mohu - jménem volební komise i jménem vaším blahopřeji. Předběžně jsme s panem poslancem domluveni na složení slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny v závěru tohoto měsíce. Tím by skončil i jeho mandát poslance a poté bude nominován náhradník, resp. náhradnice.

A ještě v tomto vystoupení po dohodě s volební komisí si dovoluji oznámit vyhlášení nové lhůty. Je to lhůta pro podání návrhu na kandidáta na člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato pozice se uvolnila mou osobní rezignací, kdy jsem na toto místo rezignoval z důvodu střetu zájmů. Takže je to nová lhůta na jednoho člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Lhůtu vyhlašujeme, stejně jako už dnes již platné lhůty, do středy 5. prosince. Takže to je informace pro kluby a samozřejmě tuto zprávu z volební komise pošleme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji panu předsedovi volební komise poslanci Martinu Kolovratníkovi. Nyní se tedy vrhneme na první bod odpoledního jednání schůze Poslanecké sněmovny. Před sebou máme bod

77.
Návrh poslance Lukáše Černohorského na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 270/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 270/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Lukáš Černohorský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já se předem omlouvám, budu trošku teď (nesrozumitelné) právně technického projevu k návrhu změny § 3066 občanského zákoníku, ale byl bych rád, kdybyste mi prosím věnovali pozornost, protože návrh se týká majetků velké hodnoty a je velice důležité jej projednat a přijmout ještě v tomto roce.

Nejprve dovolte, abych vysvětlil původní smysl § 3066. Důvodová zpráva k platnému občanskému zákoníku uvádí, že účelem tohoto ustanovení je zmírnění rizika legalizace některých pochybných majetkových vztahů vzniklých v 90. letech minulého století. Zdůrazňuji, že se jedná tedy o oficiální důvodovou zprávu k občanskému zákoníku, který schválila vláda i Parlament v roce 2012 a který samozřejmě stále platí.

Riziko legalizace nezákonně nabytého majetku zmírňuje občanský zákoník v § 3066 ustanovením, že nemovitý majetek nemůže být takzvaně mimořádně vydržen dříve než 5 let po účinnosti občanského zákoníku, tj. ke dni 1. 1. 2019. Předkládaný návrh novely toto řešení zcela přebírá a pouze prodlužuje minimální dobu potřebnou k mimořádnému vydržení o 5 let, do 1. 1. 2024. Toto prodloužení je nutné k tomu, aby příslušné orgány měly dostatečný prostor objasnit pochybné privatizace z druhé poloviny 90. let a let následujících. Jakmile totiž dojde k mimořádnému vydržení dotčeného majetku, nebude již žádná možnost, jak nezákonně privatizovaný majetek získat zpět. Proto vás žádám o podporu svého návrhu, který tomu může efektivně zabránit.

Já bych ještě rád stručně reagoval na nesouhlasné stanovisko vlády k mému návrhu. Stanovisko vlády zavádějícím způsobem směšuje dva podobné, ale různé právní pojmy, poctivou držbu a poctivý úmysl držitele. Podmínkou mimořádného vydržení totiž není poctivost držby, jak tvrdí vláda, ale pouze poctivost úmyslu držitele, která se předpokládá, pokud není prokázán opak. Zde je nutné vysvětlit, že nepoctivým držitelem může být i ten, kdo pouze z nedbalosti neví o tom, že není skutečným vlastníkem, např. z důvodu porušení zákona při privatizaci. Pro platné mimořádné vydržení tedy stačí každému držiteli, poctivému i tedy v uvozovkách nepoctivému, tj. nedbalému, jen to, že neměl nepoctivý úmysl nebo mu nepoctivý úmysl nebyl soudním sporem prokázán. Nepoctivý úmysl držitele ale musí v každém soudním sporu prokazovat žalobce, který se domáhá určení svého vlastnictví proti držiteli. Přitom, jak dobře víte, prokazování úmyslu je v praxi velmi obtížné a často zcela nemožné. Nepoctivý úmysl prvního nabyvatele navíc nemusí znamenat nepoctivý úmysl případných dalších nabyvatelů, resp. držitelů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP