Středa 19. prosince 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

114.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
/sněmovní tisk 287/ - třetí čtení

Takže nyní tedy budeme pokračovat v pořadí. O slovo je v obecné rozpravě přihlášen pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, takže já vás požádám o vystoupení, a připraví se pan poslanec Ivan Bartoš. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi za poslanecký klub Pirátů přednést stanovisko ke státnímu rozpočtu. My máme za to, že vláda rezignovala na snahu hledat úspory v provozních výdajích státu. To je ta naše základní výhrada vůči tomu státnímu rozpočtu. Myslíme si, že v době tak obrovského nárůstu příjmů by měla být vláda schopna udržet ty výdaje pod kontrolou. Z toho důvodu jsme navrhli nějaký soubor úsporných opatření v rámci pozměňovacího návrhu B58, které uspoří zhruba 11 miliard korun, a navrhujeme je přesunout do vládní rozpočtové rezervy. Bez toho, aby vládní poslanci schválili tento náš pozměňovací návrh, rozhodně nepodpoříme ten rozpočet jako celek.

Další věcí, se kterou máme v tom rozpočtu problém, je především způsob, jakým ten rozpočet vzniká. On vzniká fakticky setrvačností, kdy se vezme rozpočet za předchozí rok, plošně se navýší výdaje a pak se v několika málo kapitolách přidá nějaký větší balík peněz. My samozřejmě vítáme to navýšení platů učitelů. Je to třeba kapitola, kde jsme samozřejmě ochotni vládu pochválit, přestože je to méně, než kolik Sněmovna původně chtěla. Respektive my jsme chtěli zvýšení již od září. Ale s výjimkou této pozitivním směrem se vyvíjející kapitoly je ten rozpočet skutečně postaven na setrvačnosti. Troufám si říct, že podobný rozpočet by předkládala úřednická vláda, a ve chvíli, kdy se Andrej Babiš chlubí, že chce posunout Česko dopředu, tak ten rozpočet tomu absolutně neodpovídá. Tam nejsou žádné prostředky na modernizaci státu.

Dokonce tam nejsou ani pokryté ty kapitoly, které jsou mezi těmi šesti vládními prioritami. Rozpočet vůbec nepočítá s důchodovou reformou, přestože v programovém prohlášení vlády je uvedena mezi prioritami. Stejně tak rozpočet není vyrovnaný, přesto že vyrovnaný rozpočet je ve vládním programovém prohlášení. Opět ten rozpočet vůbec neřeší digitalizaci, přestože je to uváděno jako priorita vlády.

Dále ten rozpočet vůbec nepřipravuje Českou republiku na možnosti zhoršení ekonomické situace. V případě ekonomické krize jsou na tom naše veřejné finance hůře než v roce 2008. Na tu krizi, která během příštích let může přijít - ostatně německá ekonomika zpomaluje, i naši ekonomiku už netáhnou firmy, ale spotřeba domácností. Ty signály o tom, že zpomalení nadchází, jsou zcela evidentní. A navzdory této situaci vláda místo toho, aby si chystala polštář na horší časy, zvyšuje výdaje, chová se procyklicky, teď v tom období růstu ještě přisypáváme peníze nad rámec toho, co zvládá stát vybrat na daních do ekonomiky, a potom, až ta krize přijde, nebudou prostředky na to mírnit dopady té krize, například prostřednictvím veřejných investic do infrastruktury. Ostatně upozorňuje na to Národní rozpočtová rada, podle které se v případě zpomalení ekonomiky velmi rychle deficity dostanou do stamiliardových částek za rok.

Další problém jsou samozřejmě nízké investice. Tam je pozitivní posun proti předchozímu roku, ale v objemu toho státního rozpočtu jsou stále investice výrazně pod deseti procenty. A navíc z minulosti se ukazuje, že vládě se nedaří ani ty plánované investice realizovat. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu se loni povedlo realizovat jen zhruba 50 % plánovaných investic, takže uvidíme, jak to dopadne. Doufejme, že se alespoň tato kapitola letos podaří vyčerpat.

Tak to je asi komentář k tomu rozpočtu jako celku.

Co se týče pozměňovacích návrhů, tak Piráti rozhodně podpoří návrh kolegů ze Starostů na navýšení platů učitelů, který by kompenzoval ten nedodržený slib, kdy vláda nezvýšila platy od září, jak měla podle usnesení této Sněmovny. Z našich návrhů významný rozpočtově je ten návrh, který jsem předložil já spolu s poslanci všech šesti opozičních klubů na dorovnání financování nestátních škol, tak aby v té situaci, kdy ve státních školách stoupají platy o 15 %, nedošlo k razantnímu poklesu konkurenceschopnosti, vlastně schopnosti vůbec udržet stávající personál. A zdůrazňuji, že se typicky jedná i o školy, které nemají školné, například církevní školy v oblasti sociálních služeb nebo zdravotnictví. Tady bych apeloval i na poslance hnutí ANO a ČSSD, aby tento návrh podpořili.

Pak máme několik symbolických návrhů. Nemyslíme si, že je vhodné dotovat ze státních prostředků organizaci, která vyznamenává pana Ondráčka. Stejně tak si myslíme, že má dostat podporu pomník Jana Palacha jako symbolické gesto této Sněmovny, že si této osobnosti vážíme. A jsou tam věci v oblasti financování mládeže, ve školství a dále. Ty konkrétní pozměňovací návrhy představili kolegové, kteří je předkládají.

Piráti, pokud neprojde ten náš úsporný balíček 11 miliard, rozhodně rozpočet nepodpoří. A doufáme, že příští rok vláda zkusí více zohlednit ty priority z programového prohlášení, tak aby to prohlášení nebyl jen cár papíru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Ferjenčík. A nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance... Nejdřív faktickou. Takže pane ministře. Pan ministr Staněk na faktickou. Prosím, máte slovo. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji, pane předsedající. Já jenom bych chtěl uklidnit kolegy v Poslanecké sněmovně, že jsme se domluvili s paní ministryní financí a na památník Jana Palacha před Národním muzeem v Praze uvolní Ministerstvo kultury své vlastní prostředky. Tři miliony není taková suma, abychom ji nemohli vyřešit. Čili nebudeme to řešit pozměňovacím návrhem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A další faktickou pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Děkuji za vyjádření, pane ministře. To mě samozřejmě těší. Nicméně asi pointa toho pozměňovacího návrhu byla, aby vlastně Sněmovna dala nějaké symbolické gesto, že si Jana Palacha váží. To je asi důvod, proč to dáváme jako pozměňovací návrh. Piráti obecně nepodporují porcování medvěda. Proto my jako klub např. nepodpoříme opravu vinohradské sokolovny, protože tam se zavádí porcování medvěda.

Nicméně pozměňovací návrh, který je principiální, symbolické gesto, nám přijde zcela adekvátní. Mrzí mě, že když už Ministerstvo kultury je ochotné tu akci zafinancovat, že to neudělá prostřednictvím usnesení Sněmovny. Myslím, že Jan Palach by si to zasloužil.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další faktická, pan ministr Staněk. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji. Takže jenom dvě poznámky. Co se týče symbolu, tak k tomu se vyjádří paní kolegyně, která byla v minulém volebním období u toho, kdy se Jan Palach skutečně stal symbolem pro Poslaneckou sněmovnu a Českou republiku.

Za sebe jenom chci říci tolik, že podle mého názoru výbor pro vědu, vzdělání, školství se k tomu návrhu vyjádřil. Myslím, že tím dal jasný signál. A co se týče symbolu, tak já si myslím, že Jan Palach už je skutečně symbolem. A tady jde o opravu nebo rekonstrukci toho památníku. A k tomu účelu opravdu Ministerstvo kultury už přistoupilo. Čili ten pozměňovací návrh je skutečně nadbytečný.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan ministr Staněk. A nyní paní poslankyně Jana Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych chtěla reagovat na svého předřečníka ohledně osobnosti Jana Palacha. Byla jsem to já, která jsem navrhovala, aby se 16. leden stal významným dnem v našem kalendáři. Chvála bohu, politici napříč politickým spektrem tento den schválili. Máme významný den v kalendáři, tak aby si další generace mohly tento den připomínat. Stejně tak si myslím, že by možná bylo namístě věnovat se i v rámci hlavního města Prahy územnímu plánu a Borůvkovu sanatoriu, které bohužel tedy Ministerstvo vnitra, konkrétně Hasičský záchranný sbor považoval za zbytný majetek, takže se tehdy rozhodl Hasičský záchranný sbor tuto budovu prodat. Koupil ji soukromý vlastník. My jsme s ním jako samospráva Prahy 2 a já jako starostka jednali o tom, jestli by nebylo vhodné, kdyby se z nějaké části Borůvkova sanatoria udělala alespoň nějaká místnost, která by připomínala odkaz nejenom Jana Palacha, ale i umučeného vězně Toufara.

Takže z tohoto pohledu bych se chtěla zastat pana ministra, že skutečně naše Poslanecká sněmovna si odkazu Jana Palacha váží. Váží si odkazu umučeného vězně a kněze pana Toufara. A tady bych možná já spíš poprosila pro futuro Ministerstvo kultury, aby nám pomohlo s rekonstrukcí nádraží Vyšehrad a případně i přispělo na rekonstrukci toho pietního místa v Borůvkovu sanatoriu. Tam si myslím, že to skutečně má smysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní se tedy vrátíme do obecné rozpravy. Takže požádám o vystoupení pana předsedu Pirátů Ivana Bartoše a připraví se poslankyně Kateřina Valachová. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne, pane místopředsedo, dámy a pánové. Já bych vás chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který také velmi úzce souvisí se vzděláním a vzděláváním a s jeho dostupností.

Můj návrh, který míří na kapitolu státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa, není z pohledu toho rozpočtu vlastně navenek tolik vidět. Jedná o možnost pro obce čerpat ze specifického titulu peníze na rekonstrukci, údržbu malých škol. Jedná se o přesun částky ve výši 300 milionů korun. Ty kapitoly, z kterých se tato částka bere - je to kapitola Všeobecné pokladní správy a jsou to dvě kapitoly, kde jsou rezervy na personální obsazení, a druhá ta kapitola je Výdaje na financování programů EU.

Tento přesun je důležitý. My jsme v minulém volebním... nebo resp. v minulém roce se nám... nebo v průběhu tohoto roku se nám sešlo na výboru pro veřejnou správu několik reakcí od obcí, které by chtěly čerpat peníze tímto způsobem, protože z evropských dotací oni nemohou tyto práce a činnost financovat, protože ta se odvíjí od počtu nárůstu žáků v těchto školách. Ty obce nemají nějaký přirozený nárůst počtu žáků, takže nemohou čerpat evropské dotace. Jedná se o finance, kterými by se naplnil tento titul, a následně by obce mohly z něj čerpat peníze na ony rekonstrukce. Takže je to vlastně přesun prostředků v rámci kapitoly a naplnění již existující kapitoly, kde se dají čerpat z existujícího programu peníze na tyto rekonstrukce v obcích, což de facto pak vede k tomu, že obec má dost prostředků na své činnosti. Nemusí třeba i zavírat ty školy. Některé ty budovy jsou skutečně velmi staré a zájem o tyto peníze se projevil v průběhu tady toho roku, kdy na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj dorazilo několik žádostí, a my bychom chtěli, aby i možnost tohoto financování následně byla zpropagovaná a jednotlivá zastupitelstva si mohla vlastně v tomto titulu o ty peníze požádat. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan předseda Bartoš. Já přečtu dvě omluvy. Pan poslanec Jan Farský se omlouvá mezi 14.30 a 16.00 z důvodu jednání a pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Takže nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Kateřinu Valachovou a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Nicméně tady paní poslankyně není, takže její přihlášku dáme na konec, jestli se dostaví. A nyní tedy pan poslanec Jan Skopeček a připraví se pan poslanec Václav Klaus.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já řeknu pár důvodů, proč ten rozpočet nejsem schopen podpořit. Dlouho jsem mluvil při prvním čtení.

Ten první důvod je, že rozpočet je procyklický, to znamená, že v době ekonomického boomu my ještě veřejnými výdaji dále nastartováváme, nebo snažíme se pomáhat ekonomice, přestože soukromý sektor funguje. Expanzivní fiskální politika by měla smysl v době ekonomické recese, nicméně nemá žádný smysl v době ekonomického růstu. Ten hlavní problém je, že v době, až ta ekonomická recese skutečně přijde, nebude dostatek peněžních prostředků, protože je utrácíme v době růstu.

Další věc, která mi vadí na rozpočtu, je, že tahá další peníze z kapes daňových poplatníků. Paní ministryně určitě přizná, že roste složená daňová kvóta, což znamená, že stát vybere více peněz od daňových poplatníků, které oni by podle mého názoru mohli utratit lépe, protože to umí lépe než stát. Díky tomu roste samozřejmě i vládní přerozdělování, státní výdaje kontinuálně rostou, čili roste i moc a vliv státu a ubývá svobody.

Co se týče těch výdajů, tak nejenom že roste státní přerozdělování, ale i struktura té výdajové strany se podle mého názoru nevyvíjí dobře. Když se podíváme na kapitálové výdaje, tak uznávám, že oproti těm předchozím rozpočtům na příští rok počítá vláda s nárůstem investičních prostředků, a to je určitě chvályhodná věc, abych také nějaký parametr rozpočtu pochválil. Nicméně je potřeba se ptát a přemýšlet, do jaké míry bude schopna vláda ty kapitálové výdaje proinvestovat, a to s ohledem na to, že se nijak dramaticky nemění regulační prostředí, které do značné míry tu investiční činnost blokuje. A tady, abych byl spravedlivý, znovu dodávám, že to není jenom problém současné vlády, že na tom regulativním prostředí, zejména co se týče územního plánování, stavebního řízení, se podepisovaly i politické reprezentace předešlé. Ačkoli je potřeba říct, že hnutí ANO má jak Ministerstvo dopravy, tak Ministerstvo pro místní rozvoj, které jsou dva nejdůležitější rezorty, které by měly být lídry v té liberalizaci, tak aby se dalo jak ve veřejném sektoru, tak v soukromém sektoru stavět, tak je má už x let ve svých rukou a ten pozitivní posun tam není.

Kapitálové výdaje klesají v poměru k výdajům státního rozpočtu kontinuálně. Jenom pro vaši pozornost, v roce 2015 byl poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu 13,5 %, v roce 2019 jsem to nahrubo počítal a je to něco kolem 8 %. Takže struktura výdajů, výdajová strana, se nám mění v tom smyslu, že stále větší objem peněz relativně zaujímají výdaje běžné, výdaje sociálního charakteru a stále menší podíl máme na kapitálové výdaje, tedy výdaje, které mají zajistit posun naší země někam dopředu.

Samozřejmě neakceptovatelný je i schodek státního rozpočtu, 40 miliard korun v době ekonomického růstu nemá jakýkoli smysl. To je odraz té expanzivní fiskální politiky. Za normálních okolností by bylo normální mít vyrovnaný rozpočet. Proto taky ODS a jednotliví poslanci přišli s pozměňovacím návrhem v objemu 40 miliard korun, které navrhujeme přesunout do rezervní položky nebo do položky obsluha státního dluhu. Chceme tím ukázat, že státní rozpočet mohl být připravený už rovnou vyrovnaný a že jsou výdaje, u kterých je možné šetřit a mít vyrovnaný rozpočet, stejně jako budou mít vyrovnaný rozpočet na Slovensku, stejně jako mají vyrovnaný rozpočet šest let naši sousedi v Německu. I my bychom mohli mít vyrovnaný rozpočet, kdyby se alespoň trochu odpovědně hospodařilo.

Ten 40miliardový schodek nejenom že je neakceptovatelný, protože česká ekonomika roste a neměla by provádět expanzivní měnovou politiku, ale je neakceptovatelný ve chvíli, kdy se podíváte, jaké příjmy navíc bude mít vláda v příštím roce k dispozici. Vláda díky ekonomickému růstu, tak jak si to sama navrhla ve státním rozpočtu - a tady já musím dodat, že předpoklad inkasa daní je plánován na základě realistické ekonomické prognózy, to nejsou nějakým způsobem vymyšlená nebo nadsazená čísla - nicméně i při tom konzervativním postupu vláda počítá se 150 miliardami korun navíc oproti letošnímu rozpočtovému roku. A já se ptám vlády, jak je možné, že v době ekonomického růstu, při nízké nezaměstnanosti, když jí ekonomický růst generuje 150 miliard korun navíc, jak je schopna realizovat i v takovém okamžiku deficit státního rozpočtu ve výši 40 miliard korun. A není argument to, že ten státní rozpočet může dopadnout ve finále lépe, než je naplánován. Jestli to říkají ministři této vlády dopředu ještě při jeho projednávání, tak to podle mého názoru svědčí o tom, že nepřistupují s plnou vážností k nejdůležitějšímu zákonu roku, kterým státní rozpočet je. Státní rozpočet je materiál, který vydává ekonomické signály investorům, lidem, kteří budou ochotni financovat státní dluh, tedy nakupovat státní dluhopisy, budou se podle něj orientovat ekonomické subjekty, a když vláda dopředu říká, že připravuje nerealistický rozpočet, že vlastně ten deficit je dopředu nafouklý, aby mohl na konci roku dopadnout lépe, tak nejenom že to je neúcta k Poslanecké sněmovně, která tento státní rozpočet schvaluje, ale je to především mylný signál, který česká vláda posílá směrem do ekonomiky.

Čili ty hlavní důvody jsou jasné. V době ekonomického růstu máme mít vyrovnaný rozpočet, ten není. V okamžiku, kdy vyrovnaný rozpočet není a máme deficit, tak je potřeba se podívat, kam ty výdaje navíc půjdou. Ony nepůjdou na investice, které by nějakým způsobem rozvíjely Českou republiku, ale dominantně se spotřebují na provozních nebo sociálních výdajích. K té nemocnosti výdajové strany stačí upozornit na to, že když se podíváte na sociální výdaje, tak kromě podpor v nezaměstnanosti, přestože máme ekonomický růst, tak všechny ostatní položky sociálních výdajů ve státním rozpočtu na příští rok rostou. To zkrátka není normální situace v době ekonomického růstu. Představte si, že se ekonomika dostane do recese, budou daleko větší nároky na sociální výdaje a díky ekonomické recesi budou i nižší příjmy státního rozpočtu, z čeho to česká vláda, ať už bude jakákoli, bude platit.

Čili neakceptovatelný deficit. Vláda dál provádí procyklickou fiskální politiku, což se projeví zejména jako problém v době recese, kdy by ta expanzivní měnová politika ještě měla jakési odůvodnění, ale na expanzivní politiku v té době nebude a jakákoli politická reprezentace díky současnému neodpovědnému hospodaření bude nucena dělat škrty, a to v té nejméně vhodné chvíli, kdy to dopadne paradoxně na ty nejvíce sociálně slabé spoluobčany.

Kapitálové výdaje. Přestože výdajová strana rozpočtu bobtná, tak kapitálové výdaje relativně rostou, a jak jsem říkal, na příští rok 8 %, v roce 2015 ještě byly na úrovni 13,5 %. No a pro mě je obrovský problém to, že vláda chce vytahat zase více peněz lidem z peněženek a že roste složená daňová kvóta o nějaké to procento kontinuálně nahoru. Problémem veřejných financí, resp. té výdajové strany, jsou i mandatorní výdaje, to si určitě paní ministryně dobře uvědomuje, protože tak jak kontinuálně rostou - ony tedy v tom příštím roce budou stabilní, ale jenom díky poměrně vysokému ekonomickému růstu. V okamžiku, kdy by ten ekonomický růst nebyl tak vysoký, tak podíl mandatorních výdajů rok od roku roste a samozřejmě to celé vládě a paní ministryni zužuje prostor pro aktivní fiskální politiku. Ten problém mandatorních výdajů se bude samozřejmě vršit, a dokud jakákoli politická reprezentace nepřistoupí k politicky nepopulárním, ale přesto potřebným reformám zejména penzijního systému a zdravotního systému, tak s mandatorními výdaji nic nikdo neudělá.

A ať už sestavoval rozpočet kdokoliv, tak mandatorní výdaje budou brzdou toho, aby vláda, ať už bude jakkoliv politicky zabarvená, mohla dělat aktivní fiskální politiku. A to je asi to, co nejvíce této vládě vyčítám, a sice že období relativně vysoké konjunktury a rekordně nízké nezaměstnanosti nevyužívá k tomu, aby dělala alespoň trochu odpovědné reformy, alespoň trochu reformní kroky v tom smyslu, aby náš penzijní a zdravotní systém byl udržený. Protože v jaké jiné chvíli než v současné době ekonomického růstu tyto reformy dělat? Ve chvíli, kdy tu bude recese, a nikdo ji prosím nepřivolávejme, tak samozřejmě jakékoliv změny penzijního či zdravotního systému budou mnohem bolestivější a mnohem náročnější.

Ze všech těchto důvodů, a myslím, že nejsou ani nějak jako politicky ošklivé, ale že jsou to tvrdé ekonomické teze, nebo dovolím si říct i pravdy, nemohu tento návrh státního rozpočtu podpořit a všechny prosím, abyste se zamysleli. Přece jen někteří z nás tu budou čtyři, někdo osm, někdo třeba i dvanáct let, ale pokud nevyužijeme to dobré ekonomické počasí a neuděláme něco s veřejnými financemi, nedáme je do pořádku pro období horších ekonomických čísel, tak ty politické reprezentace, které přijdou po nás, to budou mít mnohem horší.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl pan poslanec Skopeček a nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Václava Klause a připraví se pan poslanec Stanislav Juránek. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, dobré odpoledne. Dovolte mi také říct pár vlastních názorů na rozpočet, který je nám předložen.

Řešíme tu pozměňovací návrhy, miliardu sem, miliardu tam, řada z nich je smysluplná, řada ne. Ale to jsou drobnosti a uniká nám podstata. Když se podíváme na ten rozpočet, je přece jasné, že vy nemáte žádný plán. Vy jen utrácíte. Utrácíte jak Špidla, když říkal: "Zdroje jsou." Zdroje jsou, protože je konjunktura. Ta konjunktura není ovšem vaší zásluhou. A vy utrácíte, a ještě si na to půjčujete.

Přejdu k příkladu školství. Za poslední dva roky vzrostl rozpočet o 41 miliard korun, ze 103 na 144 v regionálním školství. Čtyřicet procent do toho sypete. Zlepšily se znalosti našich dětí o 40 %? Nebo máte takový plán? Ne. Zvýšily se mzdy o 40 % učitelů? Ne. Zvýší se o patnáct, a to ještě druhou půlku jim seberete z osobního. Čili všechno to jenom nasypete do té pochybné reformy financování školství. Nemáte k tomu naprosto žádnou koncepci. Když jsem s tím interpeloval pana premiéra, vůbec chudák nevěděl, o čem hovořím. Pan ministr Plaga, ten ví, o čem hovořím, ale nic nedělá, respektive nemá politickou sílu ve svém vlastním klubu, aby s tím jakkoliv pohnul. Čili nemáte koncepci v rozpočtu, proto předkládáte takovýhle rozpočet, který je pod taktovkou Československé strany sociálně demokratické, a tam budeme dávat všechny ty pozměňováky o stravování žáků a podobně. Čili máte stejnou koncepci asi jak v zahraniční politice. A je to smutné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl pan poslanec Klaus. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Juránka. Připraví se pan poslanec Čižinský. Tak, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedající, vážený předsedo vlády, vládo, moji kolegové a kolegyně, já bych si dovolil říct něco k těm podstatným bodům, které KDU-ČSL do tohoto rozpočtu vnáší těmito pozměňovacími návrhy. Zároveň chci říct na začátku, že náš přístup je trochu jiný, než tady zaznělo před chvílí. My skutečně jsme připraveni rozpočet podpořit za předpokladu, že tam z mého pohledu maličkosti ve výši asi 2,5 miliardy korun budou doplněny.

První věc, o které mluvíme a která je pro nás úplně nejdůležitější, je záležitost právě sociálních služeb. A já tady začnu z jiné strany, protože se pokusím přece jenom vás přesvědčit, abyste mě poslouchali, i když vím, že už je to dlouhé. Je tam ta záležitost, že v této věci tam máme ty sociální služby financované přes kraje. A ty kraje se samy rozhodly, nebo respektive usnesení komise krajů mluvilo o tom, že je zapotřebí se nad touto kapitolou zamyslet. To znamená, na krajích vědí, že jim nějaké peníze chybí. A já vám zkusím naznačit, co je to za peníze.

Kraje jako takové rozdělují peníze pro služby jak pro organizace, které jsou zřízeny krajem, tak pro organizace, které pracují v sociálních službách mimo kraj. To znamená, jsou to nějaké ty charity, diakonie. A ten kraj se dostává do situace, že když mu chybí peníze, tak samozřejmě zcela logicky nejprve uspokojí svoje vlastní organizace a na ty venkovní mu nezůstane. A neumožňuje to potom krajům, aby udělaly něco, co existuje v současně době třeba v Pardubickém kraji a dříve existovalo i v Jihomoravském, a to je víceleté financování sociálních služeb mimo kraj. A já vám řeknu, co se stane, když tam nepřijde minimálně těch 800 milionů korun. Bude to znamenat, že na některé činnosti, které dělají právě charity, nezbudou finanční prostředky a všechny investice, které do toho investovaly v minulých letech, padnou. A investovali do toho ve spolupráci s krajem a s kýmkoliv jiným. To znamená, těchto 800 milionů korun velmi pravděpodobně stejně na kraje přijde nějakým způsobem v průběhu příštího roku, ale pro ty charity už bude pozdě, diakonie a další, které se tím zabývají. Protože ony už budou muset to místo zrušit, ony už budou muset zrušit tu konkrétní službu, která pomáhá hendikepovaným nebo pomáhá starým lidem. A jsou to věci, které kraj nedělá.

To znamená, tady je to obzvlášť důležité, že v téhle věci nás i do budoucna tato záležitost zatíží tím způsobem, že ve skutečnosti následně, co ty kraje v budoucnosti udělají, když tyto služby budou končit, ony je budou potřebovat, tak je budou muset zavést a bude to mandatorní výdaj rozpočtů řady krajů. To znamená, je to 800 milionů korun, které tam stejně v příštím roce bude třeba nějakým způsobem najít a převést z položky. To znamená, není to přehnaný požadavek. Jinak ten původní propočet mluvil o 1 miliardě a 800 milionech korun. Nicméně takto se shodla ta sociální sféra, že na zachování stávajícího stavu, respektive na zavádění věcí, které jsou povinné, aby se zavedly v tomto roce, tak je zapotřebí minimálně té částky 800 milionů korun. Takže to je k těm 800 milionům korun.

Prosím vás, jestli jsem se dobře díval, budeme o této věci hlasovat celkem osmkrát. A v rámci toho vím, že nejvyšší návrh tam dává ODS - 929 milionů korun. Oni také mají ten propočet zjištěný, to byla ta přesná částka, kterou spočítali jakoby minimální. Ale pak se řeklo, že se z ní dá ještě slevit. Pak se bude šestkrát hlasovat, ne sedmkrát se bude hlasovat o částce 800 milionů korun a pak se ještě podeváté bude hlasovat o částce 200 milionů korun. Samozřejmě dobrá je každá koruna, ale těch 200 milionů korun je skutečně tak velké minimum, že už nám to nepomůže. To je prosím vás k těm 800 milionům korun.

A teď abych vás trochu probudil, tak vám řeknu, že jsem lesák, a jako lesák se samozřejmě chci přihlásit k některým věcem a není to jenom otázka kůrovce. Je to otázka, která je velmi důležitá a týká se klimatu a ovzduší a té položky, která je v Ministerstvu životního prostředí. A tady chci říct, že to je položka velmi potřebná. Tahle položka - ono už to tady zaznělo od mých předřečnic, abych byl přesný, nebyl tam žádný muž, ale dvě ženy už se o téhle položce zmínily - a já vám chci říct, že je velice důležitá tady tato položka a že do budoucna bude zapotřebí, aby byla stále větší. To znamená, čerpání z této položky prosím, aby bylo jenom velmi opatrné a aby tam zůstala právě co největší částka.

A já teď chci říct, že jsem z Mendelovy univerzity, kde jsem studoval, a že v rámci této univerzity existuje tým lesníků, kteří zakládají lesy, které jsou v povodí Amazonky. Zdálo by se, že je to strašně daleko, ale oni vlastně zachraňují životní prostředí celého světa. Protože existují dvě plíce na tomhle světě. Jedny plíce jsou povodí Amazonky, snažím se to zpopularizovat, paní doktorko, a druhá část je na Sibiři. A já teď chci říct, že jsem z Mendelovy univerzity, kde jsem studoval, a že v rámci této univerzity existuje tým lesníků, kteří zakládají lesy, které jsou v povodí Amazonky. Výsledek, kterého oni dosahují, právě ti zástupci Mendelovy univerzity, a musím říci, že i ve spolupráci s Lesnickou fakultou v Praze, je zcela mimořádný, protože jsou jediní úspěšní, kteří sázejí stromy tam, kde se zlato těžilo kyanidem. A takovéto věci, které děláme, tak se o nich většinou nedovídáme, my lesáci se o tom dovídáme z odborného tisku, ale v běžném tisku se tyto informace neobjeví. Ale to jsou právě ty důležité věci, které jsou z hlediska klimatu a z hlediska právě i ovzduší velice důležité. A ono je zapotřebí, abychom je dělali i na území našeho státu. A tam se dostáváme do takové polohy, že je zapotřebí z jedné strany to klima a ovzduší, z druhé strany i otázka podpory lesů napadených kůrovcem, o kterých teď všichni mluví, a proto je zapotřebí zvážit a právě hledat ty cesty v obou těchto směrech, o kterých je tady v tuto chvíli řeč.

Já jsem jenom chtěl naznačit, že v tomhle rozpočtu je také řada dobrých položek, na které se nesmí zapomenout a které je třeba svým způsobem bránit. Chtěl jsem zdůraznit, že my kromě té sociálky máme samozřejmě ještě podporu školství a podporu hasičů, kteří tam ty věci potřebují, a potřebují je zcela mimořádně. Nicméně chtěl bych znovu říci a znovu zopakovat, že nám stačí velmi málo na to, abychom mohli podpořit tento rozpočet, protože se chceme obrátit na ty, kteří to nejvíce potřebují, a to je právě sociální a školská oblast. Já doufám, že se shodneme na této podpoře když ne v rámci dnešního hlasování o rozpočtu, tak v rámci příštího roku, protože ty věci, které jsou velmi citlivé, budou muset být řešeny když ne dnes na rozpočtu, tak budou muset být řešeny v průběhu příštího roku.

Děkuji vám za pozornost a těším se na schvalování rozpočtu, ve kterém, jak jsem vám řekl mylně, teď jsem to dopočítal, nebude osm hlasování o sociálních oblastech, ale celkem devět.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Juránek. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Čižinského a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Tak prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Hezký den, děkuji za slovo. Nebudu dlouho zdržovat, jenom bych rád požádal o podporu dvou pozměňujících návrhů, B61 a B62. Jedná se o 20 a 20 milionů korun na péči o krajinu. A jde o to, že v současné chvíli, a i na výboru pro životní prostředí jsme to konstatovali, nezbývá už na drobné zásahy v přírodě a v krajině mimo území národních parků nebo chráněná území. Je to takové to sekání orchideových luk, tak bychom to chtěli dorovnat. Takže žádám o podporu těchto mých návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Kateřinu Valachovou. A připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo, vzdělávání je investice do budoucna. Na tom se všichni shodneme a posloucháme to dlouhé roky. Je to určitě investice, na kterou se vyplatí i půjčit, protože se nám to mnohonásobně vrátí. Souhlasím s předřečníky v tom, že musíme ale umět investovat správným směrem. Do vzdělávání, do vzdělávací soustavy, do vzdělávacího systému.

Na druhou stranu chci použít jedno slovo, které mě napadá, když roky poslouchám debaty o tom, jak je vzdělávání prioritou. To slovo je pokrytectví. Pokrytectví, které vlastně nemá ani nějakou konkrétní politickou barvu. Myslím, že si ho pro sebe nezískala žádná politická strana, ale přesto se to děje. Pokrytectví proto, že ještě v roce 2015 nikomu, nikomu, neslyšela jsem to ve veřejné debatě, jako občan, ne jako politik, nikdo o tom nemluvil, ale nikomu nepřišlo divné, že vyšší a vyšší počty dětí ve školách nikoho nezajímají, že k tomu potřebujeme více učitelů, potřebujeme je dobře zaplatit. A tahle sekera, kterou odstranila minulá vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL po vyčíslení Ministerstvem financí, ministrem financí pro rozpočet 2016, činila miliardu a půl. Miliardu a půl si bez dovolení někdo půjčoval z kapes učitelů! Jenom jedna z drobností, na kterou se zapomíná.

Taky nikomu nepřišlo divné, že v roce 1990, v 90. letech učitelé a učitelky měli srovnané platy, nebo srovnatelné platy s lékaři. A jak je to dnes, dámy a pánové? Není to pokrytectví? Každý rok se přetahujeme o miliardy. Letos poprvé, letos poprvé, a už jsem to několikrát zdůraznila, že to je správně, a patří za to poděkování bez ohledu na politický dres, se ministryně financí nepřetahovala o miliardy a rovnoměrně navýšila jednotlivé části kapitoly Ministerstva školství tak, aby toto přetahování o miliardy, které je mimořádně trapné vzhledem k podfinancování českého školství, se potom pokrytecky nepřesouvalo na koho? No na ředitele škol. Protože my přidáme učitelům 15 %, tak oni jsou rádi. Oni o tom poslouchají celý rok, a potom se podívají na výplatnici a zase, dámy a pánové, víte, oni tam těch 15 % zase nenajdou.

Pokrytectví. A proč? Protože jsme dlouhé roky, do předchozího roku a letos to podruhé opakujeme, kašlali na to, abychom také přidávali školám a ředitelům škol na nepedagogické pracovníky. Světe div se! I oni existují. Jsou ve školách, odvádějí svou práci a mají být za ni zaplaceni. No a co udělá ředitel, pokud nedostal zvýšené finanční prostředky na nepedagogické pracovníky? No musel to někde vzít. Kde to vzal? No v platech učitelů. A zase se nemůžeme dopočítat, proč ty sliby, které učitelé slyší z televize, nenajdou na výplatní pásce.

Padla tady několikrát reforma financování regionálního školství. Popravdě, věřím tomu, že většina občanů a občanek si pod tím nic moc nepředstaví, co to jako je, reforma regionálního školství. Tak já řeknu, co by to mělo být a proč jsme prosadili změny financování škol. Protože stávající financování škol není poctivé. Protože neplatí stát to, co se má odučit, a neplatí tolik učitelů, nebo neplatil doposud tolik učitelů, kolik potřebujeme na počty dětí ve školách. A ti zase, co tady vedou kupecké počty o miliardy sem a miliardy tam, tak jim připomínám, že jsou to velmi často ti, co křičí, že učitel má mít méně žáků ve třídě. Že to potřebujeme pro kvalitu. Potřebujeme to pro jazykové vzdělávání, potřebujeme to pro přírodní vědy. To jsou ti stejní. No myslí si snad někdo, že to nebude stát peníze? Bude to stát peníze!

Tři rozpočty po sobě jsou rekordní. Ano, pro školství. A můžeme vést debatu samozřejmě o poměru k HDP. Máte pravdu, mělo by to být víc. Byla bych ráda a poprosím všechny kolegyně a kolegy napříč politickým spektrem, podpořte to usnesení, aby si Sněmovna dala jeden cíl pro tuto zemi: 5 % HDP nejpozději v roce 2025. Je to ambiciózní cíl. Znamená to stejné výdaje jako Rakousko. Ale zasloužíme si to. My všichni. Ne jako politici, ale jako rodiče, prarodiče a jako občané a občanky, kteří vědí, že dětí jsou naše budoucnost.

Jsem ráda, že v rozpravě o školství jsme víceméně věcní, že si vyměňujeme své názory a že tak často se tady v rámci státního rozpočtu vzdělávání zmiňuje. Nebylo tomu tak vždycky. Poprosím vás, kolegové a kolegyně, buďme v případě debaty o vzdělávání věcní. Vyměňujme si různé politické názory, ale shodněme se prosím na jedné věci - potřebujeme lépe financované české školství, potřebujeme víc a víc peněz pro to, aby naše vzdělávání bylo moderní, vzdělávací systém byl moderní. Neděsme se prosím toho slova moderní, že by to snad měly být nějaké ze zahraničí speciální metody, které by měly devastovat kvalitu českého školství. Ale přiznejme si, že to bude stát peníze a že to je ta nejlepší investice, na které bychom se měli shodnout.

Děkuji vám za pozornost. A budu ráda, pokud Sněmovna podpoří nejenom rozpočet školství svým hlasováním, ale uváží i podporu těch pozměňovacích návrhů, které mohou zvyšovat výdaje pro školství a mohou přidávat ministryni financí vrásky na čele. Ale i kdyby se nám to nepodařilo dnes, tak věřím, že Ministerstvo financí podpoří i v příštím roce opakovaný růst školského rozpočtu a bude tak postupovat i nadále. Děkuji. Děkuji ministryni financí. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla paní poslankyně Kateřina Valachová. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Víta Kaňkovského a připraví se pan poslanec Jan Lipavský. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych se ve třetím čtení zmínil o pozměňovacích návrzích, které jsem podal ve druhém čtení, a požádal vás o jejich podporu. Směřují do dvou kapitol. Do kapitoly MPSV a do kapitoly Ministerstva zdravotnictví.

První pozměňovací návrh, který je předložen v pěti variantách, směřuje k tolik už dnes tady diskutovanému dofinancování sociálních služeb o 800 mil. korun. Předesílám, že to není ideální částka, kterou by reálně sociální služby potřebovaly. Už zde o tomto problému dnes hovořili i předřečníci, kolegyně Pavla Golasowská, kolega Marek Výborný, kolega Juránek a další. Jen shrnu, požadavek poskytovatelů sociálních služeb, ale také krajů a v prvé fázi i Ministerstva práce a sociálních věcí byl navýšit financování sociálních služeb na 17,2 mld. korun pro rok 2019. Vláda předložila návrh na 15,5 mld. korun, který zprvu paní ministryně Maláčová označovala jako nedostatečný, ale později toto své tvrzení revidovala s tím, že jde o historicky nejvyšší alokaci do sociálních služeb. Dneska jsem o tom krátce hovořil během diskuse dopoledne. Ano, je to pravda. Nikdy v předchozích letech nešla tak vysoká částka do sociálních služeb. Ale podle mého názoru je potřeba tuto částku dát do celkového kontextu. Je potřeba připomenout to, co jsme tady také už ráno diskutovali, a to je končící podpora některých projektů, zejména do sociální prevence. Tady paní ministryně avizovala, že to dofinancuje v rámci přesunu z operačního programu Zaměstnanost, tak to samozřejmě vítám. Nicméně jsou tady další minimálně dvě oblasti, které návrh rozpočtu neřeší.

Tou druhou oblastí, která je mnohem, mnohem složitější, a zde je avizovaných 200 mil. korun, kterou jako pozměňovací návrh podává Komunistická strana Čech a Moravy - a já to nekritizuji, jenom zmiňuji, a na tento pozměňovací návrh vláda avizuje, že je ochotna kývnout - podle mého názoru je naprosto nedostatečných. Já mluvím o problematice platů v sociálních službách. Není žádným tajemstvím, že v sociálních službách je personál dlouhodobě podhodnocen, a přitom ve velké většině případů jde o vysoce kvalifikovaný personál. Také je potřeba zmínit, abychom byli korektní, že v posledních dvou letech se situace o něco zlepšila. Bylo do platů v sociálních službách věnováno více peněz, došlo k navýšení, nicméně při opravdu velké konkurenci na trhu práce je to stále nedostatečné. V tomto ohledu navýšení tarifů v příštím roce o 7 % oproti avizovaným 5 % hodnotím kladně, ale je potřeba se vžít do role ředitelů, kteří mají na starosti personální politiku v jednotlivých zařízeních sociálních služeb. Pokud tito ředitelé nemají možnost podpořit svoje zaměstnance nadtarifní složkou platů, a s těmi se v návrhu státního rozpočtu nepočítá, tak jim budou zaměstnanci nadále odcházet. To znamená, pokud bychom schválili pouze 200milionové navýšení do sociálních služeb, tak je potřeba skutečně mluvit o tom, že se ředitelé sociálních služeb dostanou do velmi těžké situace - oni jsou v ní už dnes, je potřeba se jich ptát, většina z nich už dnes bojuje s personálním nedostatkem. A pokud se radikálně nezmění situace na trhu práce, budou nuceni někteří pracovníci ze sociálních služeb odcházet. Vzhledem k tomu, že řada z nich jsou vysokoškoláci, tak jejich situace na trhu práce je v tomto ohledu poměrně jednoduchá.

Pak je tady třetí oblast. Také jsem se jí jenom krátce dotkl dopoledne. Je to ona zmiňovaná reforma psychiatrické péče. O té se moc nehovoří, nicméně je potřeba ji zmínit, protože nová centra duševního zdraví kromě psychiatrické a psychologické péče budou mít i nové formy sociálních služeb. V tuto chvíli jsou většinou tyto projekty financovány z evropských strukturálních fondů. Tato podpora bude postupně končit a budeme hledat zdroje jak na financování té zdravotní části, což spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví, tak na financování těch nových typů sociálních služeb.

Takže pokud to shrneme, navýšení finančních prostředků do dotace pro sociální služby považuji za jeden ze stěžejních úkolů při dnešním schvalování státního rozpočtu. Podle mého názoru, ale i podle názoru asociace poskytovatelů, sociální komise rady krajů, je těch 800 mil., které požadujeme navýšit do sociálních služeb, velmi střízlivou částkou, která zabezpečí alespoň to, abychom udrželi sociální služby na stávající úrovni. Je známo to, že v České republice žije více než 900 tis. zdravotně hendikepovaných občanů, přičemž minimálně polovina z nich využívá nějakou formu sociálních služeb. To, jestli fungují, nebo nefungují sociální služby v dostatečné kvalitě, ale také v dostatečném rozsahu, zasahuje i do jejich rodin, protože rodinní příslušníci se o ně často starají. A to, jestli budou mít některou sociální službu dostupnou, nebo nedostupnou, je samozřejmě velmi zajímá. Proto to, jestli dokážeme dofinancovat sociální služby, je vzkaz jednak zdravotně hendikepovaným, ale také jejich rodinám, zda vláda i parlament považují kvalitu jejich života za prioritu, či nikoliv.

Proto vás velmi prosím, abyste zvážili podporu pozměňovacím návrhům, které přicházejí v několika variantách. Jednak je to můj pozměňovací návrh pod písmenem B17, který v pěti variantách dává možnost navýšit dotaci do sociálních služeb o 800 mil. korun, nebo je zde návrh kolegyně Pavly Golasowské, která také přichází s návrhem navýšit o 800 mil. korun, pouze čerpá z jiných zdrojů, ale je tady také návrh vážené kolegyně Olgy Richterové, která se také snaží navýšit o 800 mil. korun, anebo kolegy Jana Bauera z ODS, který navyšuje o více než 900 mil. korun.

Milé kolegyně, vážení kolegové, já vás velmi prosím, opravdu zvažte při finálním hlasování o pozměňovacích návrzích podporu alespoň jednoho z těchto pozměňovacích návrhů. Skutečně to zdravotně hendikepovaní a jejich rodiny potřebují. A je to samozřejmě signál i k pracovníkům v sociálních službách. Určitě není náhodou, že usnesení a podporu pozměňovacích návrhů vydala jednak už zmíněná asociace poskytovatelů, sociální komise asociace rady krajů, ale také např. Charita České republiky jako největší provozovatel zdravotně-sociálních služeb, diakonie jako druhý největší provozovatel a samozřejmě mnoho dalších.

Dál bych se rád zmínil ještě o dvou pozměňovacích návrzích, které již směřují do jiné kapitoly, do avizované kapitoly Ministerstva zdravotnictví.

Tím prvním je pozměňovací návrh pod označením B19/1, kde reaguji na potřebu, která v naší zemi narůstá, a tou je paliativní a hospicová péče. Je velmi dobrým znamením, že se Česká republika v posledních letech paliativní a hospicové péči věnuje více než v minulosti. Bohudíky se v posledních patnácti letech podařilo zbudovat v tuto chvíli už patnáct fungujících kamenných hospiců, bohužel v jednom kraji kamenný hospic ještě chybí, je to můj domovský Kraj Vysočina, ale je také potřeba říci, že se velmi dobře rozvíjí terénní hospicové služby. A to je samozřejmě velmi dobrý signál a je potřeba v něm pokračovat. Bohužel podpora ze strany státu směrem k hospicové péči není na dostatečné úrovni. Ministerstvo zdravotnictví má sice zřízen dotační program na podporu hospicové péče zejména v té materiálně technické oblasti, ale na příští rok je v něm alokováno pouhých 12,5 mil. korun. Podle mého názoru je to naprosto nedostatečné nejenom na příští rok, ale i na roky další.

Z tohoto důvodu předkládám pozměňovací návrh, který by navýšil tento dotační program alespoň o 10 mil. korun. Opět ho předkládám variantně. V jedné variantě sahám do kapitoly Kanceláře prezidenta republiky. Možná byste si mohli myslet, že to je nějaké gesto vůči panu prezidentovi jako vyjádření mého nesouhlasu s jeho politikou a jeho chováním. Ano, patřím mezi kritiky pana prezidenta, nicméně pan prezident je dlouhodobým podporovatelem hospicové péče a musím říci, že tohle je oblast, za kterou ho chválím. Proto předpokládám, že by mu nečinilo potíže, kdyby 10 mil. z poměrně bohatého rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky bylo určeno právě na bohulibou činnost, a tou je hospicová péče. Navrhuji ale i jiný zdroj financování pro podporu hospicové péče, tak věřím, že si alespoň z jedné varianty budeme moci vybrat.

Posledním pozměňovacím návrhem, kde bych vás rád požádal o podporu, je pozměňovací návrh pod písmenem B18, kde navrhuji posílení zdrojů Ministerstva zdravotnictví v podkapitole, která směřuje do primární prevence nemocí. Hovořil jsem zde o tom ve druhém čtení. Česká republika je bohužel popelkou v aplikaci primární prevence nemocí. Nám se daří navyšovat finanční prostředky do akutní a chronické péče o naše nemocné. To je samozřejmě naprosto v pořádku. Nicméně pokud chceme dosáhnout kvalitativního zlepšení zdraví české populace, tak musíme učinit zásadní kroky v primární prevenci. A tady je potřeba říci, to není jenom na tuto vládu, i několik vlád dozadu a i těch, kde seděla KDU-ČSl, se primární prevenci věnovalo velmi málo, nebo vůbec ne. A pokud si vezmeme příklad severských zemí, ale i některých zemí na západ od nás, tak skutečně dobře prováděná účinná prevence nemocí jednak dokáže významným způsobem zlepšit zdraví občanů, ale také dokáže ušetřit významné finanční prostředky ve státním rozpočtu, které jsou určeny na léčbu pacientů.

Milé kolegyně, vážení kolegové, pevně věřím, že se dobře rozhodnete při finálním hlasování o pozměňovacích návrzích, a já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Kaňkovský. Takže jednu faktickou, pan poslanec Marian Jurečka, a následně se připraví pan poslanec Jan Lipavský. Máte slovo, vaše dvě minutky.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já jsem tady zaslechl z úst paní ministryně Maláčové, ale i některých dalších vystupujících, že tady je určitý argument, kterým se argumentuje, a to je, že je to rekordně nejvyšší rozpočet. Já se zeptám pana premiéra či paní ministryně financí. Je tady nějaký ministr vlády, který nemá letos rekordně nejvyšší rozpočet? Já myslím, že všichni, co tady sedí, členové vlády mají letos rekordně nejvyšší rozpočet, protože si to prostě tato ekonomika může dovolit. Bohužel není tedy rozpočet vyrovnaný. Říkám to proto, že tady opravdu nepoužívejme tento argument vůči veřejnosti, že v uvozovkách říkáme, že jsme problém například v sociálních službách a jejich podfinancování vyřešili argumentem: máme rekordně nejvyšší rozpočet. I v příštích letech, možná desítkách let, dokud se nezlomí demografická křivka v České republice, nezačne ubývat obyvatel, tak si troufnu říci, že v budoucnu nároky na rozpočet v sociální oblasti porostou, protože se nám prodlužuje délka dožití, protože máme stále méně a méně dětí, které by se byly schopné o své rodiče postarat v domácí péči. Prostě je to bohužel trend a fakt této společnosti. A to, na co tady upozorňuje poslanec Kaňkovský i mnoho dalších, je prostě vzkaz těm poskytovatelům a především zaměstnancům, v jaké míře pamatujeme na uspokojení těch obrovsky rozevřených nůžek především platů těchto lidí, kteří pracují jako pečovatelky, zdravotní sestry, kdy nůžky mezi zdravotní sestrou v sociální oblasti a zdravotní sestrou ve zdravotnické oblasti jsou dneska opravdu extrémně otevřené. A to je to, o co jde, jestli tohle jsme schopni při tomto projednávání rozpočtu při pozměňovacích návrzích změnit a vyslat těm lidem vzkaz, že ne že se to možná ad hoc vyřeší někdy v polovině roku, ale že tato Sněmovna má zodpovědnost za tuto oblast a těchto lidí si váží a je připravena to řešit teď hned.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byla faktická. A nyní tedy vyzývám pana poslance Jana Lipavského. Prosím. Připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přeji vám příjemné předvánoční odpoledne. Ačkoliv se nám blíží svátky, pan premiér by si měl uvědomit, že stále ještě je premiérem této republiky a nikoliv Ježíškem. Jinak si totiž nedokážu vysvětlit jím předkládaný rozpočet, ve kterém rozhazuje miliony, či spíše miliardy, nalevo i napravo v trapné populistické snaze uplatit naše občany, aby mu prominuli jinak nekompetentní politiku. Při dnešním hlasování se piráti nepřipojí ke koalici komunistů a sociálních demokratů a nepodpoří návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2019.

Nyní vám vysvětlím, proč je návrh z fiskálního hlediska zcela nesmyslný, a následně připomenu položky, které v návrhu rozpočtu zoufale chybí a ze kterých by na rozdíl od populistických úplatků mohlo Česko skutečně čerpat nějaké benefity.

Jak je možné, že v době, kdy se naší ekonomice daří nejlépe, plánujeme deficitní rozpočet? Každý alespoň trošku racionálně uvažující člověk ví, že tučná léta konjunktury slouží k tomu, aby se dluh státu optimálně snižoval, přinejmenším alespoň dále nenavyšoval. Chceme k hospodářství přistupovat ne jako k dojné krávě populistických slibů, ale zodpovědně. Ekonomický růst zpomaluje, tvrdý brexit se každým dnem stává bližší realitou a může mít na naše hospodářství negativní dopad.

Piráti chtějí být na recesi připraveni. Proto jsme navrhli ten úsporný balíček, který odebírá alespoň 10 mld. korun z rozpočtu. Já bych chtěl připomenout, že rozpočet není čistě technickou záležitostí, ale je to veřejnou deklarací, reálným plánem toho, jaké má vláda pro následující rok se zemí plány, které oblasti jsou pro ni prioritní a které za důležité nepovažuje. Rozpočet je hmatatelným projevem politiky vlády. My Piráti prosazujeme vyrovnaný rozpočet. I v rámci zmíněného rozpočtu chceme veškeré výdaje maximálně zefektivnit a sladit je s hodnotovým, strategickým i geopolitickým směřováním naší země. Mé komentáře se tedy budou týkat nejen zahraniční a obranné politiky, ale i dalších oblastí. (V sále je hluk.)

Rozpočet Ministerstva zahraničí meziročně z nominálního hlediska roste. Reálně jsou však klíčové položky zcela opomíjeny. Jde především o odměňování ministerských úředníků, rozpočty ambasád a prostředky plynoucí na humanitární, rozvojovou a transformační pomoc. Ministerstvo zahraničních věcí má dlouhodobě problém sehnat kvalitní a kompetentní zaměstnance, kteří by měli odpovídající jazykovou a akademickou vybavenost. Nezapomínejme, že požadavky na přijetí na ministerstvo jsou velice vysoké. Zoufale nám chybí vysokoškolsky vzdělaní lidé hovořící pro trh práce tak atraktivními jazyky, jako je ruština, čínština nebo perština. To jsou schopnosti, které soukromý sektor vyvažuje zlatem. Přitom platové podmínky jsou ve srovnání s ostatními ministerstvy ty nejnižší. Já bych řekl, že reálně odpovídají nějaké letní brigádě v supermarketu.

Mít schopné diplomaty by mělo být naší prioritou. Jsou to lidé, kteří reprezentují naši zemi v zahraničí a pomáhají utvářet image u našich partnerů. Koneckonců musíme mít také kvalitní diplomaty zásluhou našeho premiéra a jeho koaličního partnera KSČM. Díky jeho mezinárodním ostudám jsou na naše zastoupení v zahraničí kladeny čím dál tím vyšší nároky. Potřebujeme ty nejschopnější diplomaty a vyjednavače, kteří jsou navzdory stále rostoucí mezinárodní ostudě přesvědčivě schopni vysvětlit našim partnerům, že se naše země po vzoru Maďarska či Polska nemění v autokratický režim a že většina našich podniků nečerpá dotace v rozporu s legislativou, ale naopak si je zaslouží.

Stejně tak je poměrně těžké motivovat některé diplomaty, aby pracovali v zemích, ve kterých jsou náročné či nebezpečné podmínky, například Afghánistán. Nebo musí ministr zahraničních věcí odebírat některým ambasádám finanční prostředky, to je ta kauza s těmi top ambasádami. Já jsem za to ministra Petříčka opakovaně kritizoval. Nemá to smysl zde dále rozebírat.

Co se týče humanitární, rozvojové a transformační pomoci, tak ty dlouhodobě odrážejí priority České republiky, které jsou součástí programového prohlášení i dlouhodobých koncepčních dokumentů, jako jsou Koncepce zahraniční politiky České republiky, Strategie zahraniční rozvojové spolupráce pro roky 2018 až 2030, Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce či strategický rámec republika 2030. Podpora rozvojové a transformační spolupráce je tedy v souladu s našimi bezpečnostními a ekonomickými zájmy. Dlouhodobě přitom závazky vyplývající z členství v Evropské unii na rozvojovou pomoc neplníme a neposkytujeme slíbených 0,33 hrubého národního produktu za rok, přitom OSN pro vyspělé země, kam bychom se rádi řadili, doporučuje až 0,7 %.

Tady vidíme, že vláda a extremistické strany mají plná ústa toho, jak chtějí pracovat na zmírnění následků ekonomické migrace, ale v praxi pak vidíme, že se to v rozpočtu nijak neprojevuje. Odmítli jsme povinné přerozdělování uprchlíků. Budiž. Je na tom konsenzus. Slíbili jsme ovšem, že budeme řešit příčiny ekonomické migrace, a to především lokálně a v místech, kde to má největší smysl, v těch inkriminovaných regionech. Ale jak je možné, že se rozpočet České rozvojové agentury dokonce meziročně snižuje? Jak to tedy je? Tomu nerozumím. Vláda volí takzvaně pštrosí algoritmus pro řešení tohoto problému - strká hlavu do písku a tváří se, že problém neexistuje.

Mluvil jsem zde o organizacích, které se podílí na podpoře dobrých věcí. Nemohu tedy alespoň okrajově nezmínit rozpočet pro české nevládní organizace. Ty se náš pan premiér Babiš ústy paní ministryně Schillerové zcela nestydatě pokusil pár měsíců nazpátek obrat o peníze. To, že se populistický premiér tentokrát tlaku veřejnosti zalekl a od svého úmyslu vycouval, ještě neznamená, že se o to později, vyzbrojen možná trošku chytřejšími argumenty, nepokusí znovu. Nevládní organizace do určité míry suplují roli státu v oblastech, kam stát nemůže nebo nechce zasahovat. Věnují se ochraně přírody, pomáhají lidem se dostat z dluhových pastí, vzdělávají a rozvíjejí děti a mladé ze sociálně vyloučených rodin nebo pečují o seniory. V mnoha z těchto oblastí stát připustil, že neziskové organizace odvádějí kvalitnější práci za menší náklady, a místo toho, aby se jim snažil konkurovat, jednoduše z našich daní uvolňuje určitý balík peněz, kterými nevládky za jejich činnost kompenzuje, případně dotuje.

Nevládky jsou pro efektivní fungování liberálně demokratické země naprosto zásadní. Jejich činnost je důležitá a jejich služby prováděné efektivně, s daleko menším objemem peněz, než kdyby podobné aktivity dělal stát. Proto nemohu dost toto dostatečně zdůraznit. Na rozpočet pro neziskové organizace se nesmí sahat a jakékoli myšlenky na jeho krácení by si měli všichni populističtí kolegové jednou navždy vytřepat z hlavy.

A nyní si dovolím dvě stručné poznámky k obraně. U obrany je naprosto zásadní, aby stát navýšil zásadním způsobem výdaje na kybernetickou obranyschopnost naší České republiky. Armáda, úřady, NÚKIB. Je potřeba zorganizovat školení, nabrat kvalitní pracovníky. Musíme se na to opravdu zaměřit, protože pokud to neuděláme, tak nás to velice brzy doběhne. Již nyní máme vyhekované Ministerstvo zahraničních věcí. Ty pokusy jsou neustálé. A kdokoli bude říkat něco jiného, tak se těžce plete.

Co se týče financování armády, běží zde dlouhá debata o tom dvě procenta, více, méně. Nejzásadnější problém ve financování armády dnes leží v tom, že armáda má neustále problém peníze, které dostane vyčleněné z rozpočtu, alokovat. My bychom měli přijít s tím, že vytvoříme finanční víceletý rámec, kdy armáda dostane garantovány finanční prostředky, které může v libovolném roce vynaložit. Současný systém jí to nedovoluje. Armáda neví, kolik bude mít peněz například za tři roky. Potom je naprosto nemožné jakkoli plánovat nákupy složitějších projektů. Chtěl bych říct, že armáda provádí nejsložitější akvizice v České republice celkově. Nejsložitější, nejkomplexnější, ale také nejdražší akvizice.

Na závěr bych si tedy dovolil říct, že rozpočet není čistě technickou záležitostí, ale především veřejnou deklarací toho, jaké má vláda pro následující rok s naší zemí plány, které oblasti jsou pro ni prioritní a které naopak za důležité nepovažuje. Já přirovnávám návrh rozpočtu Andreje Babiše k němu tolik příznačné koblize - prázdná, plná prázdných kalorii, umí tak maximálně zaplácnout. My Piráti navrhujeme alternativu, která ozdraví naši domácí i zahraniční politickou scénu.

Děkuji za pozornost. (Tleskají poslanci Pirátů a Andrej Babiš.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy naskočila řada faktických poznámek. Než vyzvu pana poslance Petra Dolínka, tak přečtu jednu omluvu. Pan ministr Jan Kněžínek se omlouvá od 14.30 z důvodu účasti na jednání Senátu. A nyní, ještě moment, připraví se následně pan poslanec Jiří Kobza. Máte vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne. Teď se tady na mě trošičku kolega (poslanec Nacher) hněvá, asi řekne něco obdobného, ale víte, já jsem měl šanci pročíst si pražský rozpočet, který předložil pan primátor Hřib z Pirátů. A světe div se, ten rozpočet je nejvyšší v historii hlavního města Prahy. A není tam ani koruna na úspory, na dluhy. Minulá koalice v Praze splatila 8 miliard nad rámec všeho. Tady je jen běžná obsluha dluhové služby. Není tam nic. 70 miliard, možná víc, a nula na splacení dluhů. Neučte nás, co sami neděláte. Děkuji. (Potlesk ČSSD a ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vyzývám pana poslance Jiřího Kobzu. Následně se připraví pan poslanec Nacher. Následně na faktickou pan poslanec Ferjenčík, Michálek, Jurečka. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Rád bych vaším prostřednictvím reagoval na předpředřečníka kolegu Lipavského, který zde pronesl poutavou řeč na téma pozitivních aktivit neziskovek, a jak jim nemáme sahat na peníze a jak je potřebná rozvojová pomoc. Ale bohužel zapomněl říct pár základních faktů, které by tady měly zaznít.

V první řadě rozvojová pomoc prováděná prostřednictvím neziskovek financuje také ty neziskovky, jejichž vlastní režie užírá z peněz věnovaných na rozvojovou pomoc poměrně značnou část a prodražuje je. To je první věc.

Druhá věc je, že zapomněl také říct, že máme spoustu lidí, kteří jsou tělesně postižení a mají problémy, aby sehnali zaměstnání. Mají problémy sehnat pečovatele, které jim odebraly předchozí reformy sociálního systému. Mají problémy sehnat pomůcky. A chce mi snad kolega od Pirátů tvrdit, že podpora gruzínských včelařů nebo bosenských mlékařů je důležitější než podpora našich tělesně postižených? Já jsem přesvědčený, že všechny svazy tělesně postižených to velice rády uslyší. Děkuji vám. (Potlesk poslanců SPD a ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní pan poslanec Patrik Nacher na faktickou, následně pan poslanec Ferjenčík a pan poslanec Jurečka. Zatím tři přihlášky. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, já mám celkem unikátní možnost, asi jako jediný, že jsem tady v koalici, v Praze v opozici. Pirátská strana to má zrcadlově, opačně, ta je tady v opozici, v Praze v koalici. Takže už se nemusí za nic schovávat.

Doplním to, co říkal Petr Dolínek, a ještě to rozšířím. Tak ta předchozí koalice v Praze snížila zadlužení z 30 miliard na 19. Praha má nejnižší zadlužení v poměru k příjmům za posledních dvacet let. I přesto, že vám pan primátor v Otázkách Václava Moravce řekne, že Praha je značně zadlužená, tak jak řekl Petr Dolínek, ani koruna nejde na to zadlužení. Kromě té dluhové služby. Na snížení zadlužení ani koruna!

A když se bavíme o rozpočtu, já jsem se ptal právě na ty některé věci. Já vím, že jste to převzali před dvěma měsíci. Jaké jsou priority v oblasti investic? Nula! Jaké jsou priority v oblasti úspor na provozních výdajích? Nula. Nula! Jediné, co jsme se dozvěděli jako opoziční zastupitelé, je, že 13 mld. jde do rezervy a že se to potom rozpustí v příštím roce.

Takže prosím pěkně, to, co vy tady říkáte, a já neříkám, že třeba někdy nemáte kus pravdy, tak se tím aspoň sami řiďte! Protože už nejste jenom v opozici, už jste i někde v koalici a jste v koalici v hlavním městě! Děkuji. (Bouřlivý potlesk poslanců ANO 2011 a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan poslanec Nacher. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Ferjenčíka, připraví se pan poslanec Jurečka, Výborný, Černochová, Michálek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl stručně reagovat na kolegu Dolínka a kolegu Nachera. Tak za prvé to jejich působení, konkrétně u pana Dolínka, ocenilo pozitivně přesně 2,87 % pražských voličů. A vy jste ale neplánovali, že ty dluhy splatíte. To, že jste dluhy spláceli, byl výsledek toho, že jste nebyli schopni realizovat žádné investice. X miliard na metro D, které jste nepostavili. X miliard na městský okruh, který jste nepostavili. X miliard na spoustu dalších investičních projektů, které jste neudělali, a potom jste logicky tedy splatili ty dluhy, abyste se aspoň něčím mohli voličům pochlubit. Jak jsem říkal, voliči vás ocenili necelými třemi procenty. Tak tolik k Praze.

Druhá poznámka. Skutečně nemůžete očekávat, že za měsíc nová koalice přeskládá celý rozpočet, který jste vy do té doby připravili. Ostatně vzpomeňme na minulý rok, kdy KDU-ČSL i ČSSD, tehdy ještě opoziční, podpořily rozpočet s tím, že ho připravila předchozí vláda, ve které seděly. Myslet si, že za měsíc se celý rozpočet dá zásadním způsobem překopat, je prostě naivní, a ostatně proto tam je právě v pražském rozpočtu rezerva na investice, aby nová koalice měla šanci zhodnotit své priority. A myslím, že voliči to zhodnotili dostatečně. Děláte si ostudu, Petře! (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Mariana Jurečku. Jenom v tuto chvíli upozorním, že mám přihlášeno k faktické poznámce devět. Devět poslanců a poslankyň je přihlášeno. Pan poslanec Marian Jurečka. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já mám takovou prosbu. Já si myslím, že mám smysl pro nadsázku, pro humor, ale chceme tady při projednávání tohoto zákona řešit problematiku rozpočtu hl. m. Prahy? Můžeme k tomu přidat Plzeň, Brno, Ostravu a další, můžeme si to tady vyříkávat. Náchod se hlásí atd. Prosím pěkně, vraťme se k meritu věci. Zaznělo tady od pana poslance Ferjenčíka, že pokud jsme také třeba i my v minulé vládě ještě před rokem ten rozpočet připravovali, tak jsme ho tady také korektně podpořili před tím rokem. To stejné si uplatněte z hlediska vašeho principu přístupu k těmto věcem, jestli jste populisté, nebo ne, i třeba na tu otázku Prahy, ale prosím pěkně už diskuzi o tom, kdo co komu v Praze udělal, dál nerozviřujme. Děkuji moc za pochopení. (Potlesk poslanců KDU-ČSL a Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Marka Výborného a připraví se pan poslanec Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já budu velmi stručný. Chtěl jsem poprosit vaším prostřednictvím jak pana poslance Dolínka, pana poslance Ferjenčíka, tak pana poslance Nachera, skutečně já chápu, že problémy obce Praha jsou naprosto zásadní, důležité i na půdě této Sněmovny, ale moc prosím, vyříkejte si to na Mariánském náměstí a pojďme jednat o státním rozpočtu a nikoliv o obci Praha. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan poslanec Michálek s faktickou, připraví se pan poslanec Klaus. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já vůbec nerozumím tomu, proč se tady vládní poslanci snaží odvádět pozornost od bodu, který projednáváme, a to je rozpočet České republiky. Takže já jsem chtěl říct, že ten rozpočet, který vy jste tady vytáhli, ten pražský rozpočet, to jsme nezpracovávali my. To jste zpracovávali přesně vy! To je návrh, který zpracovávala dosluhující vládnoucí koalice ANO a ČSSD! My jsme tenhle návrh, který vy jste připravili, po 28 dnech schválili na zastupitelstvu, aby se 57 městských částí mohlo připravit na hospodaření v dalším roce, a vykastrovali jsme tam všechny problémové věci, těch dalších 14 mld., které se budou řešit, aby se tam neschválily nějaké nesmysly. Takže až se budete příště navážet do rozpočtu, tak si vzpomeňte, že to není rozpočet pirátský, po 28 dnech ani nemůže, ale je to rozpočet ANO, ČSSD a Strany zelených, která skončila před měsícem v hl. m. Praze. Tolik fakta. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan poslanec Klaus, připraví se pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych chtěl ctěnou Sněmovnu upozornit, že občané nesledují tyto debaty. Oni balí dárky. Takže laskavě ty bitky starých socialistů s mladými socialisty si nechejte na něco jiného! (Pobavení a potlesk zejména poslanců ANO 2011 a vpravo.) Já jsem v Praze v opozici, tady jsem v opozici, tomuhle světu nerozumím. Cítím se asi jako nějaký německý občanský demokrat, když vidí, jak se tam řežou ti nacisti s těmi komunisty, tak to nechápe. Já tohle taky nechápu. Chtěl bych jít v sedm na jeden večírek, takže prosím vás, ukončete tyhle debaty a věcně se věnujme rozpočtu. Děkuji. (Pobavení a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan poslanec Nacher a mám tady čtyři přihlášky: pan poslanec Nacher, pan poslanec Filip, pan poslanec Lipavský, pan poslanec Dolínek. Takže zatím čtyři faktické. Pan poslanec Nacher. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já doufám, že naposledy, ale musím reagovat. Za prvé, já si vážím kolegy Výborného, ale nechť nechá na nás, o čem tady mluvíme. Vy také občas mluvíte úplně mimo. Když tady prohrajete hlasování, tak si tady stěžujete u mikrofonu, my to musíme snést. Já kdybych měl přednostní právo, tak jsem tady každých pět minut, abych na něco reagoval, a také vám nekomentuji, jaké argumenty používáte. Já se omlouvám.

Pokud jde o to, o čem mluvil kolega Michálek. Tam je krásně přesně vidět už ta nová politika. Všimněte si toho! Předchozí koalice v Praze byla složena: ANO, ČSSD a Trojkoalice. Ale on tady při tom popisu, podívejte se do stenozáznamu, řekl, že předchozí rozpočet připravovala jenom ANO a ČSSD. Pročpak? Protože současní Piráti mají v koalici i polovinu bývalého klubu z Trojkoalice, takže tam ta kontinuita je. Ne že není! To jenom pro ty, kteří neznají situaci v Praze.

A jinak vy jste měli tři možnosti. On to říkal Ivan Pilný, bývalý ministr financí, celkem jasně. Měli jste tři možnosti, které jsou legitimní, a myslím si, že ministryně financí to potvrdí. Vy můžete buď přijmout původní rozpočet a říct, že jste to nestihli, nebo udělat nějaké nové věci - to jsou nějaké nové priority, někde škrtnout, někde přidat apod., anebo jít podle rozpočtového provizoria. Takhle jsme to udělali my v roce 2014. To jsou čisté varianty. To, co se udělalo, právě byla taková ta mezivarianta, která je prostě hloupá v tom, že tam, kde se to bude hodit, tak se řekne: je to rozpočet předchozí. Kde se to hodit nebude, tak se řekne: to jsme už vylepšili my. O tom se tady bavíme. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní už jenom dvě faktické. Takže pan předseda Filip a připraví se pan poslanec Dolínek. Pane předsedo, máte vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já vám odcituji, co jsem dostal před chviličkou na e-mail od jednoho z předních analytiků České republiky. Píše mi: "Nedá se na to dívat."

A ke státnímu rozpočtu věcnou poznámku. A budu citovat, teď to nejsou moje věty: "Na žofínském fóru na začátku října, přesně 5. 10. 2011, prohlásil tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek, a cituji: České republice finanční krize nehrozí. Centrum nákazy je v eurozóně. Zdroj: tyden.cz 6. 10. 2011. Také v roce 2018 (?) byl Miroslav Kalousek ministrem financí a tehdy na začátku turbulencí světové ekonomiky uvedl, zase cituji, Česká republika je ostrůvkem stability, a navrhl rozpočet postavený na více než 4% ekonomickém růstu. Česko se přesto krizi nevyhnulo a ekonomika se naopak propadla o téměř 5 %. Za dobu jeho působení ve funkci ministra financí, a jde o veřejně sdělenou informaci, že růst státního dluhu za přesně 1943 dnů po dobu jeho funkčního období dosáhl 274 mld. korun a 190 mil. k tomu. Cifry růstu státního dluhu, i když ne tak vysoké, by bylo možné uvádět i u dalších ministrů financí.

Tak jak tehdy v době začínající bankovní, finanční a následně ekonomické krize na konci první dekády po roce (nesroz.) tvrdil Miroslav Kalousek - a popravdě nebyl sám, podobně se vyjadřovali v Poslanecké sněmovně i tehdejší premiéři ODS - že nám krize nehrozí, tak dnes argumentují tím, že výsledky současné vlády a jejího premiéra a ministryně financí jsou způsobeny jen světovým ekonomickým růstem.

Prosím vás, nechte té demagogie!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Přeji příjemný podvečer. Nyní tedy prosím s faktickou poznámkou pana poslance Dolínka a připraví se poslanci Bartošek a Kalousek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Jenom je tady vidět to nepochopení. Já jsem tady neřekl, že ten rozpočet Prahy je špatný. Já jsem naopak na něj hrdý. Jde tam nejvíc peněz v historii Prahy do veřejné dopravy. Jde tam opravdu nejvíc peněz do dalších věcí. Ten rozpočet byl připravený dobře. Já jsem řekl něco jiného. Nějaký váš kolega zde připravený písemný projev přečetl a měl tam namustrováno, že má zde odvykládat, že nejsou nějaké rezervy, když něco roste. A já říkám, vy sami nikde rezervy netvoříte. Nikde! Pište si ty projevy. Já už jsem to říkal dopoledne tady panu místopředsedovi. Pište si prosím ty projevy tak, aby to k vám sedělo, co jinde děláte. Nedělejte tady ze sebe něco, když jinde jste něco jiného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní se mi s faktickou poznámkou přihlásil ještě předseda Stanjura, nicméně říkal jsem, že nyní půjde pan předseda Bartošek. Takže prosím. S faktickou.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Já nežádám nic jiného, kolegyně a kolegové, než to, abychom se vrátili ke státnímu rozpočtu. Skutečně vás poprosím, gentlemani, vás, pražští gentlemani, abyste si toto nechali na Zastupitelstvo hlavního města Prahy a nepletli si Poslaneckou sněmovnu se Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Řešíme státní rozpočet, ne rozpočet hlavního města. Takže tomu upravte i svoje vyjadřování.

A jak už to v životě bývá, tak nejprve řešíme Prahu, teď, předpokládám, jsme řešili Kalouska. Tak teď je otázka, co budeme řešit dál. Vraťte se ke státnímu rozpočtu. O to vás žádám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a nyní prosím pana předsedu Kalouska, kterého jsem měl s faktickou poznámkou dříve, a poté pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, je před námi hlasování pravděpodobně o nejhorším rozpočtu za posledních 28 let existence České republiky. Nicméně reálně jsou před námi tři možnosti. Buď Česká republika bude mít dobrý rozpočet - ta možnost už se limitně blíží nule, to se nemůže stát. Nebo bude mít tak špatný rozpočet, jaký předkládá vláda Andreje Babiše, což je velmi špatná varianta. Anebo nebude mít žádný rozpočet, což je úplně ta nejhorší varianta z hlediska stability naší země a správy samospráv i vlády.

Bez ohledu na to, co si o tomhle rozpočtu myslím, a říkal jsem to mnohokrát ve veřejném prostoru i v téhle Poslanecké sněmovně, si přeji, abychom to rozhodnutí udělali ještě dnes. Proto si dovoluji dát procedurální návrh, abychom hlasovali o návrhu zákona o státním rozpočtu po 19. i 21. hodině.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za ten návrh. Jako procedurální návrh ho dám hlasovat hned. Tedy svolám kolegy do sálu. (Gong.) Žádost o odhlášení v tuto chvíli nevidím. Takže chvíli počkám, až kolegové dorazí. Zopakuji, že budeme hlasovat o tom, že budeme jednat dnes i po 19. a 21. hodině. Vidím žádost o odhlášení, tedy vás odhlásím. Prosím přihlaste se znovu svými kartami.

Pan předseda chce upřesnit svůj návrh?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jménem poslaneckého klubu TOP 09 si dovoluji požádat o dvouminutovou přestávku. Já jsem někde ztratil hlasovací kartu. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane předsedo, je to neobvyklé, ale pokud nebude nikdo nic namítat, tak já vám vyhovím a uděláme si přestávku do 16.06 a poté budeme hlasovat o tom, že budeme hlasovat i po 19. a 21. hodině.

 

(Jednání přerušeno od 16.04 do 16.06 hodin.)

 

Děkuji všem, že už dorazili do sálu, a opakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, že můžeme dnes jednat a hlasovat meritorně i věcně po 19. a 21. hodině. Předpokládám, že je to návrh alespoň dvou poslaneckých klubů.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování číslo 132. Přihlášeno bylo 178 poslanců a poslankyň, pro 148, proti 23. Návrh byl přijat. Tedy budeme dnes jednat i po 19. a 21. hodině.

 

A nyní se vrátíme k rozpravě, kde mám s faktickou poznámkou pana předsedu Stanjuru. Takže prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pan místopředseda jako by tušil, co chci říct. Myslím, že se, pane místopředsedo, mýlíte. Zatím jsme nerozhodli, že budeme jednat po 19. hodině, protože jste nechal hlasovat o návrhu, který nesplňoval zákonné povinnosti. Ale kvůli tomu jsem se nepřihlásil. Nemůže přijít poslanec a říct: já navrhuji, abychom jednali po 19. hodině. To prostě nesplňuje zákonné povinnosti.

Ale když jsme u těch zákonů, tak je dobrým zvykem, že v návrhu státního rozpočtu se vychází z platné legislativy. A já bych se chtěl zeptat paní ministryně, kde v zákoně najdu Národní sportovní agenturu, že má kapitolu 362. Od rána jsem hledal ve Sbírce zákonů a představte si, že žádná instituce v legislativě České republiky, která by se jmenovala Národní sportovní agentura, není.

Takže paní ministryně, jak můžete navrhovat a podporovat zřízení kapitoly - i když je tam nula - instituce, která neexistuje. To bych tam mohl navrhnout kapitolu Ministerstva hospodářství, protože si myslím, že by měla vzniknout sloučením několika ministerstev. Takže bychom mohli hlasovat kapitola 363 Ministerstvo hospodářství. A tady se už fantazii meze nekladou. Každý z vás si může vymyslet název kapitoly. Například kapitola Podpora statutárních měst v Moravskoslezském kraji 364. Zatím nula, ale pak rozpočtovým opatřením bychom tam něco nasunout mohli.

Já považuji hlasování o tomto návrhu... nebo tento návrh za nehlasovatelný, tudíž o něm hlasovat vůbec nemůžeme. A je úplně jedno, že ho doporučil rozpočtový výbor, který podle mě chyboval a vymyslel si do zákona, návrh státního rozpočtu, nebo resp. je to zákon o státním rozpočtu, instituci, která reálně neexistuje. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan předseda Kalousek asi jako první. Je to faktická poznámka, nebo přednostní právo, se zeptám. Faktická. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se omlouvám. Pan předseda Stanjura má pravdu a já jsem to špatně formuloval. Ten procedurální návrh na to, abychom hlasovali o návrhu státního rozpočtu po 19. i po 21. hodině, jsem formuloval na základě vůle dvou poslaneckých klubů - klubu TOP 09 a klubu ANO. Takže klidně o tom můžeme hlasovat ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem tady ten souhlas viděl, ale chápu, že byla námitka, tedy si to hlasování zopakujeme. Takže já znovu svolám kolegy do sálu (gong) a budeme tedy znovu hlasovat o tom, že budeme hlasovat po 19. a 21. hodině... Je to na návrh dvou poslaneckých klubů ANO a TOP 09... Mám za to, že tedy můžeme hlasovat, pokud není ještě nějakých námitek.

Takže já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 133 je přihlášeno 182 poslanců a poslankyň, pro 147, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Doufám, že tentokrát to už bylo všechno správně. A váš návrh na nehlasovatelnost nějakého návrhu potom probereme v proceduře. Takže děkuji. Tím jsme vyčerpali v tuto chvíli faktické poznámky.

Pan předseda Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Pouze pro pořádek. Mělo by se buď předchozí hlasování o prodloužení prohlásit za neplatné, nebo dát hlasovat o námitce. To znamená, aby potom následně nemohlo být zpochybněno schválení státního rozpočtu tím, že nebyla dodržena procedura v jednacím řádu. Takže předchozí hlasování, tedy jako první, které přednesl pan poslanec Kalousek, bychom se s ním měli nějak vypořádat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Tak já pro pořádek konstatuji, že hlasování číslo 132 bylo neplatné, protože nebyla splněna návrhová povinnost.

Prosím, pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se omlouvám panu předsedovi Bartoškovi. Prostě jsme uvízli v zajetí tradic. Všichni víme, že když něco navrhuji, tak že to je v zájmu obou dvou klubů, jak TOP 09, tak ANO. Tak asi jsme uvízli prostě v téhle tradici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a věřím, že už bychom se mohli posunout dál. Takže mám tady omluvu pana poslance Klause, a to na čtvrtek mezi 9. a 11. hodinou ze zdravotních důvodů.

A nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě. Prosím pana poslance Holomčíka, který je řádně přihlášen. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Tak já děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že se podařilo a mohu zde krátce hovořit. Chtěl bych okomentovat svůj pozměňovací návrh, ve kterém jsem chtěl zabránit, aby do státního rozpočtu na příští rok bylo počítáno s vyvedením 1 mld. korun ze státních lesů.

Podnik Lesy ČR je dle dostupných informací v provozní ztrátě. Hovoří se o půjčce a v příštím roce se očekává, že kůrovcová kalamita dosáhne ještě výrazně většího rozsahu, než tomu bylo letos. A jestliže se rušení rezervních fondů a odčerpávání nezbytných prostředků z podniku Lesy ČR v minulosti nyní ukazuje jako chyba, tak pokračovat v tomto trendu by bylo vyloženě zločinem na budoucnosti naší země. Myslím si, že peníze z lesa mají zůstat v lese.

Já jsem ten pozměňovací návrh podával s tím, že jsem si byl vědom, že bude nehlasovatelný, protože tak jak je podaný, tak mění schválené parametry, které byly schválené v prvním čtení, a tedy mění návrh celkových výdajů a příjmů. Za situace, kdy rozpočtový výbor Národní rozpočtové rady ve svém stanovisku z 28. srpna tohoto roku upozorňuje, že výše navržených příjmů může být nadhodnocena, tedy hrozí reálné riziko, že příjmy nebudou naplněny, nemohl jsem z důvodů rozpočtové obezřetnosti navrhnout jiný druh příjmů, kterým bych nahradil tuto zrušenou 1 mld. z lesů.

Já jsem tento návrh podal jako gesto. Jako gesto konkrétně nesouhlasu. Nesouhlasu s totální nezodpovědností, nesouhlasu s hazardováním s budoucností naší země, nesouhlasu s tím, že se smyslu zbavený marketing stal jediným politickým programem této vlády. Chápu, že takovéto gesto nepadne na úrodnou půdu u vlády, která zadlužuje naši zemi v době hospodářského růstu, která rozpouští rezervy, aby si pak mohla umně zkreslovat ekonomické výsledky, a která nemá ambici řešit klíčové reformy. Ale považuji za důležité, aby občané této země měli alespoň naději, že ve Sněmovně jsou i politici, kteří vidí dál než jenom k příštím volbám.

A na závěr trošku odlehčím. Teď často zaznívá, že tato vláda projídá naši budoucnost. Já to vidím trošku jinak. Mně to spíš připomíná takovou tu situaci, kdy si večer před odjezdem na výlet nasmažíte hromadu řízků, ráno se vzbudíte, všechny je sníte, a pak je vám tak blbě, že už nikam nejedete.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Ferjenčíka, který je řádně přihlášen do rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já teď poprosím o pozornost paní ministryni a paní zpravodajku, protože jsem chtěl navrhnout úpravu procedury a nejsem si zcela jist, že to projde přes... že to bude legislativně technicky správně, ale chtěl jsem to aspoň navrhnout. Jde mi o ten pozměňovací návrh A1, kde bych chtěl, abychom ten řádek 301 Kancelář prezidenta republiky, to znamená navýšení rozpočtu Hradu o 16 mil., hlasovali odděleně od zbytku toho pozměňovacího návrhu. Adekvátně by se musela potom snížit to... snížení částky ve vládní rozpočtové rezervě. Takže toto je můj procedurální návrh. Poprosím paní zpravodajku, aby k tomu zaujala stanovisko, zda toto je hlasovatelné.

My jsme si vědomi, že ty kapitoly projednávané rozpočtovým výborem, proces jejich schvalování je trochu odlišný od ministerstev, a z toho důvodu prostě se tam přidává na platy s nějakým zpožděním a musíme to dělat pozměňovacím návrhem. Nicméně vzhledem k tomu, že Kancelář prezidenta republiky čelí v poslední době podezření z velmi nehospodárného nakládání s penězi daňových poplatníků, především v souvislosti s kauzou staveb v lánské oboře, tak nám přijde nezodpovědné navyšovat Kanceláři prezidenta republiky rozpočet, natož o 16 mil., přesto, že s těmi dalšími položkami souhlasíme, tak proto navrhuji oddělené hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nevím, jestli k tomu paní zpravodajka bude chtít zaujmout stanovisko rovnou, nebo to vyřešíme až... Vypadá to, že to vyřešíme později. V tom případě já v tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného ani s faktickou poznámkou, ani do rozpravy. Ještě se rozhlédnu po sále, jestli se někdo nehlásí, ale nevypadá to tak. Rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Tak prosím paní navrhovatelku.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych chtěl požádat kolegy, aby měli strpení a ztišili se, ať můžeme řádně vyslechnout závěrečné slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, děkuji za zjednání pořádku, pane místopředsedo.

Dámy a pánové, já jsem dnes celý den od rána trpělivě naslouchala. Já jsem si dělala poznámky. Nebudu nikoho jmenovat, možná, kdyby mně náhodou utkvěl, nějaká myšlenka konkrétně, budu se spíš vyjadřovat ke všem, myslím myšlenka předřečníků, tak ho oslovím přímo. Ale spíš jsem si dělala poznámky a chtěla bych se vyjádřit k zásadním věcem, které tady zazněly.

My jsme připravili dobrý rozpočet, rozpočet, který zohledňuje priority této vlády. A doby, kdy tato země měla špatné rozpočty, pane předsedo Kalousku, ty jsou naštěstí pryč, a já ty roky připomenu, kdy jsme tady měli 150 mld. schodek a měli jsme nejvyšší zadlužení země vůbec v historii.

Nebudu se věnovat příjmům, protože ani ze strany opozice nezaznělo zpochybnění příjmů, odhadu příjmů. No bodejť by zaznělo, když vychází z makroekonomické predikce, kterou opakovaně za realistickou, což je nejvyšší hodnocení, označil nově vzniklý Výbor pro rozpočtové prognózy. A samozřejmě na základě té makroekonomické predikce se potom provedl odhad těchto příjmů, konzervativní odhad příjmů. Takže se příjmové stránce věnovat nebudu, kromě toho, že se vyjádřím ke složené daňové kvótě, jak o ní hovořil pan poslanec Skopeček. Takže postupně.

Budu se věnovat především výdajové stránce. Zaznívalo tady projídání budoucnosti, zaznívalo tady kupování si voličů, uplácení voličů a podobné jiné výrazy. A já si kladu otázku - není to spíš splacení starých dluhů? Toho, kdy se snižovala valorizace důchodů, toho, kdy se podfinancovávalo školství, tak jak o tom tady hovořila paní poslankyně Valachová, toho, kdy se sahalo na platy pracovníků ve veřejném sektoru. Já si to pamatuji a pamatuji si i to, jak se sahalo na platy ozbrojeným složkám, a oni si to pamatují, když za mnou chodí s různými požadavky a diskusemi, tak o tom velmi mluví. Klaďme si otázku, jestli jsme tím i neohrožovali bezpečnost země.

Jaké priority v tomto rozpočtu jsou. A hned budu klást otázku, případně jestli jsme tyto priority neměli zohlednit a jestli jsme zrovna na tyto částky měli sáhnout. Měli jsme sáhnout na navýšení důchodů, neměli jsme zvyšovat důchody o 918 korun v průměru? 570 korun je částka, kterou dostanou všichni v rámci tzv. solidární participace na důchodech. Ano? Měli jsme to udělat? No určitě ne. Měli jsme nefinancovat reformu regionálního školství, kterou schválila Poslanecká sněmovna před posledními parlamentními volbami, jejíž nejvyšší součástí je částka větší než 22 mld. na platy učitelů a na navýšení počtu učitelů o 16 tisíc? Takže to jsme také neměli udělat? Neměli jsme dát dalších asi 7 nebo 8 mld. na investice do školství? Neměli jsme navýšit platy ve veřejném sektoru zhruba o částku asi 30 mld. a tak, že jsme to tentokrát neudělali skokově, ale skutečně jsme v podstatě navýšili podle toho, které skupiny těchto složek mají ty platy nejnižší, když jsme jim je před lety, před více než pěti lety snižovali a pořád jsme to ještě pořádně nedohnali s ohledem na růst ekonomiky?

Samozřejmě že jsme nerezignovali ani na oblast investic. A tady se projevují právě ty hrátky s čísly. Z národních zdrojů, to znamená, nepočítáme fondy Evropské unie, dáváme do investic téměř 80 mld. Říkám z národních zdrojů. A podíváme-li se poctivě na ta čísla, tak je to nejvíc za posledních deset let. Slyšeli jsme od pana předsedy Kalouska, že je to méně než v krizových letech. Ale on dobře ví jako bývalý ministr financí - dělal tu práci více než šest let, takže ji zná velmi dobře, sestavoval několik státních rozpočtů, tak dobře ví, že nelze srovnávat skutečnost a plán, že si musíme srovnat plán jednotlivých let anebo skutečnost. A podíváme-li se na ten rok 2015, který tu zazněl, ale já mohu jmenovat i 2008 nebo 2009, protože to také často zaznívá, tak v podstatě vidím - a já ty grafy tady mám, mám ta čísla vytažená ze státní pokladny - ta částka 175 mld. byla složena z velké části z evropských peněz, protože v tom období se překrývala dvě programovací období a z národních zdrojů tam šlo pouhých 37 mld. To znamená, ty peníze se musely dovybrat a vlastně začínalo další programovací období. Takže to je ta celá pravda. My z národních zdrojů dáváme téměř 80 mld. na investice a počítáme a prognózujeme, i když se evropské peníze těžko dají odhadovat, celkovou částku větší než 122 mld. A stejná situace byla i v letech 2008, 2009, kdy se nám překrývala jednotlivá programovací období. A to tady vůbec nechci rozpitvávat, držím se tématu dnešní schůze, nechci rozpitvávat to, že na čerpání měly vliv i problematické regionální operační programy v té době, ROPy, kde padla celá řada trestních oznámení. To nechávám v podstatě stranou.

Mluvíme-li o těch starých časech, o podílech investic na HDP, tak ano, v roce 2009 kapitálové výdaje měly podíl 11,4 % HDP. Ale za jakou cenu? V roce 2010 bylo makro 2,3 a byl čtyřnásobný deficit než dnes, kdy máme makro 3 %. Tento rozpočet je postavený na makru 3 % a máme deficit 40 mld., což je 0,7 % HDP. Tehdy bylo 150 mld. při makru 2,3. A o opatřeních, která se v té době zvolila, radši pomlčím, protože si je všichni a hodně z nás dobře pamatujeme.

A teď k dalším hodnocením, která padala. My nemáme dnes v podstatě... Tehdy, v době krize, v tom období, o kterém hovoříme, bylo strukturální saldo minus 3,2 % HDP. Opakuji, minus 3,2 % HDP. Dnes máme - a pan předseda Kalousek často používá termín strukturální saldo, to je saldo očištěné od vlivu ekonomického cyklu - máme víc než plus 1 % HDP. Dokonce letos to bylo 1,6, v příštím roce plánujeme něco kolem 1 %.

A teď k podstatným informacím. Tady bylo srovnáváno Slovensko, Německo. Slovensko i Německo mají horší stav veřejných financí než Česká republika. Toto je situace v letošním roce. (Ukazuje graf.) Ten červený puntík je průnik státního dluhu a veřejného přebytku, přebytku veřejných financí, resp. přesně, přebytku veřejných financí, to znamená financí jako celek - státního rozpočtu, rozpočtů krajů, měst a obcí, veřejných fondů, veřejných institucí. Stát vybere daně a přerozdělí je podle RUDu a podle dalších transferů, to znamená, zabezpečí příjmy a jako celek hospodaříme v přebytku. A nepoužívejme prosím vás tady laciné věty typu, kdo hospodaří lépe nebo hůře. Všichni hospodaříme, jak nejlépe umíme. A Česká republika bude příští rok na třetím místě. Je na místě lepším než Slovensko a Německo v celkovém přebytku veřejných financí. Tak prosím vás, používejme poctivé informace a poctivá čísla.

To, že Ministerstvo financí připravilo a tato vláda schválila a předložila Poslanecké sněmovně deficitní státní rozpočet, má jasný důvod. Příjmy se nastavují konzervativně. To, že je nikdo nenafukuje - nemůže si dovolit ministr financí nafouknout příjmy. A pan exministr Kalousek to určitě velmi dobře ví. Notabene od 1. ledna 2018 hlídá toto ještě nezávislý orgán Výbor pro rozpočtové prognózy. Ministerstvo financí bylo tím, kdo inicioval vznik tohoto výboru včetně Národní rozpočtové rady. Nemuseli jsme tak učinit. Tu povinnost ze zákona doposud nemáme. Tuto povinnost mají pouze země eurozóny. My jsme tak učinili, protože jsme chtěli nezávislou konzultaci. Chtěli jsme někoho, nějakou autoritu, která řekne, jak si naše čísla stojí. A ta opakovaně řekla, že jsou realistická.

Takže konzervativní příjmy a oproti tomu jdou maximální výdaje. Proto už několikátý rok ve výsledku dopadáme lépe, než je plán. To není projev nepokory, nepokory a neúcty vůči této Poslanecké sněmovně. Připravovali jsme rozpočet s maximální přesností a s maximální odpovědností. To je výsledek právě těchto poměrů: konzervativní příjmy, maximální výdaje. A samozřejmě do toku peněz vstupuje celá řada neznámých. Loni nás zaskočil dvojnásobný ekonomický růst. Letos nás zaskočil obrovský růst objemu mezd. A samozřejmě tou největší neznámou je tok evropských peněz. My nejsme schopni přesně ovlivňovat tento tok, který vstupuje. Proto já říkám, že i letošní rozpočet, který je plánován, myslím rok 2018, s padesátimiliardovým deficitem, tak věřím tomu, samozřejmě pořád ještě čekáme na kompletní peníze evropské, tak věřím tomu, že se přiblížíme velmi nule.

Jsou napadány výdaje, růst výdajů. My nemůžeme v žádném případě porovnávat absolutní částky. Proč? No protože nám v důsledku růstu průměrné mzdy roste valorizační vzorec pro důchody, rostou nám mandatorní výdaje. A to je přece logické. Tak snížíme důchody? Toto je největší částka mandatorních výdajů včetně dalších výdajů ze sociální oblasti. Takže nelze posuzovat absolutní částky. Ale co lze posuzovat, je procento vůči HDP. (Ukazuje grafy.) A to je nižší. Máme nižší procentuální výdaje oproti procentu HDP.

Pořád je tady citován, nebo opakovaně citován, vlastně růst výdajů, co se týče výdajů vlády. Já jsem to tu ukazovala už při prvním čtení, pouze to zopakuji, abych připomněla tato fakta. Já jsem si provedla - protože vláda naše přistoupila jako první, přistoupila k tomu, že provádí redukci míst ve veřejné správě. Redukovali jsme takzvané mrtvé duše podle určitého vzorce, který jsem vysvětlovala. Ponechali jsme pouze na fluktuaci 3 %. V "neobsazená místa" ve výši 3 až 5 % procent vážeme peníze až na obsazení tohoto místa a nad 5 % jsme všechna místa škrtli. Získali jsme tím úsporu 1 300 míst, což odpovídá částce 3,4 miliardy. Ale nelze to prostě vydělit, protože samozřejmě jsou do toho započítány i ty peníze, které budou nabíhat postupně.

Já samozřejmě v tomto úsilí hodlám pokračovat. Už v lednu vyzvu svoje vládní kolegy k dalším úsporám. A jenom pro sebe jsem si a pro tuto ctěnou Poslaneckou sněmovnu jsem si udělala srovnání míst mezi rokem 2013, který bývá tak často zaklínán, a rokem 2019: 47 % nárůstu jsou zaměstnanci Úřadu práce (ukazuje graf), a to proto, a opakuji to, říkala jsem to tu v říjnu při prvním čtení, protože se jim přidala agenda, která odešla z municipalit. Začali prostě vykonávat agendu, kterou převzali, a proto prostě tam byl takový nárůst, protože zase tato agenda odpadla jednotlivým municipalitám.

Když si udělám rozklad jednotlivých míst nárůstu meziročního mezi rokem 2019 a 2018 (ukazuje graf), počtu míst ve veřejné správě, tak je to nárůst přesně o 16 000 učitelů. Ptala jsem se vás při prvním čtení: potřebujeme učitele? Odpovídali jste mně nahlas, hlavně z levého spektra: potřebujeme. Souvisí to se zabezpečením reformy regionálního školství. Tu jsme v podstatě zdědili - naše vláda. Byla schválena minulou Poslaneckou sněmovnou a shodovali jsme se tady většinově a zaznívalo to i ze strany opozice, že prostě musíme regionální školství a reformu zabezpečit, a to samozřejmě bez peněz nejde.

Já tu mám ještě celou řadu dalších grafů, mám tu hodnocení České republiky, mám tu grafy vývoje, tak jak se vyvíjely vlastně jednotlivé dluhy, jednotlivá strukturální salda v průběhu deseti let, přebytky veřejných financí. Ale celá řada z vás si to pamatuje.

A jenom poslední větu. Státní dluh je letos na úrovni zhruba asi 32,6 % HDP. Příští rok to odhadujeme na 30 % HDP. Takže ve všech těchto směrech se nám daří a naše veřejné finance si dovolím označit za zdravé.

Ještě ke složené daňové kvótě. Složená daňová kvóta, pro posluchače, o které hovořil pan poslanec Skopeček, neznamená, že rostou daně. Tím, že ona roste, tak to znamená, že my ty daně lépe vybíráme. Jak minulá, předvolební vláda, tak tato vláda daně snižuje. A pokud se nám zítra podaří posunout novelu zákona o EET do dalšího čtení, tak součástí této novely je velmi významné snížení DPH, které prezentuje propad v příjmech, které zůstanou v kapsách plátců; 3,4 miliardy. A celou řadu kroků ke snížení daní máme v daňovém balíčku, který v pátek budeme projednávat ve třetím čtení. To je složená daňová kvóta, která roste. Vybíráme lépe daně, a proto si je můžeme dovolit snižovat.

A poslední věta... (Z místa předseda Stanjura: To už je druhá.) Poslední druhá věta - děkuji, pane předsedo Stanjuro. Toto není rozhodně nejhorší rozpočet. Nejhorší rozpočty už tato země zažila. A zažila i ministry financí, kteří nejvíc zadlužili tuto zemi. Je mi líto, že musím říct, že tím, kdo zadlužil nejvíc tuto zemi, byl bývalý ministr financí, současný pan předseda Kalousek. A já rozhodně nechci být tím, kdo by v tomto trendu pokračoval. Já chci jít cestou opačnou.

Děkuji vám za pozornost. (Delší potlesk v levé a střední části jednacího sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Upozorním, že již nejsme v rozpravě, že toto bylo závěrečné slovo navrhovatelky, takže bohužel faktickou pana poslance Skopečka nemůžu přijmout. Hlásil se mi s přednostním právem, předpokládám, pan předseda Kalousek, jestli tedy míní vstoupit do závěrečných slov. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Opravdu vás nebudu dlouho zdržovat. Jenom krátká poznámka. Padlo tady od paní ministryně financí hodně hezkých a částečně přesvědčivých slov s odvoláním na naše sousedy, jak Německo a jak Slovensko a podobně. Dovolte, abych řekl informace, které si všichni můžete zjistit v otevřených zdrojích. Německo již třetím rokem sestavuje přebytkový rozpočet. Slovensko, byť roste pomaleji než my, sestavuje na příští rok vyrovnaný rozpočet. Jenom Česká republika, které se výjimečně daří, ne díky této vládě, ale díky podnikatelským aktivitám naší ekonomiky, sestavuje deficitní rozpočet.

Pro to není žádné jiné rozumné vysvětlení, paní ministryně, než že hospodaříte špatně. Máte-li jiné vysvětlení, tak mi to řekněte. Ale řekněte mi, proč Slovensko, které roste pomaleji než my, sestavuje na příští rok vyrovnaný rozpočet? Protože dobře ví, že se blíží recese. Zatímco vy sestavujete rozpočet deficitní. Proč Německo, na které se stále odvoláváte, již třetím rokem sestavuje přebytkový rozpočet? Protože dobře ví, že se blíží recese. A proč vy, přestože se u nás také blíží recese, taháte tuhle zemi do větších a větších dluhů, a tím do větších a větších problémů? To je jediná řečnická otázka, kterou lze položit a kterou lze i zdůvodnit, proč nemůžeme podpořit rozpočet, který je do té míry nezodpovědný vůči budoucnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jelikož neregistruji v tuto chvíli žádná další přednostní práva - pan předseda Michálek chce vystoupit s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Přece jenom kolegové mě upozornili ještě na jednu věc, a to že Výbor pro rozpočtové prognózy tu věc posuzoval dvakrát. Jednak v srpnu 2018, kdy stanovil ve svém doporučení, že ta prognóza, kterou má ministerstvo, je hodnocena jako optimistická. Následně došlo ke korekci a posuzoval to ještě jednou v listopadu. A tam už řekl, že je realistická. Ovšem došlo k úpravě příjmů. A podle těch podkladů, na které jsme se dívali, tak v té upravené prognóze příjem daně z přidané hodnoty je o 6 miliard korun nižší. U daně z příjmu právnických osob o 7 miliard korun nižší. Takže jsem jenom chtěl stručné doplnění, jestli by paní ministryně to mohla osvětlit, s tím, že bychom už pak nevyvolávali žádnou další rozpravu, abychom to mohli dokončit. Jenom tenhle rozpor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Upozorním, že pokud paní ministryně vystoupí, tak by znovu otevřela rozpravu. Takže pokud si nepřeje, v tom případě se ptám, jestli má zpravodajka zájem o závěrečné slovo. Nemá. Takže přikročíme k hlasování.

Nejprve budeme hlasovat o navrženém postupu při hlasování o tomto návrhu. Prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou. A poprosím o klid v sále! Budeme probírat zásadní věci, u kterých by bylo dobré, abychom věděli, co se děje a řeší.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já už jsem v úvodu navrhovala postup při hlasování. Během rozpravy došlo k několika připomínkám, se kterými já nemám problém. Takže když dovolíte, zkusím to zopakovat celé znovu včetně těch připomínek, které zazněly, a pak vás požádám o odsouhlasení navrženého postupu.

Úplně v úvodu připomínám to, že nebudu jako zpravodaj, pokud s tím budete souhlasit, říkat stanoviska, protože garanční výbor rozpočtový toto neprojednával. Tudíž bych říkala pouze stanovisko své, což si myslím, že není úplně vhodné. Takže bych zopakovala to co minule, že bych neříkala stanovisko zpravodaje.

Postup navrhuji následující. Zaznělo tady od pana kolegy Stanjury to, že A1, kterým bychom začali, což je textová část uvedená v usnesení rozpočtového výboru, příloha 1, což je vznik nové kapitoly 362 Národní sportovní agentura, je nehlasovatelná, protože je v rozporu s právními předpisy - když to zjednoduším. Ten návrh vycházel z toho, že i v minulých obdobích se takto postupovalo, a to v případě kapitoly Národní rozpočtová rada, kde rovněž nebyl ukončen legislativní proces, a přesto jsme tuto kapitolu zřídili s tou nulou, která tam je, to znamená, že samotné zřízení této kapitoly nemá vliv na příjmy a výdaje státního rozpočtu.

Ale samozřejmě akceptuji návrh pana Stanjury, takže první hlasování bych nechala rozhodnout Sněmovnou o tom, zda bod A1 je hlasovatelný. V případě, že by Poslanecká sněmovna rozhodla, že je hlasovatelný, tak teprv bychom provedli hlasování o tomto bodu A1.

Dále bychom pokračovali bodem A2, což je pozměňovací návrh v textové části rozpočtového výboru a týká se změny v příloze číslo 6 a 8 zákona, což jsou matriky.

Pak bychom pokračovali pozměňovacími návrhy číselné položky příloha 2a obsažené v usnesení rozpočtového výboru, a to tak, že A1 na požadavek pana kolegy Ferjenčíka bychom hlasovali odděleně Kancelář prezidenta republiky. Pak bychom dohlasovali zbylé kapitoly. Pokračovali bychom A2, A3, A4 po jednotlivých bodech s tím, že bude-li schválen bod A4, pak je nehlasovatelný bod B53, protože je zcela totožný. Je identický. V případě, že A4 nebude prohlasován, tak B53 bychom hlasovali.

Za čtvrté bychom hlasovali pozměňovací návrhy číselné položky příloha 2b přednesené ve druhém čtení s tím, že nejprve bychom se vypořádali s bodem B82, který je nehlasovatelný, protože mění parametry schválené v prvním čtení. Ale o tom rovněž musí rozhodnout Poslanecká sněmovna. Dále bychom hlasovali bod B1 až B13 jednotlivě. Po B13 bychom hlasovali bod B76, jak požadoval kolega Juránek. Pak bychom pokračovali body B14 až B98 s výjimkou bodu B24, který je nehlasovatelný, protože u něj chybí specifikace položek.

Až se vypořádáme s těmito pozměňovacími návrhy, potom bychom hlasovali o usnesení ke státnímu rozpočtu jako celku. A v případě, že bude toto usnesení přijato, tak bychom hlasovali doprovodná usnesení, a to tak, že jednotlivě. To znamená, že první část bychom se řídili podle tisku 287/4, který jste měli všichni dnes na lavicích, a doprovodná usnesení bychom hlasovali podle tisku 287/5.

Tolik návrh postupu při hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Myslím, že to bylo srozumitelné. Doufám, že to všichni zachytili. Zeptám se... nevypadá to, že by byly nějaké připomínky k proceduře. V tom případě ji nechám schválit.

 

Takže zahájím hlasování. Hlasujeme o schválení této procedury. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 134 bylo přihlášeno 193 poslanců a poslankyň, pro 190, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat.

 

Prosím pana předsedu Bartoška.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Jenom krátká poznámka. Chtěl bych avizovat, že před finálním hlasováním o státním rozpočtu bych chtěl požádat o přestávku na poradu klubu v délce 20 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já si to poznamenám. Myslím, paní zpravodajko, že můžeme pokračovat se schválenou procedurou. Takže první by to měla být hlasovatelnost návrhu.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, pane místopředsedo. To znamená, vážené kolegyně, vážení kolegové, že začneme hlasovat podle tisku 287/4 a měli bychom rozhodnout o hlasovatelnost či nehlasovatelnosti bodu A1 pozměňovacího návrhu v textové části uvedené v usnesení rozpočtového výboru příloha 1, vznik nové kapitoly 362 Národní sportovní agentura. Myslím si, že bychom měli nechat hlasovat o protinávrhu, který tu zazněl od pana kolegy Stanjury, to znamená, že tento bod je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, je tomu tak. Pro jistotu uvedu, že pokud schválíme toto jako nehlasovatelné, tak potom se přesuneme k návrhu A2. Pokud to schválíme jako hlasovatelné, tak budeme hlasovat, jestli s tím vyslovujeme souhlas.

 

Takže já zahajuji hlasování. Ti, co souhlasí s hlasovatelností... (Nesouhlasný hluk v sále.) Ti, co souhlasí s nehlasovatelností. Prosím, kdo je pro nehlasovatelnost? Kdo je proti nehlasovatelnosti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 135 bylo přihlášeno 194 poslanců a poslankyň, pro nehlasovatelnost 84, proti nehlasovatelnosti 60. Návrh nebyl přijat. (Hluk v sále.)

 

Je tady žádost o odhlášení nebo nefungovalo zařízení? (Zpravodajka chce hovořit, ale nedostává se ke slovu.) Pokud má někdo nějaké námitky, prosím, ať je přednese na mikrofon, jinak registruji žádost o odhlášení a všechny vás odhlásím. Prosím. A nevypadá to, že by se někdo chystal vznést námitku k mikrofonu, takže prosím, pokračujeme.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano. Tímto Poslanecká sněmovna rozhodla, že A1 považuje za hlasovatelný, takže bychom měli rozhodnout o pozměňovacím návrhu A1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Prosím stanovisko paní ministryně. (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 136 bylo přihlášeno 194 poslanců a poslankyň, pro 117, proti 54, zdrželo se 23. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano. Teď bychom hlasovali o A2, pozměňovací návrh k textové části rozpočtového výboru, změny v příloze č. 6 a 8 zákona týkající se matrik.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministryně. (Souhlas.) Děkuji.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 137 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 194, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrhy, číselné položky, které jsou v příloze 2A obsažené v usnesení rozpočtového výboru, a to tak, že nejprve bychom hlasovali pozměňovací návrh A1, část Kancelář prezidenta republiky. Jenom upřesním, že se jedná o nárůst prostředků na platy zaměstnanců o 6 % a navýšení platů o 500 Kč za zaměstnance, což je doporučení na navýšení tarifů, abychom věděli, o čem hlasujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Takže budeme hlasovat nejdřív tenhle zvláštní podbod. Já děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se... (Námitky z pléna.) Pardon. Ukončuji hlasování jako zmatečné. (Hlasování číslo 138.)

 

Prosím stanovisko paní ministryně. (Souhlas.) Dobře.

Takže já zahajuji nové hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 139 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 133, proti 53. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano. Dále bychom hlasovali o zbývající části pod písmenem A1, což se týká kapitol Poslanecké sněmovny Parlamentu, Senátu Parlamentu, Kanceláře veřejného ochránce práv, Ústavního soudu, Národní rozpočtové rady, Nejvyššího kontrolního úřadu. Je to to samé, je to navýšení platů státních zaměstnanců o 6 %.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Prosím stanovisko paní ministryně. (Souhlas.) Děkuji.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 140 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 171, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Než vyzvu k dalšímu návrhu, je tady omluvenka pana poslance Radima Fialy dnes mezi 17. a 18. hodinou.

Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A2 rozpočtového výboru, což je navýšení v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, položka financování programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, a v téže kapitole snížení dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, částka 327 mil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Pan předseda Kalousek s technickou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se moc omlouvám paní zpravodajce. Ale ona řekla, že se jedná o navýšení kapitoly Ministerstva práce. Nejedná. Jedná se o přesun v rámci kapitoly a o přesun v rámci mandatorních výdajů, které buď vydány budou, nebo nebudou, bez naší vůle, tj. ze zákona, do položky fakultativních výdajů, které vydány budou, když to odsouhlasíme. Tohle je naprosto nefér. Z mého pohledu téměř nehlasovatelný návrh. Odhlasovat si ho samozřejmě můžete, ale není to navýšení. Je to přesunutí z mandatorních výdajů do fakultativních výdajů. Z mého pohledu je to prostě podvod. Nehlasovatelný podvod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane předsedo, já bych uvítal, kdybyste tyto návrhy nehlasovatelnosti přednášel dříve, a nevím, jestli se s tím teď mám vyrovnat jako s nějakou námitkou, nebo to nechat hlasovat. (Z pléna se ozývá: Nechat.) Necháme to hlasovat. Dobře.

Prosím, paní zpravodajko, pokračujte.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Já jsem to tady přečetla, takže teď stanovisko paní ministryně. (Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Zahájíme hlasování číslo 141. Já se ptám, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 141 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 185, proti 6. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dalším pozměňovacím návrhem je bod A3, což je navýšení Všeobecné pokladní správy na položce akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR. Prostředky jsou určeny obcím na financování odstranění havarijních stavů, oprav, rekonstrukcí, výstavby nových kapacit budov základních a mateřských škol včetně zázemí, které jsou v majetku obcí, a dále na opravy a rekonstrukce objektů, které jsou v majetku obce a slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů či na pořízení nájemních bytů, a je to částka 600 mil. Kč, a je to zvýšení VPS a snížení je na straně Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Prosím stanovisko ministryně. (Souhlas.)

Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 142, přihlášeno je 195 poslanců a poslankyň, pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. Prosím další návrhy.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dalším návrhem je A4, což je snížení v kapitole Úřad vlády o částku 5 mil. Kč, výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády, a navýšení kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Prosím stanovisko ministryně. (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 143, je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 167, proti 12. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Jenom připomínám, že tím, že jsme přijali A4, je nehlasovatelný B53, protože je identický, takže už ho nebudeme hlasovat.

Teď se přesuneme k pozměňovacím návrhům číselné položky, příloha 2B, přednesené ve druhém čtení. Nejprve máme I. v příjmech pozměňovací návrh B82, který se týká Ministerstva zemědělství, a sice snížení o 1 mld. korun. Tento pozměňovací návrh je nehlasovatelný, protože se mění parametry schválené v prvním čtení a týká se souvztažného snížení výdajů kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství ve výdajové části. Takže z tohoto důvodu je nehlasovatelný, pokud není nějaká námitka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem žádnou námitku nezaznamenal. Jeho nehlasovatelnost jsme schválili v rámci procedury, takže myslím, že se můžeme posunout dál.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: V tom případě budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B1 pana kolegy Zdeňka Ondráčka. Je to navýšení kapitoly Ministerstva vnitra o 30 mil. na plánovaný nákup balistické ochrany policistů, 70 mil. na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, a to na výstavbu a dostavbu nových požárních stanic. Je to na vrub snížení kapitoly Ministerstva životního prostředí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec Feri. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Já si dovolím jenom k hlasování. Na sjetině mám, že jsem hlasoval pro, ale hlasoval jsem proti. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko paní ministryně k tomuto návrhu. (B1 - souhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování pořadové číslo 144 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 152, proti 21. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod písmenem B2 paní kolegyně Pavly Golasowské. Chtěla jsem se, kolegové, domluvit, pokud nebudou výhrady, že bych nečetla ty dlouhé texty, protože to máte všichni písemně před sebou. (Souhlasné hlasy.) Takže bych vždy řekla číslo pozměňovacího návrhu a předkladatele, abychom tedy věděli, o čem hlasujeme, pokud je na tom shoda. (Ano.)

Takže opakuji, měli bychom teď hlasovat o písmenu B2 paní kolegyně Pavly Golasowské.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministryně. (B2 - nesouhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 145 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 86, proti 82. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B3 rovněž paní poslankyně Golasowské.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko ministryně. (B3 - nesouhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování pořadové číslo 146 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 69, proti 80. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další pozměňovací návrh je pod písmenem B4, opět paní poslankyně Golasowské.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministryně. (B4 - nesouhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 147 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 81. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B5 paní kolegyně Golasowské.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministryně. (B5 - nesouhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 148 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň pro 45, proti 80. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B6 paní poslankyně Věry Kovářové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B6 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 149 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 67, proti 80. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále pozměňovací návrh B7 poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Pávka a Jany Krutákové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko. (Ministryně: B7 - nesouhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 150 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 85, proti 80. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B8 opět kolegů Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Pávka a Jany Krutákové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko. (Ministryně: B8 - nesouhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 151 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 84, proti 79. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dalším návrhem je B9 varianta 1 kolegů Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Pávka a Jany Krutákové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B9 varianta 1 - nesouhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 152 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 76, proti 86. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B9 varianta 2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B9 varianta 2 - nesouhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 153 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 85, proti 86. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B10 paní kolegyně Kovářové a Jany Krutákové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B10 - nesouhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 154 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 89, proti 83. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B11 paní kolegyně Věry Kovářové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko. (B11 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 155 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 69, proti 72. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh B12 varianta 1 paní kolegyně Věry Kovářové a Mikuláše Ferjenčíka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se velmi omlouvám. Už to neudělám během tohohle hlasování, ale po tomhle hlasování to udělat musím. Chtěl jsem říct Poslanecké sněmovně, že právě teď odmítla přidat 3 miliony korun na Muzeum Jana Palacha. (Nesouhlasné hlasy.) Zdůrazňuji, že 3 miliony korun je částka za desetinnou čárkou rozlišovací schopnosti ministra financí. To jste teď odmítli! (Protesty v sále.) Prostě ten pozměňovací návrh je teď takhle popsán. Jestli je to jinak, nechám si to rád vysvětlit a budu šťasten. Ale prostě teď jste odmítli ty 3 miliony korun tam přidat. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: S přednostním právem se hlásí pan ministr kultury. Tak třeba nám to osvětlí. (Reakce v sále, že mezi hlasováním nelze vystupovat.) Nicméně musím upozornit, že v takovém případě bychom otevřeli rozpravu. Pan ministr stahuje. Dobře. Prosím, budeme pokračovat. Kde jsme to byli?

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, děkuji. Jenom zřejmě pan kolega Kalousek tady nebyl, tak bych si dovolila z pozice zpravodaje říci, že Poslanecká sněmovna a kolegyně, kolegové byli informováni o tom, že tato záležitost bude vyřešena v rámci kapitoly Ministerstva kultury. Takže ty peníze tam budou uvolněny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda se hlásí znovu. Prosím. (Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nebo taky ne. On tady zazněl veřejný slib, že 16. prosince nebude sněžit. A ono sněžilo. Tak tady zazněl veřejný slib, že to možná bude vyřešeno... (Odmlka pro hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím klid ve sněmovně.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tady zazněl veřejný slib, že to bude vyřešeno v rámci exekutivy. Možná ano, možná ne. Proč bych tomu měl jako člen parlamentu věřit? Prostě v tuhle chvíli Poslanecká sněmovna jako suverén rozhoduje, zda ty prostředky tam půjdou, nebo nepůjdou. A vy jste rozhodli, že tam nepůjdou. A to je to, co vám vyčítám, a pokládám to za podlé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď bychom se mohli vrátit k hlasování.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano. Vrátíme se k hlasování. Jsme u pozměňovacího návrhu B12 varianta 1 kolegyně Věra Kovářová, Mikuláš Ferjenčík.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko paní ministryně. (B12 varianta 1 - nesouhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 156 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 97. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B12 varianta 2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko. (Ministryně: B12 varianta 2 - nesouhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 157 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 69, proti 107. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další pozměňovací návrh je B13 kolegů Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko. (Ministryně: B13 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 158 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 48, proti 104. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B76, ke kterému se přihlásil Jan Bartošek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Děkuji. Prosím stanovisko. (Ministryně: B76 - nesouhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 159 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 82, proti 73. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme pokračovat pozměňovacím návrhem B14 Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Pávka a Jany Krutákové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko. (Ministryně: B14 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 160 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 86, proti 76. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B15 pana Martina Baxy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B15 - nesouhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 161 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 86, proti 86. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále je pozměňovací návrh B16 kolegů Zdeňka Podala, Karly Maříkové, Miloslava Roznera, Jaroslava Holíka, Jiřího Kobzy, Radka Holomčíka, Jiřího Kohoutka a Radka Kotena.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ptám se na stanovisko. (Ministryně: B16 - nesouhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 162 je přihlášeno 194 poslanců a poslankyň, pro 57, proti 114. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále tu máme pozměňovací návrh B17, u kterého je několik variant. Takže B17 varianta 1 pana kolegy Víta Kaňkovského.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko. (Ministryně: B17 varianta 1- nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 163 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 84, proti 70. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: B17 varianta 2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B17 varianta 2 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 164 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 72. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B17 varianta 3.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B17 varianta 3 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 165 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 78. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B17 varianta 4.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko. (Ministryně: B17 varianta 4 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 166 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 87, proti 75. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B17 varianta 5.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko? (Ministryně: B17 varianta 5 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 167 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 72. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B18 pana kolegy Víta Kaňkovského.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko? (Ministryně: B18 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 168 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 47, proti 77. Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď máme pozměňovací návrhy pod B19, máme opět několik variant od kolegy Víta Kaňkovského, takže B19 varianta 1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Prosím stanovisko? (Ministryně: B19 varianta 1 - nesouhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 169 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 66, proti 89. Návrh byl zamítnut. Prosím další variantu.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další varianta je B19 varianta 2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko? (Ministryně: B19 varianta 2 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 170 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 88, proti 69. Návrh nebyl přijat. Prosím další variantu.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další varianta je B19 varianta 3.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko? (Ministryně: B19 varianta 3 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 171 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 85, proti 70. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pozměňovací návrh B20 od kolegů Jiřího Kobzy a dalších členů poslaneckého klubu SPD.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko? (Ministryně: B20 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 172 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 37, proti 130. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B21 od kolegy Jiřího Kobzy a dalších členů poslaneckého klubu SPD.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko? (Ministryně: B21 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 173 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 40, proti 110. Návrh byl zamítnut.

 

Než budu pokračovat, tak se zeptám paní ministryně, jestli existuje nějaký návrh, kde máte souhlas, že bychom si ušetřili čas.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Já myslím, pane předsedající, já se omlouvám, že do toho skáču a že vám beru slovo, ale myslím si, že bychom měli pokračovat po jednotlivých bodech, protože takto byla schválena procedura. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já neříkám, že nebudeme pokračovat po jednotlivých bodech. Dobře. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B22 od kolegy Radovana Vícha.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko? (Ministryně: B22 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 174 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 29, proti 129. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B23 pana kolegy Dominika Feriho.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko? (Ministryně: B23 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 175 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 115. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh B24 je nehlasovatelný, takže jsme u návrhu B25 pana kolegy Dominika Feriho.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko? (Ministryně: B25 - nesouhlasím.)

Ano. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 176 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 48, proti 108. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B26 kolegy Dominika Feriho.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko? (Ministryně: B26 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 177 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 54, proti 116. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B27 kolegy Františka Kopřivy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko? (Ministryně: B27 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 178 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 35, proti 104. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B28 pana kolegy Jakuba Jandy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko? (Ministryně: B28 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 179 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 53, proti 101. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B29 rovněž pana kolegy Jakuba Jandy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko? (Ministryně: B29 - nesouhlasím.)

Ano. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 180 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 50, proti 97. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B30 pana poslance Stanislava Blahy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko? (Ministryně: B30 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 181 je přihlášeno 194 poslanců a poslankyň, pro 37, proti 88. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B31 opět pana poslance Stanislava Blahy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko? (Ministryně: B31 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 182 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 83, proti 78. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B32, opět pana poslance Stanislava Blahy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B32 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 183 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 86, proti 75. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B33 pana poslance Jana Zahradníka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Stanovisko prosím. (Ministryně: B33 - nesouhlasím)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 184 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 54, proti 107. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh B34 pana poslance Jana Zahradníka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B34 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 185 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 55, proti 90. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B35 pana poslance Jana Zahradníka společně s poslancem Vojtěchem Munzarem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B35 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 186 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 48, proti 102. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B36 paní poslankyně Markéty Pekarové Adamové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B36 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 187 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 67, proti 87. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B37 paní poslankyně Markéty Pekarové Adamové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B37 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 188 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 35, proti 94. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B38 paní poslankyně Markéty Pekarové Adamové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B38 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 189 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 74, proti 111. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B39 pana poslance Jiřího Miholy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B39 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 190 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 76, proti 86. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B40 pana kolegy Jiřího Miholy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B40 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 191 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 61, proti 76. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B41 pana poslance Františka Váchy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B41 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 192 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 83, proti 73. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B42. Je opět variantně. Takže varianta 1 pana poslance Františka Váchy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B42 varianta 1 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 193 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 10, proti 108. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další je B42 varianta 2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B42 varianta 2 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 194 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 11, proti 106. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B43 paní poslankyně Heleny Langšádlové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B43 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 195 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 42, proti 115. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B44. Přednesl ho Pavel Žáček a přihlásil se tak k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Jany Černochové a poslance Jakuba Jandy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B44 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 196 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 67, proti 80. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B45. Opět Pavel Žáček, přihlásil se k pozměňovacím návrhům paní poslankyně Jany Černochové a poslance Jakuba Jandy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B45 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování 197 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 25, proti 122. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B46. Opět Pavel Žáček, přihlásil se k pozměňovacím návrhům poslankyně Jany Černochové a poslance Jakuba Jandy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím stanovisko. (Ministryně: B46 - nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 198 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 39, proti 103. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Je tady žádost o odhlášení. Já vás odhlásím. Prosím přihlaste se znovu svými kartami. Já bych této příležitosti rád využil k předání předsedání. (Místopředseda Pikal předává řízení schůze místopředsedovi Filipovi.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Budeme pokračovat, a to podle mne pořadovým číslem B47.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, B47. Předkladatel pan poslanec Ivan Bartoš.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B47 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 199, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 199 ze 193 přítomných pro 86, proti 81. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokročit další.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další pozměňovací návrh B48 pana poslance Petra Gazdíka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Paní ministryně? (B48 - nesouhlasím.) Ano.

Zahájil jsem hlasování číslo 200 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 200 z přítomných 194 pro 93, proti 72. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B49. Přihlásil se pan poslanec Zbyněk Stanjura k pozměňovacímu návrhu poslankyně Miroslavy Němcové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B49 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 201, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 201 z přítomných 194 pro 86, proti 95. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další - pozměňovací návrh B50 pana poslance Lukáše Bartoně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Ministryně: B50 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 202 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 202 z přítomných 194 pro 30, proti 88. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh B51 pana poslance Lukáše Bartoně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B51 - nesouhlasím.) Ano.

Zahájil jsem hlasování číslo 203 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 203 z přítomných 197 pro 27, proti 84. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B52 pana poslance Jana Hrnčíře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B52 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 204 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 204 z přítomných 194 pro 40, proti 105. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: B53 je nehlasovatelný, protože totožný jsme prohlasovali v usnesení rozpočtového výboru. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B54 pana poslance Lubomíra Španěla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně? B54 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 205 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 205 z přítomných 194 pro 87, proti 84. Tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B55 poslanců Mikuláše Ferjenčíka, Věry Kovářové, Zbyňka Stanjury, Radka Rozvorala, Marka Výborného a Vlastimila Válka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B55 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 206 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové 206 z přítomných 194 pro 87, proti 89. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh B56 poslanců Mikuláše Ferjenčíka, Věry Kovářové, Zbyňka Stanjury, Radka Rozvorala, Marka Výborného a Vlastimila Válka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B56 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 207, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 207 z přítomných 194 pro 86, proti 93. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B57 pana poslance Mikuláše Ferjenčíka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B57 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 208, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 208 z přítomných 195 pro 56, proti 113. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B58 podaný poslaneckým klubem Pirátů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B58 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 209, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 209 z přítomných 195 pro 23, proti 99. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh B59 poslankyně Jany Krutákové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B59 nesouhlasím.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 210 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 210 z přítomných 194 pro 57, proti 85. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B60 poslankyně Jany Krutákové. Pozměňovací návrh podpořili poslanec Baxa a poslanec Čižinský.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B60 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 211, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 211 ze 195 přítomných pro 67, proti 84. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B61 pana poslance Jana Čižinského.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B61 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 212, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 212 ze 195 přítomných pro 45, proti 86. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B62 pana kolegy Jana Čižinského.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B62 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 213 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 213 ze 195 přítomných pro 64, proti 84. Návrh nebyl přijat. Další návrh. (V sále je hlučno.)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další pozměňovací - (Předsedající: Prosím o klid!) Další pozměňovací návrh je B63. Je opět ve variantách. Takže varianta 1 - předkladatel Vlastimil Válek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B63 varianta 1 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 214, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 214 z přítomných 195 pro 65, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B63 varianta 2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, paní ministryně. (B63 varianta - nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 215. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 215 ze 195 přítomných pro 69, proti 107. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B64 pana poslance Vlastimila Válka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B64 - nesouhlas.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 216. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 216 ze 195 přítomných pro 63, proti 94. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B65 poslance Jana Skopečka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B65 - nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 217 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 217 ze 195 přítomných 45 pro, proti 86. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B66 pana poslance Jana Skopečka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B66 - nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 218. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 218 z přihlášených 195 pro 24, proti 111. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B67 Jana Skopečka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B67 - nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 219. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 219 ze 195 přítomných pro 24, proti 112. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B68 pana kolegy Jana Skopečka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B68 - nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 220 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 220 z přítomných 195 pro 25, proti 113. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B69 pana poslance Jana Skopečka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Ministryně: B69 - nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 221. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 221 z přítomných 196 pro 55, proti 103. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B70 paní poslankyně Lenky Kozlové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B70 - nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 222 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 222 ze 196 přítomných pro 43, proti 93. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B72 paní poslankyně Lenky Kozlové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B72 - nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 223 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 223 z přítomných 196 pro 48, proti 96. Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážení kolegové, já se omlouvám, ale přeskočila jsem pozměňovací návrh B71 paní poslankyně Lenky Kozlové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže se k němu vrátíme. B71. Stanovisko, paní ministryně? (B71 - nesouhlas.) Ano.

Zahájil jsem hlasování číslo 224 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 224 z přítomných 196 pro 49, proti 101 poslanec. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B73 paní poslankyně Lenky Kozlové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B73 - nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 225 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 225 ze 196 přítomných pro 42, proti 93. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B74 Jana Bartoška.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (B74 - nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 226 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 226 ze 195 přítomných pro 55, proti 80. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B75 pana poslance Jana Bartoška.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B75 - nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 227 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 227 z přítomných 195 pro 51 poslanec, proti 80. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: B76 jsme již hlasovali, takže budeme nyní hlasovat o B77 pana poslance Petra Dolínka a paní poslankyně Jany Černochové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B77 - nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 228. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 228 ze 194 přítomných pro 49, proti 86. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je návrh B78 poslanců Martina Kupky, Jana Skopečka, Vojtěcha Munzara.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B78 - nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 229 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 229 z přítomných 195 pro 87, proti 81 poslanec. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B79 pana poslance Jana Bauera.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B79 - nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 230 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 230 ze 196 přítomných pro 56, proti 94. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B80 paní poslankyně Olgy Richterové, pana poslance Lukáše Kolaříka a Ondřeje Profanta.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B80 - nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 231 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 231 ze 196 přítomných pro 29, proti 94. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B81 paní poslankyně Olgy Richterové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B81 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 232 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 232 z přítomných 196 pro 68, proti 70. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Návrh B82 je nehlasovatelný, takže B83 paní poslankyně Kateřiny Valachové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B83 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 233. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 233 z přítomných 195 pro 53, proti 69. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh B84, paní poslankyně Kateřina Valachová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B84 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 234 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 234 z přítomných 195 pro 46, proti 70. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh byl pozměňovací návrh B85 paní poslankyně Hany Aulické Jírovcové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B85 - souhlasím.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 235 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 235 z přítomných 195 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B86 pana poslance Jaroslava Holíka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B86 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 236 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 236 z přítomných 196 pro 77, proti 76. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B87 poslaneckého klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B87 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 237 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 237 ze 196 přítomných pro 32 poslanců, proti 90. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B88 poslaneckého klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B88 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 238 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 238 z přítomných 196 pro 26, proti 98. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B89 poslaneckého klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B89 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 239 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 239 z přítomných 196 pro 46, proti 96. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh, B90 poslaneckého klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B90 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 240 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 240 z přítomných 195 pro 22, proti 87. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh, B91 poslaneckého klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B91 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 241 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 241 z přítomných 196 pro 49, proti 86. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh, B92 poslaneckého klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych poprosil o klid, aby stenografky mohly správně zaznamenat jak stanoviska, tak výsledky. Děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 242 a ptám se, kdo je pro. (Zpravodajka Vostrá: Ještě stanovisko.)

Stanovisko, omlouvám se. (Ministryně: B92 - nesouhlasím.) Ano. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 242 z přítomných 195 pro 23, proti 97. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh B93 předkládá klub ODS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B93 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 243 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 243 z přítomných 195 pro 37, proti 94. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B94, předkládá klub ODS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Ministryně: B94 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 244 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 244 ze 196 přítomných pro 24, proti 96. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B95, předkládá klub ODS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím stanovisko. (Ministryně: B95 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 245 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 245 z přítomných 196 pro 34, proti 87. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B96 poslaneckého klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B96 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 246 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 246 z přítomných 196 pro 23, proti 106. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B97 poslaneckého klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: B97 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 247 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 247 ze 196 přítomných pro 49, proti 90. Návrh nebyl přijat. Tak další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Podle mě jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. (Nesouhlas z pléna.) Omlouvám se, jestli jsem ho přehlédla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: B98.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, 98, takže pozměňovací návrh 98 poslaneckého klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (B98 - nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 248. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 248 z přítomných 195 pro 24, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se, jestli jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Podle mě nyní už všechny pozměňovací návrhy jsme vyčerpali a teď bychom měli hlasovat usnesení o zákonu jako celku. Ale byla tady avizována přestávka poslaneckého klubu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zaznamenal jsem. Tak vzhledem k tomu, že jsme prohlasovali všechny pozměňovací návrhy, a nikdo se nehlásí, že by jeho návrh nebyl hlasován, v tom případě vyhovuji žádosti klubu KDU-ČSL. Dvacetiminutová přestávka postačuje? Děkuji. Vyhlašuji přestávku do 18.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.11 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 18.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Mám ohlášené vystoupení kolegy Peksy, který se vyjádří k hlasování. Pane poslanče, máte slovo. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Dobrý večer. Já nechci moc zdržovat, jenom bych chtěl říci, že v hlasování číslo 237 jsem hlasoval proti, ale na sjetině mám pro. Hlasování zpochybňovat nehodlám, pouze prosím, aby byla tato skutečnost zaznamenána. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, bude ve stenoprotokolu. A můžeme pokračovat.

Skončila přestávka pro poradu klubu před závěrečným hlasováním. Ptám se, jestli někdo... Ano, pan předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Já vám ještě nedám slovo, pane předsedo. Chviličku počkejte, až bude klid. Můžete samozřejmě posečkat už u stolku. (Sněmovna se trochu ztišuje.) No, já doufám, že už vás bude dobře slyšet. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Dovolte, abych shrnul předchozí jednání. Vzhledem k tomu, že podmínky, které klub KDU-ČSL říkal, že jsou nutné k tomu, abychom podpořili státní rozpočet, nebyly naplněny, tak KDU-ČSL nepodpoří státní rozpočet na rok 2019. Je to z toho důvodu, že tento rozpočet diskriminuje rodiny a zdravotně postižené, diskriminuje lidi v sociálních službách a neoceňuje jejich práci. Z učitelů na soukromých a církevních školách dělá učitele druhé kategorie a nepřispívá na jejich platy tak, aby byli rovnocenní jako učitelé ve státních školách. Vzhledem k tomu, že tento rozpočet pořádně nepamatuje ani na hasiče a ani na policisty, tak nejsme schopni tento rozpočet podpořit. Tolik za KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Nebojte, nebudu zdržovat. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, poslanecký klub KSČM má za to, že hlasováním o pozměňovacích návrzích byly splněny podmínky, které daly prostor pro hlasování pro podporu státního rozpočtu na rok 2019. Na rozdíl od předřečníka si myslíme, že ty podmínky, které jsou v oblasti sociálních služeb a dalších oblastí, jsou naplněny přiměřeně natolik, jak současný stav státních financí dovoluje, aniž by to podléhalo nějakému zbytečnému hýření nebo rozmařilosti. Je to přesně ta situace, kdy státní rozpočet je uměním možného. A v těch oblastech, o které jsme my měli zájem, tak to umění možného bylo naplněno. Proto klub KSČM státní rozpočet pro rok 2019 podpoří. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi klubu KSČM. Ještě někdo? Pan předseda Ivan Bartoš. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, my jsme avizovali, že pokud nebude zohledněn náš, řekněme, úsporný balíček, který nějakým způsobem řeší to, že rozpočet je výrazně deficitní, a naše dílčí pozměňovací návrhy, nebudeme moci tento rozpočet podpořit. My jsme předložili 13 pozměňovacích návrhů na podporu nestátních škol, výstavby škol, zajištění fungování mládežnických organizací, ale i digitalizace a další pozměňovací návrhy, tyto ovšem nebyly jako pozměňovací návrhy přijaty. Takže za poslanecký klub Pirátů - my nepodpoříme návrh rozpočtu na tento rok.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Bartošovi. Pan předseda Radim Fiala. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, za klub SPD velmi krátce. Naše pozměňovací návrhy v rozpočtu nebyly akceptovány, nemůžeme se také ztotožnit s tím deficitem, který tento rozpočet má, a proto ho nepodpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Další představitel - hnutí STAN. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Bude to jednoduché. Ani našich šest hlasů tento rozpočet nedostane. Zkoušeli jsme ho upravit tak, aby byl v souladu nejen s naším přesvědčením, ale s těmi verbálně proklamovanými cíli vlády, jako je podpora vzdělání a prorůstové politiky. Bohužel jste tomu nevyhověli, takže ani ta možnost, že bychom ten rozpočet podpořili, tady teď není. Prostě to není kvalitní rozpočet pro Českou republiku a nemyslí na budoucnost, myslí jenom na to, abyste měli vysoké preference v příštích pár dnech, a to je málo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Farskému. A pokud se nikdo nehlásí, přistoupíme k závěrečnému hlasování.

 

Dovolte mi, abych přednesl návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2019, podle sněmovního tisku 287, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, podle příloh 1 a 2 tohoto usnesení."

Rozhodneme v hlasování číslo 249, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 249, z přítomných 196 pro 108, proti 88. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

(Potlesk poslanců ANO a ČSSD, potlesk ve vládní lavici. Ministryně Schillerová si podává ruku s předsedou vlády a líbá zpravodajku Vostrou.)

 

Tak. A nyní požádám zpravodajku, předsedkyni rozpočtového výboru, aby uvedla návrhy doprovodných usnesení.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Doprovodná usnesení budeme hlasovat podle tisku, který máte rovněž na lavicích, 287/5, a to tak, že navrhuji o nich hlasovat jednotlivě. Začali bychom písmenem A, což jsou usnesení rozpočtového výboru, a pokračovali bychom písmenem B, tzn. návrhy usnesení, které vzešly z rozpravy ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. První návrh, paní předsedkyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže pod písmenem A z usnesení rozpočtového výboru: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby

a) zohlednila specifické postavení zaměstnanců Národního bezpečnostního úřadu na trhu práce a udržela nárůst platů u tohoto zaměstnavatele i v budoucím období;

b) zohlednila specifické postavení příslušníků Bezpečnostní informační služby na trhu práce a udržovala odpovídající růst platů v této službě i pro další období - po roce 2019;

c) zohlednila specifické postavení příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů na trhu práce a udržovala odpovídající růst platů v této inspekci i pro další období - po roce 2019;

d) zohlednila specifika povolání zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí a jím zřizovaných složek na trhu práce a zajistila jim odpovídající nárůst platů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O tomto doprovodném usnesení pod písmenem A rozhodneme v hlasování číslo 250, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 250 z přítomných 196 pro 191 poslanec, nikdo nebyl proti. Usnesení bylo schváleno. Druhé usnesení.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další usnesení je pod písmenem B z rozpravy ve druhém čtení, pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, a sice: Poslanecká sněmovna podporuje vládu, v rozvoji uživatelsky přívětivého systému, který umožní zveřejňování příjmů a výdajů státního rozpočtu na internetu, a to ve formátu otevřených dat. Cílem rozvoje tohoto tzv. rozklikávacího rozpočtu by měla kromě vyžadovaného členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě data zobrazitelná až po úroveň jednotlivých konkrétních výdajů státního rozpočtu včetně identifikace příjemce, a to s výjimkou těch, jejichž zveřejnění zvláštní předpis zakazuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 251, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 251 z přítomných 194 pro 88, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat. Další návrh pod písmenem B.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je paní poslankyně Kateřina Valachová.

Poslanecká sněmovna

I. podporuje navyšování výdajů kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tak, aby činily nejpozději v roce 2025 alespoň 5 % HDP. Navyšování kapitoly využívat prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také veřejných vysokých škol. Reformu financování regionálního školství s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jednotlivě? Ano, dobře. Je to návrh paní poslankyně Kateřiny Valachové pod bodem I.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 252 a ptám se, kdo je pro. Pardon. Omlouvám se, prohlašuji hlasování pořadové číslo 252 za zmatečné. Všechny vás odhlašuji, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme bod I v hlasování pořadové číslo 253, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 253 ze 194 přihlášených 167 pro, proti 8. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh. II. doporučuje vládě ČR, aby zvyšovala platy učitelů meziročně nejméně o 15 % a ostatních pracovníků ve školství nejméně o 10 % pro dosažení průměrného platu učitelů a ostatních pracovníků ve školství nejméně 150 % jejich výše pro rok 2017 nejpozději v roce 2021.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 254, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 254 z přítomných 195 pro 73, proti 51 poslanec. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: III. doporučuje vládě ČR, aby sjednotila od roku 2020 státní investiční programy zaměřené na rozvoj infrastruktury regionálního školství rozpočtované v kapitolách 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a 398 Všeobecná pokladní správa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 255, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 255 z přítomných 196 pro 52, proti 2. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: IV. doporučuje vládě ČR, aby zohlednila výše uvedené cíle a doporučení ve výdajových rámcích a v rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí, která bude schválena do 30. dubna 2019, a promítla je ve střednědobém výhledu rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2021 a 2022.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 256, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 256 z přítomných 196 pro 43, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Máme tady poslední návrh doprovodného usnesení.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Poslední návrh je pana poslance Pavla Kováčika. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby navýšila výdaje rozpočtu rezortu Ministerstva zemědělství o 1 mld. Kč k přednostnímu použití na výkup majetkových podílů společností vodovodů a kanalizací do majetku obcí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 257, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 257 z přítomných 195 pro 161 poslanec, proti 3. Tento návrh byl přijat. Děkuji.

 

Tím jsme vyčerpali doprovodná usnesení. Paní zpravodajko, jsem přesvědčen, že jsme vyčerpali celý bod státního rozpočtu. Děkuji paní ministryni financí, děkuji zpravodajce a končím bod č. 114 našeho pořadu schůze s tím, že jsme schválili státní rozpočet České republiky na rok 2019.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 22. 1. 2019 v 15:31.
Přihlásit/registrovat se do ISP