(12.10 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Rozbor jednotlivých doporučovaných opatření ukázal, že vodítka v oblasti prevence již nyní patří ke standardním a tradičním součástem českého práva. Stejně tak i požadavky na krizové řízení jsou dostatečně reflektovány ve stávající legislativě. Případné reakce na katastrofy tak budou vedeny ve smyslu doporučení a vláda z tohoto důvodu nepovažuje za nutné přijímat na základě tohoto dokumentu nějaká nová opatření.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Tento sněmovní tisk byl přikázán výboru pro sociální politiku, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 277/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj Roman Sklenák, pan poslanec, místo omluvené zpravodajky Aleny Gajdůškové. Informujte nás prosím o jednání výboru a předneste návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, výbor pro sociální politiku se tímto materiálem zabýval na své 22. schůzi 22. listopadu loňského roku a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí doporučení Mezinárodní organizace práce číslo 205, o zaměstnanosti a důstojné práci pro mír a odolnost, přijaté na 106. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2017 spolu se stanoviskem vlády k němu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže se rozhlédnu. Nikoho nevidím. Všeobecnou rozpravu končím. Táži se paní ministryně a pana zpravodaje, jestli máte zájem o závěrečné slovo. Nemáte. Žádné další návrhy tady také nemáme. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Máme někoho, kdo by se chtěl přihlásit do rozpravy podrobné? Prosím. Jestli se můžete odkázat na to, co už jste řekl, tato usnesení.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano. Navrhuji tímto, aby Poslanecká sněmovna přijala doporučení výboru tak, jak jsem jej přednesl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Končím. Porozhlédnu se, jestli je někdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Znova se táži, zdali máte zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? (Nemá zájem.) Pan zpravodaj? (Ne.) Nemáte. Budeme hlasovat o návrhu usnesení. (Gong.) Zagonguji... Myslím, že můžeme hlasovat. Víme, o čem hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 127. Přihlášeno 146 poslanců, pro 103, proti 6. Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen. Tímto projednávání tohoto bodu končím.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o bod

95.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně
druhé, podepsaná dne 15. října 2018 v Lucemburku všemi členskými státy
Evropské unie a dne 19. října 2018 v Bruselu za Evropskou unii a Singapur
/sněmovní tisk 379/ - prvé čtení

Předložený tisk uvede ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně je už na místě. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, tento materiál, dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé, je předkládán v souladu s usnesením vlády číslo 638 ze dne 3. října 2018, kterým bylo schváleno toto sjednání dohody. Dohoda byla podepsána dne 15. října 2018 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 19. října 2018 v Bruselu za Evropskou unii a Singapur. Za Českou republiku podepsal dohodu pan Mgr. Jakub Dürr, velvyslanec a stálý představitel České republiky při EU. Nyní se dohoda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její ratifikací.

Sjednaná dohoda zajišťuje vysokou úroveň ochrany investic, avšak svým obsahem nezasahuje do práva státu na regulaci ve veřejném zájmu. Dohoda ale dále obsahuje veškeré inovace přístupu EU k ochraně investic, včetně mechanismů vynucování, které nejsou zahrnuty v naší platné dvoustranné investiční dohodě se Singapurem. Dohoda nahrazuje dvanáct stávajících dvoustranných investičních dohod, které mají se Singapurem uzavřené členské státy EU. Dohodou bude zajištěno, aby investorům z EU a jejich investicím v Singapuru bylo poskytnuto spravedlivé a rovné zacházení, aby nedocházelo k jejich diskriminaci ve srovnání se singapurskými investicemi. Dohoda zároveň chrání investory z EU a jejich investice v Singapuru před vyvlastněním s výjimkou případu, kdy se jedná o vyvlastnění pro veřejné účely, v souladu s řádnými postupy na nediskriminačním základě za současného vyplácení náhrady ve výši spravedlivé tržní hodnoty vyvlastněné investice. Dohoda taktéž obsahuje moderní a reformovaný mechanismus řešení investičních sporů, který se skládá ze stálého tribunálu prvního stupně a stálého odvolacího tribunálu, jež povedou řízení o urovnání sporu transparentním a nestranným způsobem.

Od svého vstupu v platnost dohoda plně nahradí také naši dvoustrannou dohodu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic uzavřenou v Singapuru dne 8. dubna 1995.

Z pohledu práva EU dohoda představuje mezinárodní smlouvu tzv. smíšeného typu, jež je sjednávána společně EU a jejími členskými státy, neboť se týká i oblastí, které jdou nad rámec pravomocí Unie. Vzhledem k tomu, že mají být touto dohodou upravena práva a povinnosti osob, respektive věcí, jejichž úprava je vyhrazena zákonu dle Ústavy České republiky, článek 49 písm. a) a e), musí být tato dohoda sjednávána jako smlouva prezidentská, a proto je k jejímu vstupu v platnost nutné schválení Parlamentem České republiky a ratifikace prezidentem republiky. Dohoda tedy vystoupí v platnost poté, co bude schválena dle příslušných vnitrostátních procesů všemi členskými státy, bude odsouhlasena Evropským parlamentem a dojde k přijetí příslušného rozhodnutí Rady, kterým se uzavírá dohoda.

Sjednání dohody je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a ostatními součástmi právního řádu, se závazky převzatými v rámci jiných platných mezinárodních smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva, jakož i se závazky vyplývajícími z členství České republiky v EU. Vzhledem k tomu, že dohoda zahrnuje multilaterální systém soudů pro investice pro řešení sporů mezi investory a státy, očekává se, že její sjednání bude mít určitý finanční dopad na celkový rozpočet EU, a to na straně výdajů. Dohoda však prozatím nepředpokládá přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Konkrétní financování multilaterálního systému a podíl České republiky na tomto financování prozatím nebyl stanoven. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Přečtu ještě čtyři omluvy. Pan poslanec Petr Sadovský se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednání z pracovních důvodů. Pan poslanec Milan Hnilička se omlouvá od 12.00 do 13.00 hodin z pracovních důvodů. Pan poslankyně Jana Mračková Vildumetzová se omlouvá od 13.00 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A pan poslanec Stanislav Juránek se omlouvá od 11.25 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Monika Červíčková. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jak již bývá zvykem, zpráva paní ministryně byla skutečně obsáhlá a vyčerpávající, takže mně opravdu nezbývá již mnoho k dodání. Nicméně právě s ohledem na fakt, že tato dohoda odpovídá současnému mezinárodnímu standardu ochrany zahraničních investic, navrhuji ji k odsouhlasení a zároveň ji navrhuji přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže se rozhlédnu. Zájem nevidím. Obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Ne. Paní poslankyně? Také ne. Přednesené návrhy nemáme. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se tedy táži do pléna, zdali má někdo jiný návrh. Jiný návrh nevidím. Přistoupíme k hlasování. Zagonguji. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Počkáme, až se dostaví ještě poslankyně a poslanci do sálu, abychom dali prostor, aby hlasovali.***
Přihlásit/registrovat se do ISP