(14.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se ptám, jestli má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru. Žádný návrh nevidím, takže projednávání tohoto tisku v tomto okamžiku končím.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se

147.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera

Na 26. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. února 2019 jsme usnesením č. 491 přerušili projednávání tohoto bodu a odročili jej do příští řádné schůze. Mandátový a imunitní výbor žádost o vyslovení souhlasu projednal a dnes vám bylo doručeno na lavice jeho usnesení č. 96 ze dne 6. března 2019.

Prosím předsedu výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nám podal zprávu o projednání žádosti Policie ČR o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, na 26. schůzi Poslanecké sněmovny jsme zahájili projednávání žádosti Krajského ředitelství Policie ČR, Služby kriminální policie a vyšetřování hl. města Prahy o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera. Projednávání bylo přerušeno pak následně 12. února usnesením Sněmovny č. 491.

Dnes tedy budeme pokračovat v přerušeném jednání, v jehož úvodu si vás dovolím informovat, že žádost policejního orgánu byla předsedovi Poslanecké sněmovny doručena 10. prosince loňského roku. Obsahuje vymezení skutku, kterého se měl poslanec Miloslav Rozner dopustit v prosinci 2017 na neveřejné konferenci hnutí SPD, jeho předkládanou právní kvalifikaci. Tyto skutečnosti jsou obsaženy v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, který vám byl rozdán na lavice. Žádost tak splňuje náležitosti podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Nad rámec skutečností obsažených v návrhu usnesení Sněmovny uvádím, že po skončení prověřování trestní věci počátkem října 2018 bylo policií vydáno usnesení o odložení věci a dne 7. listopadu téhož roku byl tento závěr policie potvrzen státním zastupitelstvím pro Prahu 4. Tímtéž státním zastupitelstvím byl pak dne 29. listopadu vydán policejním orgánům pokyn zahájit trestní stíhání poslance Roznera, a to s odkazem na výkon dohledu Městského státního zastupitelství v Praze. Projednávání žádosti policejního orgánu zahájil mandátový a imunitní výbor na své 20. schůzi konané dne 18. prosince loňského roku a za zpravodaje výboru byl určen pan poslanec Marek Výborný, jednání potom bylo následně přerušeno usnesením č. 86.

Na 21. schůzi výboru konané dne 5. února tohoto roku bylo vyslechnuto osobní vyjádření státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 doktora Petra Jeziorka, policejního vyšetřovatele vrchního komisaře Jaroslava Rendly a pana poslance Miloslava Roznera. Pan poslanec Miloslav Rozner byl z projednávání žádosti policejního orgánu potom vyloučen usnesením výboru č. 85. Na základě osobního vyjádření státních zástupců, orgánů činných v trestním řízení a z důvodu omluvené nepřítomnosti dohledové státní zástupkyně bylo jednání výboru přerušeno usnesením č. 89 a současně jsem byl pověřen vyžádat i záznam dohledové prověrky nad postupem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 v trestní věci poslance Miloslava Roznera. Tento záznam není součástí trestního spisu vedeného (u?) Krajského ředitelství policie v Praze. Proto tomu tak bylo.

S doručenou kopií záznamu o dohledové prověrce měli členové výboru možnost se seznámit v prostorách sekretariátu výboru. Projednávání žádosti policejního orgánu potom bylo výborem ukončeno na 22. schůzi dne 6. března tohoto roku, a to po vyslechnutí vyjádření státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze Mgr. Táni Dočekalové, která ve věci vykonávala dohled, a po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Marka Výborného.

Mandátový a imunitní výbor má zákonnou povinnost zjistit, zda jsou v imunitních věcech dány podmínky pro trestní stíhání poslance, avšak neposuzuje vinu či nevinu poslance, ani zda názory nebo činy, které jsou poslanci přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání. Takové posouzení přísluší orgánům činným v trestním řízení. Přesto v souvislosti s poněkud neuváženým výrokem pana poslance Miloslava Roznera cítili členové mandátového a imunitního výboru potřebu označit v doprovodném usnesení výrok pana poslance jako nevhodný. Imunita chrání Parlament jako celek. Zajišťuje, aby jeho běžný chod nebyl ničím a nikým narušován po řádnou činnost Parlamentu, a je tedy nezbytné, aby nebylo bráněno výkonu mandátu jeho členů v plném rozsahu, a zajišťování této ochrany je tak jedním z hlavních důvodů existence této parlamentní imunity.

Na základě provedeného šetření a následného posouzení věci pak přijal výbor usnesení č. 96, které vám bylo rozdáno na lavice. Se stanoviskem mandátového a imunitního výboru žádostí o vydání poslance Miloslava Roznera a k trestnímu stíhání vás potom seznámí zpravodaj výboru pan poslanec Marek Výborný.

Určitá časová prodleva, která vznikla, byla dána potřebnou součinností s orgány činných v trestním řízení, zejména potom státním zastupitelstvím, kde jsme čekali na zproštění povinnosti mlčenlivosti a možnosti vypovídat před členy mandátového a imunitního výboru.

Tolik z mé strany, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní prosím zpravodaje mandátového a imunitního výboru poslance Marka Výborného, aby se ujal slova.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením mandátového a imunitního výboru. Vzhledem k tomu, že celý proces, protože jsme se této věci věnovali na třech jednáních mandátového a imunitního výboru na 20., 21. a 22. schůzi, ale nebudu opakovat to, co tady říkal pan předseda. Já si dovolím splnit svoji zpravodajskou povinnost tím, že vás seznámím s usnesením, které mandátový a imunitní výbor přijal jako usnesení č. 97 na své 22. schůzi dne 6. března 2019.

Toto usnesení zní: Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově předsedy výboru poslance Stanislava Grospiče, po vyslechnutí vyjádření státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze Mgr. Táni Dočekalové, po zpravodajské zprávě poslance Marka Výborného a po rozpravě za prvé nedoporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera, nar. 29. března 1977, za druhé pověřuje předsedu mandátového a imunitního výboru, aby Poslanecké sněmovně předložil toto usnesení.

Dámy a pánové, dovolte mi v rámci zpravodajské zprávy ještě zmínit jednu věc, a sice že mandátový a imunitní výbor přijal na svém 22. zasedání dne 6. března ještě doprovodné usnesení. Pro to usnesení hlasovalo celkem deset z šestnácti přítomných poslanců mandátového a imunitního výboru. Toto usnesení zní: Mandátový a imunitní výbor konstatuje, že výrok o neexistujícím pseudokoncentráku, který pronesl poslanec Miloslav Rozner, byl nevhodný. Tolik tedy za mandátový a imunitní výbor.

Toto je jako doprovodné usnesení, na kterém tedy byla shoda a které jsem jako zpravodaj navrhl poté, co třinácti hlasy - aby bylo zřejmé, jak hlasoval výbor - třinácti hlasy doporučil Sněmovně nevydat poslance Miloslava Roznera k trestnímu stíhání. Proti tomuto usnesení hlasovali tři poslanci a jeden se zdržel. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Mám tady jednu omluvu. Pan poslanec Václav Klaus se omlouvá dnes od 16.30 do 18 hodin z pracovních důvodů.

Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které jako první se přihlásil s písemnou přihláškou pan poslanec Miloslav Rozner. Následně s přednostním právem tedy pan poslanec Bartoš a potom pan poslanec Rozvoral. Tak, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Rozner: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy a vážení pánové, moje vyjádření, které se týkalo problematiky tábora v Letech, naprosto nemělo za cíl zpochybnit utrpení lidí v době nacistické okupace. Nacistická okupace, jejíž neblahé výročí si shodou okolností zítra, 14. března, připomeneme, byla obdobím utrpení a jakékoliv zpochybnění tohoto faktu považuji za nepřijatelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP