(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Takže nyní požádám o vystoupení pana poslance Radovana Vícha a připraví se pan poslanec Dominik Feri. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl přednést svůj pozměňovací návrh, který se týká rozpočtové kapitoly 307 Ministerstva obrany. Celkově se jedná o přesun v rámci této kapitoly o částku 1 185 mil. Obecně se jedná o položky, které se týkají našich zahraničních operací, a sice o částku 400 mil. Kč, dále nákup výzbroje, techniky a materiálu pro tyto zahraniční operace ve výši 100 mil. a rekonstrukci, opravy nemovité infrastruktury na Univerzitě obrany o částku 150 mil. a pořízení taktického soubojového simulátoru a různých vozidel pro Vojenskou policii ve výši 100 mil. Kč. Dále navrhuji snížit částku 35 mil. na rekonstrukci objektu v Těchoníně, pokud není známa budoucnost tohoto objektu. A samozřejmě nemůžu podpořit výdajovou položku ve výši 400 mil. na opravu a rekonstrukci nemovité infrastruktury v osmi lokalitách Vojenského zpravodajství, pokud není jejich rozsah z důvodu utajení znám. A tyto položky v podstatě v celkovém součtu 1 185 mil. Kč navrhuji zvýšit pro zajištění obrany České republiky silami Armády České republiky.

Tato opatření v podstatě mají za cíl udržení a rozvoj schopností pozemních sil Armády České republiky. Domnívám se, že i nadále je přeceňována úloha vysílání vojenského personálu do zahraničních operací, které již samo o sobě zvyšují nároky na vojenský rozpočet, a přizpůsobování jednotek a zejména jejich vybavení potřebám těchto misí tyto nároky na vojenský rozpočet jen dále umocňují, ačkoliv jejich efektivita je diskutabilní, a to zejména v Afghánistánu.

Přihlašuji se tedy k tomuto pozměňovacímu návrhu, který byl vložen do systému pod číslem 1801, a žádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní dvě faktické poznámky, pan poslanec Karel Rais, prosím, a připraví se pan poslanec Marian Jurečka.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já se vrátím ještě k té rozvojové pomoci. Na jednu stranu s řadou věcí samozřejmě souhlasím. Chtěl bych upozornit na to, že mezinárodní závazky státu jsou, že máme dávat do rozvojové pomoci asi 0,33 HDP, a dáváme stěží 0,13, čili to je podfinancované. Těžce. Na druhou stranu si myslím, že je velmi dobře, že je filozofie, že se má pomáhat v místě toho konfliktu, a to je samozřejmě pravda.

Co se týká té zahraniční rozvojové spolupráce, aspoň co jsem viděl ty projekty, tak tam relativně ta režie byla minimální a finance, které se posílaly třeba do Kambodže, šly fakticky s minimální režií. A druhá věc je, že za touto pomocí víceméně musíme vidět podnikatele, tam konkrétně to byly bioplynové stanice apod. Takže ono je to samozřejmě o těch režiích, je to o černém tunelu pro řadu vybraných neziskovek taky, ale jenom jsem to víceméně chtěl doplnit, že máme tady jakési omezení, které bychom měli respektovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Nyní pan poslanec Marian Jurečka s faktickou. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, pěkné odpoledne. Já si dovolím ve faktické poznámce reagovat na vystoupení pana poslance Kobzy, protože bych tady chtěl některé věci zpřesnit, možná uvést na pravou míru.

Prosím pěkně, za prvé rozlišujme dva pojmy. Jeden pojem je humanitární pomoc a druhý pojem je rozvojová spolupráce. A Česká rozvojová agentura už má ve svém názvu to, že je agenturou, která především řeší otázku té rozvojové spolupráce. A jestliže mluvíme o zemích, jako je Sýrie apod., tak jsou to země, kde primárně dneska řešíme humanitární pomoc, a ta je zajišťovaná z rozpočtu jak Ministerstva zahraničních věcí, tak i třeba Ministerstva vnitra, příp. některých dalších resortů, ad hoc i na základě rozhodnutí vlády v průběhu daného roku, když to ta situace vyžaduje. Takže argumentovat tím, že Česká rozvojová agentura nedělá humanitární pomoc Sýrii, je prostě těžce nefér, protože je tady nějaká strategická dlouhodobá koncepce zahraniční politiky, která definuje šest států, které jsme si určili jako prioritní země pro rozvojovou spolupráci. Tam Česká rozvojová agentura dělá velice dobrou práci.

Navíc své portfolio v loňském roce výrazným způsobem ČRA rozšířila také o projekty tzv. B2B, které dávají prostor pro to, aby na tu původní humanitární, následně rozvojovou pomoc a spolupráci byla také navázána ta byznysová spolupráce, která přináší efekt také českým firmám. Takže v okamžiku, kdy máme návrhy na krácení rozpočtu České rozvojové agentury, tak nejenom že snižujeme pomoc v místech, kde je potřeba, v místech konfliktu nebo postkonfliktu, kde se jedná i např. o pomoc vysídleným uprchlíkům z okolních států, ale snižujeme do budoucna pro Českou republiku a pro český byznys i proexportní potenciál. To si prosím pěkně také musíme uvědomit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní tedy vyzývám k vystoupení pana poslance Dominika Feriho, připraví se pan poslanec Kopřiva. A mezitím, než pan poslanec dorazí, tak tady mám omluvu. Pan poslanec David Pražák se omlouvá dnes od 17 do 19 hodin z důvodu jednání ve volebním kraji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Ano, já vám za něj děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, ze solidarity s později přihlášenými kolegy do rozpravy jen velmi krátce. Přihlašuji se tímto k pozměňovacím návrhům, které naleznete v systému jako sněmovní dokument číslo 1895, 1896 a 1897. Tyto pozměňovací návrhy jsou tam dostatečně odůvodněny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Kobza.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Já bych rád vaším prostřednictvím reagoval na vystoupení pana kolegy Jurečky s tím, že v případě Sýrie jsem nemluvil ani o humanitární, ani o rozvojové pomoci, ale o vyčlenění peněz na návratovou politiku uprchlíků do Sýrie, což je něco úplně jiného. A o humanitární pomoci jsem mluvil v případě Jemenu, který vůbec není zmiňován v těchto kapitolách, ani České rozvojové agentury, ani dalších. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní další faktická pan poslanec Dominik Feri.

 

Poslanec Dominik Feri: Ještě bych rád poděkoval paní předsedkyni, že mě opravila a doplnila. Ještě bych se rád přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 1535. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní tedy pan poslanec Kopřiva v obecné rozpravě a připraví se pan poslanec Jakub Janda. Tak prosím.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je nahraný jako dokument pod číslem 1891. A dovolím si co nejstručněji odůvodnění.

Jedná se vlastně o posílení humanitární pomoci o 3 % a transformační spolupráce o 5 %. Česká republika se zavázala do roku 2030 dosáhnout podílu 0,33 % zahraniční rozvojové spolupráce na hrubém národním důchodu. Tento příspěvek však nyní činí pouhých 0,13 % hrubého národního důchodu.

Prostředky na zahraniční rozvojovou spolupráci nelze vnímat jen jako výdaj, který se někam rozplyne. Je to ve své podstatě investice do bezpečnější a důstojné budoucnosti na celém světě včetně naší země. Česká republika má dobře nastavený systém humanitární pomoci a zahraniční rozvojové spolupráce. Je aktivní v řadě míst, kde dochází k náhlým humanitárním katastrofám či dlouhodobým krizím. Dlouhodobě podporujeme rozvojové projekty, které zlepšují podmínky pro důstojný život v daném místě, tak aby z něho nebylo nutno odcházet, tzn., že se zaměřujeme na příčiny nucené migrace, nikoliv až na v uvozovkách hašení požárů. Nestačí jenom posilovat bezpečnostní opatření na vnějších hranicích a přenášet břemeno na tranzitní země, je potřeba se orientovat také na prevenci.***
Přihlásit/registrovat se do ISP