(14.40 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Navrhované řešení bylo konzultováno s dotčenými obcemi i s příslušnými orgány státní správy. Nová právní úprava se nedotkne například soudů a státních zastupitelství, které mají své obvody vymezeny zvláštním zákonem.

Závěrem si dovolím doplnit informaci ohledně řešení specifické situace v oblasti Turnovska. Ministerstvo vnitra za tímto účelem intenzivně jednalo se všemi dotčenými subjekty, a to naposledy dne 1. března 2019 přímo v Turnově, kde bylo dosaženo shody na úpravě textu návrhu zákona. Touto úpravou by mělo být umožněno zachovat na Turnovsku stávající stav v podobě fungujícího správního obvodu obce s rozšířenou působností a zároveň neměnit příslušnost jednotlivých obcí do okresů. Dále bylo dohodnuto za účelem symbolického zohlednění významu města Turnova přejmenovat stávající okres Semily na Semily - Turnov. Pozměňovací návrh k uskutečnění potřebných změn je již připraven.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Baxa. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se svou zpravodajskou zprávou k vládnímu návrhu zákona o územně správním členění státu. Předmětem jednání v prvním čtení je sněmovní tisk č. 395, tedy zmiňovaný vládní návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů.

Vláda předložila Sněmovně návrh zákona 8. února a ten týden byl návrh poslancům rozeslán jako zmiňovaný sněmovní tisk 395. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. února 2019 svým usnesením č. 159 a navrhl jako garanční výbor výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Věcná podstata navrhovaného zákona spočívá v zavedení jednotného všeobecného územně správního členění vycházejícího ze spojeného modelu výkonu veřejné správy. Navrhované řešení územně správního členění státu spočívá v nahrazení zákona o územním členění státu č. 36/1960 novou zákonnou úpravou územně správního členění státu. Zákonná úprava bude tedy obsahovat jako územně správní jednotky kraje, správní obvody obcí s rozšířenou působností a dále okresy, které jsou s těmito obvody skladebné. Cílem, který tato úprava naplní, je zejména zpřehlednění státní správy především z hlediska odstranění dvojího vzájemně nesouladného členění státu a zajištění legislativní úpravy členění státu nejlépe vyhovujícím aktuálním podmínkám a vazbám k území.

Konkrétně tedy územně správní členění státu bude splňovat následující parametry: Území České republiky se člení na správní obvody krajů a správní obvod hlavního města Prahy. Kraje se dále člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností a od nich odvozené okresy. Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny výčtem územních obcí upraveným prováděcí vyhláškou v zákonu, které je tvoří. Hlavní město Praha má speciální členění na 10 obvodů na úrovni okresů a všechny úrovně uvedeného členění území České republiky jsou vzájemně skladebné.

Kraje podle toho zmiňovaného zákona o územním členění státu z roku 1960 se ruší a navrhovaná zákonná úprava zachovává okresy. Hlavní důvod, proč se okresy zachovávají, je ten, že se minimalizují zásahy do reálného fungování státní správy a i v tom současném členění svůj význam mají, neboť se uplatňují při určení kompetence územních orgánů státní správy, výjimečně dokonce v podobě právního základu kompetence, což je třeba příklad České správy sociálního zabezpečení.

Co se týká dopadů tohoto návrhu zákona, představuje fakticky minimální zatížení pro adresáty veřejné správy, dochází v případě 33 obcí k vytvoření nové skladebnosti územně správní struktury. Mění se zejména směr dojížďky do některých správních center a samotné zjednodušení územních vztahů pak usnadňuje koordinaci při výkonu státní správy.

Díval jsem se také na připomínkové řízení k tomuto návrhu zákona i na závěrečnou zprávu v hodnocení dopadů regulace RIA, kde je zjevné, že fakticky jediným potenciálně problémovým bodem, který se teď objevuje, je správní obvod obce s rozšířenou působností Trutnov, o čemž hovořil již pan ministr. (Oprava z pléna: Turnov.) Pardon, Turnov, kde se bude ta situace nějakým způsobem řešit. Ministerstvo vnitra preferovalo některou variantu, nicméně se zdá, že bude nalezen nějaký kompromis, který bude řešit zejména situaci okresu Semily a postavení obce s rozšířenou působností Turnov. Jenom připomenu, že v rámci připomínkového řízení byly dvě zásadní připomínky. Svaz měst a obcí České republiky i Sdružení místních samospráv požadovaly v rámci připomínkového řízení vytvoření samostatného okresu Turnov, nicméně návrh zákona již s touto variantou přímo nepracuje, ale na základě shody, o které hovořil pan ministr, se předpokládá, nějaké řešení najde.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášené, nicméně - okamžik, mám tady, pan poslanec Kopřiva a Pražák na faktické, jenže na faktickou se reaguje až v rozpravě, tak nevím, jestli jste chtěli vystoupit v rozpravě, ale opravdu na faktickou - takže pan Kopřiva nemá zájem, ještě pan poslanec Pražák, ale faktická - ještě není na co reagovat. Takže pan poslanec Holomčík. (Správně Martínek.) Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl jenom krátce doplnit pana ministra - navrhovatele a další ohledně problematiky ORP Turnov. Proběhlo vlastně slyšení v Turnově, do systému už jsem nahrál i pozměňovací návrh, který připravilo Ministerstvo vnitra, na kterém jsme se shodli s ostatními poslanci za Liberecký kraj, který je v tuto chvíli nahrán v systému a který budeme předkládat i garančnímu výboru proto, aby ho ideálně konsenzuálně, ideálně jednomyslně schválil tak, aby umožnil Ministerstvu vnitra přijmout výjimku, která umožní zachovat minimálně stávající situaci v ORP Turnov takovou, aby nebyli dotčeni nějací občané a nebyli poškozeni na tom, kam by museli dojíždět a podobně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se omlouvám, to byl pan poslanec Martínek. Jinak pan poslanec Pražák je teď přihlášen na faktickou. Ne, dobře. Takže další přihlášené tady nemám. Mám. Pan poslanec Dominik Feri se ještě hlásí do obecné rozpravy. Do obecné? Na faktickou? Do obecné. Pojďte, jste stejně jediný. Další přihlášku nemám. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, já mám jenom jednoduchou otázku na pana ministra, která se týká výkonu působnosti ve správním obvodu mimo to ORP. Týká se to Černošic, Brandýsa, Šlapanic a Nýřan, a teď se v té novele - klidně mi můžete odpovědět potom, nebo nějaký váš referátník, ale jde v zásadě o to, že ta novela vlastně ruší povinnost zřídit úřad v Praze, v Brně a v Plzni, a jestli tím, že se to rozvolní, jestli jste už s nimi jednali a oni si zachovají zkrátka ty úřady, nebo nikoliv. A jestli jste dělali revizi, jestli jste to vlastně s ohledem na stejné důvody, ze kterých je ta možnost zavedena, konzultovali i s jinými obcemi, kde otázka třeba dopravní návaznosti nebo něco takového může být relevantní. Budu rád za odpověď, případně písemnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní se rozhlédnu po sále, zájem o vystoupení v obecné rozpravě nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Máte zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan poslanec Baxa? Ano, pan ministr má zájem. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já už jsem to říkal panu poslanci, když odcházel, aby to zaznělo na mikrofon - to je odborný dotaz, takže já určitě dodám odpověď písemně. Máme relativně dost času, protože jsme v prvém čtení, takže určitě předtím, než půjdeme do čtení druhého, nebo až to půjde do výborů, tak tu odpověď od nás dostanete.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan poslanec Baxa má zájem o závěrečné slovo? Nemáte zájem. Takže přistoupíme k tomu, že nyní se budeme zabývat návrhem zákona na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Já se táži - navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Návrh nevidím.

 

Takže přistoupíme k hlasování. Já zagonguji. Budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíte, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 273, přihlášeno 174 poslanců, pro 131, proti 0. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP