(15.20 hodin)
(pokračuje Černohorský)

Názor vlády je tedy jen jeden z možných právních názorů a nejen podle mě je tento názor nesprávný. Mohu uvést zejména nedávno publikované stanovisko předsedy senátu Nejvyššího soudu pana JUDr. Jiřího Spáčila, který potvrzuje, že není možné zaměňovat nepoctivou držbu a nepoctivý úmysl držitele, jak to právě zaměňuje vláda ve svém stanovisku. Na právní názor vlády tedy nelze v tomto případě spoléhat, když je přinejmenším sporný a není pro soud žádným způsobem závazný. V konkrétních sporech bude samozřejmě vždy rozhodovat soud včetně Nejvyššího soudu, a nikoliv vláda. Můj návrh přitom pouze rozšiřuje původní záměr vlády, která § 3066 do občanského zákoníku sama zařadila. Je tedy s podivem, že současná vláda s možnou legalizací sporných privatizačních převodů již nemá problém, a teď dokonce tvrdí, že to ani nikdy problém nebyl.

Jak už jsem tady řekl v úvodu, toto stanovisko vlády je ve zjevném rozporu s důvodovou zprávou k platnému občanskému zákoníku. Problém, který měl být ustanovením § 3066 řešen, bohužel stále vyřešen není, protože některé privatizační kauzy ještě nebyly uzavřeny. Opakuji tedy, že pokud ke dni 1. 1. 2019 dojde k mimořádnému vydržení nezákonně privatizovaného majetku, další řešení těchto kauz už bude pouhým akademickým cvičením bez jakéhokoli reálného efektu.

Dnešním hlasováním je proto nutné dát příslušným orgánům čas potřebný k rozhodnutí, a tím i nastolení právní jistoty o skutečných vlastnících dotčeného majetku. Naopak pokud dnes návrh neschválíme, získáme jistotu v tom, že po konci tohoto roku již dopady pochybných privatizací nebudou nikdy napraveny, i kdyby soudy nakonec rozhodly, že byl při nich porušen zákon a privatizační smlouvy jsou neplatné.

Vážení kolegové, vážené kolegyně, předem děkuji za vaši podporu tohoto důležitého návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji navrhovateli. A já nyní přečtu dvě omluvy. Paní ministryně financí Alena Schillerová se omlouvá na odpolední jednání dnes z pracovních důvodů a pan poslanec Karel Schwarzenberg se omlouvá mezi 16.30 a 19 hodin z pracovních důvodů.

A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, vážený pane navrhovateli, vážené dámy, vážení pánové, obsah návrhu vám, předpokládám, zpřehlednil pan poslanec Černohorský jako navrhovatel. Já bych měl ve své roli zpravodaje spíše pouze upozornit na stanovisko vlády, které je ve věci tohoto návrhu zákona nesouhlasné. Vláda doporučila vyslovit nesouhlas a já se pokusím odcitovat důvody, pro které vláda tento nesouhlas doporučuje vyslovit, a pak se případně přihlásím v obecné rozpravě, proč se domnívám, že vláda v tomto případě má pravdu. Ale nyní stanovisko vlády.

1. Vláda nepovažuje za vhodné měnit předmětnou právní úpravu navrženým způsobem, přičemž rozsah a způsob odůvodnění navrhovaných změn v důvodové zprávě nepovažuje za dostatečné, zejména za situace, kdy návrh novely hovoří o pochybných majetkových vztazích, aniž by je však blíže specifikoval.

2. Vláda upozorňuje, že institut mimořádného vydržení není způsobilý k ochraně podezřelých převodů z přelomu 20. a 21. století, jak návrh nesprávně předpokládá. Pojistkou proti možnému zneužití je požadavek na poctivost držby, resp. absenci nepoctivého úmyslu. Její nedostatek může být přitom prokázán i kdykoli po uplynutí doby stanovené přechodným ustanovením, není tedy třeba jej prodlužovat. Návrh vychází z nesprávného předpokladu, že je třeba vytvořit dodatečný časový prostor pro objasnění pochybných majetkových stavů. Doba potřebná k mimořádnému vydržení modifikovaná možností částečného započtení doby před 1. lednem 2014, v případě nemovitých věcí nejvýše od 1. ledna 1999, tedy 15 let, však nemá charakter promlčecí či prekluzivní lhůty, popřípadě lhůty, která by jinak znemožňovala či znesnadňovala nedostatek podmínek pro mimořádné vydržení namítnout či projednat. Doba pěti let podle přechodného ustanovení fakticky vede pouze k tomu, že jsou na dřívější případy splňující podle nové úpravy podmínky mimořádného vydržení kladena přísnější měřítka.

3. Vláda nesouhlasí s tvrzením předkladatele, že by institut mimořádného vydržení dopadal na mnoho privatizačních věcí. U většiny takových případů není problém s dohledáním právního titulu, ale podmínky mimořádného vydržení nelze splnit právě z důvodu, že je prokázán nepoctivý úmysl. Mimořádné vydržení slouží držiteli v případech, kdy nelze dohledat právní titul, nikoliv v případech, kdy chybí poctivá držba. Vláda je proto toho názoru, že navrhovaná právní úprava by nevedla k cíli, pro který předkladatel daný návrh předkládá. Návrh by naopak ve svém důsledku podstatným způsobem odsunul nastolení právní jistoty v legitimních případech, na něž právní úprava mimořádného vydržení míří. Takovými případy jsou především dříve neřešitelné praktické situace, jakými jsou kupříkladu padesát či více let trvající případy držby, popř. i odvozené od právních předchůdců, vlastnického práva k chybně vyměřenému nebo označenému pozemku.

4. Z legislativně technického hlediska vláda upozorňuje, že podle čl. 55 odst. 5 legislativních pravidel vlády se přechodná ustanovení zpravidla nenovelizují, protože upravují právní vztahy, které započaly před nabytím účinnosti nové právní úpravy, a tak změna jejich úpravy významně narušuje právní jistotu adresátů právní normy a principy legitimního očekávání a předvídatelnosti práva. Výhrady má vláda i k nedostatečnému zpracování důvodové zprávy, v níž postrádá podrobnější analýzu či relevantní argumentaci, která by podpořila nezbytnost prodloužení lhůty pro mimořádné vydržení nemovitých věcí.

Tolik stanovisko vlády a tolik stanovisko mé jako zpravodaje. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP