(14.50 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Dalším pozměňovacím návrhem, o kterém bych ráda hovořila, jsou tzv. obědy do škol, což je kapitola 333 Ministerstvo školství. Navrhujeme zde zvýšit výzvu pro NNO k podpoře školního stravování žáků základních škol, to jsou tzv. obědy do škol. Navrhujeme, aby se částka 30 mil. zvýšila o částku 10 mil., a to z toho důvodu, že v minulých letech částka navyšována nebyla. V současné době se podařilo zapojit do projektu takřka 10 000 dětí, ovšem odhady hovoří o tom, že takový počet dětí, které se nemohou zúčastnit školního stravování, je mnohem vyšší a mohl by se týkat až 100 000 dětí. Proto si myslím, že je dobré tuto částku navýšit minimálně podle našeho návrhu o 10 mil. korun.

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na hasiče a navrhujeme zvýšit v kapitole 314 Ministerstvo vnitra v ukazateli výdaje Hasičského záchranného sboru ČR o částku 300 mil. korun na investiční výdaje, a to z toho důvodu, že se to týká investičních záležitostí, jako je rekonstrukce střech, vrat, garáží, podlah atd., resp. jsou to menší investiční výdaje, na které se zapomínalo, a týká se to budov a zařízení, které slouží pro výcvik a vzdělávání jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí, a samozřejmě také mohou sloužit v případě nějaké živelní katastrofy tyto prostory právě pro krizové štáby měst a obcí.

Pak tady máme dva menší pozměňovací návrhy. Jeden se týká kapitoly Ministerstva kultury a navrhujeme zvýšit výdaje této kapitoly o částku 3 mil. korun, která bude využita na účelovou dotaci na rehabilitaci památníku Jana Palacha před novou budovou Národního muzea. Myslím, že by bylo dobré podpořit tento pozměňovací návrh právě na rehabilitaci památníku Jana Palacha před novou budovu Národního muzea, tedy před někdejším Federálním shromážděním. Památník byl v roce 1969 navržen architektem Karlem Pragerem a měl se sestávat z ocelového pylonu, vysokého téměř 30 metrů, a žulové plastiky Plamen sochaře Miloslava Chlupáče. A právě na onen pylon a umístění kamenné desky by měly být určeny tyto finanční prostředky. Podrobnosti také najdete v systému v pozměňovacím návrhu.

Dále mi dovolte, abych představila svůj pozměňovací návrh a návrh, ke kterému se také připojil pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, a ten se týká výdajů, které bychom rádi snížili, a to v kapitole Všeobecná pokladní správa ve specifickém ukazateli sociální výdaje, náhrady, neziskové a podobné organizace a v položce Český svaz bojovníků za svobodu, a to ve dvou variantách. Snížit výdaje buď o částku 6 mil. 300 korun, popř. varianta druhá říká, že by se částka snižovala o 3 150 tisíc korun, a zároveň bychom tyto prostředky přesunuli do položky Československá obec legionářská, a to na opravu a projekt Larischovy vily, která je spjata s tragickým osudem obyvatel nedaleké obce Ležáky. V podzemních prostorách vily byly v souvislosti s atentátem na Heydricha vězněni čeští vlastenci z okolí. Nedaleko vily bylo zřízeno provizorní popraviště, na kterém rukou okupantů vyhaslo 194 životů nevinných lidí a vlastenců. Proto si myslíme, že by to byl dobrý symbol, právě přesunout tyto finanční prostředky organizaci, která se skutečně stará o to, aby byly prosazovány ideály a hodnoty této organizace, týkající se našich dějin.

Na závěr mi dovolte představit pozměňovací návrh, který se týká kapitoly Ministerstva dopravy, a navrhuje se zvýšit specifický ukazatel dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury za účelem zvýšení finančních prostředků v dotačním titulu na financování silnic druhých a třetích tříd ve vlastnictví krajů o částku 4 mld. Kč.

Důvod, proč jsme tento pozměňovací návrh připravili, je následující. Zaznamenali jsme, že pan premiér slíbil krajům tuto částku na opravu silnic druhých a třetích tříd, avšak také jedním dechem dodal, že tyto peníze nejsou v rozpočtu. Vzhledem k tomu, že se domníváme, že podle posledního usnesení vlády, kdy ona rozhodla o přidělení částky 2,8 mld. korun právě na silnice druhé a třetí třídy, kdy toto rozhodnutí padlo v dubnu a kdy je potom těžké soutěžit projekty na opravu těchto komunikací, a vzhledem k tomu, v jakém stavu se tyto komunikace nacházejí, tak si myslím, že by bylo dobré tuto částku zahrnout již do státního rozpočtu na rok 2019, a my jsme se snažili najít v jednotlivých kapitolách tyto finanční prostředky tak, aby je Ministerstvo dopravy, resp. Státní fond dopravní infrastruktury měl k dispozici.

Vážené dámy, vážení pánové, tolik ve stručnosti naše pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byla paní poslankyně Kovářová. A nyní vyzývám pana poslance Zdeňka Ondráčka, aby se vyjádřil, a připraví se paní poslankyně Golasowská. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, věřím, že budu proti kolegyni velmi úsporný a nezdržím vás více než tři, maximálně pět minut.

Jako zpravodaj kapitoly rozpočtu na rok 2019 kapitoly 314 Ministerstva vnitra jsem si tento materiál velmi pečlivě prostudoval a musím konstatovat, že jsem v něm prostou komparací s položkami z roku 2018 zjistil, že v rozpočtu chybí cca 1 mld. Kč na provoz a investice. Ostatní položky jsou jakžtakž v pořádku. Není to problém.

Samozřejmě můžeme říct, že děkujeme, že došlo k naplnění zákona ve vztahu k tomu, že byly dodány finanční prostředky v objemu 6 % na tzv. rizikové, zákon říká zvláštní příplatky příslušníkům bezpečnostních sborů, což v té kapitole došlo k navýšení o více než 1,5 mld. Kč, takže to určitě velmi dobře kvitujeme včetně toho, že došlo, byť k malému, ale aspoň 2% navýšení, nebo dojde k navýšení základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů.

Jak jsem zmínil, chybí v kapitole rozpočtu cca miliarda korun právě na provoz a investice, a já to vidím jako problém, který by mohl ohrožovat některé specifické činnosti policie a ostatních bezpečnostních sborů, konkrétně Hasičského záchranného sboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP