(16.30 hodin)
(pokračuje Dolínek)

Návrh zákona byl poslán poslancům jako tisk 247 dne 25. července loňského roku. Vláda na své schůzi 22. srpna loňského roku návrh zákona projednala, posoudila a vyslovila s návrhem souhlas. Organizační výbor doporučil tedy na konci srpna jako garanční výbor hospodářský a já jsem byl určen zpravodajem.

Předmětem této právní úpravy je úprava živnostenského zákona spočívající v zařazení průvodcovské činnosti do tzv. regulovaných, tedy vázaných živností, pro které je nezbytné prokázání příslušného vzdělání a praxe v oboru. Zdůvodnění zde řekla již paní doktorka. Podnikatelé v této oblasti by tak v případě tohoto zákona, této novely, museli dokládat odbornou způsobilost či praxi jak vlastní, tak i způsobilost všech svých zaměstnanců, což je velmi důležité právě proto z pohledu toho návrhu, aby nemohlo dojít k obcházení, že pouze někdo ve skupině prokáže způsobilost a další budou pouze využívat odbornost jednoho nějaké skupiny. Změna zákona spočívá v zakotvení předmětu podnikání, tedy průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu v příloze 2 živnostenského zákona, tedy mezi živnosti vázané.

Požadovaná odborná způsobilost zahrnuje vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na historii nebo cestovní ruch. Nebo, a to je důležité, také se uznává vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch anebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, která je tímto směrem zaměřena. To znamená, že skutečně to je poměrně otevřené a umožňuje to poměrně velké škále lidí naplnit podmínky, které stanoví tento zákon, nebo návrh zákona. Také se počítá s možností akreditovaných kurzů Ministerstvem školství, také se počítá i s dalšími možnostmi, které by tam byly na to, aby si člověk mohl to vzdělání či praxi prokázat. Tento zákon je v této věci z pohledu mého otevřený.

Jak jsem uvedl, návrh novely živnostenského zákona počítá i s tím, že do přílohy 5 živnostenského zákona, jež obsahuje seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, zařadí rovněž průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu (nesrozumitelné) požadavky a odbornou způsobilost. Takže jak říkám, není to jedna osoba. Jsou to všechny osoby, kterých se to týká.

Návrh novely živnostenského zákona počítá rovněž s přechodnými ustanoveními. Podle něj podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto návrhu novely živnostenského zákona bude vykonávat průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu v rámci živnosti ohlašovací volné, to znamená výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 tohoto zákona, může v této činnosti pokračovat po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona. Pokud před uplynutím této doby podnikatel oznámí, že hodlá v provozování této činnosti pokračovat, a doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti pro živnost vázanou, to znamená živnost průvodcovská a činnost v oblasti cestovního ruchu, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím této doby oprávnění k průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu zaniká. To znamená, i zde je myšleno na to, aby tam byl dostatečný prostor pro to, aby si každý mohl navrhované legislativě přizpůsobit.

Smyslem navržených změn je podle navrhovatele, tedy hl. města Prahy, zkvalitnění průvodcovských služeb. V případě schválení tohoto návrhu novely živnostenského zákona dojde v tomto ohledu k návratu před 1. červenec roku 2008, kdy tato činnost byla v těch vázaných činnostech. Tehdy provedeným přesunem celé řady vázaných činností mezi živnosti volné sledoval zákonodárce zjednodušení celého systému a zúžení regulace pouze na ty živnosti, jejichž neodborný výkon by mohl způsobit újmu na lidském zdraví a závažné škody. Jestli si pamatujete, je to tedy zhruba deset a půl roku, co opravdu to velké řádce živnostníků a drobných podnikatelů velmi usnadnilo život.

Pamatujete si, že tehdy opravdu každý musel prokazovat, zda je odborný v nějaké oblasti apod. Limitovalo to možnosti být volně pohyblivý na tom živnostenském podnikatelském trhu. Zde se podle názoru Prahy ukazuje, že v případě této živnosti to nebylo ku prospěchu. Sice to naplňuje ty požadavky, že to neohrožuje samozřejmě lidské zdraví a nezpůsobuje závažné škody, ale ukázalo se, že to způsobuje škody v oblasti kulturních hodnot, resp. výkladu historie a vůbec kvality sdělování průvodcovské činnosti nebo té kvality v rámci Prahy. To znamená, dochází tam k tomu, že je ohrožena kvalita služby, která je poskytována spotřebiteli, tedy tomu, kdo má zájem o činnost právě od těch průvodců.

Pro úplnost dodávám, že z 28 členských států EU je činnost průvodce cestovního ruchu tímto způsobem regulována v rámci 13 zemí. Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Maďarsko, Malta, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Je potřeba také dodat, že i v rámci toho trhu evropského jsou mechanismy, jak může velmi jednoduše průvodce registrovat své služby v rámci jiné země EU.

Teď bych si dovolil být trošku pod linkou tohoto zákona, jenom zkušenost z projednávání tohoto zákona, jeho přípravy, aby vůbec byl projednán, a to je prostě takový apel především na organizační výbor, resp. na tvorbu programu Poslanecké sněmovny obecně. Jak jsem zmínil, hl. město Praha ten zákon, nebo návrh změny zákona schválilo loni na jaře a byl doručen do Sněmovny před rokem de facto. A trvá rok, aby tato věc byla projednána. Říkám, je to nad rámec zpravodajské zprávy, ale přesto bych si dovolil zde zmínit, zda by nebylo vhodné se zamyslet, zda u toho, když využije kraj nebo někdo jiný, kdo má ze zákona, vyjma Sněmovny nebo vlády, právo zákonodárné iniciativy, zda bychom nemohli přednostně, minimálně v prvních čteních, právě předřazovat tak, aby ta práce, která byla odvedena v rámci krajů, to znamená, že se tím musela zabývat rada kraje či Prahy, nebo v rámci krajských zastupitelstev, nebyla zohledněna v tom, že i Sněmovna se tím bude prioritně zabývat, byť za cena třeba zamítnutí v prvním čtení, ale tak, aby opravdu bylo dáno zadost tomu, že je to věc, která je vzešlá díky zákonu, který umožňuje právě zákonnou iniciativu krajů či někoho dalšího. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen s přednostním právem pan místopředseda Okamura. Poté pan poslanec Pour, paní poslankyně Kovářová, pan poslanec Janda, pan poslanec Nacher a pan poslanec Munzar. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych se tedy vyjádřil k tomuto návrhu zákona na regulaci průvodcovské činnosti. Na úvod hlásím v souladu s jednacím řádem střet zájmů, protože pochopitelně se pohybuji v cestovním ruchu celý svůj profesní život.

Takže tento návrh je opravdu, řekl bych, přímo fatální. V podstatě tento návrh totálně zlikviduje cestovní ruch v České republice. Proto jsem rád, a předesílám to, že už proběhla celá řada diskusí s poslanci různých poslaneckých klubů a že víceméně je tam většinová shoda na tom, jestli jsem to vnímal správně, že pakliže to projde do dalšího čtení, tak by se mělo diskutovat o tom komplexním pozměňovacím návrhu, který, jak vím, už je připraven, protože přijmout to v tomto znění, tak to je v podstatě totální ohrožení celého cestovního ruchu v České republice. A já budu konkrétní.

Za prvé. My, protože jsme členy EU, tak nám platí dvě směrnice EU, a to je směrnice o volném pohybu pracovních sil a druhá je směrnice o uznávání kvalifikací. To znamená, že zatímco v Německu je to volnou živností a v Německu je průvodcovská činnost volnou živností, zdůrazňuji, a němečtí turisté jsou zároveň na prvním místě, co se týče příjezdu do České republiky, to znamená, němečtí průvodci by u nás mohli provádět volně na našem trhu a je to i v současné době takto, tak my v podstatě omezíme přístup českých občanů na náš vlastní vnitřní trh. A to si myslím, že je tedy klíčová výtka k tomuto návrhu. To znamená, náš český průvodce by musel mít kvalifikaci jakousi, k tomu se samozřejmě ještě dostanu, ale německý průvodce i po přijetí této novely bude moci provádět volně.

Takže to si vůbec nedokážu představit, že bychom tady mohli podpořit diskriminaci našich vlastních občanů na našem vlastním trhu. A protože jsme součástí EU a platí tady ty dvě směrnice o volném pohybu sil a uznávání kvalifikací, tak nemáme bohužel jedinou možnost přikázat zahraničním průvodcům, aby u nás prováděli pouze s námi určenou kvalifikací. Neexistuje tato možnost. Tato možnost neexistuje. Protože stejně to tak platí pro české průvodce, a to už jsem u outgoingu, to znamená, když čeští průvodci dneska můžou volně provádět - konečně - české skupiny v zahraničí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP