(12.50 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Dohoda obsahuje všechny obvyklé politické doložky o lidských právech, o Mezinárodním trestním soudu, zbraních hromadného ničení, ručních palných zbraních a lehkých zbraních a boji proti terorismu. Pokrývá spolupráci v řadě oblastí, jako například životní prostředí, otázky klimatu, energetika, zdraví, vzdělávání a kultura, věda, doprava a tak dále. Dotýká se rovněž právní spolupráce, opatření proti praní peněz a postupu proti organizované trestné činnosti a korupci. Obsahuje také ustanovení o spolupráci v oblasti daní.

Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem, se závazky vyplývajícími z členství v EU, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Z dohody nevyplývají žádné přímé dopady na státní rozpočet.

Toť vše. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, poslankyně Monika Červíčková. Máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, tato zpráva paní ministryně byla opět poměrně vyčerpávající. Nicméně ještě bych k této dohodě ráda uvedla, že dohoda má členským státům Evropské unie, a tedy tím i České republice, zajistit lepší právní rámec pro další hlubší spolupráci, a to zejména v oblastech, o kterých paní ministryně hovořila.

S ohledem na obchodní vztahy se Singapurem, které má již teď Česká republika a jsou opravdu na velmi dobré úrovni, mají do budoucnosti značný potenciál. Právě i z těchto důvodů navrhuji tuto smlouvu k ratifikaci a vyslovit souhlas s touto ratifikací. Zároveň ji navrhuji přikázat k projednání opět zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného. Ještě se rozhlédnu, nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu tímto končím. Táži se paní ministryně a paní zpravodajky, zda máte zájem o závěrečná slova. (Ministryně: Ne. Zpravodajka: Ne.) Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. A já se ptám, zda má někdo ještě nějaký jiný návrh. Tak poslanec Jiří Kobza. Prosím.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Navrhuji přikázat tuto smlouvu výboru pro evropské záležitosti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Je tady ještě nějaký jiný návrh? Takže budeme hlasovat v pořadí, o kterém jsem hovořil. Nejprve žádost o odhlášení. Já vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Nejprve tedy budeme hlasovat o zahraničním výboru a následně o výboru pro evropské záležitosti. Myslím, že můžeme hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování, teď. Stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 129. Přihlášeno je 122 poslanců, pro 121, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán výboru pro evropské záležitosti.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 130. Přihlášeno je 122 poslanců. Pro 84, proti 21. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán také k projednání výboru pro evropské záležitosti, a tímto v tuto chvíli projednávání tohoto bodu končím.

 

Přistoupíme k dalšímu tisku. Jedná se o

97.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla,
podepsaná dne 20. listopadu 2018 v Praze
/sněmovní tisk 393/ - prvé čtení

Opět předložený návrh uvede v zastoupení ministra vnitra Jana Hamáčka ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, předkládaná smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla je technickým dokumentem, který má zajistit změnu přílohy číslo 1 smlouvy mezi ČR a SR o společných státních hranicích tak, aby odpovídala aktuálnímu stavu vyznačení státních hranic v terénu.

Na základě smlouvy nedochází ke změně průběhu státních hranic. Na základě smlouvy o společných státních hranicích dochází k pravidelnému přezkušování státních hranic. Výsledkem přezkoušení jsou takzvané hraniční dokumenty, ve kterých jsou zaznamenávány změny oproti platnému hraničnímu dokumentárnímu dílu. Jedná se například o nové umístění hraničních znaků, nahrazení přímého vyznačení průběhu hranic nepřímým či naopak a tak dále.

Tyto hraniční dokumenty jsou následně na obou stranách vnitrostátně schváleny. Na české straně byly hraniční dokumenty schváleny ministrem vnitra 7. dubna roku 2017. Schválené hraniční dokumenty se stávají součástí hraničního dokumentárního díla, a tedy mění přílohu číslo 1 smlouvy o společných státních hranicích na základě zvláštní mezinárodní smlouvy, kterou je právě předkládaná smlouva.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jak bylo uvedeno paní ministryní, jedná se o technickou záležitost oboustrannou česko-slovenskou, tak nemusím asi ty teze opakovat a dovolil bych si navrhnout projednání na zahraničním výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ještě se rozhlédnu. Přihlášku nemám, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan poslanec Mihola? (Není.) Paní ministryně? (Ne.) Nemáte zájem o závěrečná slova, ani jeden z vás.

Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Poslanec Jiří Kobza. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu mezi dvěma státy, kde jsou oba členové Evropské unie, navrhuji přikázat tuto smlouvu výboru pro evropské záležitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Poznamenal jsem si. Takže budeme hlasovat dvakrát. Ale podívám se, jestli je ještě nějaký zájem. Není, další návrh nevidím. Takže přistoupíme k hlasování. Já zagonguji. Ještě přečtu jednu omluvu, abych to stihl do 13 hodin. Prosím o omluvu pana poslance Františka Petrtýla, který se omlouvá do konce jednacího dne.

 

Nyní tedy budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán nejprve k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 131. Přihlášeno je 125 poslanců, pro 119, proti nula. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro evropské záležitosti, tak jak navrhuje poslanec Jiří Kobza.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 132. Přihlášeno je 125 poslanců, pro 51, proti 31. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut a vládní návrh bude přikázán k projednání pouze zahraničnímu výboru.

 

Tímto tedy pro tuto chvíli projednávání tohoto tisku končím. A jelikož máme již 13 hodin, tak přerušuji jednání, přeji dobrou chuť. Schůze bude pokračovat ve 14.30 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 13.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP