(15.50 hodin)
(pokračuje Brabec)

Padla tady i zmínka, myslím, že pan předseda Kalousek o tom hovořil, nebo se na to ptal, určitě také budeme chtít, aby bylo jasně řečeno, že to není žádná povinnost, aby se chemicky ošetřovalo, aby se tzv. stříkalo proti kůrovci. Určitě bude mít přednost, aby se používaly mechanické metody asanace, odkornění atd., a rozhodně by ta chemie měla být používána maximálně na skládkách dřeva a ne přímo v lese. To jsou všechno věci, které se objeví v opatření obecné povahy jako v prováděcím předpisu. Mělo by být naším cílem, abychom všichni odborníci, a je jich tady celá řada v tomto státě, čelili společně této katastrofě a dohodli se na nějakých společných postupech. A to bude určitě i v rámci debaty o opatření obecné povahy. (Hluk v sále.)

Za mě i za Ministerstvo životního prostředí bych vás rád motivoval k tomu, abychom schválili dneska, byť máte možná někteří výhrady, tuto novelu v prvním čtení, abychom získali čas, protože bohužel vývoj počasí je takový, že nová generace se už dneska líhne a brzy vylétne. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak a jako poslední přihlášený pan poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo. A prosím sněmovnu o klid.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Chtěl jsem tady hovořit o té chemii, takže jsem rád, že tady došlo k těm příslibům, to znamená, že ta chemie bude používána na skládkách, ale ne v lese. Tak jenom prosím, aby se to skutečně promítlo v tom opatření obecné povahy a aby Ministerstvo životního prostředí v tom hrálo tu roli, která mu přísluší. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl zatím poslední příspěvek. Rozhlédnu se, zdali je nějaký zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Zájem nevidím. Obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova, jestli je zájem. Paní poslankyně Oborná. Máte zájem? (Ano.) A pan poslanec Tureček následně. (Nechce.) Nemáte zájem. Tak prosím.

 

Poslankyně Monika Oborná: Dámy a pánové, už budu velice stručná. Především bych vám chtěla strašně moc poděkovat za širokou politickou podporu této novele. Nesmírně si toho vážím. A je to podle mě důkaz toho, že opravdu záchrana našich lesů nám není lhostejná. Děkuji vám moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování v projednávání tohoto návrhu. Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním v jednání o sněmovním tisku 382 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zagonguji a přivolám poslance a poslankyně do jednacího sálu. Mám žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím. Přihlaste se všichni znovu svými hlasovacími kartami. Ještě jednou pro jistotu zopakuji pro poslance, kteří nebyli v sále, o čem budeme hlasovat.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním v jednání o sněmovním tisku 382 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 102, přihlášeno 164 poslanců, pro 144, proti 0. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášené poslance. Rozhlédnu se. Podrobnou rozpravu končím. Táži se na případná závěrečná slova, ale myslím, že už nemáte zájem, takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslankyně Moniky Oborné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 382."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 103, přihlášeno 163 poslanců, pro 145, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Projednávání tímto končí.

 

Nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu a je to

156.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke sněmovnímu tisku 382

Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu poslanec Radek Holomčík, který se, bude-li souhlasit, stane zároveň i jeho zpravodajem. Souhlasíte, pane poslanče? Souhlasíte. Tak máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji. Děkuji za slovo. Děkuji za zařazení tohoto bodu. Považuji to za velice důležité. Cílem, nebo motivátorem, proč jsme chtěli, aby se dnes tento bod zařadil, je to, že považujeme za nutné, aby byly provedeny některé analytické kroky ve vztahu ke kůrovcové kalamitě, které bohužel provedeny nebyly. My už jsme je navrhovali někdy v červnu loňského roku, když se projednával kůrovec ve Sněmovně. Včera jsem posílal vám všem poslancům a poslankyním e-mailem návrh upraveného usnesení. Je značně zjednodušené oproti tomu, co jsme navrhovali loni. Vyjmuli jsme odtamtud Ministerstvo obrany jako zakladatele podniku Vojenské lesy a statky.

Považujeme to za důležité ze tří věcí. Zaprvé, pokud máme být schopni řešit kůrovcovou kalamitu, v našem případě zejména formou legislativních návrhů, musíme vědět přesně, co jim předcházelo, jak začala a jak se šířila. To je prostě, jako by se pokoušel lékař léčit bez nějakého vyšetření, jako by chtěl určovat diagnózu a postup léčby bez nějakého toho vyšetření na úvod.

Druhá věc. Jak jsem říkal při projednávání předchozího bodu, pokud máme nějakým způsobem monitorovat to, jaké dopady mají opatření vyplývající z novely lesního zákona, která byla před chviličkou schválena, tak tyto informace potřebujeme opět taktéž.

A třetí věc je, že si myslíme, že politika by měla být transparentní a že by se občanům měla říkat pravda. A vlastně kolem celé kalamity je řada nejasností. Tady dlouho, dlouho byla verze: nikdo za nic nemůže, může za to sucho, může za to horko, nikdo nic nepochybil, všechno je vlastně věc přírody. A najednou v loňském roce 11. května někdy okolo půl třetí odpoledne, jestli si vzpomínám, byla ohlášena zpráva, že byl odvolaný tehdejší generální ředitel podniku Lesy České republiky kvůli nezvládnutí kůrovcové kalamity. Takže tady ten příběh dostal určitou trhlinu. A jak se od té doby vyvinul? Vůbec nijak. Já podnikám docela dost besed s občany, lidé se ptají. A vlastně nikdo pořádně neví. Já jim nemám co říct, protože ty informace nemám. A myslím si, že je fér, pokud se bavíme o tom, že třetinu našeho území zabírají lesy, a pokud se bavíme o tom, že 48 % z nich jsou lesy ve správě podniku Lesy České republiky, tak považuji za správné, abychom veřejnosti řekli, co se dělo.

Ještě po konzultaci s panem náměstkem Mlynářem navrhnu malou úpravu toho usnesení, takže bych ho teď přečetl v té původní podobě a potom bych, jestli to můžeme udělat takhle, navrhl tu změnu - nebo jestli to mám už rovnou? (Předsedající: Pardon?) Já jsem včera posílal návrh usnesení s tím, že to mělo být to, které budu navrhovat. A před chvilkou proběhla domluva s panem náměstkem Mlynářem, kde bych rád provedl drobnou korekci. Tak jestli...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, to jde. To není vůbec problém. Ústně to načtěte v podrobné rozpravě a není vůbec problém. Ten návrh toho vašeho usnesení, toho, o kterém potom budeme hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP