(9.30 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás požádala o podporu pozměňovacích návrhů, které předložil náš klub Starostové a nezávislí. Naše pozměňovací návrhy vycházejí samozřejmě z našich priorit, ale také zároveň jsme nahlédli do programového prohlášení vlády a zjistili jsme, že většina pozměňovacích návrhů, tedy našich priorit, je také prioritami této vlády. Proto doufám, že vás přesvědčím a tyto pozměňovací návrhy podpoříte.

Jedná se o navýšení platů pedagogů, které navyšujeme o částku 5,3 miliardy korun, a to tak, aby došlo k navýšení na téměř 130 % průměrné mzdy oproti roku 2017, což samozřejmě také najdeme v prohlášení vlády, která říká, že prosadí více peněz do školství na platy učitelů a nepedagogů, a to minimálně na 150 % jejich výše pro rok 2017. A my to tak činíme proto, že tento rok, nebo respektive pro příští rok by to mělo být... (Hluk v jednacím sále přetrvává, poslankyně se odmlčela a očekává reakci předsedajícího.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, já poprosím o klid, který právě nastal. Zkusme ho vydržet chvilku. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane předsedo.

A to tak, aby právě oněch 130 % bylo postupně navyšováno dále na 140 % a na 150 % v letech následujících.

Dalším pozměňovacím návrhem je podpora mateřských škol, respektive navýšení dotačního titulu na výstavbu mateřských škol, a navyšujeme dotační titul na Ministerstvu školství o 300 milionů, a to z toho důvodu, že jsou připraveny projekty na výstavbu mateřských škol téměř za 4 miliardy korun, a to se stavebním povolením. Při posledním dotačním titulu na Ministerstvu pro místní rozvoj byly uspokojeny žádosti pouze za 420 milionů, žádostí přišlo za 2 miliardy, čili je vidět, že ta potřeba je opravdu veliká. A také toto najdeme v programovém prohlášení vlády, které říká, že "zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol posílením a efektivním využitím národních a evropských finančních zdrojů". Čili doufám, že i toto je dobré ke zvážení. A pokud vláda chce zajistit dostatečné množství finančních prostředků v národních titulech, tak pak můžete tento pozměňovací návrh podpořit.

Další naší prioritou, a tak jak také zaznívala z úst pana premiéra, slib pro kraje na opravu silnic druhých a třetích tříd s tím, že tato částka by měla být 4 miliardy. Pan premiér také však konstatoval, že tato částka v rozpočtu na příští rok není, a proto tedy jsme mu usnadnili práci a připravili jsme pozměňovací návrh, který našel ony 4 miliardy na opravu silnic druhých a třetích tříd, které by byly určeny pro kraje.

V neposlední řadě musíme také myslet na obce a jejich místní komunikace. Z mapování potřeb, které udělalo Sdružení místních samospráv, vyplývá, že v obcích do 250 obyvatel je potřeba zafinancovat místní komunikace ve výši 18 miliard korun. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dva dotační tituly pro obce menší a pro obce od 3 tisíc do 10 tisíc obyvatel a tam je celková částka v jednom titulu 190 milionů, v druhém 200 milionů, což si myslíme, že je nedostačující, a proto navrhujeme navýšit oba tyto dotační tituly v celkové výši 310 milionů korun. A pokud se podíváme do programového prohlášení vlády, co se týče silnic druhých a třetích tříd, tak zde najdeme odstavec, který říká: "Přijmeme pravidla pro dofinancování krajské dopravní infrastruktury prostřednictvím rozpočtu SFDI s cílem zajistit pro ně finanční prostředky ve výši 4 miliard ročně." Tedy pokud zaznělo z úst pana premiéra, že tyto prostředky v rozpočtu nejsou, tak tedy to odporuje programovému prohlášení vlády, a prosím vás tedy o podporu našeho pozměňovacího návrhu. A co se týče místních komunikací, tak v programovém prohlášení vlády také najdeme, že se bude přispívat na fond investiční, a to i v oblasti místních komunikací.

Co nám také leží na srdci, nám Starostům a nezávislým, je obnova kulturních památek. Víte, že na Ministerstvu kultury jsou památkové programy, které jsou určeny pro více než 40 tisíc kulturních památek. Tyto kulturní památky nejsou financovány z Evropské unie, a proto si myslíme, že částka 737 milionů korun je opravdu velmi nízká, a navyšujeme tyto památkové programy ve dvou variantách, a to o 150 milionů korun a také druhý návrh říká o 263 milionů korun. Jak jsem zaznamenala na školském výboru, pan ministr avizoval, že jeho prioritou je navýšit tyto dotační tituly o 150 milionů korun. A také najdeme toto v programovém prohlášení, že "podle možností státního rozpočtu budeme postupně navyšovat alokaci finančních prostředků v jednotlivých programech". Vzhledem k tomu, že dost často tady zaznívá při projednávání státního rozpočtu, že pokud by se navýšily finanční prostředky na památky - my totiž tento pozměňovací návrh podáváme každý rok - tak pokud by se tyto finanční prostředky navýšily, tak by se zhroutil státní rozpočet. Já si to nemyslím, ale myslím si, že pokud nebudou památky a jejich obnova dostatečně financovány, tak by se mohly zhroutit ony kulturní památky. A to si myslím, že by byla velká škoda.

Samozřejmě myslíme také na hasiče a navyšujeme jejich podporu o 300 milionů právě na výdaje Hasičského záchranného sboru na menší investice, které byly zanedbávány v posledních letech a na které se nedostaly peníze. A samozřejmě podporu hasičů najdete i ve vládním prohlášení.

V neposlední řadě vás prosím o podporu pozměňovacího návrhu, který se týká takzvaných obědů do základních škol. Je to dotační titul, který hovoří a podporuje právě slabší skupiny dětí, jejichž rodiče nemají finanční prostředky na obědy, a tyto děti samozřejmě nechodí na obědy, což má velký vliv na jejich rozvoj. Na Ministerstvu školství v onom dotačním titulu, ten je určen pro neziskové organizace, které ve spolupráci s třídními učiteli a s řediteli škol vybírají právě ony děti, které jsou jaksi hendikepovány v tom, že nemohou chodit na obědy, a zároveň s nimi provádějí, respektive s jejich rodinami sociální práci. Týká se to deseti tisíc dětí, které využívají tento program, a nejenom samozřejmě za pomoci státního rozpočtu, ale i neziskových organizací. Neziskové organizace mapují situaci a říkají, že takto ohrožených dětí je asi 100 tisíc. V tomto dotačním titulu nebylo navyšováno po celou dobu tří let, a proto si myslíme, že vzhledem k té stoupající potřebě je dobré navýšit tento dotační titul o 10 milionů korun. Je to samozřejmě lepší řešení než ono plošné zavedení bezplatných obědů, protože tento dotační titul cílí právě na ty rodiny slabší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP