Čtvrtek 7. března 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

96.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé
/sněmovní tisk 386/ - prvé čtení

Předložený návrh měl sice uvést ministr zahraničí Tomáš Petříček, ale mám tady pověření, že ho uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci, dovolte mi předložit vám k projednání Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé.

Tato dohoda má vytvořit předpoklady pro posílení vztahů mezi EU a Singapurem v politické oblasti a pro zintenzivnění spolupráce v řadě dalších oblastí. Má také ve vztazích mezi EU a Singapurem nahradit stávající smluvní rámec, který je dán dohodou o spolupráci z roku 1980, uzavřenou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Sdružením národů jihovýchodní Asie. V regionu jihovýchodní Asie už bylo uzavřeno několik obdobných dohod o partnerství a spolupráci a o některých dalších se vede jednání.

Dohodu o partnerství a spolupráci lze z hlediska České republiky přivítat. Bilaterární vztahy mezi ČR a Singapurem jsou dlouhodobě velmi dobré, což je patrné i z kontaktů na vrcholné úrovni, viz cesta pana premiéra do Singapuru v lednu 2019 nebo návštěva prezidenta Singapuru v České republice v květnu 2017. Obchodní výměna se Singapurem je srovnatelná s většími státy regionu. Podle předběžných údajů ČSÚ za rok 2018 vývoz České republiky do Singapuru dosáhl 7,5 mld. korun. Singapur sehrává úlohu regionálního obchodního a finančního centra.

Tato dohoda je z hlediska právní povahy takzvanou smíšenou smlouvou, což znamená, že některé její části spadají do pravomoci členských států a některé části do pravomoci EU. Vláda České republiky vyslovila souhlas se sjednáním této dohody 13. června minulého roku usnesením č. 374. Dohoda byla následně podepsána na okraji summitu ASEM v Bruselu 19. října minulého roku.

Dohoda obsahuje všechny obvyklé politické doložky o lidských právech, o Mezinárodním trestním soudu, zbraních hromadného ničení, ručních palných zbraních a lehkých zbraních a boji proti terorismu. Pokrývá spolupráci v řadě oblastí, jako například životní prostředí, otázky klimatu, energetika, zdraví, vzdělávání a kultura, věda, doprava a tak dále. Dotýká se rovněž právní spolupráce, opatření proti praní peněz a postupu proti organizované trestné činnosti a korupci. Obsahuje také ustanovení o spolupráci v oblasti daní.

Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem, se závazky vyplývajícími z členství v EU, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Z dohody nevyplývají žádné přímé dopady na státní rozpočet.

Toť vše. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, poslankyně Monika Červíčková. Máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, tato zpráva paní ministryně byla opět poměrně vyčerpávající. Nicméně ještě bych k této dohodě ráda uvedla, že dohoda má členským státům Evropské unie, a tedy tím i České republice, zajistit lepší právní rámec pro další hlubší spolupráci, a to zejména v oblastech, o kterých paní ministryně hovořila.

S ohledem na obchodní vztahy se Singapurem, které má již teď Česká republika a jsou opravdu na velmi dobré úrovni, mají do budoucnosti značný potenciál. Právě i z těchto důvodů navrhuji tuto smlouvu k ratifikaci a vyslovit souhlas s touto ratifikací. Zároveň ji navrhuji přikázat k projednání opět zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného. Ještě se rozhlédnu, nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu tímto končím. Táži se paní ministryně a paní zpravodajky, zda máte zájem o závěrečná slova. (Ministryně: Ne. Zpravodajka: Ne.) Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. A já se ptám, zda má někdo ještě nějaký jiný návrh. Tak poslanec Jiří Kobza. Prosím.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Navrhuji přikázat tuto smlouvu výboru pro evropské záležitosti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Je tady ještě nějaký jiný návrh? Takže budeme hlasovat v pořadí, o kterém jsem hovořil. Nejprve žádost o odhlášení. Já vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Nejprve tedy budeme hlasovat o zahraničním výboru a následně o výboru pro evropské záležitosti. Myslím, že můžeme hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování, teď. Stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 129. Přihlášeno je 122 poslanců, pro 121, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán výboru pro evropské záležitosti.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 130. Přihlášeno je 122 poslanců. Pro 84, proti 21. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán také k projednání výboru pro evropské záležitosti, a tímto v tuto chvíli projednávání tohoto bodu končím.

 

Přistoupíme k dalšímu tisku. Jedná se o

Aktualizováno 16. 4. 2019 v 12:16.
Přihlásit/registrovat se do ISP