Čtvrtek 7. března 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

132.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci
Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti
a důstojné práci pro mír a odolnost, přijaté na 106. zasedání Mezinárodní
konference práce v roce 2017 spolu se stanoviskem vlády k němu
/sněmovní tisk 277/

Tento materiál uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova. (Ministryně nereaguje na výzvu.) Paní ministryně, ujměte se slova, prosím vás!

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný materiál byl připraven na základě článku 19 Ústavy Mezinárodní organizace práce. Ten vládě stanoví povinnost předložit Parlamentu každou novou úmluvu a doporučení Mezinárodní organizace práce, a to včetně svého stanoviska k nim. Smyslem tohoto závazku je především informovat zákonodárce o aktuálním vývoji mezinárodního práva v oblasti práce a sociálních věcí. Ke splnění této povinnosti tak bylo Poslanecké sněmovně i Senátu Parlamentu ČR předloženo doporučení číslo 205 přijaté v roce 2017, které se věnuje otázce potřebných reakcí k úspěšnému zvládání situací po závažných konfliktech nebo živelních pohromách z hlediska sociálního a zaměstnanosti.

Doporučení obsahuje základní vodítka jak v oblasti prevence, tak i pro následný postup v postkrizovém rekonstrukčním období. Zdůrazňuje význam funkčních trhů práce, udržitelného podnikáni i komplexních sociálních systémů, krizového řízení a plánování, jakož i roli, kterou sehrává sociální dialog při prosazování a provádění udržitelných řešení. Vychází také z toho, že dobře fungující společnost umožňující důstojný život obyvatel je soudržnější a odolnější vůči potenciálním konfliktům ať již přeshraničním, nebo vnitrostátním.

Rozbor jednotlivých doporučovaných opatření ukázal, že vodítka v oblasti prevence již nyní patří ke standardním a tradičním součástem českého práva. Stejně tak i požadavky na krizové řízení jsou dostatečně reflektovány ve stávající legislativě. Případné reakce na katastrofy tak budou vedeny ve smyslu doporučení a vláda z tohoto důvodu nepovažuje za nutné přijímat na základě tohoto dokumentu nějaká nová opatření.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Tento sněmovní tisk byl přikázán výboru pro sociální politiku, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 277/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj Roman Sklenák, pan poslanec, místo omluvené zpravodajky Aleny Gajdůškové. Informujte nás prosím o jednání výboru a předneste návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, výbor pro sociální politiku se tímto materiálem zabýval na své 22. schůzi 22. listopadu loňského roku a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí doporučení Mezinárodní organizace práce číslo 205, o zaměstnanosti a důstojné práci pro mír a odolnost, přijaté na 106. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2017 spolu se stanoviskem vlády k němu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže se rozhlédnu. Nikoho nevidím. Všeobecnou rozpravu končím. Táži se paní ministryně a pana zpravodaje, jestli máte zájem o závěrečné slovo. Nemáte. Žádné další návrhy tady také nemáme. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Máme někoho, kdo by se chtěl přihlásit do rozpravy podrobné? Prosím. Jestli se můžete odkázat na to, co už jste řekl, tato usnesení.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano. Navrhuji tímto, aby Poslanecká sněmovna přijala doporučení výboru tak, jak jsem jej přednesl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Končím. Porozhlédnu se, jestli je někdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Znova se táži, zdali máte zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? (Nemá zájem.) Pan zpravodaj? (Ne.) Nemáte. Budeme hlasovat o návrhu usnesení. (Gong.) Zagonguji... Myslím, že můžeme hlasovat. Víme, o čem hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 127. Přihlášeno 146 poslanců, pro 103, proti 6. Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen. Tímto projednávání tohoto bodu končím.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o bod

Aktualizováno 16. 4. 2019 v 12:16.
Přihlásit/registrovat se do ISP